DD3/033/289/KDJ/14/RD-80661 | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie odszkodowania otrzymanego w związku z ustanowieniem służebności przesyłu.
DD3/033/289/KDJ/14/RD-80661interpretacja indywidualna
 1. odszkodowania
 2. przychód
 3. służebność przesyłu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 2 lipca 2013 r. Nr ITPB2/415-388/13/TJ wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pani ... (Wnioskodawczyni) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 2 kwietnia 2013 r., uzupełnionym w dniu 28 czerwca 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania, jest:

 • prawidłowe - w zakresie stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
 • nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Dnia 2 lipca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając – na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 2 kwietnia 2013 r., uzupełniony w dniu 28 czerwca 2013 r., w którym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest posiadaczem gruntu wchodzącego w skład prowadzonego przez Nią gospodarstwa rolnego. Podmiot uprawniony, na podstawie odrębnych od ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów, do budowy przewodów i urządzeń elektrycznych, planuje wybudowanie na tym gruncie (pod ziemią, na ziemi i nad ziemią) tych przewodów i urządzeń. Podmiot ten zapowiada, że po tym jak je wybuduje, zawrze z Wnioskodawczynią umowę (ugodę) ustanawiającą na tym gruncie służebność i wypłaci za to obciążenie odszkodowanie. Służebność, którą zamierza ustanowić Wnioskodawczyni na rzecz podmiotu uprawnionego – inwestora budującego linie wysokiego napięcia – będzie służebnością przesyłu (w żadnym razie nie będzie to służebność gruntowa). Odszkodowanie to, oprócz wartości poniesionych szkód na gruncie, obejmować będzie także zwrot kwoty należnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą to od Agencji Wnioskodawczyni otrzymała na zalesienie przedmiotowego gruntu, które to zalesienie z powodu budowy na nim przewodów i urządzeń nie będzie w pełni zrealizowane. Zgodnie bowiem z przepisami, w przypadku niewykorzystania takiej dotacji, ciąży na Wnioskodawczyni bezwzględny obowiązek jej zwrotu.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytania:
 1. Czy odszkodowanie, które Wnioskodawczyni wypłacone zostanie przez podmiot uprawniony do budowy przewodów i urządzeń elektrycznych z tytułu ustanowienia na gruncie służebności mającej ścisły związek z budową tych przewodów i urządzeń (będącej jej następstwem) jest wolne od podatku dochodowego...
 2. Czy kwota zwrotu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji wolna jest od podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawczyni, odszkodowanie, które chce Wnioskodawczyni w przyszłości wypłacić, na podstawie zawartej umowy (ugody), podmiot uprawniony do budowy przewodów i urządzeń elektrycznych, z tytułu ustanowienia służebności na gruncie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego, prowadzonego przez Wnioskodawczynię, po tym jak urządzenia te na tym gruncie wybuduje, wolne jest od podatku dochodowego. Wnioskodawczyni uważa bowiem, że będzie ono wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku są odszkodowania wypłacone na podstawie umowy (ugody) z tytułu ustanowienia służebności na gruncie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego w wyniku wybudowania na nim przewodów lub urządzeń elektrycznych.

W ocenie Wnioskodawczyni również kwota zwrotu dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wolna jest od podatku dochodowego. Wnioskodawczyni uważa bowiem, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy przychodem są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze. Wobec powyższego stwierdza, że kwota zwrotu dotacji nie będzie przez Nią otrzymana ani pozostawiona do dyspozycji, gdyż będzie ona przekazana Agencji. Tym samym kwota ta nie będzie stanowiła Jej przychodu, a tym samym dochodu, co nie tworzy po Jej stronie obowiązku podatkowego, a w konsekwencji takiego zobowiązania. Stwierdza również, że gdyby kwotę zwrotu otrzymała lub gdyby została ona postawiona do Jej dyspozycji, to stanowiłaby odszkodowanie za szkody powstałe w drzewostanie, a tym samym byłaby wolna od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznał za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Moment powstania przychodu określa art. 11 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie
 • w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Wskazać należy, iż cytowane wyżej zwolnienie przedmiotowe zawiera kilka warunków, których jednoczesne spełnienie uprawnia do jego stosowania. Zwolnieniem objęte są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, m.in. z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w związku z budową na tych gruntach urządzeń infrastruktury technicznej, przez którą rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych, a także budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów jej rafinacji.

Na tle stosowania art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy dochodziło do sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, rozstrzyganych przez sądy administracyjne. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, w myśl którego zwolnienie, dotyczące odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy, odnosi się także do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (wyrok NSA: z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3050/11, z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 2131/11, z dnia 1 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 88/10 oraz z dnia 29 września 2011 r. sygn. akt II FSK 654/10).

Mając na uwadze fakt, iż powyższe stanowisko odzwierciedla jednolitą i utrwaloną linię orzecznictwa w przedmiotowej kwestii, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, Minister Finansów wydał w dniu 21 maja 2014 r. interpretację ogólną (pismo Nr DD3/033/126/CRS/14/RD-466264/14), w której zaakceptował przedstawioną w tym orzecznictwie wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy.

Stąd też na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy, wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej (służebności przesyłu) w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, które otrzyma Wnioskodawczyni z tytułu budowy przewodów i urządzeń elektrycznych na należącym do Niej gruncie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego, objęte będzie zwolnieniem przedmiotowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy. Podkreślenia wymaga, iż na podstawie tego przepisu zwolniona od podatku będzie cała kwota wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, w tym w części, która następnie zostanie przez Wnioskodawczynię przeznaczona na zwrot Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzednio otrzymanej dotacji na zalesienie gruntu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w kontekście przedstawionego stanu faktycznego należy uznać za:

 • prawidłowe - w zakresie stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
 • nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 2 lipca 2013 r. Nr ITPB2/415-388/13/TJ, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB2/415-388/13/TJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.