Służebność osobista | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służebność osobista. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
maj

Istota:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego, na którym ustanowiona była służebność osobista

Fragment:

Kodeksu cywilnego służebność mieszkania stanowi rodzaj służebności osobistej, która polega na uprawnieniu osoby fizycznej do korzystania z budynku lub jego części znajdującego się na cudzej nieruchomości. Ponadto wyjaśnić należy, że źródłem powstania służebności osobistej może być zarówno umowa pomiędzy właścicielem nieruchomości a osobą fizyczną, jak również rozrządzenie testamentowe i obciążenie spadkobiercy zapisem o treści służebności osobistej. Stosownie natomiast do art. 299 Kodeksu cywilnego służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Niemniej jednak pamiętać należy, że służebność osobista jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych. Zatem - jak wynika z powyższego – wypłacona na rzecz Wnioskodawczyni kwota związana ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, na którym ustanowiona była służebność osobista stanowi dla Niej przysporzenie majątkowe, a zatem przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że otrzymując kwotę pieniężną za sprzedaż lokalu mieszkalnego, na którym ustanowiona była służebność osobista, Wnioskodawczyni uzyskała przysporzenie majątkowe, skutkujące powstaniem przychodu z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
8
lut

Istota:

Jeżeli w przyszłości córka Wnioskodawcy, tj. podmiot korzystający ze służebności, zrezygnuje z niej nieodpłatnie, to czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy?

Fragment:

Na skutek ustanowienia służebności osobistej właściciel nieruchomości obciążonej ma obowiązek znosić w określonym zakresie korzystanie z jego nieruchomości przez osobę uprawnioną. Do każdej służebności osobistej stosuje się odpowiednie przepisy o służebności gruntowej, z zachowaniem odrębności wynikającej z charakteru służebności osobistej (art. 297 Kodeksu cywilnego). Najważniejszą z nich jest to, że służebność osobista ma przynosić korzyści osobie fizycznej, a nie oznaczonej nieruchomości. Zasadniczym źródłem powstania służebności osobistej jest umowa zawierana pomiędzy właścicielem nieruchomości obciążonej, a oznaczoną osobą fizyczną nabywającą ustanowioną służebność. W określonych przez ustawodawcę przypadkach wchodzi także w grę ustanowienie służebności osobistych w trybie orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej. Służebność osobista wygasa z reguły z chwilą śmierci uprawnionego (art. 299 Kodeksu cywilnego), co wynika z celu i funkcji służebności osobistej jako prawa ściśle związanego z osobą uprawnionego i ograniczonego czasem jego życia. Do istoty służebności osobistych należy zaliczyć także to, że są one niezbywalne, co oznacza, że nie mogą być one przedmiotem obrotu.

2015
24
lis

Istota:

Kwota uzyskana z tytułu wynagrodzenia za wyprowadzenie się z budynku mieszkalnego, na którym ustanowiono na rzecz wnioskodawcy służebność osobistą mieszkania, wydatkowana przez wnioskodawcę na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł.

Fragment:

U. z 2014 r. 2014 r. poz. 121 ze zm.) służebność osobista polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. W odróżnieniu od służebności gruntowej służebność osobista przysługuje oznaczonej osobie fizycznej i ma zaspokoić jej potrzeby podczas gdy służebność gruntowa jest prawem związanym z nieruchomością władnącą i stanowi jej część składową (art. 50 i 47 Kodeksu cywilnego). Do każdej służebności osobistej stosuje się odpowiednie przepisy o służebności gruntowej, z zachowaniem odrębności wynikającej z charakteru służebności osobistej. Najważniejszą z nich jest ta, że służebność osobista ma przynosić korzyści osobie fizycznej, a nie oznaczonej nieruchomości. Zasadniczym źródłem powstania służebności osobistej jest umowa. Służebność osobista wygasa z reguły z chwilą śmierci uprawnionego, co wynika z celu i funkcji służebności osobistej jako prawa ściśle związanego z osobą uprawnionego i ograniczonego czasem jego życia. Do istoty służebności osobistych należy zaliczyć także to, że są one niezbywalne, co oznacza, że nie mogą być one przedmiotem obrotu.

2015
5
lut

Istota:

Skutki podatkowe ustanowienia służebności osobistej w ramach umowy dożywocia.

Fragment:

(...) służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia. Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć umowę dożywocia, w której na jej rzecz zostanie ustanowiona służebność osobista. W świetle przepisu art. 908 § 2 Kodeksu cywilnego, służebność osobista zawarta w umowie dożywocia należy do treści prawa dożywocia. Jest zatem trwałym elementem zawartym w treści umowy dożywocia i z tą umową związanym. W związku z powyższym, gdy w umowie dożywocia ma miejsce również ustanowienie służebności osobistej to nie może być ono traktowane oddzielnie i podlegać odrębnemu opodatkowaniu. Tym samym ustanowienie służebności osobistej w opisanym zdarzeniu przyszłym jest integralną częścią umowy dożywocia. Zatem, mając na uwadze, że opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają wyłącznie czynności, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 1 tej ustawy, tj. czynności prawne, których skutkiem jest nieodpłatne nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby fizyczne – stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym ustanowienie służebności osobistej w ramach umowy dożywocia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn należało uznać za prawidłowe.

2014
31
gru

Istota:

Czy otrzymana kwota, jako odszkodowanie za rezygnację ze służebności osobistej w darowanej nieruchomości i odstąpienie od żądania zwrotu darowanej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

U. z 2014 r. poz. 121) nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Z powołanego przepisu wynika, że służebność osobista jest obciążeniem nieruchomości na rzecz indywidualnie oznaczonej osoby fizycznej. Na skutek ustanowienia służebności właściciel nieruchomości obciążonej ma obowiązek znosić w określonym zakresie korzystanie z jego nieruchomości przez osobę uprawnioną. Z kolei uregulowana w art. 301 i 302 ww. Kodeksu cywilnego służebność mieszkania stanowi rodzaj służebności osobistej, która polega na uprawnieniu osoby fizycznej do korzystania z budynku lub jego części znajdującego się na cudzej nieruchomości. Ponadto wyjaśnić należy, że źródłem powstania służebności osobistej może być zarówno umowa pomiędzy właścicielem nieruchomości a osobą fizyczną, jak również rozrządzenie testamentowe i obciążenie spadkobiercy zapisem o treści służebności osobistej. Stosownie natomiast do art. 299 Kodeksu cywilnego służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego. Niemniej jednak pamiętać należy, że służebność osobista jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych. W związku z powyższym służebności można się zrzec. Stosownie bowiem do art. 246 § 1 powołanego Kodeksu, jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa.

2013
17
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca od ustanowionej służebności mieszkania powinien zapłacić podatek od spadków i darowizn? Jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Fragment:

W tym samym akcie notarialnym córki Wnioskodawcy ustanowiły na rzecz Wnioskodawcy służebność osobistą polegającą na prawie dożywotniego i bezpłatnego zamieszkania w przekazanym im domu. Notariusz określił wartość tej służebności na 6.000 zł rocznie . Skapitalizowana wartość wyniosła 60.000 zł. Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, uregulowanym przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Przepisy prawa cywilnego, z uwagi na odrębność charakteru jak i funkcji, rozróżniają służebność osobistą i gruntową. Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych (art. 298 K.c.). Stosownie do art. 300 ww. ustawy służebności osobiste są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania. Odnosząc powołane powyżej przepisy do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wskazać należy, że nabycie prawa majątkowego w postaci ustanowienia nieodpłatnej służebności osobistej nieruchomości – jeżeli ustanowienie to nie wiąże się z umową dożywocia (wówczas bowiem dożywotnia służebność stanowi element takiej umowy) – podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2013
17
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca od ustanowionej służebności mieszkania powinien zapłacić podatek od spadków i darowizn? Jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Fragment:

W tym samym akcie notarialnym siostry Wnioskodawcy ustanowiły na jego rzecz służebność osobistą polegającą na prawie dożywotniego i bezpłatnego zamieszkania w przekazanym im domu. Notariusz określił wartość tej służebności na 6.000 zł rocznie . Skapitalizowana wartość wyniosła 60.000 zł. Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, uregulowanym przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Przepisy prawa cywilnego, z uwagi na odrębność charakteru jak i funkcji, rozróżniają służebność osobistą i gruntową. Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych (art. 298 K.c.). Stosownie do art. 300 ww. ustawy służebności osobiste są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania. Odnosząc powołane powyżej przepisy do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wskazać należy, że nabycie prawa majątkowego w postaci ustanowienia nieodpłatnej służebności osobistej nieruchomości podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przy czym, w przypadku, gdy ustanowienie to następuje na rzecz osób wymienionych w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – jest zwolnione z opodatkowania.

2012
6
cze

Istota:

Czy w związku z ustanowieniem służebności osobistej mieszkania na rzecz małżonka, wystąpi po stronie Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2011 r. (data wpływu 3 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych ustanowienia służebności osobistej mieszkania - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych ustanowienia służebności osobistej mieszkania. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Brat męża Wnioskodawczyni zamierza ustanowić na Jego rzecz w formie aktu notarialnego nieodpłatną służebność osobistą mieszkania na czas nieokreślony, polegającą na prawie zajmowania całego budynku mieszkalnego, którego jest właścicielem. Po śmierci męża, służebność osobista mieszkania przysługiwać będzie Wnioskodawczyni. Wobec powyższego zadano następujące pytanie. Czy w związku z ustanowieniem służebności osobistej mieszkania na rzecz małżonka, wystąpi po stronie Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn... Zdaniem Wnioskodawczyni, od ustanowionej służebności osobistej mieszkania nie jest należny podatek, dlatego że służebność osobista mieszkania na rzecz Wnioskodawczyni nie powstanie w momencie ustanowienia służebności na rzecz męża, ale dopiero po jego śmierci.

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienie od opodatkowania dochodu z tytułu renty otrzymanej w zamian za przysługującą służebność osobistą.

Fragment:

Nr 16, poz. 93 ze zm.) służebność osobista polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. W odróżnieniu od służebności gruntowej służebność osobista przysługuje oznaczonej osobie fizycznej i ma zaspokoić jej potrzeby podczas gdy służebność gruntowa jest prawem związanym z nieruchomością władnącą i stanowi jej cześć składową (art. 50 i 47 k.c.). Do każdej służebności osobistej stosuje się odpowiednie przepisy o służebności gruntowej, z zachowaniem odrębności wynikającej z charakteru służebności osobistej. Najważniejszą z nich jest to, że służebność osobista ma przynosić korzyści osobie fizycznej, a nie oznaczonej nieruchomości. Zasadniczym źródłem powstania służebności osobistej jest umowa. Służebność osobista wygasa z reguły z chwilą śmierci uprawnionego, co wynika z celu i funkcji służebności osobistej jako prawa ściśle związanego z osobą uprawnionego i ograniczonego czasem jego życia. Do istoty służebności osobistych należy zaliczyć także to, że są one niezbywalne, co oznacza, że nie mogą być one przedmiotem obrotu. Nie można również przenieść uprawnień do ich wykonywania.

2011
1
wrz

Istota:

Czy kwota 120.000,00 zł wydatkowana przez Wnioskodawczynię na cele mieszkaniowe, stanowiąca zadośćuczynienie za pozbawienie prawa do zamieszkiwania w lokalu w W. jest zwolniona od opodatkowania w myśl przepisów prawa podatkowego?

Fragment:

Nr 16, poz. 93 ze zm.) służebność osobista polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. W odróżnieniu od służebności gruntowej służebność osobista przysługuje oznaczonej osobie fizycznej i ma zaspokoić jej potrzeby podczas gdy służebność gruntowa jest prawem związanym z nieruchomością władnącą i stanowi jej cześć składową (art. 50 i 47 k.c.). Do każdej służebności osobistej stosuje się odpowiednie przepisy o służebności gruntowej, z zachowaniem odrębności wynikającej z charakteru służebności osobistej. Najważniejszą z nich jest ta, że służebność osobista ma przynosić korzyści osobie fizycznej, a nie oznaczonej nieruchomości. Zasadniczym źródłem powstania służebności osobistej jest umowa. Służebność osobista wygasa z reguły z chwilą śmierci uprawnionego, co wynika z celu i funkcji służebności osobistej jako prawa ściśle związanego z osobą uprawnionego i ograniczonego czasem jego życia. Do istoty służebności osobistych należy zaliczyć także to, że są one niezbywalne, co oznacza, że nie mogą być one przedmiotem obrotu. Nie można również przenieść uprawnień do ich wykonywania.