Służebność mieszkaniowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służebność mieszkaniowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości wydatkowany na wykończenie części budynku zajmowanej przez Podatników na podstawie ustanowionej służebności mieszkania podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Fragment:

(...) Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatników z dnia 27.07.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.07.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 30.08.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczonego na remont części budynku mieszkalnego zajmowanego na podstawie ustanowionej służebności mieszkania, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE W dniu 07.03.2001r. Podatnicy nabyli własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal ten Wnioskodawcy zajmowali uprzednio na zasadach lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Podatnicy z końcem 2006r. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wpłacone przeze mnie w 2005 roku na moje nazwisko oraz na odrębne konto bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej zaliczki na fundusz remontowy będę mogła odliczyć w ramach tzw. ulgi remontowej w zeznaniu rocznym za 2005r.?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.) ,art. 27a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), art. 12 ust.2 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003r. Nr 202 poz. 1956 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia ......03.2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe w sprawie skorzystania z odliczenia wpłat na fundusz remontowy w ramach tzw. ulgi remontowej U Z A S A D N I E N I E W dniu ......03.2006r. zwróciła się Pani z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który (...)