ITPP1/4512-7/15/KM | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących ustanowienie przez Skarb Państwa służebności gruntowej.
ITPP1/4512-7/15/KMinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. służebność gruntowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 23 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących ustanowienie przez Skarb Państwa służebności gruntowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 23 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących ustanowienie przez Skarb Państwa służebności gruntowej.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest osobą prawną (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na terytorium Polski, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej CIT) oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej VAT). Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Spółka jest spółką zależną w 100% od S. S.A. (dalej Spółka matka).

Spółka jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz właścicielem położonych na niej budowli i innych przedmiotów połączonych z nieruchomością (dalej Nieruchomość 1). Inna spółka zależna w 100% od Spółki matki – N. sp. z o.o. (dalej N.) jest użytkownikiem wieczystym innej nieruchomości oraz właścicielem budynków stanowiących odrębne nieruchomości oraz położonych na niej budowli i urządzeń (dalej Nieruchomość 2). Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2, zgodnie z uchwałą nr ....... Rady Miasta G. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy S. w G., rejonu ulic W., zostały przeznaczone pod drogi publiczne.

Spółka jest ponadto użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz właścicielem położonych na niej budynków stanowiących odrębne nieruchomości oraz budowli i urządzeń sąsiadujących z Nieruchomością 1 i Nieruchomością 2 (dalej Nieruchomość 3).

W zamierzeniu, Nieruchomość 3 przeznaczona jest pod realizację inwestycji o charakterze mieszkaniowo-usługowo-przemysłowym, jednak na chwilę obecną nie nastąpiła konkretyzacja tych inwestycji (nie jest wiadome, jakie konkretnie inwestycje zostaną zrealizowane) oraz nie jest znany ewentualny inwestor, który zrealizowałby te inwestycje (wspólnie ze Spółką i N. lub po nabyciu przez inwestora N. i Spółki). Zrealizowane inwestycje zostaną przeznaczone na sprzedaż/wynajem (będą to w zamierzeniu wyłącznie czynności opodatkowane VAT).

Reprezentant Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta G. (dalej Skarb Państwa), który jest zainteresowany przystąpieniem do inwestycji w ciągi komunikacyjne na Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 oraz Spółka i N. porozumiały się w sprawie zawarcia (pod określonym warunkiem zawieszającym) umowy (dalej Umowa), która przewidywać będzie m.in. rozwiązanie użytkowania wieczystego Nieruchomości 1 oraz Nieruchomości 2. Zawarcie Umowy będzie dla Spółki i N. niezbędne w celu umożliwienia realizacji inwestycji o charakterze mieszkaniowo-usługowo-przemysłowym na Nieruchomości 3. Umowa przewidywała będzie m.in. następujące postanowienia:

 • przeniesienie posiadania Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 na rzecz Skarbu Państwa nastąpi z pozostawieniem Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 we władaniu Spółki i N. jako dzierżawców tych nieruchomości;
 • Spółka zrzeknie się wynagrodzenia za budowle, znajdujące się na Nieruchomości 1 oraz za inne przedmioty połączone z Nieruchomością 1, bez względu na sposób ich połączenia, w tym za nasadzenia;
 • Skarb Państwa w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy działkami znajdującymi się w obrębie Nieruchomości 3, ustanowi na działkach znajdujących się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 służebność gruntową na czas nieoznaczony albo oznaczony, polegającą na prawie wybudowania pomostu/kondygnacji nadwieszonej nad tymi działkami na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia powyższych służebności zostanie zapłacone do dnia ustanowienia służebności;
 • Skarb Państwa (po uzyskaniu niezbędnych zgód) ustanowi na czas nieoznaczony albo oznaczony na działkach znajdujących się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 odpłatną służebność gruntową, polegającą na prawie poprowadzenia instalacji, sieci i urządzeń: ciepłowniczych, wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3.

Z tytułu ustanowienia powyższych służebności Wnioskodawca poniesie wydatki takie jak: wynagrodzenie dla Skarbu Państwa ustanawiającego służebności, opłaty notarialne, skarbowe i sądowe.

Po ustanowieniu przedmiotowych służebności, Spółka otrzyma wystawione przez Skarb Państwa faktury VAT, dokumentujące ustanowienie powyższych służebności, na których naliczony zostanie podatek VAT wg właściwej stawki.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że na chwilę obecną ze względu na trwające prace nad scenariuszami biznesowymi realizacji przedmiotowych inwestycji, nie można jednoznacznie określić czy inwestycje zostaną zrealizowane samodzielnie przez N. i Spółkę lub wspólnie z inwestorem. Ewentualny udział inwestora sprowadzałby się do nabycia udziałów w N. i/lub Spółce, a więc de facto inwestycja nadal byłaby realizowana samodzielnie przez N. i Spółkę, które będą jednakże posiadały nowego udziałowca. Wskazany element opisu zdarzeń przyszłych nie ma w ocenie Wnioskodawcy znaczenia dla sposobu rozliczeń podatku od towarów i usług w zakresie wskazanym we wniosku, gdyż przedmiotowe mieszkaniowo-usługowo-przemysłowe inwestycje zostaną zrealizowane przez N. i Spółkę (z zachowaniem aktualnej struktury właścicielskiej – obecnie udziałowcem Spółek jest S. S.A. lub z nowym udziałowcem – inwestorem).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w pełnej wysokości w związku z opłatami poniesionymi (w części dotyczącej Spółki) za ustanowienie prawa służebności gruntowej następujących służebności:

 • służebności gruntowej na czas nieoznaczony, polegającej na prawie wybudowania pomostu/kondygnacji nadwieszonej nad Nieruchomością 1 i Nieruchomością 2 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3;
 • służebności gruntowej na czas nieoznaczony na działkach znajdujących się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2, polegającej na prawie poprowadzenia instalacji, sieci i urządzeń: ciepłowniczych, wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z opłatami poniesionymi (w części dotyczącej Spółki) za ustanowienie prawa służebności gruntowej w pełnej wysokości w odniesieniu do następujących służebności:

 • służebności gruntowej na czas nieoznaczony, polegającej na prawie wybudowania pomostu/kondygnacji nadwieszonej nad Nieruchomością 1 i Nieruchomością 2 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3;
 • służebności gruntowej na czas nieoznaczony na działkach znajdujących się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2, polegającej na prawie poprowadzenia instalacji, sieci i urządzeń: ciepłowniczych, wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3.

Spółka wskazała, że służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości, mającą na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości albo zaspokojenie określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej. W świetle art. 285 § 1 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej K.c.) nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Zgodnie z art. 145 K.c., jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.

Z kolei instytucja służebności przesyłu uregulowana została w art. 3051- 3054 K.c. W myśl art. 3051 K.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 (urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne), prawem polegającym na tym. że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 3052 § 1 K.c.). Zgodnie z art. 3052 § 2 K.c., jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Służebność przesyłu to rodzaj służebności gruntowej, o czym jednoznacznie przesądza art. 3054 K.c., zgodnie z którym do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawa o VAT). Dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawa o VAT). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji oraz świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza oprócz czynnika przedmiotowego również czynnik podmiotowy, który znalazł uregulowanie w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl przywołanego przepisu podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Natomiast działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Stawka podatku, zgodnie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednak w latach 2011-2016 stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% (art. 146a pkt 1 ustawa o VAT).

W dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy o VAT zawarta jest prawna możliwość odliczenia podatku naliczonego stanowiąca, że podatnikom, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zaś kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrot różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości.

Spółka uważa, że ustanowienie służebności za wynagrodzeniem w świetle przepisów ustawy o VAT stanowi odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, w związku z tym że przez usługę rozumiane jest każde świadczenie na rzecz danego podmiotu. Przy czym świadczenie usług to zobowiązanie zarówno do powstrzymania się od dokonania czynności jak i do tolerowania czynności lub sytuacji, czyli innymi słowy każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Na zachowanie to składać się może działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby) oraz zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Powyższy pogląd potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2012 r. (znak ILPP1/443-1419/11-2/AW), czytamy: „(...) ustanowienie służebności przesyłu (jako rodzaju służebności gruntowej) wiąże się ze zobowiązaniem właściciela gruntu do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji. W związku z tym, będąc jednocześnie czynnością polegającą na wykorzystywaniu towaru (do towarów w świetle art. 2 pkt 6 ustawy zalicza się również grunty) w sposób ciągły dla celów zarobkowych (realizowaną za wynagrodzeniem), zyskuje charakter odpłatnej usługi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy”.

Stanowisko to podziela także Wojewódzki Sąd Administracyjny w prawomocnym orzeczeniu z dnia 24 listopada 2009 r. sygn. akt I SA/Sz 710/09. W przywołamy wyroku Sąd orzekł, że „wbrew stanowisku skargi świadczenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu jest wynagrodzeniem, a nie odszkodowaniem, co jednoznacznie wynika z przytoczonych przepisów Kodeksu cywilnego. Okoliczność, że wypłacone świadczenie nie ma charakteru ciągłego, okresowego, podobnego do czynszu dzierżawnego, nie oznacza, że czynność ustanowienia służebności przesyłu nie ma charakteru odpłatnego ani też że jest to czynność jednorazowa, bowiem o częstotliwości w rozpatrywanym przypadku stanowi długotrwały stan obciążenia nieruchomości niemożnością jej używania. (...) ustanowienie służebności przesyłu jest czynnością - usługą, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, bowiem wnioskodawczyni zobowiązała się do powstrzymania od uprawy gruntu, na którym przedsiębiorca zainstalował urządzenia przesyłowe i tolerowania jego czynności lub sytuacji za wynagrodzeniem”.

Jak zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 8 marca 2013 r. znak ITPP1/443-1506/12/TS należy jednak zaznaczyć, że nie każde powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki, tj. następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia oraz świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie). Należy podkreślić, że oba warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym spełnione będą powyższe warunki, gdyż Skarb Państwa, będący właścicielem nieruchomości, która za wynagrodzeniem obciążana jest służebnością gruntową w celu zwiększenia użyteczności nieruchomości należącej do Spółki, świadczyć będzie usługi. Ponadto, za określonym wynagrodzeniem zobowiązuje się do tolerowania sytuacji, którą będą prowadzone przez Spółkę inwestycje. Co więcej, Spółka jest spółką celową, powołaną do realizacji inwestycji na przedstawionym we wniosku obszarze, sąsiadującym z nieruchomościami, na których ustanowione zostaną służebności.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT usługa jaką jest służebność gruntu opodatkowana jest stawką 23%. Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 r. znak ILPP1/443-1053/12-6/AW, w której wskazano, że usługi ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT na zasadach ogólnych (...), obecnie podlegają opodatkowaniu według obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. stawki 23%.

Odnosząc się do kwestii związanej z prawem do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawa o VAT). Stosownie do art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Zatem prawodawca zagwarantował zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług udokumentowane fakturami będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tzn. czynności, które generują podatek należny oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 16 maja 2014 r. znak IBPP3/443-173/14/AŚ: warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 16 października 2013 r. znak ILPP2/443-670/13-3/PR) stwierdził, że „z uwagi na konstrukcję podatku od towarów i usług (opartą na zasadzie potrącalności w danej fazie obrotu), podatek ten jest z punktu widzenia jego podatników neutralny, gdyż pełnią oni jedynie rolę płatników, przerzucając jego ekonomiczny ciężar na kolejnych nabywców (...). Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związana jest jednak z wykonaniem przez podatnika takich czynności, które podlegają ustawie o podatku od towarów i usług i są opodatkowane, zaś jeśli dana czynność ustawie tej nie podlega, to nie powstaje ani obowiązek w zakresie podatku należnego, ani uprawnienie w zakresie podatku naliczonego”. System odliczeń podatku ma na celu całkowite uwolnienie się przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu podatku od towarów i usług zapłaconego lub należnego w prowadzonej działalności gospodarczej.

Spółka zauważyła, że przedmiotem jej działalności jest realizacja projektów budowalnych, w tym inwestycji o charakterze mieszkalno-usługowym. Usługi nabyte przez Spółkę (służebność gruntów) od Skarbu Państwa będą wykorzystywane przez Spółkę w działalności opodatkowanej. Spółka nabywa usługę w celu realizacji prac inwestycyjnych, jak bowiem wynika z istoty służebności opisanej powyżej (konieczność zapewnienia dostępu do nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja), bez ustanowienia służebności realizacja inwestycji nie byłaby w ogóle możliwa. Nie ulega zatem wątpliwości, że nabywane przez Spółkę usługi wykorzystywane będą w działalności opodatkowanej. W związku z czym nie można odmawiać, albo ograniczać, Spółce prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących te usługi. Spółka stoi na stanowisku, że jako spółka celowa będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zdaniem Spółki, z uwagi na związek ustanawianych służebności gruntowych z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez Spółkę (inwestycje budowlane) oraz to, że odpłatne ustanowienie służebności stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych tytułem ustanowienia służebności gruntowych.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 lipca 2014 r. znak ITPP1/443-521/14/DM.

Na tle powołanych przepisów prawa, w ocenie Spółki, analiza przedstawionego stanu faktycznego prowadzi do wniosku, że odpłatne ustanowienie służebności gruntowej przez Skarb Państwa na rzecz Spółki, będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest czynnością wykorzystującą grunt do celów zarobkowych, wypełniającą definicję odpłatnego świadczenia usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według 23% stawki podatku, określonej w art. 41 ust. 1 (z uwzględnieniem art. 146a pkt 1) ustawy o VAT. Konkludując, Spółka, z uwagi na planowane ponoszenie opłat (w części dotyczącej Spółki) z tytułu służebności w celu realizacji inwestycji (w ramach czynności opodatkowanych VAT), będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego od uiszczanych opłat za ustanowienie praw służebności gruntowej zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w pełnej wysokości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.