DD3/033/186/KDJ/14/RD-56023/14 | Interpretacja indywidualna

Działka, na której ustanowiono służebność przesyłu w związku z posadowionym na tym gruncie słupem wysokiego napięcia, nie wchodziła w skład gospodarstwa rolnego, a jest to bezwzględny warunek umożliwiający skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia. Ponadto, ustanowienie przez sąd służebności przesyłu i będące tego następstwem wypłacenie wynagrodzenia za ustanowienie tej służebności nastąpiło w 2013 r. tj. po zmianie statusu działki z rolnej w przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową. W tej sytuacji, nie jest możliwe zastosowanie do wynagrodzenia otrzymanego za ustanowienie służebności przesyłu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, gdyż nie zostały spełnione określone tam przesłanki. Otrzymane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, poprzez jego uwzględnienie w zeznaniu podatkowym (PIT-36) składanym za rok, w którym je otrzymano i obliczenie podatku należnego od sumy dochodów uzyskanych w tym roku podatkowym.
DD3/033/186/KDJ/14/RD-56023/14interpretacja indywidualna
  1. gospodarstwo rolne
  2. odszkodowania
  3. służebność przesyłu
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 17 kwietnia 2014 r. Nr IPPB4/415-93/14-2/MS wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Pani (Wnioskodawczyni) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 6 lutego 2014 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 17 kwietnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając – na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 6 lutego 2014 r., w którym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ojciec Wnioskodawczyni posiadał od 1955 r. gospodarstwo rolne, które w 1986 r. przepisał darowizną na rzecz brata. Ojciec zostawił sobie 74 arową działkę rolną. Na działce tej postawiła słup linii wysokiego napięcia. Działka Nr 337 o powierzchni 74 arów położona jest w miejscowości B. Na skutek postępowań spadkowych i darowizn przeszła na własność sześciu sióstr. W 2010 r. współwłaściciele działki wystąpili z powództwem przeciwko Spółce X. do Sądu Rejonowego o ustanowienie służebności przesyłu. W dniu 13 września 2012 r. Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego. Na mocy uchwały działka została przekształcona z rolnej na teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Sąd Rejonowy dnia 18 lutego 2013 r. postanowieniem ustanowił na wyżej wymienionej działce służebność przesyłu polegającą na prawie korzystania przez uczestnika postępowania X. Spółkę Akcyjną w G. z tej nieruchomości w zakresie eksploatacji, wymiany elementów, konserwacji i naprawy urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej w postaci napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia ze słupem energetycznym. Sąd zasądził jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu zgodnie z udziałami. Wnioskodawczyni otrzymała kwotę 22.002,30 zł.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni zadała następujące pytania:
  1. Czy uzyskana na drodze postępowania sądowego kwota odszkodowania podlega zgłoszeniu PIT-37 do 30 kwietnia 2014 r. i ma być opodatkowania jako przychód z innych źródeł...
  2. Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowania wypłacone na podstawie wyroku sądowego na rzecz posiadacza gruntu jest wolne od podatku PIT...

Zdaniem Wnioskodawczyni, według NSA rekompensata wypłacona przez firmę energetyczną za służebność przesyłu niczym się nie różni od odszkodowania za służebność gruntową. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że służebność przesyłu jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Przypomniał, że zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dla odszkodowań dotyczących służebności gruntowych obowiązuje od 2005 r., a nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła nową instytucję przesyłu. WSA kierując się wykładnią historyczną uznał, że odszkodowanie za ten typ służebności ma taki sam charakter jak za służebność gruntową i dlatego przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozstrzygnięcie to zaakceptował NSA w wyroku z dnia 26 listopada 2013 r. (sygn. II FSK 3050/11).

Także zgodnie z projektem nowelizacji o PIT i CIT z dnia 17 października 2013 r. wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu ma być objęte zwolnieniem podatkowym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznał za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, Minister Finansów stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Moment powstania przychodu określa art. 11 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

  1. ustanowienia służebności gruntowej,
  2. rekultywacji gruntów,
  3. szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Wskazać należy, iż cytowane wyżej zwolnienie przedmiotowe zawiera kilka warunków, których jednoczesne spełnienie uprawnia do jego stosowania. Zwolnieniem objęte są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, m.in. z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w związku z budową na tych gruntach urządzeń infrastruktury technicznej, przez którą rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych, a także budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów jej rafinacji.

Na tle stosowania art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy dochodziło do sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, rozstrzyganych przez sądy administracyjne. W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, w myśl którego zwolnienie, dotyczące odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy, odnosi się także do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (wyrok NSA: z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3050/11, z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 2131/11, z dnia 1 czerwca 2011 r. sygn. akt II FSK 88/10 oraz z dnia 29 września 2011 r. sygn. akt II FSK 654/10).

Mając na uwadze fakt, iż powyższe stanowisko odzwierciedla jednolitą i utrwaloną linię orzecznictwa w przedmiotowej kwestii, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, Minister Finansów wydał w dniu 21 maja 2014 r. interpretację ogólną (pismo Nr DD3/033/126/CRS/14/RD-466264/14), w której zaakceptował przedstawioną w tym orzecznictwie wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy.

Stąd też na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy, wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej (służebności przesyłu) w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Jednakże z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że ojciec Wnioskodawczyni posiadał od 1955 r. gospodarstwo rolne, które w 1986 r. przepisał darowizną na rzecz brata, sobie zostawiając jedynie 74 arową działkę rolną, na której firma energetyczna postawiła słup linii wysokiego napięcia. Następnie, w wyniku postępowań spadkowych i darowizn działka przeszła na własność sześciu sióstr, które w 2010 r. złożyły pozew przeciwko firmie energetycznej o ustanowienie służebności przesyłu. W 2012 r. uchwałą Rady Gminy dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego działkę przekształcono z rolnej na teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. W 2013 r. sąd postanowieniem ustanowił na tej działce służebność przesyłu, dającą firmie energetycznej prawo korzystania z tej nieruchomości w związku z posadowionym na tym gruncie słupem wysokiego napięcia, za jednorazowym wynagrodzeniem z tytułu ustanowienia tej służebności. Wnioskodawczyni otrzymała zasądzone wynagrodzenie, zgodnie z udziałami.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że działka, na której ustanowiono służebność przesyłu w związku z posadowionym na tym gruncie słupem wysokiego napięcia, nie wchodziła w skład gospodarstwa rolnego, a jest to bezwzględny warunek umożliwiający skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia. Ponadto, ustanowienie przez sąd służebności przesyłu i będące tego następstwem wypłacenie wynagrodzenia za ustanowienie tej służebności nastąpiło w 2013 r. tj. po zmianie statusu działki z rolnej w przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową. W tej sytuacji, nie jest możliwe zastosowanie do wynagrodzenia otrzymanego za ustanowienie służebności przesyłu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, gdyż nie zostały spełnione określone tam przesłanki. Otrzymane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, poprzez jego uwzględnienie w zeznaniu podatkowym (PIT-36) składanym za rok, w którym je otrzymano i obliczenie podatku należnego od sumy dochodów uzyskanych w tym roku podatkowym.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w kontekście przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za nieprawidłowe.

Z tych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 17 kwietnia 2014 r. Nr IPPB4/415-93/14-2/MS, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPB4/415-93/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.