IPTPP3/4512-238/15-4/BM | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu.
IPTPP3/4512-238/15-4/BMinterpretacja indywidualna
 1. służebność przesyłu
 2. świadczenie nieodpłatne
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważniania do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 16 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 16 września 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - Miasto utworzyło od dnia 1 stycznia 1993 r. spółkę komunalną z wyłącznym jej udziałem - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w .... Spółka ma na celu wykonywanie zadań własnych Miasta związanych z zaopatrzeniem w energię cieplną, a wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w ....jest podmiotem zajmującym się, między innymi, zbiorowym zaopatrzeniem w energię cieplną Miasta. Spółka zachowuje ciągłość usług, jako następca prawny przedsiębiorstwa - Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w ....od dnia 1 stycznia ... r.

Na mocy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w ....na mocy aktu notarialnego przekształcenia Repertorium A. Nr ....z dnia ......r., sporządzonego w Kancelarii Notarialnej notariusza ..........w......, ul........, zostało przekształcone w jednoosobową spółkę - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ......

Miasto zamierza ustanowić nieodpłatnie służebność przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w ...na nieruchomościach położonych w ...:

 • przy ul......, stanowiącej własność Miasta, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta w obrębie nr ...., działką numer 856/22 o pow. 1,5818 ha,
 • przy ul......, stanowiącej własność Miasta, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta w obrębie nr ...., działką numer 75/1 o pow. 0,0144 ha,
 • przy ul......., stanowiącej własność Miasta, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta w obrębie nr ...., działkami numer: 73/4, 73/5, 73/6, 73/7, 73/8, 73/9, 73/10, 73/12, 73/13, 73/14, 73/15, 73/16, 73/17, 73/18, 73/19, 73/20, 73/21, 73/22, 73/25, 73/26, 73/27, 73/28, 73/29, 73/30, 73/31 i 73/32 o łącznej pow. o pow. 0,4158 ha.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż Miasto jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na pytanie, czy ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w ...będzie miało związek z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, Wnioskodawca wskazał, iż ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w .... będzie miało związek wykonywaniem zadań własnych Miasta, gdyż Miasto powołało Spółkę ...., której jest jedynym wspólnikiem, do wykonywania w imieniu Miasta zadań własnych związanych z zaopatrzeniem w energię cieplną, a wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.).

Na nieruchomościach położonych w ..., do których Miasto zamierza ustanowić służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w .... znajdują się następujące obiekty:

 1. przy ul....., stanowiącej własność Miasta, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta w obrębie nr ...., działką numer 856/22 o pow. 1,5818 ha znajdują się obiekty:

budynki mieszkalne 1110 (PKOB)

budynki garaże 1242

drogi dojazdowe 2112

sieć gazowa 2221

sieć wodociągowa 2222

sieć co 2222

sieć kanalizacji sanitarnej 2223

linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne 2224

 1. przy al....., stanowiącej własność Miasta...., oznaczonej w ewidencji gruntów miasta ..w obrębie nr ...., działką numer 75/1 o pow. 0,0144 ha, znajdują się obiekty:

sieć co 2222

sieć kanalizacji sanitarnej 2223

 1. przy ul. ..., stanowiącej własność Miasta, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta w obrębie nr ...., działkami numer: 73/4, 73/5, 73/6, 73/7, 73/8, 73/9, 73/10, 73/12, 73/13, 73/14, 73/15, 73/16, 73/17, 73/18, 73/19, 73/20, 73/21, 73/22, 73/25, 73/26, 73/27, 73/28, 73/29, 73/30, 73/31 i 73/32 o łącznej pow. 0,4158 ha znajdują się obiekty :

sieć co 2222

sieć kanalizacji sanitarnej 2223.

Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w .....nastąpi w celu:

 1. zapewnieniu dostępu do urządzeń będących własnością .... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością znajdujących się na nieruchomości obciążonej w celu ich eksploatacji, konserwacji, naprawy, modernizacji, remontu lub przebudowy;
 2. umożliwieniu korzystania z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem o których mowa w art. 49 § 1 kc tj. prawo do usytuowania na nieruchomości obciążonej wyżej wymienionych urządzeń;
 3. znoszeniu ograniczeń w zabudowie przedmiotowej nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów;
 4. powstrzymywaniu się od sadzenia, utrzymywania drzew i krzewów w granicach służebności przesyłu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w ....nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na przepis art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, Miasto jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie Miasto zamierza ustanowić nieodpłatnie służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w .....na nieruchomościach położonych w ....przy ul...., ul. ....i ul. ....

Instytucja służebności przesyłu uregulowana została w art. 305 z 1 - 305 z 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.). W świetle art. 305 z 1 tej ustawy, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa powyżej, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. W literaturze przedmiotu także podkreśla się, że co do zasady, usługa podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy ma charakter odpłatny. Jeżeli daną usługę wykonano nieodpłatnie, to nie podlega ona opodatkowaniu. Bartosiewicz Adam, Komentarz, LEX 2015, Komentarz do art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011.177.1054 z późn. zm.), stan prawny: 2015.01.01 stwierdził, że powyższe dotyczy to zarówno usług ze swej istoty nieodpłatnych, jak i usług, które wykonano za darmo, bez zapłaty w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy: „Nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług”.

Reasumując ustanowienie służebności przesyłu w ocenie Miasta stanowi usługę w rozumieniu przepisów ustawy VAT z tym, że jako usługa świadczona nieodpłatnie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Miasta zamierzone do ustanowienia służebności przesyłu (będące służebnościami gruntowymi) będą stanowiły usługi o charakterze nieodpłatnym zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2 ustawy, i aby świadczenia te podlegały opodatkowaniu muszą zostać łącznie spełnione, określone w tym przepisie warunki:

 1. świadczenia muszą być wykonane na potrzeby osobiste (i jedynie takie) podatnika lub jego pracownika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług,
 2. usługi te nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
 3. podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Zdaniem Miasta, w przedmiotowej sprawie nie będzie spełniony drugi warunek, tj. ustanowienie służebności będzie miało związek z prowadzeniem działalności Miasta, która powołała Spółkę .... do wykonywania w jej imieniu zadań własnych Miasta związanych z zaopatrzeniem w energię cieplną, a wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Uwzględniając powyższe, czynność powyższa nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż ma ona związek z działalnością Miasta. Stanowisko takie potwierdza interpretacja indywidualna znak ITPP1/443-1187/14/KM z dnia 22 grudnia 2014 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego w imieniu Ministra Finansów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl zapisów art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

W oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7,

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, ze dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 oraz w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

I tak, na mocy art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych,
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego przepisu wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być spełnione określone warunki:

 • w przypadku użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa – użycie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz istnienie prawa podatnika do odliczenia - w całości lub w części - podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 • w przypadku świadczenia usług – świadczenie ich do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Za usługi świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy uznać za odpłatne świadczenie usług, a zatem za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, musi być ono dokonane do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika oraz Wnioskodawcy musiało przysługiwać, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Analizując natomiast treść powołanego art. 8 ust. 2 pkt 2 zauważyć należy, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej przepisu istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jest jednak od konkretnych okoliczności, jakie w danej sprawie występują.

Podkreślić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega nieodpłatne świadczenie usług (inne niż wskazane w pkt 1) na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika, bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało, czy też nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Wyjaśnić ponadto należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Instytucja służebności przesyłu uregulowana została w art. 3051 – 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.). W świetle art. 3051 tej ustawy, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 3052 § 1 ustawy Kodeks cywilny). Zgodnie z art. 3052 § 2 tej ustawy, jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Służebność przesyłu to rodzaj służebności gruntowej, o czym przesądza art. 3054 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

Z kolei pojęcie służebności gruntowej zdefiniowane zostało w art. 285 § 1 ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z tym przepisem nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Z powyższego wynika, że ustanowienie służebności przesyłu (jako rodzaju służebności gruntowej) wiąże się ze zobowiązaniem właściciela gruntu do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca – Miasto, utworzył od dnia 1 stycznia .. r. spółkę komunalną z wyłącznym jego udziałem - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w..... Spółka ma na celu wykonywanie zadań własnych Miasta związanych z zaopatrzeniem w energię cieplną, a wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. jest podmiotem zajmującym się, między innymi, zbiorowym zaopatrzeniem w energię cieplną Miasta. Spółka zachowuje ciągłość usług, jako następca prawny przedsiębiorstwa - Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w ....od dnia 1 stycznia ...r.

Miasto zamierza ustanowić nieodpłatnie służebność przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w .... na nieruchomościach położonych w ....przy ul......, ...... i przy ul......, stanowiących własność Miasta. Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w .... będzie miało związek wykonywaniem zadań własnych Miasta, gdyż Miasto powołało Spółkę ...., której jest jedynym wspólnikiem, do wykonywania w imieniu Miasta .... zadań własnych związanych z zaopatrzeniem w energię cieplną, a wynikających z art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w .... nastąpi w celu:

 1. zapewnieniu dostępu do urządzeń będących własnością .... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością znajdujących się na nieruchomości obciążonej w celu ich eksploatacji, konserwacji, naprawy, modernizacji, remontu lub przebudowy;
 2. umożliwieniu korzystania z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem o których mowa w art. 49 § 1 kc tj. prawo do usytuowania na nieruchomości obciążonej wyżej wymienionych urządzeń;
 3. znoszeniu ograniczeń w zabudowie przedmiotowej nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów;
 4. powstrzymywaniu się od sadzenia, utrzymywania drzew i krzewów w granicach służebności przesyłu.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy wskazać należy, że ustanowienie służebności przesyłu (jako rodzaju służebności gruntowej), stanowi świadczenie usług. Przy czym czynność ta w rozpatrywanej sprawie jest nieodpłatna. Aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy, musi ono służyć celom innym niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek zaopatrzenia w energię cieplną - zadanie własne Miasta wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, a jak wskazał Wnioskodawca, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w.... , na rzecz której zostanie ustanowiona służebność przesyłu, ma na celu wykonywanie zadań własnych Miasta związanych z zaopatrzeniem w energię cieplną, wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Zatem, w tak przedstawionych okolicznościach sprawy uznać należy, że ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w....., będzie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. W konsekwencji w tym przypadku nie zostaną spełnione warunki określone w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy i nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

służebność przesyłu
IPPB4/4511-423/15-4/MS1 | Interpretacja indywidualna

świadczenie nieodpłatne
IPPB4/415-1026/14-6/JK2 | Interpretacja indywidualna

świadczenie usług
IPTPP2/4512-350/15-4/AJB | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP1/443-1187/14/KM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.