IPPB3/4510-143/15-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Spółdzielnia postąpi prawidłowo jeżeli uzyskane wynagrodzenie za służebność przesyłu uzna za dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w trybie przepisów art. 17 ust.1 pkt 44 jako dochód Spółdzielni uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w przypadku przeznaczenia na cele związane z utrzymaniem tych zasobów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2015r. (data wpływu 25 lutego 2015r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2015r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2014 roku Spółdzielnia uzyskała wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Spółki zajmującej się dostawą ciepła. Nieruchomości, które zostały obciążone służebnością przesyłu Spółdzielnia nabyła w latach 1991-1995 z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Transakcja zakupu nie była opodatkowana podatkiem VAT.

W latach 1994-2000 Spółdzielnia wybudowała na zakupionych nieruchomościach budynki mieszkalne wielorodzinne i drogę dojazdową do tych budynków. Na wybudowaną drogę składają się jezdnia asfaltowa, chodnik dla pieszych i zatoki parkingowe. Pod drogą przebiegają sieci infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna). Wybudowana droga stanowi także dojazd i dojście do innych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wybudowanych na sąsiadujących nieruchomościach w tym samym osiedlu.

Transakcja zakupu gruntu nie była opodatkowana VAT. Spółdzielnia nie dokonywała odliczeń podatku VAT od faktur za roboty budowlane związane z budową drogi, ponieważ droga była budowana jako inwestycja towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu i finansowana wkładami budowlanymi wnoszonymi przez członków Spółdzielni na spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, których ustanawianie nie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółdzielnia nie dokonywała ulepszeń znajdującej się na nieruchomości budowli. Spółdzielni nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT w związku z zakupem tej nieruchomości lub też ulepszeniem znajdującej się na nieruchomości budowli.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia postąpi prawidłowo jeżeli uzyskane wynagrodzenie za służebność przesyłu uzna za dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w trybie przepisów art. 17 ust.1 pkt 44 jako dochód Spółdzielni uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w przypadku przeznaczenia na cele związane z utrzymaniem tych zasobów...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieruchomości są zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi oraz drogami i ciągami pieszo-jezdnymi wybudowanymi w celu zapewnienia dojazdu i dojścia do budynków mieszkalnych jako infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu i sfinansowana wkładami budowlanymi wnoszonymi przez członków Spółdzielni.

Uważamy, że dochód uzyskany z tytułu wynagrodzenia za ustanowioną na rzecz spółki ciepłowniczej służebność przesyłu pod drogą dojazdową do budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowić będzie dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i w przypadku przeznaczenia uzyskanego dochodu na cele związane z utrzymaniem tych zasobów (art . 17 ust . l pkt . 44 u.p.d.o.p.) będzie zwolniony z podatku.

Utwierdziło nas w tym przekonaniu stanowisko Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z 14 grudnia 2009 r. Nr DD6/8213/186/JQP/KWW/08/PK-494: „(...) grunty, na których znajdują się tego rodzaju obiekty i urządzenia, również wchodzą w skład zasobów mieszkaniowych. Związane z tymi gruntami przychody (np. na skutek nabycia ich własności przez zasiedzenie) stanowią zatem przychody osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które mają wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki.

Właściwy jest więc pogląd Spółdzielni Mieszkaniowej, że wartość otrzymanego nieodpłatnie gruntu (przez zasiedzenie), na którym stoją budynki mieszkalne oraz gruntu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie, na którym znajdują się obiekty, pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład zasobów mieszkaniowych ma wpływ na ustalenie dochodu z gospodarki zasobami mieszkaniowymi”.

Powyższe utwierdza nas, że dochód pochodzący z wynagrodzenia za ustanowioną służebność przesyłu pod drogą dojazdową i parkingami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych na gruntach, których nabycie i budowa drogi sfinansowane zostały wkładami budowlanymi wniesionymi przez członków Spółdzielni stanowi dochód, o którym mowa w art. 17 ust. l pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.