DD3/033/227/KDJ/14/RD-80183 | Interpretacja indywidualna

1. Czy wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, których wypłata następuje na podstawie umów, ugód lub wyroków sądowych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy odszkodowania tytułem rekompensaty za straty wywołane prowadzonymi robotami budowlanymi wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, których wypłata następuje na podstawie umów, ugód lub wyroków sądowych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy w sytuacji, gdy wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik jest zwolniony od obowiązku wystawiania PIT-8C, wynikającego z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
4. Czy w sytuacji, gdy odszkodowanie tytułem rekompensaty za straty wywołane prowadzonymi robotami budowlanymi na gruntach wchodzących w skład gospodarstw rolnych podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik jest zwolniony od obowiązku wystawiania PIT - 8C, wynikającego z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
DD3/033/227/KDJ/14/RD-80183interpretacja indywidualna
 1. odszkodowania
 2. służebność przesyłu
 3. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 6 grudnia 2012 r. Nr IBPB II/1/415-785/12/BJ wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółki Sp. z o.o. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 6 września 2012 r., uzupełnionym w dniu 30 października 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, jest: -prawidłowe:

 • w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wypłacanych posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu, z tytułu prowadzenia na tych gruntach inwestycji dotyczących budowy linii energetycznej,
 • w zakresie braku obowiązku sporządzania przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C o wysokości przychodów z innych źródeł,

-nieprawidłowe w zakresie niezaliczenia ww. wynagrodzeń do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Dnia 6 grudnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając – na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 6 września 2012 r., uzupełniony w dniu 30 października 2012 r., w którym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Spółka) jest podmiotem realizującym na zlecenie zakładów energetycznych – przedsiębiorstw energetycznych inwestycje polegające na budowie linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (tj. infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). Wnioskodawca nie jest podmiotem uprawnionym, o którym mowa we wskazanym artykule. Podmiotem tym jest inwestor, na rzecz którego Wnioskodawca realizować będzie inwestycje, tj. przedsiębiorstwo energetyczne.

Celem realizacji zadań inwestycyjnych polegających na wznoszeniu linii energetycznych, Wnioskodawca zawierać będzie z posiadaczami gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, umowy o ustanowienie służebności przesyłu, ewentualnie doprowadzać będzie do ich ustanowienia na drodze postępowań sądowych. Służebność przesyłu ustanawiana będzie na rzecz inwestora, tj. przedsiębiorstwa energetycznego.

W związku z realizowanymi inwestycjami, posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych wypłacane będą dwa świadczenia.

Z tytułu ustanowienia służebności przesyłu Wnioskodawca wypłacać będzie wynagrodzenie, natomiast tytułem rekompensaty za straty wywołane prowadzonymi robotami budowlanymi wypłacać będzie odszkodowanie.

Do umownych obowiązków Wnioskodawcy należeć będzie uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na przeprowadzenie przez ich grunty rolne linii energetycznych napowietrznych lub doziemnych, zgody na usadowienie na nich słupów lub innych urządzeń energetycznych, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych oraz ustanowienie na tych nieruchomościach służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego.

Środki pieniężne na wypłatę wynagrodzeń i odszkodowań zapewniał będzie zleceniodawca - przedsiębiorstwo energetyczne. Wnioskodawca, w ramach pełnomocnictw uzyskanych od przedsiębiorstwa energetycznego, wynagrodzenie i odszkodowanie wypłacał będzie we własnym imieniu ale na rzecz zamawiającego.

Rekompensaty będą wypłacone tytułem powstałych w ramach realizacji robót budowlanych szkód w uprawach rolnych, drzewostanach, zasiewach, plonach oraz tytułem czasowego zmniejszenia urodzajności gleby.

Podstawą wypłaty odszkodowań i wynagrodzeń będą umowy zawierane z posiadaczami gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych. Fizyczna zapłata przez Wnioskodawcę właścicielom nieruchomości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz odszkodowania tytułem rekompensaty wynikać będzie z realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a przedsiębiorstwem energetycznym.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:
 1. Czy wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, których wypłata następuje na podstawie umów, ugód lub wyroków sądowych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy odszkodowania tytułem rekompensaty za straty wywołane prowadzonymi robotami budowlanymi, wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, których wypłata następuje na podstawie umów, ugód lub wyroków sądowych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w sytuacji, gdy wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik jest zwolniony od obowiązku wystawiania PIT-8C, wynikającego z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 4. Czy w sytuacji, gdy odszkodowanie tytułem rekompensaty za straty wywołane prowadzonymi robotami budowlanymi na gruntach wchodzących w skład gospodarstw rolnych podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik jest zwolniony od obowiązku wystawiania PIT - 8C, wynikającego z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – którego treść Wnioskodawca przywołał - zwolnienie od podatku dochodowego odszkodowań, wypłacanych na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, znajdzie również zastosowanie do odszkodowań i wynagrodzeń wypłacanych tym podmiotom z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Przepisem art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r. Nr 116, poz. 731) zmieniono Kodeks cywilny i z dniem 3 sierpnia 2008 r. dodano do niego przepisy art. 3051 do 3054 k.c. Przepisy te wprowadziły nowy rodzaj służebności - służebność przesyłu. Zgodnie z treścią art. 3054 do instytucji tej stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wykładnia celowościowa i systemowa art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy podatkowej prowadzi do wniosku, że przepis ten obejmuje swą dyspozycją również odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, pomimo, że jej literalne brzmienie wskazuje tylko na służebności gruntowe. Wskazać bowiem należy, iż z chwilą wprowadzenia do polskiego systemu prawa instytucji służebności przesyłu, nie jest możliwe ustanowienie dla realizacji inwestycji liniowych służebności gruntowej, bo dla tego typu inwestycji prawodawca przewidział ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, która jest odmianą służebności gruntowej. Przed wprowadzeniem wskazanej służebności do Kodeksu cywilnego, w obrocie posługiwano się służebnością gruntową i w związku z tym odszkodowania za realizację inwestycji liniowych, w tym linii energetycznych zwolnione były od podatku dochodowego. Interpretacja, w myśl której od 3 sierpnia 2008 r. przepis art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nadal obowiązuje ale odnosi się tylko do służebności gruntowych, a nie dotyczy ustanawianych od tej daty służebności przesyłu, prowadzi do wniosku, że zwolnienie przewidziane w tym przepisie przestało istnieć w stosunku do inwestycji liniowych. To z kolei oznaczałoby pośrednie ograniczenie prawa obywateli do zwolnienia od podatku dochodowego. Interpretacja taka byłaby sprzeczna z zasadą racjonalności ustawodawcy i zasadami prawidłowej legislacji.

Wnioskodawca wskazał, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie, na dowód czego przywołał wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 • z dnia 1 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 88/2010, w którym Sąd stwierdził, iż służebność przesyłu stanowi rodzaj służebności gruntowej, do której znajdzie zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • z dnia 29 września 2011 r. sygn. akt II FSK 654/2010, w którym Sąd podniósł, że przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga podatkowa z tytułu odszkodowania wypłaconego, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, przysługuje także z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jako odmiany służebności gruntowej.

W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności przesyłu wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, których wypłata następuje na podstawie wyroków sądowych lub zawartych z nimi ugód, umów podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy, zwolnieniu przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile są spełnione przesłanki przewidziane tym przepisem, podlegają wszystkie świadczenia, które mają charakter odszkodowania - niezależnie od ich nazwy jakimi strony umowy określą te świadczenia. Wnioskodawca posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wypłacać będzie wynagrodzenie - zgodnie z terminologią jaką posługuje się Kodeks cywilny w art. 3052. Świadczenie to ma jednak charakter odszkodowania, gdyż stanowi ekwiwalent za szkodę jaką stanowi dla posiadacza gruntu ograniczenie w możliwości korzystania z niego w dotychczasowy sposób.

Na poparcie powyższego Wnioskodawca przywołał ponownie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia l czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 88/2010, w którym Sąd stwierdził, że nazwanie w art. 3052 § 1 i § 2 K.c. odpłatności, której może żądać właściciel nieruchomości za ustanowienie służebności przesyłu, „wynagrodzeniem” a nie „odszkodowaniem”, nie może prowadzić do pozbawienia właściciela gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prawa do zwolnienia podatkowego otrzymanego z tego tytułu świadczenia pieniężnego (mającego charakter odszkodowania).

W ocenie Wnioskodawcy, wskazana wyżej wykładnia sądów administracyjnych powinna być wzięta pod uwagę przez organ wydający interpretację indywidualną. Stosownie bowiem do art. 14e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Z samej zatem ustawy wynika powinność dostosowania interpretacji do orzecznictwa sądów.

Ad. 2.

W ocenie Wnioskodawcy, odszkodowania tytułem rekompensaty za straty wywołane prowadzonymi robotami budowlanymi wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych, których wypłata następuje na podstawie umów, ugód lub wyroków sądowych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Cytując treść art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy Wnioskodawca wskazał, iż w prezentowanych zdarzeniach przyszłych będzie wypłacał posiadaczom gruntów odszkodowania z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie, zasiewach, plonach oraz tytułem czasowego zmniejszenia urodzajności gleby, co wypełnia dyspozycję art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym odszkodowania te winny być wolne od podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowanie za szkody w uprawach rolnych powstałe na gruntach wchodzących w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podczas realizacji inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej, wypłacone na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawcę z posiadaczami tych gruntów spełnia przesłanki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym powinno korzystać ze zwolnienia przedmiotowego.

Ad. 3.

W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji gdy odszkodowania (wynagrodzenia) wypłacane posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, będą zwolnione od podatku dochodowego - na płatniku nie ciąży obowiązek wystawiania informacji o wysokości przychodów (PIT – 8C).

Wnioskodawca uważa, iż w sytuacji gdy odszkodowanie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jest zwolnione od podatku, wynagrodzenie (odszkodowanie) to nie stanowi przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, zgodnie z art. 42a ustawy Spółka nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C.

Ad. 4.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy odszkodowania wypłacane posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych z tytułu rekompensaty za straty wywołane prowadzonymi robotami budowlanymi, będą zwolnione od podatku dochodowego - na płatniku nie ciąży obowiązek wystawiania informacji o wysokości przychodów (PIT – 8C).

W ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji gdy odszkodowanie z tytułu rekompensaty za straty wywołane prowadzonymi robotami budowlanymi jest zwolnione od podatku - odszkodowanie to nie stanowi przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, zgodnie z art. 42a ustawy Spółka nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pyt. 1 i 3 uznał za nieprawidłowe. W zakresie opodatkowania odszkodowania z tytułu rekompensaty za straty wywołane prowadzonymi robotami budowlanymi na gruntach wchodzących w skład gospodarstw rolnych (pyt. nr 2 i 4), wydano odrębną interpretację o numerze: IBPB II/1/415-786/12/BJ.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Moment powstania przychodu określa art. 11 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 42a ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

 1. ustanowienia służebności gruntowej,
 2. rekultywacji gruntów,
 3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

-w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Wskazać należy, iż cytowane wyżej zwolnienie przedmiotowe zawiera kilka warunków, których jednoczesne spełnienie uprawnia do jego stosowania. Zwolnieniem objęte są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, m.in. z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w związku z budową na tych gruntach przez podmioty do tego uprawnione urządzeń infrastruktury technicznej, przez którą rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych, a także budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów jej rafinacji.

Na tle stosowania art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy dochodziło do sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, rozstrzyganych przez sądy administracyjne. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, w myśl którego zwolnienie, dotyczące odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy, odnosi się także do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (wyrok NSA: z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3050/11, z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 2131/11, z dnia 1 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 88/10 oraz z dnia 29 września 2011 r. sygn. akt II FSK 654/10).

Mając na uwadze fakt, iż powyższe stanowisko odzwierciedla jednolitą i utrwaloną linię orzecznictwa w przedmiotowej kwestii, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, Minister Finansów wydał w dniu 21 maja 2014 r. interpretację ogólną (pismo Nr DD3/033/126/CRS/14/RD-466264/14), w której zaakceptował przedstawioną w tym orzecznictwie wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy.

Stąd też na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy, wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej (służebności przesyłu) w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest podmiotem realizującym na zlecenie zakładów energetycznych inwestycje polegające na budowie linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (tj. infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych wypłacane będą m.in. wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, których podstawą będą zawierane umowy. Służebność przesyłu będzie ustanawiana na rzecz inwestora, tj. przedsiębiorstwa energetycznego. Fizyczna zapłata przez Wnioskodawcę właścicielom nieruchomości wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu wynikać będzie z realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a przedsiębiorstwem energetycznym. Wnioskodawca będzie wypłacał odszkodowania w imieniu własnym ale na rzecz zamawiającego (zleceniodawcy – przedsiębiorstwa energetycznego).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy, który należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy. Zgodnie z systematyką ustawy w pierwszej kolejności należy przyporządkować przychód do odpowiedniego źródła a następnie analizując katalog zwolnień przedmiotowych stwierdzić, czy do uzyskanego przychodu nie ma zastosowania jedno z wymienionych tam zwolnień.

Wypłacane przez Wnioskodawcę wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych z tytułu prowadzonych na tych gruntach inwestycji polegających na budowie linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, objęte są zwolnieniem przedmiotowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy.

Należy zatem podzielić stanowisko Wnioskodawcy co do tego, że nie będzie on zobligowany do sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C w związku z wypłaceniem powyższego wynagrodzenia. W informacji tej bowiem nie wykazuje się przychodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za:

-prawidłowe:

 • w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wypłacanych posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu, z tytułu prowadzenia na tych gruntach inwestycji dotyczących budowy linii energetycznej,
 • w zakresie braku obowiązku sporządzania przez Wnioskodawcę informacji PIT-8C o wysokości przychodów z innych źródeł,

-nieprawidłowe w zakresie niezaliczenia ww. odszkodowań do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 6 grudnia 2012 r. Nr IBPB II/1/415-785/12/BJ, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.