IPTPB2/4511-79/15-4/PK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe uzyskania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
IPTPB2/4511-79/15-4/PKinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomości
  2. służebność przesyłu
  3. wynagrodzenia
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania wynagrodzenia z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania wynagrodzenia z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r., Nr IPTPB2/4511-79/15-2/PK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 17 kwietnia 2015 r. (skutecznie doręczono w dniu 21 kwietnia 2015 r.), zaś w dniu 27 kwietnia 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania 24 kwietnia 2015 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 22 grudnia 2014 r. została zawarta umowa ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy Wnioskodawcą a Urzędem Gminy (akt notarialny Repertorium A ...).

Na mocy zawartej umowy Wnioskodawca i Jego małżonka otrzymali wynagrodzenie:

  • 4 064,00 złotych tytułem jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i korzystanie z nieruchomości;
  • 2 970,00 złotych tytułem zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości w czasie przeszłym do dnia zawarcia umowy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że na mocy umowy ustanowienia służebności przesyłu, Wnioskodawca i Jego małżonka (oboje są właścicielami nieruchomości) otrzymali jednorazowe wynagrodzenie (odszkodowanie) za bezumowne korzystanie z nieruchomości w czasie przeszłym oraz za użytkowanie w czasie przyszłym.

Nieruchomość na której ustanowiono służebność przesyłu to grunt, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi w ... przy ulicy .... Właścicielami nieruchomości są Wnioskodawca wspólnie z żoną (...). Nabyli ją w drodze darowizny dnia 8 listopada 1996 r. (akt notarialny nr A ...).

Nieograniczona w czasie służebność przesyłu została notarialnie ustalona dnia 22 grudnia 2014 r., na rzecz Gminy (akt notarialny Repertorium A-...) na podstawie zawartej Umowy Ustanowienia służebności przesyłu, gdzie stronami są ... i ... (właściciele nieruchomości) i ... - Wójt Gminy .... Zostało to ujawnione w księdze wieczystej nr ... przynależnej do przedmiotowej nieruchomości.

Uprawniony (Gmina) do korzystania z ww. nieruchomości na mocy zawartej umowy ustanowienia służebności zajmuje nieruchomość w zakresie: posadowienia i utrzymania urządzeń przesyłowych to jest sieci wodociągowej śr. 90 mm pcv o łącznej długości około 23,15 mb, przyłącza wodociągowego śr. 32 mm pcv o łącznej długości około 2,91 mb, zaworów naziemnych i prowadzenia eksploatacji tej sieci, a w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu osób przez gminę ... upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii, zarówno przez gminę ..., jak i jej następców prawnych, a także przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające na zlecenie gminy ... lub jej następców prawnych.

Właściciele nieruchomości (... i ...) w związku z zawarciem umowy służebności przesyłu przyjęli na siebie obowiązek znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego o szerokości 6 mb, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, zakazie utrzymania w pasie technologicznym drzew i krzewów, a także korzystaniu z nieruchomości obciążonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wodociągowych sieci przesyłowych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. Lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego będą uzgadniane z właścicielem urządzeń przesyłowych.

W tym samym zakresie jak wyżej określono, że nieruchomość była bezumownie wykorzystywana w czasie przeszłym przed dniem zawarcia umowy służebności.

Służebność przesyłu dotyczy nieruchomości nie wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Nieruchomość, na której ustanowiono służebność przesyłu nie jest wykorzystywana w pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Wnioskodawca i Jego małżonka otrzymali w dniu 30 grudnia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu wynagrodzenia za służebność przesyłu jest zwolniona z opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), po zapoznaniu się z prawem podatkowym, Wnioskodawca uważa, że na mocy art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, którą otrzymał wraz z żoną, nie podlega opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 22 grudnia 2014 r. została zawarta umowa ustanowienia służebności przesyłu pomiędzy Wnioskodawcą a Urzędem Gminy. Na mocy zawartej umowy Wnioskodawca i Jego małżonka otrzymali wynagrodzenie tytułem jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i korzystanie z nieruchomości, a także tytułem zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości w czasie przeszłym do dnia zawarcia umowy. Nieograniczona w czasie służebność przesyłu została notarialnie ustalona na rzecz Gminy na podstawie zawartej umowy ustanowienia służebności przesyłu, gdzie stronami są właściciele nieruchomości i Wójt Gminy. Zostało to ujawnione w księdze wieczystej przynależnej do przedmiotowej nieruchomości. Uprawniony (Gmina) do korzystania z ww. nieruchomości na mocy zawartej umowy ustanowienia służebności zajmuje nieruchomość w zakresie: posadowienia i utrzymania urządzeń przesyłowych to jest sieci wodociągowej śr. 90 mm pcv o łącznej długości około 23,15 mb, przyłącza wodociągowego śr. 32 mm pcv o łącznej długości około 2,91 mb, zaworów naziemnych i prowadzenia eksploatacji tej sieci, a w tym prawie dostępu, wejścia, przechodu i przejazdu osób przez gminę upoważnionych w celu dokonywania czynności związanych z konserwacją, remontem, modernizacją, przebudową, usuwaniem awarii, zarówno przez gminę, jak i jej następców prawnych, a także przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające na zlecenie gminy lub jej następców prawnych. Właściciele nieruchomości w związku z zawarciem umowy służebności przesyłu przyjęli na siebie obowiązek znoszenia przez właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego o szerokości 6 mb, w tym zakazie wznoszenia w pasie technologicznym budynków mieszkalnych, budowli, zakazie utrzymania w pasie technologicznym drzew i krzewów, a także korzystaniu z nieruchomości obciążonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wodociągowych sieci przesyłowych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska. Lokalizacja wszelkich obiektów, jak również zmiany w kwalifikacji nieruchomości w obrębie pasa technologicznego będą uzgadniane z właścicielem urządzeń przesyłowych. W tym samym zakresie jak wyżej określono, że nieruchomość była bezumownie wykorzystywana w czasie przeszłym przed dniem zawarcia umowy służebności. Nieruchomość, na której ustanowiono służebność przesyłu to grunt, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi. Właścicielami nieruchomości są Wnioskodawca wspólnie z żoną, którą nabyli w drodze darowizny dnia 8 listopada 1996 r. Służebność przesyłu dotyczy nieruchomości nie wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Nieruchomość, na której ustanowiono służebność przesyłu nie jest wykorzystywana w pozarolniczej działalności gospodarczej. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Wnioskodawca i Jego małżonka otrzymali w dniu 30 grudnia 2014 r.

W myśl art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Za urządzenia, o których mowa powyżej, uważa się urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne (art. 49 § 1 ww. ustawy).

Stosownie do art. 3052 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (art. 3052 § 2 Kodeksu cywilnego).

W świetle powyższego, służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia), zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wynagrodzenia otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Powołany powyżej art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy został wprowadzony ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328).

W myśl art. 14 ww. ustawy zmieniającej przepisy art. 21 ust. 1 pkt 3, 3e i 49 oraz pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawa, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Stosownie do art. 17 pkt 4 ustawy zmieniającej, przepis ustanawiający zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wszedł w życie 4 października 2014 r.

W tym stanie prawnym, uznać należy, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje wynagrodzenia otrzymywane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i ma zastosowanie do dochodów osoby fizycznej otrzymanych z tego tytułu po 1 stycznia 2014 r.

Zatem, wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzymał z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że powyższa interpretacja dotyczy tylko skutków podatkowych uzyskania przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu. Organ nie odniósł się do otrzymanej przez Wnioskodawcę zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, gdyż Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku tak przeformułował pytanie i przedstawił własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, że dotyczył on tylko uzyskania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek zainteresowanego wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacja indywidualna wywiera skutki prawne w stosunku do tego podmiotu, do którego jest skierowana. Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie dotyczy żony Wnioskodawcy.

Należy zauważyć również, że wydając interpretację indywidualną w trybie art. 14b ww. ustawy Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny dołączonych do wniosku dokumentów (ich weryfikacji). Organ podatkowy rozpatruje sprawę wyłącznie w ramach stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz jego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.