IPPP3/4512-524/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

W zakresie dokumentowania fakturą VAT wynagrodzenia w związku z ustanowieniem służebności przesyłu oraz prawo do odliczenia podatku z wystawionej faktury.
IPPP3/4512-524/15-2/WHinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. odliczenia
 3. służebność przesyłu
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania fakturą VAT wynagrodzenia w związku z ustanowieniem służebności przesyłu oraz prawa do odliczenia podatku z wystawionej faktury - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania fakturą VAT wynagrodzenia w związku z ustanowieniem służebności przesyłu oraz prawa do odliczenia podatku z wystawionej faktury.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje (jako generalny wykonawca działający samodzielnie bądź w konsorcjum) różnego rodzaju projekty elektroenergetyczne. Inwestorami, na rzecz których Spółka realizuje wspomniane projekty, są zarówno podmioty prywatne, jak i z udziałem Skarbu Państwa (dalej jako: „Inwestor” bądź „Inwestorzy”).

Jedną z kategorii projektów realizowanych przez Spółkę są zlecenia na wybudowanie i montaż na rzecz Inwestora linii elektrycznych wysokiego napięcia (dalej jako: „Projekty na budowę linii elektrycznych”). W przypadku tego rodzaju projektów Spółka odpowiada za przeprowadzenie całego procesu prowadzącego do oddania gotowej do użytku linii elektrycznej, począwszy od planowania, uzyskania wymaganych zgód publicznoprawnych oraz zgód od podmiotów prywatnych, zakup niezbędnych materiałów, zapewnienie niezbędnej kadry oraz sprzętu, wykonanie wszelkich prac (samodzielnie lub przy współpracy z podwykonawcami), a kończąc na protokolarnym przekazaniu zakończonych prac Inwestorowi.

Wynagrodzenie Spółki za realizację Projektu na budowę linii elektrycznej określone jest w zawartej z Inwestorem umowie. Jednocześnie po stronie Spółki leży poniesienie wszystkich wydatków dotyczących realizacji Projektu na budowę linii elektrycznych (wysokość wydatków poniesionych przez Spółkę co do zasady nie ma wpływu na wcześniej umówione wynagrodzenie należne Spółce od Inwestora). Z punktu widzenia rozliczeń w podatku od towarów i usług, dokumentowanie powyższych rozliczeń przebiega w ten sposób, iż z jednej strony Spółka dokumentuje wykonany etap prac fakturą sprzedażową wystawioną na Inwestora, z drugiej zaś otrzymuje (w przypadku zakupów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług) faktury zakupowe od podwykonawców oraz innych dostawców towarów i usług.

W konsekwencji, Spółka wykazuje należny podatek od towarów i usług wynikający z wystawionych przez nią faktur sprzedażowych i jednocześnie odlicza naliczony podatek od towarów i usług wynikający z otrzymanych przez nią faktur zakupowych.

Elementem niezbędnym do realizacji Projektów na budowę linii elektrycznych jest w wielu przypadkach uzyskanie służebności przesyłu na gruntach, przez które przebiegać ma planowana linia elektryczna. Doprowadzenie do ustanowienia powyższych służebności przesyłu należy do obowiązków Spółki. Z uwagi na obowiązujące w Polsce regulacje prawne, służebności przesyłu mogą być ustanawiane jedynie na rzecz tzw. przedsiębiorców przesyłowych, jakimi są Inwestorzy. Oznacza to, iż służebności przesyłu nie mogą być ustanawiane na rzecz Spółki, która jest jedynie podmiotem realizującym budowę linii elektrycznej na rzecz Inwestora. Na Spółce jednak ciąży zobowiązanie (wynikające z umowy z Inwestorem), aby doprowadzić do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Inwestora. W tym celu Spółka w szczególności określa właścicieli, z którymi należy zawrzeć umowy o ustanowienie służebności przesyłu, negocjuje wynagrodzenie należne właścicielom z tego tytułu, a także ustala termin zawarcia przed notariuszem umowy o ustanowienie służebności przesyłu pomiędzy właścicielem gruntu a Inwestorem. Dodatkowo na Spółce ciąży obowiązek zapłaty właścicielowi gruntu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, choć - jak już wspomniano - sama służebność przesyłu ustanawiana jest na rzecz Inwestora. W zakresie tej części realizacji Projektów na budowę linii elektrycznych, która dotyczy ustanawiania służebności przesyłu, Spółka działa więc w charakterze podmiotu organizującego oraz we własnym imieniu rozliczającego ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestora.

W niektórych przypadkach ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestorów traktowane jest jako czynność opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W takich sytuacjach wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę właścicielom gruntów zawiera kwotę naliczonego podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dla zapewnienia Spółce możliwości odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług zawartego w wynagrodzeniu wypłacanym przez Spółkę właścicielowi gruntu z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Inwestora, dopuszczalne jest, aby faktura dokumentująca tę czynność była przez właściciela gruntu wystawiana na Spółkę...
 2. Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z faktury otrzymanej od właściciela gruntu, która dokumentuje ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestora...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

W ocenie Spółki, dla zapewnienia Spółce możliwości odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług zawartego w wynagrodzeniu wypłacanym przez Spółkę właścicielowi gruntu z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Inwestora, dopuszczalne jest, aby faktura dokumentująca tę czynność była przez właściciela gruntu wystawiana na Spółkę.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą m.in. sprzedaż dokonywaną na rzecz innego podatnika podatku. Przez sprzedaż należy rozumieć m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT). Jak stanowi art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, faktura powinna zawierać nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy.

W ocenie Spółki, mając na uwadze, iż:

 • w ramach Projektów na budowę linii elektrycznych Spółka jest zobowiązana do wykonania wszelkich prac (czynności) niezbędnych do realizacji inwestycji oraz do pokrycia ich kosztu, a ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestora stanowi jedną z takich czynności (Spółka ponosi także koszt ustanowienia służebności przesyłu);
 • bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Spółki jako generalnego wykonawcy (Spółka nie jest bowiem przedsiębiorcą przesyłowym), w związku z czym służebność ta jest ustanawiana jest na rzecz Inwestora będącego przedsiębiorą przesyłowym;
 • w przypadku, gdy ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestora podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (jako odpłatne świadczenie usługi na terytorium kraju), Spółka ponosi koszt podatku od towarów i usług zawartego w wynagrodzeniu wypłacanym przez Spółkę właścicielom gruntów;
 • odliczenie przez Spółkę podatku naliczonego zawartego w wynagrodzeniu wypłacanym na rzecz właścicieli gruntu uzależnione jest od posiadania przez Spółkę faktury dokumentującej ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestora, przy czym prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie usług wykorzystanych do czynności opodatkowanych jest jedną z podstawowych zasad obowiązujących na gruncie podatku od towarów i usług.

Spółka stoi na stanowisku, iż w celu umożliwienia jej odliczenia VAT naliczonego zawartego w wynagrodzeniu wypłacanym właścicielowi gruntu za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestora, dopuszczalne jest, aby faktura dokumentująca tę czynność była wystawiana przez właściciela gruntu na Spółkę. Skoro Spółka jest uprawniona do odliczenia VAT naliczonego od innych zakupów dokonywanych przez Spółkę w związku z realizacją Projektów na budowę linii elektrycznych, Spółka uważa, iż analogicznie powinna być uprawniona do odliczenia tego podatku od opłaconej przez Spółkę czynności ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Inwestora. Fakt, iż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają ustanowienie służebność przesyłu jedynie na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego (w omawianej sytuacji - na rzecz Inwestora), nie pozbawia Spółki prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy tej czynności. Jednak aby z tego odliczenia skorzystać, Spółka powinna dysponować fakturą wystawioną na Spółkę przez właściciela gruntu. Z uwagi na powyższe Spółka może być więc uznana przez właściciela gruntu za nabywcę usługi ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Inwestora, w związku z czym faktura dokumentująca tę czynność może zostać przez właściciela gruntu wystawiona na Spółkę.

Stanowisko Spółki potwierdza interpretacja indywidualna z dnia 27 lutego 2013 r. (sygn. ILPP1/443-1053/12-6/AW), w której Minister Finansów wskazał: „W tej sytuacji, jeżeli usługa służebności przesyłu jest świadczona na rzecz Inwestora, ale jako jej nabywca występuje Wnioskodawca, który odgrywa rolę pośrednika w świadczeniu tej usługi, to właściciel gruntu może jako odrębny podmiot, posiadający status podatnika podatku od towarów i usług, udokumentować ją fakturą VAT wystawioną na Wnioskodawcę (tj. na podmiot realizujący inwestycję - przyp. Spółki).

Jednocześnie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lipca 2014 r. (sygn. ITPP1/443-521/14/DM) Minister Finansów potwierdził, iż podmiot zajmujący się budową linii i stacji elektroenergetycznych posiada prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury wystawionej na ten podmiot przez właściciela gruntu z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz właściciela inwestycji. Powyższe, zdaniem Spółki, wskazuje więc pośrednio, iż dopuszczalne było najpierw wystawienie przez właściciela gruntu faktury na wykonawcę (skoro właśnie z tej faktury wykonawca może odliczyć naliczony podatek od towarów i usług).

Ad. 2

Zdaniem Spółki, Spółka jest uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarowi usług wynikającego z faktury otrzymanej od właściciela gruntu, która dokumentuje ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestora.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT).

Zdaniem Spółki, w przypadku gdy wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę właścicielowi gruntu z tytułu ustanowienia przez niego służebności przesyłu na rzecz Inwestora zawiera naliczony podatek od towarów i usług (tj. w przypadku, gdy czynność ustanowienia służebności podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług), Spółka będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z faktury wystawionej na Spółkę przez właściciela gruntu i dokumentującej ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestora. Poniesienie przez Spółkę powyższego wydatku związane jest bowiem z wykonaniem przez Spółkę czynności opodatkowanej (tj. z realizacją Projektu na budowę linii elektrycznej).

Stanowisko Spółki w powyższym zakresie potwierdzają interpretacje indywidualne Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2014 r. (sygn. ITPP1/443-521/14/DM) oraz z dnia 27 lutego 2013 r. (sygn. ILPP1/443-1053/12-6/AW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto w myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje różnego rodzaju projekty elektroenergetyczne. Inwestorami, na rzecz których Spółka realizuje projekty, są zarówno podmioty prywatne, jak i z udziałem Skarbu Państwa. Jedną z kategorii projektów realizowanych przez Spółkę są zlecenia na wybudowanie i montaż na rzecz Inwestora linii elektrycznych wysokiego napięcia - „Projekty na budowę linii elektrycznych”. W przypadku tego rodzaju projektów Spółka odpowiada za przeprowadzenie całego procesu prowadzącego do oddania gotowej do użytku linii elektrycznej, począwszy od planowania, uzyskania wymaganych zgód publicznoprawnych oraz zgód od podmiotów prywatnych, zakup niezbędnych materiałów, zapewnienie niezbędnej kadry oraz sprzętu, wykonanie wszelkich prac (samodzielnie lub przy współpracy z podwykonawcami), a kończąc na protokolarnym przekazaniu zakończonych prac Inwestorowi. Elementem niezbędnym do realizacji Projektów na budowę linii elektrycznych jest w wielu przypadkach uzyskanie służebności przesyłu na gruntach, przez które przebiegać ma planowana linia elektryczna. Doprowadzenie do ustanowienia powyższych służebności przesyłu należy do obowiązków Spółki. W tym celu Spółka w szczególności określa właścicieli, z którymi należy zawrzeć umowy o ustanowienie służebności przesyłu, negocjuje wynagrodzenie należne właścicielom z tego tytułu, a także ustala termin zawarcia przed notariuszem umowy o ustanowienie służebności przesyłu pomiędzy właścicielem gruntu a Inwestorem. Dodatkowo na Spółce ciąży obowiązek zapłaty właścicielowi gruntu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, choć - jak wskazuje Wnioskodawca - sama służebność przesyłu ustanawiana jest na rzecz Inwestora. W zakresie tej części realizacji Projektów na budowę linii elektrycznych, która dotyczy ustanawiania służebności przesyłu, Spółka działa więc w charakterze podmiotu organizującego oraz we własnym imieniu rozliczającego ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestora. W niektórych przypadkach ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestorów traktowane jest jako czynność opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W takich sytuacjach wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę właścicielom gruntów zawiera kwotę naliczonego podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy właściciel gruntu z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Inwestora może wystawić fakturę na Spółkę oraz czy Spółka jest uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z wystawionej faktury.

Instytucja służebności przesyłu uregulowana została w art. 3051-3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), zwanej dalej k.c.

W świetle art. 3051 k.c., nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 49 § 1 k.c., urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Służebność przesyłu to rodzaj służebności gruntowej, o czym jednoznacznie przesądza art. 3054 k.c., zgodnie z którym do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

Z kolei pojęcie służebności gruntowej zdefiniowane zostało w art. 285 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Jednocześnie, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – art. 2 pkt 22 ustawy o VAT.

Z kolei na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 1-15 cyt. ustawy, faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 8. miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 9. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 10. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 11. wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 12. stawkę podatku;
 13. sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 14. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 15. kwotę należności ogółem

Powołane przepisy wskazują, że faktury są dokumentami sformalizowanymi i muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym względzie. Prawidłowość materialnoprawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona w sposób prawidłowy zdarzenie gospodarcze. Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez cyt. art. 106e ust. 1 ustawy o VAT mają znaczenie dowodowe.

Przez wystawienie faktury należy rozumieć sporządzenie wyżej wymienionego dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy towaru lub usługi), a także przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że zadaniem Wnioskodawcy jest ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestora oraz budowa i montaż linii elektrycznych wysokiego napięcia. Zatem, aby Zainteresowany zrealizował własne przedsięwzięcie polegające na ww. pracach budowlanych jest zobowiązany do uzyskania zgody poprzez ustanowienie służebności przesyłu od właściciela gruntu.

Zatem, jeżeli usługa służebności przesyłu jest świadczona na rzecz Inwestora, ale jako jej nabywca występuje Wnioskodawca, który odgrywa rolę pośrednika w świadczeniu tej usługi, to właściciel gruntu może jako odrębny podmiot, posiadający status podatnika podatku od towarów i usług, udokumentować ją fakturą VAT wystawioną na Wnioskodawcę.

Jednocześnie mając na uwadze przepisy regulujące prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz okoliczności przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca po otrzymaniu faktury wystawionej na Wnioskodawcę przez właściciela gruntu z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Inwestora ma prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w tej fakturze na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z ustanowieniem służebności przesyłu na rzecz Inwestora udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez właściciela gruntu na Wnioskodawcę związane są z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanej jaką jest realizacja na rzecz Inwestora „Projektu na budowę linii elektrycznych”.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.