ITPB1/4511-570/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy od kwoty wypłaconej w 2014 r. należny jest podatek dochodowy? (służebność przesyłu)
ITPB1/4511-570/15/AKinterpretacja indywidualna
  1. opodatkowanie
  2. służebność przesyłu
  3. wynagrodzenia
  4. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 770 ze późn. zm) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 lipca 2015 r. (data wpływu 14 lipca 2015r.) oraz z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku wynagrodzenia otrzymanego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku wynagrodzenia otrzymanego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

W przedmiotowym wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2010 r. Wnioskodawca zwrócił się do firmy energetycznej w sprawie uregulowania stanu faktycznego polegającego na posadowieniu dwóch słupów energetycznych z linią napowietrzną 15 kw, na Jego nieruchomości. Prowadząc korespondencję – blisko 3-letnią z firmą energetyczną, nie doszło do porozumienia odnośnie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za ostatnie 10-lat – tytułem ustanowienia służebności przesyłu.

Wnioskodawca nadmienia, że w dniu 21 grudnia 2012 r. złożono wniosek w sądzie (wydział cywilny). Sprawa zakończyła się w sądzie okręgowym, gdzie pozwana firma energetyczna została uznana za stronę przegraną. W dniu 13 października 2014 r. zapadł wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie zapłaty na rzecz powódki 57.000 zł. Kwota ta obejmowała okres – dziesięciu lat wstecz od chwili złożenia pozwu (lata 2002 r. - 2012 r.).

Wnioskodawca wskazuje, że w postanowieniu wyroku i w szczegółowym uzasadnieniu istnieje następujący zapis:

W sprawie bezspornym było, że pozwana posiadała nieruchomość powódki taki jaki odpowiada służebności przesyłu. Na nieruchomości znajdowały się bowiem jej urządzenia w postaci słupów i linii elektroenergetycznych napowietrznych, służące do przesyłu prądu elektrycznego. W myśl zaś dyspozycji przepisu art. 352 § l k.c., kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest posiadaczem służebności. Do posiadania służebności stosuje się odpowiednio przepisy o posiadaniu rzeczy – § 2.

Zgodnie z art. 21 ust. l pkt 120a ww. ustawy wprowadzonym w życie w styczniu 2014 r. wolne od podatku jest wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Nowelizacja ustawy mówi także, że w przypadku wypłat wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dokonywanych w 2014 r., nie powstanie obowiązek sporządzenia PIT-8C. Firma energetyczna jednakże nie dostosowała się do nowelizacji przepisów, PIT-8C przesłała do niewłaściwego urzędu skarbowego – niezgodnego dla rejonizacji miejsca zameldowania Wnioskodawcy – co w piśmie skierowanym do ww. firmy Wnioskodawca sprostował.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od kwoty wypłaconej w 2014 r. należny jest podatek dochodowy...

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawca wskazał, że firma energetyczna lakonicznie podeszła do sprawy wystawiając PIT-8C. Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl rozumienia przepisów w przypadku wypłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu dokonywanych w 2014 r. nie powstanie obowiązek sporządzenia PIT-8C. Zwolnienie z podatku obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. zastało wprowadzone nowelizacją ustawy w październiku 2014 r. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dz. U. z 3 października 2014 r. poz. 1328. Na potwierdzanie własnego stanowiska Wnioskodawca powołuje wyrok z dnia 13 października 2014 r. – „gdyby przedsiębiorstwo energetyczne wybudowało urządzenia energetyczne na podstawie ustawy o powszechnej elektryfikacji – to nie pozbawiłoby to właściciela nieruchomości roszczeń odszkodowawczych.” Wnioskodawca podkreśla, że opierając się na obecnych przepisach – nie należny jest podatek dochodowy od kwoty wypłaconej przez firmę energetyczną w 2014 r. Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, od kwoty wypłaconej w 2014 r. nie należy się podatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121), stanowi, że nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Stosownie do art. 3054 Kodeksu cywilnego, do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

W myśl art. 3052 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania

z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (art. 3052 § 2 Kodeksu cywilnego).

W świetle powyższego, służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia), zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na podstawie wyroku sądu w dniu 13 października 2014 r. otrzymał wynagrodzenie w wysokości 57.000 zł za okres 10 lat (2002 r.-2012 r.) z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak wynika z art. 2 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328, ze zm.), w art. 21 w ust. 1 po pkt 120 dodano pkt 120a w brzmieniu: „120a) wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego”.

W myśl art. 14 ww. ustawy zmieniającej przepisy art. 21 ust. l pkt 3, 3e i 49 oraz pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Stosownie do art. 17 pkt 4 ustawy zmieniającej, przepis ustanawiający zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wszedł w życie 4 października 2014 r.

W tym stanie prawnym, uznać należy, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje wynagrodzenia otrzymywane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i ma zastosowanie do dochodów osoby fizycznej otrzymanych z tego tytułu po 1 stycznia 2014 r.

Zatem, wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzymał z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jest zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu. W związku z powyższym Wnioskodawca nie jest również obowiązany do wykazania otrzymanego wynagrodzenia w rocznym zeznaniu podatkowym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.