IPPB4/4511-469/15-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, wynagrodzenia za posadowienie słupa linii oraz odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
IPPB4/4511-469/15-4/JK3interpretacja indywidualna
  1. odszkodowania
  2. służebność przesyłu
  3. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 czerwca 2015 r. (data nadania 26 czerwca 2015 r., data wpływu 29 czerwca 2015 r.), na wezwanie Nr IPPB4/4511-469/15-2/JK3 z dnia 17 czerwca 2015 r. (data nadania 18 czerwca 2015 r., data doręczenia 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, wynagrodzenia za posadowienie słupa linii oraz odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, wynagrodzenia za posadowienie słupa linii oraz odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-469/15-2/JK3 z dnia 17 czerwca 2015 r. (data nadania 18 czerwca 2015 r., data doręczenia 22 czerwca 2015 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 26 czerwca 2015 r. (data nadania 26 czerwca 2015 r., data wpływu 29 czerwca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 4 lipca 2014 r. aktem notarialnym Rep A Wnioskodawca podpisał umowę o ustanowienie służebności przesyłu. Jest właścicielem nieruchomości obejmującej między innymi działkę Nr 560 o powierzchni 2,62 ha, która to działka wchodzi w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy. Właścicielem działki Wnioskodawca stał się na drodze darowizny, sporządzonej aktem notarialnym dnia 8 czerwca 2011 r.

Dnia 4 lipca 2014 roku Wnioskodawca ustanowił odpłatnie na czas nieoznaczony służebność przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 560, na rzecz Spółki Akcyjnej X. oraz jej następców prawnych, która to Spółka jest inwestorem „Y.”, operatorem elektroenergetycznej sieci przesyłowej i właścicielem urządzeń do przesyłu energii elektrycznej. Przedmiotowa działka jest niezbędna do celów budowy i eksploatacji tej linii. Wobec ustanowienia służebności przesyłu Wnioskodawca ma prawo dysponowania nieruchomością obciążoną na cele budowlane w rozumieniu prawa budowlanego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze służebności ustanowionej na rzecz Spółki.

Na podstawie podpisanej umowy o ustanowienie służebności przesyłu Wnioskodawca otrzymał jednorazowe wynagrodzenie oraz odszkodowanie w łącznej kwocie: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na którą złożyły się:

  1. 18.200,00 zł tytułem wynagrodzenia za służebność przesyłu;
  2. 4.000,00 zł tytułem wynagrodzenia za posadowienie słupa linii;
  3. 7.800,00 zł tytułem obniżenia wartości nieruchomości obciążonej z tytułu lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie podpisanej umowy o ustanowieniu służebności przesyłu, otrzymane przez Wnioskodawcę kwoty wymienione w poz. 68 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej tj. kwota 18.200,00 zł - tytułem wynagrodzenia za służebność przesyłu; kwota 4.000,00 zł - tytułem wynagrodzenia za posadowienie słupa linii; kwota 7.800,00 zł - odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości obciążonej lokalizacją urządzeń elektroenergetycznych - są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

  1. ustanowienia służebności gruntowej,
  2. rekultywacji gruntów,
  3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

-w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przemysłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wnioskodawca uważa więc, że otrzymane wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu i nie musi składać żadnych deklaracji do urzędu skarbowego i odprowadzać podatku z tego tytułu.

Dodatkowym potwierdzeniem stanowiska jest interpretacja Ministra Finansów DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 z dnia 21 maja 2014 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Rodzaje źródeł przychodów zostały określone w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie między innymi w pkt 9 wymieniono „inne źródła”.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy – wprowadzonym w życie w 2014 r. – wolne od podatku jest wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

W myśl art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Za urządzenia, o których mowa powyżej, uważa się urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne (art. 49 § 1 ww. ustawy).

Stosownie do art. 3052 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (art. 3052 § 2 Kodeksu cywilnego).

W świetle powyższego, służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia), zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu.

Z wniosku wynika, że dnia 4 lipca 2014 roku Wnioskodawca ustanowił odpłatnie na czas nieoznaczony służebność przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 560 (będącej własnością Wnioskodawcy), na rzecz Spółki Akcyjnej X. oraz jej następców prawnych, która to Spółka jest inwestorem „Y.”, operatorem elektroenergetycznej sieci przesyłowej i właścicielem urządzeń do przesyłu energii elektrycznej. Przedmiotowa działka jest niezbędna do celów budowy i eksploatacji tej linii. Na podstawie podpisanej umowy o ustanowienie służebności przesyłu Wnioskodawca otrzymał jednorazowe wynagrodzenie oraz odszkodowanie w łącznej kwocie: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na którą złożyły się: 18.200,00 zł tytułem wynagrodzenia za służebność przesyłu; 4.000,00 zł tytułem wynagrodzenia za posadowienie słupa linii; 7.800,00 zł tytułem obniżenia wartości nieruchomości obciążonej z tytułu lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych.

Zgodnie z wcześniej powołanym art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są wynagrodzenia otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Powołany wyżej przepis został wprowadzony ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328).

W myśl art. 14 ww. ustawy zmieniającej przepisy art. 21 ust. 1 pkt 3, 3e i 49 oraz pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawa, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Stosownie do art. 17 pkt 4 ustawy zmieniającej, przepis ustanawiający zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wszedł w życie 4 października 2014 r.

W tym stanie prawnym, uznać należy, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje wynagrodzenia otrzymywane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i ma zastosowanie do dochodów osoby fizycznej otrzymanych z tego tytułu po 1 stycznia 2014 r.

Zatem, wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzymał w 2014 r. z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy. Regulacją tą nie jest objęte wynagrodzenie za posadowienie słupa linii oraz odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości obciążonej z tytułu lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych. Zatem, kwoty wynagrodzenia wypłaconego Wnioskodawcy za posadowienie słupa linii, jak również odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu wg skali podatkowej.

Końcowo należy podkreślić, że art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – na który Wnioskodawca się powołuje – miałby zastosowanie do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (pod warunkiem spełnienia przesłanek zawartych w jego treści), w przypadku gdyby to wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu zostało Wnioskodawcy wypłacone przed 1 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.