IBPBII/1/415-967/14/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe wypłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu?
IBPBII/1/415-967/14/MKinterpretacja indywidualna
  1. służebność przesyłu
  2. wynagrodzenia
  3. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do Biura 21 listopada 2014 r., uzupełnionym 3 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 28 stycznia 2015 r. znak: IBPB II/1/415-967/14/MK wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 3 lutego 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest posiadaczem nieruchomości (właścicielem) o łącznej pow. 94 arów gruntów sklasyfikowanych jako grunty orne i pastwiska oraz dzierżawcą – posiadaczem zależnym (notarialnym na okres 10 lat) 80 arów gruntów ornych, więc w sumie jest posiadaczem 1,75 hektara gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Biura 3 lutego 2015 r., wynika, że na działce Wnioskodawcy od 65 lat stoi słup wysokiego napięcia, więc za późno na sądzenie się ze Spółką, aby słup usunięto. Obecnie, ze względu na zły stan urządzeń (słupów i przewodów), Spółka zmuszona jest do przebudowy infrastruktury. Wnioskodawcy zaproponowano przebudowę urządzenia ze środka działki bardziej w róg.

W księdze wieczystej nieruchomości zostało wpisane: „Odpłatna nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na prawie posadowienia i znoszenia posadowienia napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV zgodnie z obecnym oraz projektowanym przebiegiem”.

Wnioskodawcy nasuwa się pytanie, czy zgodnie z najnowszą interpretacją Ministra Finansów przychody – uzyskane przez właściciela nieruchomości od Spółki z tytułu wynagrodzenia za odpłatne ustanowienie służebności przesyłu dla istniejącej linii energetycznej na nieruchomości stanowiącej grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako orne i pastwiska niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, przy czym łączna powierzchnia tych gruntów wynosi ponad 1 hektar – są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że opisane pierwotnie we wniosku zdarzenie przyszłe stało się – w międzyczasie oczekiwania na interpretację – zaistniałym stanem faktycznym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy osoba będąca właścicielem i jednocześnie dzierżawcą ponad 1 hektara jest zwolniona z odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych za odpłatne ustanowienie służebności przesyłu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy Spółka zobowiązana jest (po wpisaniu się do ksiąg wieczystych) do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi Skarbowemu informacji, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawca uważa, że skoro jest posiadaczem (właścicielem 94 arów oraz dzierżawcą – posiadaczem zależnym 80 arów) wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych za odpłatne ustanowienie służebności przesyłu, gdyż do służebności przesyłu – zgodnie z art. 3054 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o służebnościach gruntowych. Co za tym idzie Wnioskodawca jest zwolniony z odprowadzenia podatku od odszkodowania – wynagrodzenia, które otrzymał od Spółki za służebność przesyłu w myśl art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca zaznacza, że jego opinia wynika z niedawno wydanej interpretacji Ministra Finansów, który uznał, że wynagrodzenie uzyskane przez osobę fizyczną z tytułu ustanowienia służebności przesyłu korzysta ze zwolnienia wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że – jak wynika ze stwierdzenia Wnioskodawcy zawartego w uzupełnieniu wniosku – od momentu złożenia przez niego wniosku (21 listopada 2014 r.) opisane w nim zdarzenie przyszłe stało się zaistniałym stanem faktycznym (wpływ uzupełnienia – 3 lutego 2015 r.). To oznacza, że przychód opisany we wniosku miał miejsce pod koniec 2014 r. lub na początku 2015 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ww. ustawy (na które Wnioskodawca się powołuje) wolne od podatku są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy – wprowadzonym w życie w 2014 r. – wolne od podatku jest wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Powołany w art. 21 ust. 1 pkt 120 ww. ustawy przepis art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Wskazać przy tym należy, że ww. zwolnienie przysługuje tylko i wyłącznie posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, którego to pojęcia ustawa o podatku dochodowym nie definiuje. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła jednak, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.).

Stosownie do art. 1 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W myśl art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 r., poz. 121) nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Natomiast zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Stosownie do art. 3054 Kodeksu cywilnego, do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

W myśl art. 3052 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (art. 3052 § 2 Kodeksu cywilnego).

W świetle powyższego, służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia), zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest posiadaczem nieruchomości (właścicielem) o łącznej pow. 94 arów gruntów sklasyfikowanych jako grunty orne i pastwiska oraz dzierżawcą – posiadaczem zależnym (notarialnym na okres 10 lat) 80 arów gruntów ornych, więc w sumie jest posiadaczem 1,75 hektara gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Na działce Wnioskodawcy od 65 lat stoi słup wysokiego napięcia. Obecnie, ze względu na zły stan urządzeń (słupów i przewodów), nastąpi przebudowa infrastruktury.

Nieruchomość Wnioskodawcy została obciążona służebnością przesyłu. Wnioskodawca otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie.

Wnioskodawca uważa, że skoro jest posiadaczem (właścicielem) 94 arów oraz dzierżawcą – posiadaczem zależnym 80 arów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych za odpłatne ustanowienie służebności przesyłu, gdyż do służebności przesyłu – zgodnie z art. 3054 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o służebnościach gruntowych. Co za tym idzie jest on – jego zdaniem – zwolniony z odprowadzenia podatku od odszkodowania – wynagrodzenia, które otrzymał za służebność przesyłu w myśl art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że do wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę zastosowanie będzie miał inny przepis niż Wnioskodawca wskazuje.

Jak wynika z art. 2 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328, ze zm.), w art. 21 w ust. 1 po pkt 120 dodano pkt 120a w brzmieniu: „120a) wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego”.

W myśl art. 14 ww. ustawy zmieniającej przepisy art. 21 ust. l pkt 3, 3e i 49 oraz pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Stosownie do art. 17 pkt 4 ustawy zmieniającej, przepis ustanawiający zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wszedł w życie 4 października 2014 r.

W tym stanie prawnym, uznać należy, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje wynagrodzenia otrzymywane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i ma zastosowanie do dochodów osoby fizycznej otrzymanych z tego tytułu po 1 stycznia 2014 r.

Zatem, wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzymał z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy. Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu, a na Spółce, która to wynagrodzenie wypłaciła nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Końcowo należy podkreślić, że art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – na który Wnioskodawca się powołuje – miałby zastosowanie (pod warunkiem spełnienia przesłanek zawartych w jego treści), w przypadku gdyby wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu zostało Wnioskodawcy wypłacone przed 1 stycznia 2014 r. Jednakże fakt zmiany w uzupełnieniu wniosku opisu zdarzenia przyszłego na stan faktyczny wskazuje, że wypłata wynagrodzenia z tego tytułu została dokonana pod koniec 2014 r. lub na początku 2015 r., a więc po 1 stycznia 2014 r.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, aczkolwiek z innych powodów niż Wnioskodawca wskazał we własnym stanowisku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

służebność przesyłu
IBPBII/1/415-964/14/DP | Interpretacja indywidualna

wynagrodzenia
IBPBII/1/415-877/14/ASz | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
IPPB4/415-785/14-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.