Służebność przesyłu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służebność przesyłu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
maj

Istota:

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz odszkodowanie z tytułu rekultywacji gruntów i szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie.

Fragment:

Ustanowienie służebności przesyłu oraz wypłata odszkodowania za rekultywację gruntu nastąpi przed rozpoczęciem inwestycji (modernizacji) realizowanej na podstawie art. 143 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Po wypłaceniu wynagrodzenia Spółka wystawi Wnioskodawcy PIT-8C. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach rolnych będących własnością Wnioskodawcy w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę urządzeń infrastruktury technicznej w postaci linii elektroenergetycznej oraz odszkodowanie za rekultywację gruntu i utracone plony przez właściciela gruntu w związku z realizacją inwestycji, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych po wystawieniu przez operatora elektroenergetycznego PIT-8C? Zdaniem Wnioskodawcy , wynagrodzenie które otrzyma za ustanowienie służebności przesyłu oraz odszkodowanie za rekultywację gruntu i utracone plony podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
8
maj

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Fragment:

W dniu 3 września 2013 r. zawarł dwa akty ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Sp. z o. o. Służebność przesyłu została ustanowiona na prawie własności działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Służebność przesyłu została ustanowiona odpłatnie w postaci jednorazowego wynagrodzenia (rekompensaty) i na czas nieoznaczony. Wynagrodzenie za powyższe służebności Wnioskodawca otrzymał w kwocie brutto 100.000 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy odpłatne ustanowienie służebności przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku pochodowym od osób fizycznych? Czy w związku z wyżej opisaną sytuacją ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia Wnioskodawcę jako rolnika z opodatkowania służebności przesyłu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy , przychód otrzymany za ustanowienie służebności przesyłu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności gruntowej wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), są zwolnione z podatku.

2018
30
kwi

Istota:

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz odszkodowanie z tytułu rekultywacji gruntów i szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach rolnych będących własnością Wnioskodawcy w celu realizacji inwestycji obejmującej budowę urządzeń infrastruktury technicznej w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia oraz odszkodowanie za rekultywację gruntu i utracone plony przez właściciela gruntu w związku z realizacją inwestycji, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie które otrzyma za ustanowienie służebności przesyłu oraz odszkodowanie za rekultywację gruntu i utracone plony podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawne oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej odszkodowania za rekultywację gruntu oraz odszkodowania za utracone plony, i nieprawidłowe w części dotyczącej wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Minister Finansów stwierdza co następuje.

2018
30
kwi

Istota:

Czy kwoty wypłacane na mocy umowy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 120, czy też wynagrodzenie to nie podlega przedmiotowemu zwolnieniu, w związku z czym Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek od otrzymanych kwot?

Fragment:

Według Wnioskodawczyni w następnej kolejności rozważenia wymaga, czy fakt, iż przywołany wyżej przepis odwołuje się wyraźne do służebności gruntowej przekreśla możliwość skorzystania ze zwolnienia w razie ustanowienia służebności przesyłu? Zdaniem Wnioskodawczyni, na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej - służebność przesyłu, jako szczególna forma służebności gruntowej, mieści się bowiem w zakresie przedmiotowym zwolnienia opisanego w art. 21 ust 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją czy przesyłem energii elektrycznej, albo też prowadzącego budowę infrastruktury technicznej, bardziej właściwym jest ustanowienie służebności przesyłu i taką też służebność nabywać będzie Spółka w ramach zawieranych umów. Z racjonalnego punktu widzenia zakres zwolnienia powinien zatem mieć zastosowanie przede wszystkim do służebności przesyłu, a to, iż literalnie przepis ten stanowi o służebności gruntowej, jest przede wszystkim wynikiem uwarunkowań historycznych, związanych z momentem implementacji przepisów o służebności przesyłu do Kodeksu cywilnego. Powyższe stanowisko w pełni podziela Naczelny Sąd Administracyjny i Wojewódzkie Sądy Administracyjne (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 1003/12, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Rz 942/12).

2018
30
kwi

Istota:

Czy kwoty wypłacane na mocy umowy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 120, czy też wynagrodzenie to nie podlega przedmiotowemu zwolnieniu, w związku z czym Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek od otrzymanych kwot?

Fragment:

Według Wnioskodawcy w następnej kolejności rozważenia wymaga, czy fakt, iż przywołany wyżej przepis odwołuje się wyraźne do służebności gruntowej przekreśla możliwość skorzystania ze zwoi niema w razie ustanowienia służebności przesyłu? Jego zdaniem, na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej - służebność przesyłu, jako szczególna forma służebności gruntowej, mieści się bowiem w zakresie przedmiotowym zwolnienia opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją czy przesyłem energii elektrycznej, albo też prowadzącego budowę infrastruktury technicznej, bardziej właściwym jest ustanowienie służebności przesyłu i taką też służebność nabywać będzie spółka w ramach zawieranych umów. Z racjonalnego punktu widzenia zakres zwolnienia powinien zatem mieć zastosowanie przede wszystkim do służebności przesyłu, a to, iż literalnie przepis ten stanowi o służebności gruntowej, .jest przede wszystkim wynikiem uwarunkowań historycznych, związanych z momentem implementacji przepisów o służebności przesyłu do Kodeksu cywilnego. Powyższe stanowisko w pełni podziela Naczelny Sąd Administracyjny i Wojewódzkie Sądy Administracyjne (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 1003/12, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Rz 942/12).

2018
27
kwi

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe – zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Fragment:

Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia), zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu. Z wniosku wynika, że zgodnie z wydanym postanowieniem sądu rejonowego ustanowiono odpłatnie i na czas nieokreślony na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego służebność przesyłu polegająca na korzystaniu z nieruchomości stanowiącej działkę opisaną w ww. orzeczeniu sądowym. Służebność ta polega na korzystaniu z urządzeń elektroenergetycznych wraz z prawem wejścia na nieruchomość Zainteresowanego w celu ich napraw i konserwacji. Znaczną część wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu stanowi odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości. Służebność przesyłu na nieruchomości Wnioskodawcy została prawomocnie ustanowiona w 2017 roku. Kwestią budzącą wątpliwość Wnioskodawcy, jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy odpłatne ustanowienie służebności przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu ustanowienia służebności przesyłu korzysta z ww. zwolnienia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)

2018
16
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca jest obowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu od jednorazowego wynagrodzenia i jaka jest wysokość podstawy opodatkowania?

Fragment:

Stosownie do art. 305 2 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (art. 305 2 § 2 Kodeksu cywilnego). W świetle powyższego, służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia), zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu. W świetle art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie braku obowiązku opodatkowania podatkiem VAT ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu dotyczącej sieci elektrycznej.

Fragment:

W świetle art. 3051 tej ustawy, nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Należy zauważyć, że zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § , przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 3052 § 1 ustawy Kodeks cywilny). Zgodnie z art. 3052 § 2 tej ustawy, jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Służebność przesyłu to rodzaj służebności gruntowej, o czym przesądza art. 3054 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Z kolei pojęcie służebności gruntowej zdefiniowane zostało w art. 285 § 1 ustawy Kodeks cywilny.

2018
16
kwi

Istota:

Zastąpienie w sferze cywilistycznej służebności gruntowej służebnością przesyłu (spowodowane ustawowym uregulowaniem tej problematyki) ustanawianych w związku z budową lub użytkowaniem przedmiotowych urządzeń (sieci), nie zmieniło ani celu ani treści tych służebności. Zatem nie można uznać, że zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, odnosi się (wyłącznie) do służebności gruntowych ustanawianych w okolicznościach wskazanych w tym przepisie. Ponadto – z podanych powyżej względów – uznać także należy, że nazwanie w art. 3052 § 1 i § 2 Kodeksu, odpłatności, której może żądać właściciel nieruchomości za ustanowienie służebności przesyłu, „wynagrodzeniem” a nie „odszkodowaniem”, nie może prowadzić do pozbawienia właściciela gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prawa do zwolnienia podatkowego otrzymanego z tego tytułu świadczenia pieniężnego (mającego charakter odszkodowania).

Fragment:

Czy odpłatne ustanowienie służebności przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o tym podatku (PIT)? Zdaniem Wnioskodawcy, przychód za ustanowienie służebności przesyłu korzysta ze zwolnienia wskazanego w pytaniu. Jest bowiem bezsporne – w świetle przepisu art. 305 4 Kodeksu cywilnego – że do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Wywodzi się to z faktu, że zarówno służebności gruntowe (art. 285 K.c.) jak i służebności przesyłu (art. 305) podstawę swoją mają w obciążeniu własnej nieruchomości gruntowej prawem przysługującym osobie trzeciej. Ponieważ ustawodawca podatkowy nie wprowadził – z chwilą wprowadzenia służebności przesyłu do Kodeksu cywilnego – przepisu wyłączającego tę służebność ze zwolnienia to z mocy ww. przepisu art. 305 służebność przesyłu jest (zgodnie ze swoim gruntowym rodowodem) traktowana jak służebność gruntowa czyli ze skutkiem zwalniającym od podatku zapisanym w przepisie podanym w pytaniu (art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a). Ustawodawca podatkowy mógł – korzystając z autonomii prawa podatkowego – dopisać w art. 21 wyłączenie służebności przesyłu ze zwolnienia. Skoro tego nie uczynił, to dał pierwszeństwo ww. przepisowi prawa cywilnego, zrównującemu służebność przesyłu ze służebnością gruntową – co daje skutek zwolnienia od podatku PIT.

2018
16
kwi

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego wynagrodzenie otrzymane z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zwolnione jest od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z kolei, jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (art. 305 2 § 2 Kodeksu cywilnego). Jak natomiast wynika z art. 305 4 Kodeksu cywilnego do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, Wnioskodawca jest właścicielem działki rolnej, na której zlokalizowana jest linia elektroenergetyczna 110 kV posadowiona na słupach energetycznych. W roku 2012 Spółka Akcyjna prowadziła z Wnioskodawcą negocjacje w przedmiocie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu o treści szczegółowo określonej w projekcie porozumienia. Rozmowy zakończyły się wynikiem negatywnym. Z uwagi na powyższe z wniosku Spółki zostało wszczęte przez Sąd Rejonowy postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu. Przedmiotowe postępowanie zakończyło się zawarciem ugody, która została zatwierdzona postanowieniem Sądu Rejonowego Na mocy przedmiotowej ugody nieruchomość została obciążona służebnością przesyłu na rzecz Spółki.

2018
16
kwi

Istota:

Czy dochód który Wnioskodawca uzyskał z tytułu wypłaconego odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu na gruntach rolnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tak, to w jakiej wysokości, w jakim terminie płatne i na jakim formularzu?

Fragment:

Służebność przesyłu, jako ograniczone prawo rzeczowe, staje się składnikiem przedsiębiorstwa w rozumieniu podmiotowym (art. 55 1 Kodeksu cywilnego). Ponadto służebność przesyłu, jako szczególny rodzaj służebności gruntowej, może być przedmiotem zasiedzenia. Wskazane wyżej cechy istotne służebności przesyłu, jakkolwiek różniące się w pewnym zakresie od służebności gruntowej, pozwalają na stwierdzenie, że służebność przesyłu jest w istocie odmianą służebności gruntowej i ze względu na swoją konstrukcję pozwala na korzystanie przez przedsiębiorcę z cudzej nieruchomości w celu wybudowania i eksploatacji urządzeń przesyłowych. Nie można w związku z tym podzielić poglądu, że służebność przesyłu jest poza zakresem normy zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) u.p.d.f. Poza wskazaną wyżej wykładnią systemową zewnętrzną przeciwko stanowisku organu podatkowego jak podkreśla Sąd przemawiają także względy celowościowe. Po pierwsze zakres ingerencji w prawa właściciela nieruchomości w przypadku służebności przesyłu jest większy, skoro służebność ta nie musi mieć na celu zwiększenia użyteczności nieruchomości władnącej (por. art. 285 § 2 Kodeksu cywilnego).

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie kwoty uzyskanej z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

Fragment:

Kodeksu, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca uważa, że przychód za ustanowienie służebności przesyłu korzysta ze zwolnienia. W Jego ocenie jest bowiem bezsporne – w świetle przepisu art. 305 4 Kodeksu cywilnego - że do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Zarówno służebności gruntowe jak i służebności przesyłu podstawę swoją mają w obciążeniu nieruchomości gruntowej prawem przysługującym osobie trzeciej. Ponieważ ustawodawca podatkowy nie wprowadził z chwilą wprowadzenia służebności przesyłu do Kodeksu cywilnego - przepisu wyłączającego tę służebność ze zwolnienia, to z mocy przepisu art. 305 Kodeksu cywilnego służebność przesyłu jest traktowana jak służebność gruntowa, czyli ze skutkiem zwalniającym od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca uważa, że ustawodawca podatkowy mógł - korzystając z autonomii prawa podatkowego - dopisać w art. 21 wyłączenie służebności przesyłu ze zwolnienia. Skoro tego nie uczynił, to dał pierwszeństwo ww. przepisowi prawa cywilnego, zrównującemu służebność przesyłu ze służebnością gruntową.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, bezumownego korzystania z nieruchomości oraz za czasowe udostępnienie terenu na czas prowadzenia robót w związku z budową i posadowieniem nowej sieci ciepłowniczej

Fragment:

S.A. służebności przesyłu. Umowa została zawarta w związku z budową i posadowieniem na ww. nieruchomości nowej sieci ciepłowniczej. Umowa określa warunki ustanowienia służebności przesyłu oraz wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i z tytułu czasowego udostępnienia terenu na czas prowadzenia robót. Zgodnie z umową Wspólnota otrzyma jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w wysokości 90.735,00 zł, jednorazowe wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości za czas przeszły do dnia ustanowienia służebności przesyłu w wysokości 21.641,76 zł oraz jednorazowe wynagrodzenie z tytułu wyrażenia zgody Wspólnoty na czasowe udostępnienie terenu na czas prowadzenia robót przez V. w wysokości 2.080,00 zł, łącznie 114.456,76 zł. Zgodnie z uchwałą z dnia 4 listopada 2016 r. , członkowie Wspólnoty wyrazili zgodę na podpisanie ww. umowy, następnie podjęli uchwałę z dnia 4 listopada 2016 r., zgodnie z którą kwota wynagrodzenia, którą otrzyma Wspólnota z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, zostanie przeznaczona na zakup lokalu niemieszkalnego, tj. piwnicy nr LN 1 w budynku.

2018
15
kwi

Istota:

Czy w związku z wypłatą kwoty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z którego dochód jest opodatkowany podatkiem rolnym, określonej w umowie z Inwestorem o ustanowienie służebności przesyłu jako wynagrodzenie oraz jako odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości, rolnik jest zobowiązany do zapłaty od ww. kwoty podatku dochodowego, czy też jest zwolniony z tego obowiązku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Część kwoty wypłacono Wnioskodawczyni w roku 2012, a pozostałą część po ustanowieniu służebności przesyłu aktem notarialnym z wpisem do księgi wieczystej w roku 2013. Obie kwoty (wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu oraz odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości) są związane z ustanowieniem służebności przesyłu. Wynagrodzenie za służebność przesyłu nie obejmuje ewentualnych szkód (zniszczeń) w uprawach rolnych (zasiewach - zbiorach) oraz kosztów rekultywacji gruntu, wynikłych bezpośrednio z wykonywania robót budowlanych na nieruchomości. Wnioskodawczyni podała, że grunty, na których została ustanowiona służebność przesyłu w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii wysokiego napięcia wchodzą w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z wypłatą kwoty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z którego dochód jest opodatkowany podatkiem rolnym, określonej w umowie z Inwestorem o ustanowienie służebności przesyłu jako wynagrodzenie oraz jako odszkodowanie za obniżenie (...)

2018
13
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu.

Fragment:

W tym celu ustanawia się służebność przesyłu, która polega na uzyskaniu prawa do wybudowania urządzeń wodociągowych na gruncie niebędącym własnością Spółki, pozostawieniu ich w danym miejscu oraz prawa do uzyskania dostępu do tych urządzeń w celu ich eksploatowania. Zdarza się, że ustanowienie służebności przesyłu następuje nieodpłatnie. Dotychczas Spółka z tytułu ustanowienia na jej rzecz nieodpłatnej służebności przesyłu ustalała przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń i opodatkowywała podatkiem od osób prawnych. Niemniej Spółka w związku z aktualnym stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego pragnie skorygować swoje rozliczenia, tj. pomniejszyć przychód, który deklarowała z tytułu ustanowionych na rzecz Spółki nieodpłatnych służebności przesyłu, a także nie ujmować w przychodach takich zdarzeń w przyszłości. Niniejszy wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczy zatem zarówno zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy ustanowienie na rzecz Spółki nieodpłatnej służebności przesyłu, a więc uprawnienia do wybudowania urządzeń wodociągowych (...)

2018
10
kwi

Istota:

- Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących ustanowienia służebności przesyłu oraz;
- uznanie za podstawę opodatkowania całkowitej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego otrzymanego od Inwestora.

Fragment:

W tym celu Spółka w szczególności określi właścicieli, z którymi należy zawrzeć umowy o ustanowienie służebności przesyłu, wynegocjuje z nimi wynagrodzenie z tego tytułu, a także ustali termin zawarcia przed notariuszem umowy o ustanowienie służebności przesyłu pomiędzy właścicielami gruntu a Inwestorem. Dodatkowo na Spółce ciążyć będzie obowiązek zapłaty właścicielom gruntu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, choć sama służebność przesyłu ustanawiana będzie na rzecz Inwestora. W zakresie tej części realizacji projektu na budowę linii energetycznych, która dotyczy ustanawiania służebności przesyłu, Spółka będzie działać więc w charakterze podmiotu organizującego oraz we własnym imieniu rozliczającego ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Inwestora. Podobnie, w przypadku innych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, które z uwagi na regulacje prawne będą adresowane na Inwestora, Spółka ze względu na zawartą umowę z Inwestorem będzie zobowiązana realizować wszelkie płatności wynikające z tych decyzji, zezwoleń i pozwoleń. Czynności ustanowienia służebności przesyłu oraz inne świadczenia o charakterze cywilnoprawnym, które będą realizowane w ramach umowy mogą potencjalnie występować jako czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jako czynności zwolnione bądź nie podlegające opodatkowaniu.