ITPB2/415-1128/14/RH | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie za służebność przesyłu jak i odszkodowanie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskane w wyniku podpisania umowy ustanawiającej służebność przesyłu na działce rolnej podlega zwolnieniu z opodatkowania?
ITPB2/415-1128/14/RHinterpretacja indywidualna
 1. odszkodowania
 2. przychód
 3. służebność przesyłu
 4. wynagrodzenia
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 770 ze późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 2 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 2 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W lipcu 2014 r. Wnioskodawca oraz M. K. podpisali ze spółką P., umowę w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu.

W wyniku tej umowy ustalona została służebność przesyłu na czas nieokreślony, polegająca na: wybudowaniu i podwieszeniu napowietrznych przewodów linii elektroenergetycznej, a także na funkcjonowaniu wymienionej linii elektroenergetycznej po jej wybudowaniu, każdorazowym udostępnieniu wskazanych w umowie dwóch działek w celu wykonania niezbędnych robót związanych z budową i eksploatacją, konserwacją i wszelkimi remontami linii. Wnioskodawca wskazał, że grunty na których została ustanowiona służebność przesyłu wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a Wnioskodawcy przysługuje do nich tytuł własności.

Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, polegającej na korzystaniu z nieruchomości, w sposób określony w umowie oraz obniżenia wartości nieruchomości z tytułu lokalizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV , otrzymali jednorazowe wynagrodzenie oraz odszkodowanie w łącznej wysokości 40.000,00 zł netto, tj:

 1. kwotę 12.050 zł netto za służebność przesyłu, otrzymaną w dniu 23 lipca 2014 r. – wypłaty dokonały P.
 2. 27.950,00 zł netto tytułem odszkodowania z art. 36 ustawy z dnia 27 mara 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, otrzymaną w dniu 23 lipca 2014 r. – wypłaty dokonały P.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie za służebność przesyłu jak i odszkodowanie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskane w wyniku podpisania umowy ustanawiającej służebność przesyłu na działce rolnej podlega zwolnieniu z opodatkowania...

Wnioskodawca powołując się na interpretację ogólną Ministra Finansów Nr. DD3/033/126/CRS/14/ RD-46264/14 oraz odnosząc się do treści art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa, iż zwolnieniu podlega przychód w kwocie 40.000 zł uzyskany w wyniku podpisanej umowy, na który składa się przychód z tytułu wynagrodzenia za służebność przesyłu jak i z tytułu odszkodowania na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z tytułu ograniczeń wynikających z istnienia pasa technologicznego linii energetycznej 400 kV.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ww. ustawy wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie
  - w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Powołany wyżej przepis art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku jest wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy został dodany przez art. 2 pkt 8 lit. i ustawy z dnia dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328) i wszedł w życie z dniem 4 października 2014 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 14 ww. ustawy zmieniającej przepis ten w brzmieniu nadanym tą ustawą, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Stosownie do art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zgodnie z art. 3054 Kodeksu cywilnego, do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

W myśl art. 3052 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (art. 3052 § 2 Kodeksu cywilnego).

W świetle powyższego służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia), zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu.

Z przedstawionego w niniejszej sprawie stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca oraz M. K. w lipcu 2014 r. podpisali ze spółką P., umowę w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu. W wyniku tej umowy ustalona została służebność przesyłu na czas nieokreślony, polegająca na: wybudowaniu i podwieszeniu napowietrznych przewodów linii elektroenergetycznej, a także na funkcjonowaniu wymienionej linii elektroenergetycznej po jej wybudowaniu; każdorazowym udostępnieniu wskazanych w umowie dwóch działek w celu wykonania niezbędnych robót związanych z budową i eksploatacją, konserwacją i wszelkimi remontami linii. Grunty na których została ustanowiona służebność przesyłu wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a Wnioskodawcy przysługuje do nich tytuł własności.

Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, polegającej na korzystaniu z nieruchomości, w sposób określony w umowie oraz obniżenia wartości nieruchomości z tytułu lokalizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV , otrzymali jednorazowe wynagrodzenie oraz odszkodowanie w łącznej wysokości 40.000,00 zł netto, tj:

 1. kwotę 12.050 zł netto za służebność przesyłu, otrzymaną w dniu 23 lipca 2014 r. – wypłaty dokonały P.
 2. 27.950,00 zł netto tytułem odszkodowania z art. 36 z ustawy z dnia 27 mara 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, otrzymaną w dniu 23 lipca 2014 r. – wypłaty dokonały P.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy:

 1. odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
 2. wykupienia nieruchomości lub jej części.

W myśl art. 36 ust. 2 ww. ustawy realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają.

Stosownie do treści art. 36 ust. 3 ww. ustawy jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3, oraz wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem ( art. 37 ust. 1 cyt. ustawy).

Ze wskazanego przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnieniu określonemu w tym przepisie podlegają tylko odszkodowania wypłacone z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów oraz szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie.

Uwzględniając powyższe uznać należy, iż odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości, otrzymane – jak stwierdził Wnioskodawca – na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mieści się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji odszkodowanie to nie korzysta z przedmiotowego zwolnienia.

Natomiast wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony na gruntach stanowiących własność Wnioskodawcy, polegającej na wybudowaniu i podwieszeniu napowietrznych przewodów linii elektroenergetycznej a także na funkcjonowaniu wymienionej linii elektroenergetycznej po jej wybudowaniu; każdorazowym udostępnieniu wskazanych w umowie dwóch działek w celu wykonania niezbędnych robót związanych z budową i eksploatacją, konserwacją i wszelkimi remontami linii, zwolnione jest z opodatkowana na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy, a nie jak to wskazał Wnioskodawca przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.