0114-KDIP2-3.4010.2.2017.1.EŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, bezumownego korzystania z nieruchomości oraz za czasowe udostępnienie terenu na czas prowadzenia robót w związku z budową i posadowieniem nowej sieci ciepłowniczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko ‒ przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2017 r. (data wpływu 6 marca 2017r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, bezumownego korzystania z nieruchomości oraz za czasowe udostępnienie terenu na czas prowadzenia robót w związku z budową i posadowieniem nowej sieci ciepłowniczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny

Wspólnota Mieszkaniowa, reprezentująca wszystkich członków Wspólnoty - współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 84/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta, zawarła 8 listopada 2016 r. z V. S.A., przedsiębiorstwem zajmującym się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła oraz obrotem ciepłem, umowę ustanowienia na rzecz V. S.A. służebności przesyłu. Umowa została zawarta w związku z budową i posadowieniem na ww. nieruchomości nowej sieci ciepłowniczej. Umowa określa warunki ustanowienia służebności przesyłu oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i z tytułu czasowego udostępnienia terenu na czas prowadzenia robót. Zgodnie z umową Wspólnota otrzyma jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w wysokości 90.735,00 zł, jednorazowe wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości za czas przeszły do dnia ustanowienia służebności przesyłu w wysokości 21.641,76 zł oraz jednorazowe wynagrodzenie z tytułu wyrażenia zgody Wspólnoty na czasowe udostępnienie terenu na czas prowadzenia robót przez V. w wysokości 2.080,00 zł, łącznie 114.456,76 zł.

Zgodnie z uchwałą z dnia 4 listopada 2016 r. , członkowie Wspólnoty wyrazili zgodę na podpisanie ww. umowy, następnie podjęli uchwałę z dnia 4 listopada 2016 r., zgodnie z którą kwota wynagrodzenia, którą otrzyma Wspólnota z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, zostanie przeznaczona na zakup lokalu niemieszkalnego, tj. piwnicy nr LN 1 w budynku. Pozostała kwota, tj. różnica między wynagrodzeniem otrzymanym od V. a kwotą zakupu lokalu, zostanie przeznaczona na cele remontowe Wspólnoty.

W dniu 7 listopada 2016 r. członkowie Zarządu Wspólnoty działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty zawarli umowę w formie aktu notarialnego, na mocy której za łączną cenę 70.000,00 zł zakupili lokal niemieszkalny LN1 znajdujący się w budynku, dla którego prowadzona jest księga wieczysta. Wspólnota uchwałą postanowiła, że lokal będzie przeznaczony na potrzeby związane z zarządem nieruchomością wspólną, tj. z przeznaczeniem na siedzibę zarządu Wspólnoty.

Pozostała kwota wynagrodzenia wynikająca z umowy zostanie przeznaczona na cele remontowe Wspólnoty.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy uzyskany przez Wspólnotę dochód uzyskany z tytułu podpisanej umowy udostępnienia nieruchomości i ustanowienia na rzecz V. S,A. na czas nieokreślony służebności przesyłu w części, który został przeznaczony na zakup lokalu niemieszkalnego, przeznaczony zgodnie z aktem notarialnym na potrzeby związane z zarządem nieruchomością wspólną, tj. będzie stanowił siedzibę zarządu wspólnoty, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 2. Czy uzyskany przez Wspólnotę dochód uzyskany z tytułu podpisanej umowy udostępnienia nieruchomości i ustanowienia na rzecz V. S.A. na czas nieokreślony służebności przesyłu w części, który zostanie przeznaczony na cele remontowe Wspólnoty, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno dochód przeznaczony na zakup lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na siedzibę zarządu Wspólnoty, jak i dochód przeznaczony na cele remontowe Wspólnoty stanowi dochód wolny od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zgodnie z powyższym przedmiotem zwolnienia jest dochód uzyskany przez wskazane w powołanym przepisie podmioty ze źródła, jakim jest działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jeżeli został przeznaczony na cele preferowane przez ustawodawcę, tj. cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają dochody uzyskane z:

 1. gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz
 2. innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na rzecz V. jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z interpretacją ogólną wydaną przez Ministra Finansów z 5 marca 2008 r. (znak DD6/8213/117 KWW/07/MB7/82) pod pojęciem zasobów mieszkaniowych należy rozumieć:

 • znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,
 • pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np.: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
 • urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak np.: zbiorniki-doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowie komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np.: latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci,
 • grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne.

Zgodnie z powyższym pod pojęciem zasobów mieszkaniowych należy rozumieć nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia niezbędne do prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również zapewniające sprawne funkcjonowanie i administrowanie. Zasobami tymi objęta jest również tzw. nieruchomość wspólna, którą zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali, stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

W przypadku Wspólnoty zasobami mieszkaniowymi są węzeł cieplny oraz uzbrojenie terenu, na którym znajduje się budynek Wspólnoty, w postaci rurociągu sieci ciepłowniczej. Mimo ustanowienia na rzecz dostawcy energii cieplnej służebności przesyłu nieruchomość uzbrojona w sieć ciepłowniczą w dalszym ciągu należy do Wspólnoty. Sieć ciepłownicza przebiegająca przez nieruchomość zapewnia dostarczanie ciepła do lokali znajdujących się w budynku Wspólnoty. Na tej podstawie Wnioskodawca uznał, że przychód w postaci wynagrodzenia uzyskany w związku z podpisaniem umowy na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz V. stanowi przychód podatkowy uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Takie stanowisko potwierdzają:

 1. interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego nr ILPB4/423-47/10-4/ŁM z dnia 9.09.2010 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu;
 2. interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego nr ITPB3/423-440/11/PST z dnia 2.12.2011 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy;
 3. interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego nr 1LPB3/423-411/14-4/JG z dnia 6.11.2014 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu;
 4. interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego nr ILPB3/4510-1-62/15-4/PR z dnia 13.05.2015 r,, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu;

Wspólnota przeznaczyła część otrzymanego wynagrodzenia na zakup lokalu niemieszkalnego, który będzie stanowił siedzibę zarządu Wspólnoty. Zgodnie z przywołaną powyżej interpretacją Ministra Finansów pomieszczenie administracji osiedlowej, w tym przypadku lokal stanowiący siedzibę zarządu Wspólnoty, stanowi zasób mieszkaniowy.

Pozostała kwota wynagrodzenia zostanie przeznaczona na cele remontowe Wspólnoty.

Zdaniem Wnioskodawcy uzyskany przez Wspólnotę przychód z tytułu podpisanej umowy udostępnienia nieruchomości i ustanowienia na rzecz V. S.A. na czas nieokreślony służebności przesyłu stanowi przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, który został przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych zarówno w części, który został przeznaczony na zakup lokalu niemieszkalnego, przeznaczony zgodnie z aktem notarialnym na potrzeby związane z zarządem nieruchomością wspólną, tj. będzie stanowił siedzibę zarządu wspólnoty, jak i w części, który zostanie przeznaczony na cele remontowe Wspólnoty, i w związku z tym będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.