1061-IPTPB2.4511.300.2016.1.EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 odszkodowania wypłaconego na podstawie zawartych umów, posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie, w wyniku prowadzonych na tych gruntach przed podmioty uprawnione, na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o której mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), bądź zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zwolnienie wynagrodzenia otrzymanego za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 10 grudnia 2013 r. Wnioskodawca zawarł z .... Spółka Akcyjna z siedzibą ....., adres: ...., umowę dotyczącą umieszczenia na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości ...., której Wnioskodawca jest współwłaścicielem, urządzeń i przewodów służących do przesyłania energii elektrycznej. Na mocy tej umowy ww. firma miała prawo do budowy napowietrznej linii średniego napięcia i umiejscowienia 2 sztuk słupów przelotowych średniego napięcia oraz do udostępnienia nieruchomości do prac remontowych i konserwacyjnych po wybudowaniu urządzeń. Według inwestora inwestycja ta jest zgodna z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 z 1997 r., poz. 741, z późn. zm.) i jest inwestycją celu publicznego. Za udostępnienie gruntu i posadowienie ww. urządzeń ..... S.A. wypłaciła jednorazowe i ostateczne wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzymał przekazem pocztowym w 2015 r. W lutym 2016 r., Wnioskodawca otrzymał PIT-8C za 2015 r., gdzie w informacji o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, jako Rodzaj przychodu w pozycji 24, wpisane jest odszkodowanie. Również w umowie, w paragrafie 5, jest zapis o zasadach wypłacenia odszkodowania, a w pkt 1 ww. paragrafu, jest mowa o jednorazowym i ostatecznym wynagrodzeniu.

Wnioskodawca również dodaje, że ww. urządzenia zostały umieszczone na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (zgodnie z decyzją nr ..... w sprawie wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2016 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 odszkodowania wypłaconego na podstawie zawartych umów, posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie, w wyniku prowadzonych na tych gruntach przed podmioty uprawnione, na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o której mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), bądź zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zwolnienie wynagrodzenia otrzymanego za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane wynagrodzenie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy PIT, wolne od podatku dochodowego są wynagrodzenia otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu, w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Z postanowień art. 3051 ww. ustawy, wynika, że nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować, lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Natomiast art. 3052 stanowi, że jeżeli właściciel nieruchomość odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. W myśl art. 3054 do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebności gruntowej.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny, który w prawomocnym wyroku z dnia 26 listopada 2013 r. (sygn. akt II FSK 3050/11) uznał, że odszkodowanie wypłacone przez firmę energetyczną za postanowienie słupa wysokiego napięcia na działce podatnika, jest zwolnione z podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są inne źródła.

Natomiast, w myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i 17.

Do kategorii przychodów określonych w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy zalicza się wszystkie te przychody, które nie zostały enumeratywnie wymienione jako źródła przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 powołanej ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 10 grudnia 2013 r. Wnioskodawca zawarł z ....., umowę dotyczącą umieszczenia na nieruchomości, której Wnioskodawca jest współwłaścicielem, urządzeń i przewodów służących do przesyłania energii elektrycznej. Na mocy tej umowy ww. firma miała prawo do budowy napowietrznej linii średniego napięcia i umiejscowienia 2 sztuk słupów przelotowych średniego napięcia oraz do udostępnienia nieruchomości do prac remontowych i konserwacyjnych po wybudowaniu urządzeń. Według inwestora inwestycja ta jest zgodna z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 z 1997 r., poz. 741, z późn. zm.) i jest inwestycją celu publicznego Za udostępnienie gruntu i posadowienie ww. urządzeń Wnioskodawca otrzymał jednorazowe i ostateczne wynagrodzenie, które zostało Jemu przesłane przekazem pocztowym w 2015 r.

W myśl art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Za urządzenia, o których mowa powyżej, uważa się urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne (art. 49 § 1 ww. ustawy).

Stosownie do art. 3052 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (art. 3052 § 2 Kodeksu cywilnego).

W świetle powyższego, służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia), zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wynagrodzenia otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Powołany powyżej art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy został wprowadzony ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328).

W myśl art. 14 ww. ustawy zmieniającej przepisy art. 21 ust. 1 pkt 3, 3e i 49 oraz pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawa, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

Stosownie do art. 17 pkt 4 ustawy zmieniającej, przepis ustanawiający zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wszedł w życie 4 października 2014 r.

W tym stanie prawnym, uznać należy, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje wynagrodzenia otrzymywane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i ma zastosowanie do dochodów osoby fizycznej otrzymanych z tego tytułu po 1 stycznia 2014 r.

Mając na uwadze powyższe, odszkodowanie (wynagrodzenie), które Wnioskodawca otrzymał w 2015 r. od Spółki za posadowienie na gruncie urządzeń i przewodów służących do przesyłania energii elektrycznej oraz ograniczenie prawa własności Wnioskodawcy stanowi dla Niego przychód z tzw. innych źródeł określony w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Ww. odszkodowanie (wynagrodzenie) jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego, że otrzymane wynagrodzenie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ww. ustawy jest prawidłowe.

Tutejszy Organ zaznacza, że niniejsza interpretacja indywidualna stanowi rozstrzygnięcie w zakresie postawionego pytania dotyczącego zwolnienia od podatku dochodowego wypłaconego odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności, tj. posadowienia urządzeń i przewodów służących do przesyłania energii elektrycznej.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia i przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.