IBPBII/1/415-752/14/MCZ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
IBPBII/1/415-752/14/MCZinterpretacja indywidualna
 1. podatek dochodowy od osób fizycznych
 2. służebność przesyłu
 3. wynagrodzenia
 4. źródło
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 9 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 15 września 2014 r.), uzupełnionym 13 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 3 listopada 2014 r., znak: IBPBII/1/415-752/14/MCZ, wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 13 listopada 2014 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2013 r. Wnioskodawczyni otrzymała od spółki „X” informację PIT-8C, gdzie w części D wykazano wynagrodzenie za służebność przesyłu wypłacone na podstawie ugody sądowej wraz z kosztami sądowymi w kwocie 13.570 zł. Kwotę tę Wnioskodawczyni wykazała w rocznym zeznaniu PIT-36 w części D w pozycji 8 (inne źródła) i zapłaciła z tego tytułu podatek dochodowy.

Wnioskodawczyni wraz z mężem jest współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1223/12. Działka nie jest gruntem rolnym, małżonkowie również nie są rolnikami.

Na podstawie ugody Sąd ustanowił na rzecz spółki „X” służebność polegającą na prawie korzystania z ww. działki celem eksploatacji gazociągu średniego ciśnienia gazu DN 150 i DN 50 o przebiegu i powierzchni wskazanej w opinii biegłego sądowego. W protokole ugody wskazane jest jednorazowe wynagrodzenie dla Wnioskodawczyni i jej męża za ustanowienie służebności przesyłu.

Wnioskodawczyni i jej mąż otrzymali wynagrodzenie w 2013 r.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjna nr 1223/12 nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowo opodatkowane zostało wynagrodzenie otrzymane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu...
 2. Czy wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego...

Wnioskodawczyni wskazała, że po złożeniu zeznania PIT-36 za rok 2013 uzyskała informację, że otrzymane wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni uważa więc, że może złożyć korektę zeznania rocznego i złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

W twierdzeniu tym Wnioskodawczynię umacnia wydana przez Ministra Finansów interpretacja z 21 maja 2014 r. znak: DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 dotycząca zwolnienia z podatku dochodowego służebności przesyłu.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawczyni wskazała, że przytoczony przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje wprost zwolnienia z opodatkowania służebności przesyłu, mówi bowiem o służebności gruntowej. Pojęcie służebności przesyłu zostało wprowadzone do Kodeksu cywilnego dopiero w 2008 r., co nie zostało odzwierciedlone w ustawie o podatku dochodowym. Jednak nowe przepisy Kodeksu cywilnego o służebności przesyłu mają ten sam cel co poprzednie przepisy o służebności gruntowej. Wnioskodawczyni przypuszcza, że ustawodawca nie chciał wyeliminować zwolnienia w zakresie służebności przesyłu, pozostawiając zwolnienie „służebności gruntu” – nie doszło zapewne do aktualizacji przepisu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy, źródłami przychodów są „inne źródła”.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

W świetle powyższego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł są takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

-w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 tejże ustawy wynika, że wskazane w nim odszkodowanie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 • otrzymuje je posiadacz gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • odszkodowanie zostaje wypłacone z tytułu wymienionego w przepisie,
 • podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów prowadzi na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego inwestycję związaną z budową infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz inwestycję związaną z budową urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa jest w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • źródłem odszkodowania jest wyrok sądowy lub umowa (ugoda) zawarta między stronami.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni wraz z mężem jest właścicielką działki, która nie jest gruntem rolnym i nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, przez którą przebiega gazociąg średniego ciśnienia. Wnioskodawczyni wraz z mężem zawarła ugodę sądową ustanowienia służebności przesyłu na rzecz spółki „X”. Za ustanowienie służebności przesyłu zgodnie z zawartą ugodą Wnioskodawczyni otrzymała jednorazowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie wypłacone zostało w 2013 r. Kwotę otrzymanego wynagrodzenia Wnioskodawczyni wykazała w rocznym zeznaniu PIT-36 w części D w pozycji 8 (inne źródła) i zapłaciła z tego tytułu podatek dochodowy.

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że otrzymane wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni uważa że może złożyć korektę zeznania rocznego i wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. W opinii Wnioskodawczyni powyższe stanowisko potwierdza wydana przez Ministra Finansów interpretacja z 21 maja 2014 r. znak: DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 dotycząca zwolnienia z podatku dochodowego służebności przesyłu.

W świetle powołanych wyżej przepisów prawa ze stanowiskiem Wnioskodawczyni nie można się zgodzić.

Wynagrodzenie, które otrzymała Wnioskodawczyni w 2013 r. z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – jako przychód z innych źródeł – podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należało je wykazać w zeznaniu podatkowym za 2013 r.

Analiza przepisu art. 21 ww. ustawy zawierającego katalog zwolnień podatkowych, nie daje bowiem podstaw do zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego przez Wnioskodawczynię z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu zarówno na podstawie wskazanego art. 21 ust. 1 pkt 120 jak również któregokolwiek z jej przepisów. Wnioskodawczyni nie spełniła bowiem jednego z podstawowych warunków umożliwiających skorzystanie z ww. zwolnienia podatkowego, a mianowicie, grunt (działka) na którym ustanowiona została służebność przesyłu nie wchodzi – jak wynika z uzupełnienia wniosku – w skład gospodarstwa rolnego. To dyskwalifikuje Wnioskodawczynię jako osobę mogąca skorzystać z tego zwolnienia podatkowego w ww. tytułu. Jak wyżej wskazano żaden inny przepis art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych również nie pozwala na zwolnienie ww. przychody z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, Wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo wykazując w zeznaniu rocznym za 2013 r. kwotę otrzymanego wynagrodzenia w tytułu ustanowienia służebności przesyłu jako dochód z innych źródeł. Tym samym obecnie brak jest podstaw do złożenia korekty zeznania podatkowego za 2013 r. i złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 21 maja 2014 r. znak: DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14, którą Wnioskodawczyni wskazała w uzasadnieniu swojego stanowiska nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż działka, na której ustanowiona została służebność przesyłu nie wchodzi w skład gospodarstwa rolnego, a zatem nie spełnia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo wskazać należy, iż przedmiotowa interpretacja - zgodnie ze złożonym wnioskiem została wydana wyłącznie dla Wnioskodawczyni. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.