ILPB2/415-1241/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wypłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.
ILPB2/415-1241/14-2/JKinterpretacja indywidualna
  1. służebność przesyłu
  2. wynagrodzenia
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na jednej z dwóch działek należących do Wnioskodawczyni położony jest dom jednorodzinny, a na drugiej znajduje się ogród, na którym stoi słup wysokiego napięcia.

Słup ten ma ponad 50 lat i będzie wymieniony na nowy i zmodernizowany.

W marcu 2014 r. Zainteresowana podpisała akt notarialny – prawo służebności przesyłu. Wnioskodawczyni otrzymała jednorazowo kwotę 10.700 zł tytułem odszkodowania.

Na działce ze słupem Zainteresowana nic nie wybuduje, musi ze szczególną uwagą uważać na dzieci, aby się tam nie zbliżały.

Ustanowiona służebność przesyłu to także służebność gruntowa, więc otrzymana kwota powinna podlegać zwolnieniu od podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Zainteresowana musi od kwoty 10.700 zł zapłacić podatek... W jakiej kwocie... Jaka jest stawka podatku...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT służebność przesyłu stanowi rodzaj służebności gruntowej (słup), zatem jednorazowe wynagrodzenie – odszkodowanie winno podlegać zwolnieniu od podatku.

Odszkodowanie to nie jest dochodem Zainteresowanej, która nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna płacić tego podatku, nie może w pełni korzystać z działki gdzie stoi słup, nic nie może w pobliżu wybudować.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie zaś do art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła.

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ww. ustawy).

Jednakże, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Wskazać należy, że ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328) dodano do artykułu 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych punkt 120a. Ww. przepis art. 21 ust. 1 pkt 120a ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. (art. 14 noweli).

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowana w marcu 2014 roku aktem notarialnym ustanowiła służebność przesyłu na swojej działce. W związku z powyższym Wnioskodawczyni otrzymała jednorazowo kwotę 10 700 zł tytułem odszkodowania.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że otrzymanie jednorazowej kwoty od podmiotu, na rzecz którego ustanowiono służebność przesyłu, nie rodzi po stronie Wnioskodawczyni obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji odpowiedź na pytania dotyczące kwoty oraz stawki podatku jest bezprzedmiotowa.

Wobec powyższego stanowisko Zainteresowanej należało uznać za prawidłowe, aczkolwiek z innych względów niż wskazała Wnioskodawczyni we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w 000terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

służebność przesyłu
DD3/033/301/OBQ/14/RD | Interpretacja indywidualna

wynagrodzenia
DD3.8222.2.178.2015.CRS | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
DD3/033/429/OBQ/14 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.