DD3/033/254/MCA/14/RD-70157/14 | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z wypłacaniem wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu, w opisanych wyżej okolicznościach, na wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki podatkowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności czy będzie on występował w charakterze płatnika lub czy będą go obciążały jakieś obowiązki informacyjne?
DD3/033/254/MCA/14/RD-70157/14interpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. przychody z innych źródeł
 3. płatnik
 4. służebność
 5. służebność przesyłu
 6. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2009 r. Nr IBPB II/2/415-888/09/HS, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Sp. z o.o. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2009 r. (data wpływu 7 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia za ustanowienia służebności przesyłu otrzymanego przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej (emerytów, rencistów i rolników) jest: -prawidłowe – w zakresie w jakim uznaje, iż wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu:

 • nie jest wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • niezależnie od statusu właściciela gruntu (emeryt, rencista, rolnik) oraz rodzaju gruntu, na którym została ustanowiona służebność, stanowi dla ww. osób przychód z innych źródeł, od którego nie pobiera się zaliczki na podatek lub ryczałtowanego podatku dochodowego,

-nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2009 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej. Posiada urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej do odbiorców oraz prowadzi lub planuje budowy nowych urządzeń, które w większości przypadków są lub będą zlokalizowane na gruntach nie będących własnością Wnioskodawcy ani w jego posiadaniu, w tym zależnym.

Na podstawie obowiązujących przepisów art. 3051-3054 Kodeksu cywilnego, Wnioskodawca będzie zawierał umowy ustanawiające na nieruchomościach nienależących do Wnioskodawcy, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebność przesyłu. Na podstawie tych umów Wnioskodawca korzystać będzie z nieruchomości innych podmiotów tak w celu wybudowania na tych nieruchomościach urządzeń służących do doprowadzania energii elektrycznej, tj. np. stacji transformatorowych, słupów, kablowych i napowietrznych linii energetycznych, jak i w celu zapewnienia sobie właściwego tytułu prawnego i ewentualnego dojścia do istniejących oraz mających powstać urządzeń stanowiących własność Wnioskodawcy, a zlokalizowanych na gruntach innych podmiotów, celem naprawy, usunięcia awarii, konserwacji czy remontu urządzeń.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego służebność przesyłu nie będzie określona w umowie datą końcową, wygaśnie najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa bądź demontażu urządzeń i przejdzie na każdorazowego właściciela przedsiębiorstwa lub urządzeń.

Umowy ustanawiające służebności przesyłu zawierane będą w formie aktów notarialnych. Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Wnioskodawca będzie wypłacał właścicielom gruntów wynagrodzenia jednorazowo, w wyjątkowych przypadkach wypłacał je będzie periodycznie. Właścicielami gruntów, na których będą ustanawiane służebności mogą być rolnicy ryczałtowi, osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą jak i inne osoby fizyczne, w szczególności emeryci i renciści. Grunty, na których będą ustanawiane służebności mogą być gruntami rolnymi wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego, jak i gruntami o innym charakterze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wypłacaniem wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu, w opisanych wyżej okolicznościach, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki podatkowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności czy będzie on występował w charakterze płatnika lub czy będą go obciążały jakieś obowiązki informacyjne...

Zdaniem Wnioskodawcy, niezależnie od statusu właściciela gruntu, na którym będzie ustanawiana służebność oraz charakteru gruntu, na którym będzie ona ustanawiana, z punktu widzenia właściciela gruntu otrzymującego wynagrodzenie będziemy mieli do czynienia z przychodem z tzw. innych źródeł.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy wypłacającym wynagrodzenie będzie ciążył obowiązek wystawienia rocznych informacji PIT-8C, w których ujmie dla każdego właściciela wartość wypłaconego mu w danym roku wynagrodzenia za służebność. Na podstawie tych informacji każdy, kto otrzyma wynagrodzenie powinien je samodzielnie wykazać w swoim zeznaniu rocznym i opodatkować według skali podatkowej.

W pierwszej kolejności zauważyć bowiem należy, że wypłacane przez Wnioskodawcę wynagrodzenia nie będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W szczególności nie będzie tutaj miało zastosowania wyłączenie wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczące przychodów z działalności rolniczej. Nie można bowiem uznać, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności, nawet jeżeli będzie ona dotyczyła gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego i otrzyma je rolnik, będzie stanowiło przychód z działalności rolniczej. Sama zresztą ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje, jaka działalność jest działalnością rolniczą (ust. 2 wskazanego przepisu). Podstawową cechą działalności rolniczej jest wytwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym). Przez wytwarzanie należy rozumieć działalność, która skutkuje powstaniem produktów roślinnych lub zwierzęcych. Działalnością rolną jest również działalność polegająca na przetrzymywaniu zakupionych produktów roślinnych lub zwierzęcych przez co najmniej wskazany okres, podczas którego następuje ich biologiczny wzrost. Wszelkie inne niż wymienione wyżej rodzaje działalności - choćby nawet związane były ściśle z rolnictwem - nie będą stanowić działalności rolniczej. Wyliczenie dokonane w tym przepisie należy uznać za wyczerpujące, w związku z czym działalność związana z rolnictwem, ale tam niewymieniona, nie ma charakteru działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając to na uwadze, wynagrodzenie otrzymywane za ustanowienie przez rolnika służebności na gruncie rolnym, podlega - co do zasady - opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Po drugie, w szerokim katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych, umieszczonym w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca nie odnajduje żadnego przepisu, w którego hipotezie mogłoby się znaleźć wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. W szczególności, nie można oczywiście takiego wynagrodzenia, ustanowionego na dodatek w umowie, uznać za odszkodowanie czy zadośćuczynienie, z których niektóre mogą z uwagi na swój charakter lub okoliczności otrzymania, korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego. Niezależnie jednak nawet od tego, ze zwolnienia od podatku dochodowego, wolą ustawodawcy, i tak nie korzystają odszkodowania za utracone korzyści, których podatnik mógłby oczekiwać, gdyby mu nie wyrządzono szkody.

Wnioskodawca nie ma wątpliwości, że wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, mogłoby mieć co najwyżej charakter świadczenia za utracone korzyści, o ile w ogóle w związku z korzystaniem ze służebności w jakikolwiek sposób zmniejszyłyby się możliwości osiągania przez właściciela korzyści z nieruchomości obciążonej służebnością. W szczególności, nie znajdzie tutaj zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ dotyczy ono odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności gruntowej.

Służebność przesyłu jest natomiast samodzielną instytucją cywilnoprawną, do której stosuje się jedynie, zgodnie z kodeksem cywilnym, odpowiednio przepisy dotyczące służebności gruntowych. Nie można zatem uznawać jej za służebność gruntową jako taką. Dodatkowo, zwolnienia od podatku jako wyjątki od zasady powszechności opodatkowania muszą być interpretowane ściśle, przede wszystkim z uwzględnieniem wykładni językowej, a ta nie pozostawia tutaj wątpliwości - zwolnione od podatku jest odszkodowanie za ustanowienie służebności gruntowej.

Po ustaleniu, iż wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu, należy ustalić z jakim źródłem mamy do czynienia.

W odniesieniu do osób, dla których otrzymane wynagrodzenie nie mogłoby stanowić nawet potencjalnie przychodu związanego z ich głównym źródłem przychodów np. emerytura lub renta, jedynym źródłem przychodów, które należy brać pod uwagę, są inne źródła.

Podsumowując: skoro dla każdej osoby fizycznej wypłacone wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu stanowi przychód z innych źródeł, od którego nie pobiera się zaliczki na podatek dochodowy ani zryczałtowanego podatku dochodowego (a mając na uwadze treść przepisu art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pobiera się), to zgodnie z art. 42a ww. ustawy, Wnioskodawca jako wypłacający takie wynagrodzenia jest obowiązany sporządzić informacje PIT-8C dla takich osób, i wykazać w nich wartość wynagrodzenia wypłaconego im w ciągu roku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 26 listopada 2009 r. Nr IBPB II/2/415-888/09/HS uznał, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – w zakresie w jakim odnosi się do emerytów, rencistów i rolników jest prawidłowe.

Ocena stanowiska Wnioskodawcy w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu osobom fizycznym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej, została dokonana w odrębnym rozstrzygnięciu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, stwierdzam, co następuje.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych określają przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”.

Spod działania ustawy PIT w art. 2 ustawodawca wyłączył niektóre rodzaje przychodów, w tym przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej (ust. 1 pkt 1).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52 i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Ustawa PIT wymienia dziewięć źródeł przychodów. Przychody, które nie mieszczą się w zakresie źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy PIT stanowią inne źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT. Uszczegółowienie tego źródła stanowi art. 20 ustawy PIT. Stosownie do jego ust. 1, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jednocześnie jak stanowi art. 42a ustawy PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Informacja ta oznaczona jest symbolem PIT-8C.

W świetle przepisów ustawy PIT wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu stanowi przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy PIT. Na wypłacającym przedmiotowe wynagrodzenie nie ciążą obowiązki związane z poborem zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego. Na wypłacającym będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną i ich jednostką organizacyjną oraz jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, nie ciążą obowiązki związane z poborem zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego, a jedynie obowiązek wykazania ww. przychodu w informacji PIT-8C sporządzonej dla świadczeniobiorcy oraz właściwego urzędu skarbowego, w każdym przypadku, w którym wynagrodzenie za ustanowienie służebności stanowi podlegający opodatkowaniu przychód osoby fizycznej.

Nie w każdym jednak przypadku wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie w każdym przypadku na wypłacającym ciążą obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ustawy PIT.

Uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia związanego z ustanowieniem służebności przesyłu wprowadzono z dniem 3 sierpnia 2008 r. w art. 3051 i art. 3052 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

W myśl art. 3051 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Natomiast art. 3052 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem (§ 1). Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (§ 2).

Zgodnie z art. 3054 Kodeksu cywilnego, do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

W świetle powyższego służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia), zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

-w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

W orzecznictwie sądów administracyjnych ukształtował się pogląd, w myśl którego po dniu 2 sierpnia 2008 r. przepis art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy PIT, odnosi się także do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (wyrok NSA: z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3050/11, z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 2131/11, z dnia 1 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 88/10 oraz z dnia 29 września 2011 r. sygn. akt II FSK 654/10).

Na uwagę zwraca w szczególności wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3050/11, w którym NSA stwierdził, że ustanowienie nowego rodzaju służebności odnoszącej się do inwestycji polegających na budowie urządzeń infrastruktury technicznej wychodziło naprzeciw potrzebom gospodarczym i w sposób ustawowy regulowało istniejącą już, zapoczątkowaną uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2003 r. sygn. akt III CZP 79/02, praktykę ustanawiania służebności gruntowych dla realizacji tych inwestycji. Zastąpienie zatem takiej służebności służebnością przesyłu, oznacza, że po dniu 2 sierpnia 2008 r. nie jest już możliwe ustanowienie służebności gruntowej dla realizacji inwestycji polegających na budowie urządzeń infrastruktury technicznej, lecz jedynie służebności przesyłu, której istota jest taka sama jak w przypadku wcześniej stosowanej służebności gruntowej. Wobec tego, zastąpienie w sferze cywilistycznej służebności gruntowej służebnością przesyłu (spowodowane ustawowym uregulowaniem tej problematyki) ustanawianą w związku z budową lub użytkowaniem przedmiotowych urządzeń (sieci), nie zmieniło ani celu, ani treści tych służebności. Jednocześnie, w ocenie NSA, trudno przyjąć, aby wprowadzeniu nowych rozwiązań na gruncie prawa cywilnego, towarzyszyło założenie i zamiar ustawodawcy dokonania modyfikacji w systemie zwolnień podatkowych. Pozostawienie po dniu 2 sierpnia 2008 r. omawianego przepisu w niezmienionym brzmieniu, zdaniem NSA, należy interpretować jako brak zamiaru ustawodawcy wyeliminowania przedmiotowego zwolnienia podatkowego, a poprzestanie na literalnej wykładni tego przepisu prowadzi do niedających się zaakceptować w państwie prawa wniosków. Zatem przy uwzględnieniu wykładni historycznej i funkcjonalnej, NSA uznał, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy PIT, odnosi się do ustanawianych służebności przesyłu.

Z uwagi na fakt, iż powyższe stanowisko NSA odzwierciedla jednolitą i utrwaloną linię orzecznictwa w kwestii stosowania art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy PIT, w dniu 21 maja 2014 r. Minister Finansów - dążąc do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej - wydał interpretację ogólną Nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14, w której uznał, iż odszkodowanie za ustanowienie służebności gruntowej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy PIT odnosi się także do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Przechodząc do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku należy zauważyć, iż Wnioskodawca na podstawie art. 3051-3054 Kodeksu cywilnego będzie zawierał umowy (w formie aktu notarialnego) ustanawiające służebność przesyłu na nieruchomościach nienależących do Wnioskodawcy. Z tytułu ustanowionej służebności przesyłu Wnioskodawca będzie wypłacał wynagrodzenie właścicielom gruntów, z tym, że status właścicieli gruntów oraz charakter gruntów może być różny. Właścicielami gruntów mogą być rolnicy, lub nieprowadzący samodzielnej działalności gospodarczej emeryci i renciści. Z kolei grunty, na których będą ustanowione służebności mogą być gruntami rolnymi wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego, jak i innego rodzaju gruntami.

Mając powyższe na względzie, należy zauważyć, iż wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu wypłacone osobom (rolnikom, emerytom lub rencistom), w przypadku których służebność przesyłu została ustanowiona na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, spełnia przesłanki do objęcia tego świadczenia zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy PIT. Tym samym, otrzymane przez ww. osoby wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz nie powinno być wykazywane przez Wnioskodawcę w informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy PIT, z uwagi na fakt iż w informacji tej nie są wykazywane dochody, do których ma zastosowanie art. 21 ustawy PIT.

Za prawidłowe należy zatem uznać stanowisko Wnioskodawcy w zakresie w jakim uznaje, iż niezależnie od statusu właściciela gruntu (emeryt, rencista, rolnik) oraz rodzaju gruntu, na którym została ustanowiona służebność przesyłu, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia tej służebności stanowi dla ww. osób przychód z innych źródeł, od którego nie pobiera się zaliczki na podatek lub ryczałtowanego podatku dochodowego. Trafne jest również twierdzenie, iż wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu otrzymywane przez emeryta, rencistę lub rolnika nie jest wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT.

Za nieprawidłowe należy natomiast uznać stanowisko Wnioskodawcy w zakresie w jakim uznaje, iż w każdym przypadku, w którym Wnioskodawca wypłaca osobie fizycznej (emerytowi, renciście, rolnikowi) wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, ciąży na nim obowiązek wystawienia informacji PIT-8C o wysokości dokonanych wypłat. W informacji PIT 8C nie wykazuje się bowiem dochodów zwolnionych od podatku. W sytuacji zatem, gdy służebność przesyłu została ustanowiona na będących w posiadaniu emeryta, rencisty lub rolnika gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, to na Wnioskodawcy dokonującym wypłaty wynagrodzenia za ustanowienie tej służebności – korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy PIT – nie ciążą obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 42a ustawy PIT. Natomiast osoba fizyczna, która otrzymała ww. wynagrodzenie nie ma obowiązku jego wykazania i opodatkowania w zeznaniu podatkowym.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 26 listopada 2009 r. Nr IBPB II/2/415-888/09/HS, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę ę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.