Służebność przesyłu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służebność przesyłu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
paź

Istota:

Czy ustanowienie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności przesyłu powoduje powstanie przychodu.

Fragment:

Istnienie służebności przesyłu umożliwia jej natomiast dostęp do urządzeń, które weszły w skład jej przedsiębiorstwa, w tym ich prawidłową eksploatację (np. usuwanie awarii, konserwację itp.). W odniesieniu do powyższego stanowiska wstępnie należy wskazać, że instytucja służebności przesyłu została wprowadzona do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny. Służebność przesyłu, o której mowa w art. 3051 i nast. Kodeksu cywilnego, jest trzecią kategorią służebności obok służebności gruntowych i osobistych. Zgodnie definicją zawartą w art. 3051 k.c., nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Zgodnie z art. 3054 k.c. do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Służebność przesyłu stanowi zatem ograniczone prawo rzeczowe odnoszące się do określonych art. 49 k.c. urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych (por. uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 26 lipca 2017r., sygn.

2018
22
wrz

Istota:

Ustalenie, czy nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu powoduje po stronie Spółki powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia

Fragment:

Nie ulega również wątpliwości, że umowa o ustanowienie służebności przesyłu, zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego, może być ustanowiona zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie (zob. uzasadnienie do projektu zmiany ustawy - Kodeks cywilny, druk nr 81 Sejmu RP VI kadencji, pkt 4; M. Olczyk, Komentarz do art. 3051 k.c, Lex/el. 2008 (pkt 3); K.A. Dadańska, Komentarz do art. 3051 k.c, Lex/el. 2012 (pkt 12); B. Bieniek, W sprawie podmiotowych praw rzeczowych w nowym kodeksie cywilnym, Rejent 2008, nr 2, str. 43). W ocenie Spółki, opodatkowanie podatkiem dochodowym nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu winno być potraktowane, jako wyraz wykładni rozszerzającej, nie dopuszczonej na gruncie przepisów prawa podatkowego. Stąd zawarcie przez Spółkę nieodpłatnej umowy ustanowienia służebności przesyłu na podstawie art. 3051 Kodeksu cywilnego, nie stanowi dla niej nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop. Za przyjęciem takiego poglądu przemawia nie tylko normatywna zmiana art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 1-4 ustawy o pdop, która nastąpiła od 1 stycznia 2005 r., ale także okoliczność, że umowę tę strony mogą zawrzeć jako nieodpłatną, zgodnie z zasadą swobody umów oraz, że nałożenie na podatnika obowiązku podatkowego stanowiłoby naruszenie zasady pewności prawa i określoności przedmiotowego zakresu obowiązku podatkowego.

2018
3
sie

Istota:

Opodatkowanie czynności ustanowienia służebności przesyłu gazociągu na nieruchomości należącej do Wnioskodawczyni i jej małżonka, będącej częścią gospodarstwa rolnego prowadzonego przez obojga małżonków oraz udokumentowanie ww. czynności fakturą obejmującą całą kwotę wynagrodzenia należną małżonkom.

Fragment:

W świetle art. 305 1 k.c., nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). W art. 49 § 1 k.c. wskazano, że urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Na podstawie art. 305 2 § 1 k.c., jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. W art. 305 2 § 2 k.c. postanowiono, że jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Służebność przesyłu to rodzaj służebności gruntowej, o czym jednoznacznie przesądza art. 305 4 k.c., zgodnie z którym do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Pojęcie służebności gruntowej zdefiniowane zostało w art. 285 § 1 k.c.

2018
2
sie

Istota:

Opodatkowanie czynności ustanowienia służebności przesyłu linii energetycznej na nieruchomości należącej do Wnioskodawczyni i jej małżonka, która nie jest częścią gospodarstwa rolnego prowadzonego przez obojga małżonków oraz udokumentowanie ww. czynności fakturą obejmującą całą kwotę wynagrodzenia należną małżonkom.

Fragment:

W świetle art. 305 1 k.c., nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). W art. 49 § 1 k.c. wskazano, że urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Na podstawie art. 305 2 § 1 k.c., jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. W art. 305 2 § 2 k.c. postanowiono, że jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Służebność przesyłu to rodzaj służebności gruntowej, o czym jednoznacznie przesądza art. 305 4 k.c., zgodnie z którym do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Pojęcie służebności gruntowej zdefiniowane zostało w art. 285 § 1 k.c.

2018
8
maj

Istota:

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz odszkodowanie z tytułu rekultywacji gruntów i szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie.

Fragment:

Ustanowienie służebności przesyłu oraz wypłata odszkodowania za rekultywację gruntu nastąpi przed rozpoczęciem inwestycji (modernizacji) realizowanej na podstawie art. 143 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Po wypłaceniu wynagrodzenia Spółka wystawi Wnioskodawcy PIT-8C. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach rolnych będących własnością Wnioskodawcy w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę urządzeń infrastruktury technicznej w postaci linii elektroenergetycznej oraz odszkodowanie za rekultywację gruntu i utracone plony przez właściciela gruntu w związku z realizacją inwestycji, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych po wystawieniu przez operatora elektroenergetycznego PIT-8C? Zdaniem Wnioskodawcy , wynagrodzenie które otrzyma za ustanowienie służebności przesyłu oraz odszkodowanie za rekultywację gruntu i utracone plony podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
8
maj

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Fragment:

W dniu 3 września 2013 r. zawarł dwa akty ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Sp. z o. o. Służebność przesyłu została ustanowiona na prawie własności działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Służebność przesyłu została ustanowiona odpłatnie w postaci jednorazowego wynagrodzenia (rekompensaty) i na czas nieoznaczony. Wynagrodzenie za powyższe służebności Wnioskodawca otrzymał w kwocie brutto 100.000 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy odpłatne ustanowienie służebności przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku pochodowym od osób fizycznych? Czy w związku z wyżej opisaną sytuacją ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia Wnioskodawcę jako rolnika z opodatkowania służebności przesyłu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy , przychód otrzymany za ustanowienie służebności przesyłu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności gruntowej wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), są zwolnione z podatku.

2018
30
kwi

Istota:

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz odszkodowanie z tytułu rekultywacji gruntów i szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach rolnych będących własnością Wnioskodawcy w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę urządzeń infrastruktury technicznej w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia oraz odszkodowanie za rekultywację gruntu i utracone plony przez właściciela gruntu w związku z realizacją inwestycji, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie które otrzyma za ustanowienie służebności przesyłu oraz odszkodowanie za rekultywację gruntu i utracone plony podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawne oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej odszkodowania za rekultywację gruntu oraz odszkodowania za utracone plony, i nieprawidłowe w części dotyczącej wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Minister Finansów stwierdza co następuje.

2018
30
kwi

Istota:

Czy kwoty wypłacane na mocy umowy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 120, czy też wynagrodzenie to nie podlega przedmiotowemu zwolnieniu, w związku z czym Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek od otrzymanych kwot?

Fragment:

Według Wnioskodawczyni w następnej kolejności rozważenia wymaga, czy fakt, iż przywołany wyżej przepis odwołuje się wyraźne do służebności gruntowej przekreśla możliwość skorzystania ze zwolnienia w razie ustanowienia służebności przesyłu? Zdaniem Wnioskodawczyni, na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej - służebność przesyłu, jako szczególna forma służebności gruntowej, mieści się bowiem w zakresie przedmiotowym zwolnienia opisanego w art. 21 ust 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją czy przesyłem energii elektrycznej, albo też prowadzącego budowę infrastruktury technicznej, bardziej właściwym jest ustanowienie służebności przesyłu i taką też służebność nabywać będzie Spółka w ramach zawieranych umów. Z racjonalnego punktu widzenia zakres zwolnienia powinien zatem mieć zastosowanie przede wszystkim do służebności przesyłu, a to, iż literalnie przepis ten stanowi o służebności gruntowej, jest przede wszystkim wynikiem uwarunkowań historycznych, związanych z momentem implementacji przepisów o służebności przesyłu do Kodeksu cywilnego. Powyższe stanowisko w pełni podziela Naczelny Sąd Administracyjny i Wojewódzkie Sądy Administracyjne (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 1003/12, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Rz 942/12).

2018
30
kwi

Istota:

Czy kwoty wypłacane na mocy umowy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 120, czy też wynagrodzenie to nie podlega przedmiotowemu zwolnieniu, w związku z czym Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek od otrzymanych kwot?

Fragment:

Według Wnioskodawcy w następnej kolejności rozważenia wymaga, czy fakt, iż przywołany wyżej przepis odwołuje się wyraźne do służebności gruntowej przekreśla możliwość skorzystania ze zwoi niema w razie ustanowienia służebności przesyłu? Jego zdaniem, na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej - służebność przesyłu, jako szczególna forma służebności gruntowej, mieści się bowiem w zakresie przedmiotowym zwolnienia opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją czy przesyłem energii elektrycznej, albo też prowadzącego budowę infrastruktury technicznej, bardziej właściwym jest ustanowienie służebności przesyłu i taką też służebność nabywać będzie spółka w ramach zawieranych umów. Z racjonalnego punktu widzenia zakres zwolnienia powinien zatem mieć zastosowanie przede wszystkim do służebności przesyłu, a to, iż literalnie przepis ten stanowi o służebności gruntowej, .jest przede wszystkim wynikiem uwarunkowań historycznych, związanych z momentem implementacji przepisów o służebności przesyłu do Kodeksu cywilnego. Powyższe stanowisko w pełni podziela Naczelny Sąd Administracyjny i Wojewódzkie Sądy Administracyjne (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 1003/12, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Rz 942/12).

2018
27
kwi

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe – zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Fragment:

Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia), zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu. Z wniosku wynika, że zgodnie z wydanym postanowieniem sądu rejonowego ustanowiono odpłatnie i na czas nieokreślony na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego służebność przesyłu polegająca na korzystaniu z nieruchomości stanowiącej działkę opisaną w ww. orzeczeniu sądowym. Służebność ta polega na korzystaniu z urządzeń elektroenergetycznych wraz z prawem wejścia na nieruchomość Zainteresowanego w celu ich napraw i konserwacji. Znaczną część wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu stanowi odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości. Służebność przesyłu na nieruchomości Wnioskodawcy została prawomocnie ustanowiona w 2017 roku. Kwestią budzącą wątpliwość Wnioskodawcy, jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy odpłatne ustanowienie służebności przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu ustanowienia służebności przesyłu korzysta z ww. zwolnienia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)