Służebność gruntowa | Interpretacje podatkowe

Służebność gruntowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służebność gruntowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania nabycia działki gruntu w drodze darowizny oraz opodatkowania ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej
Fragment:
W przedmiotowej sprawie ustanowienie przez Wnioskodawcę służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu nie zostanie dokonane dla celów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na rzecz osób fizycznych nie jest bowiem związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, dotyczy drogi do działek będących własnością osób fizycznych i zostało ustanowione w celu zapewnienia tym osobom dostępu do drogi publicznej. Mimo jednak użycia przez Wnioskodawcę gruntów do celów niezwiązanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej nie będzie podlegać opodatkowaniu, gdyż Wnioskodawcy przy nabyciu tego gruntu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podsumowując, ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej w okolicznościach wskazanych we wniosku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 jest prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2018
26
sty

Istota:
Środki pieniężne uzyskane z tytułu ustanowienia służebności gruntowej stanowią dla Wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej. Tym samym, opodatkowanie otrzymanego wynagrodzenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - w myśl art. 6 ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - jest niemożliwe.
Fragment:
Należy także zaznaczyć, że w przedstawionym stanie faktycznym, w celu osiągnięcia podobnych skutków, Wnioskodawczyni mogła zawrzeć umowę najmu - przyczyną zawarcia umowy o ustanowieniu służebności gruntowej była chęć zwiększenia trwałości powstałego stosunku prawnego po stronie L. Sp. z o.o. Przede wszystkim służebność ma charakter prawa bezwzględnego i jest skuteczna wobec wszystkich (erga omnes). Ponadto, zgodnie z art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Świadczenie wynajmującego sprowadza się zatem, podobnie jak przy służebności gruntowej, do tolerowania czynności lub sytuacji, tzn. tolerowania faktu korzystania z rzeczy przez najemcę. Istotnym elementem umowy najmu jest pobieranie czynszu przez wynajmującego. W przypadku służebności gruntowej również zostało ustanowione wynagrodzenie. Czynsz najmu powinien być w zasadzie płatny w terminie umówionym, a gdy terminy jego płatności nie są określone w umowie. Kodeks cywilny wprowadza terminy jego zapłaty (art. 669 Kodeksu cywilnego). Co więcej, ustalenie terminu zapłaty (do 15 dnia każdego miesiąca w przedmiotowej umowie) niewątpliwie zbliża wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej do czynszu najmu.
2016
28
lis

Istota:
Środki pieniężne uzyskane z tytułu ustanowienia służebności gruntowej stanowią dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł, zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 w zw. Z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej. Tym samym, opodatkowanie otrzymanego wynagrodzenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - w myśl art. 6 ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - jest niemożliwe.
Fragment:
Należy także zaznaczyć, że w przedstawionym stanie faktycznym, w celu osiągnięcia podobnych skutków, Wnioskodawca mógł zawrzeć umowę najmu - przyczyną zawarcia umowy o ustanowieniu służebności gruntowej była chęć zwiększenia trwałości powstałego stosunku prawnego po stronie L. Sp. z o. o. Przede wszystkim służebność ma charakter prawa bezwzględnego i jest skuteczna wobec wszystkich (erga omnes). Ponadto, zgodnie z art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Świadczenie wynajmującego sprowadza się zatem, podobnie jak przy służebności gruntowej, do tolerowania czynności lub sytuacji, tzn. tolerowania faktu korzystania z rzeczy przez najemcę. Istotnym elementem umowy najmu jest pobieranie czynszu przez wynajmującego. W przypadku służebności gruntowej również zostało ustanowione wynagrodzenie. Czynsz najmu powinien być w zasadzie płatny w terminie umówionym, a gdy terminy jego płatności nie są określone w umowie. Kodeks cywilny wprowadza terminy jego zapłaty (art. 669 Kodeksu cywilnego). Co więcej, ustalenie terminu zapłaty (do 15 dnia każdego miesiąca w przedmiotowej umowie) niewątpliwie zbliża wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej do czynszu najmu.
2016
28
lis

Istota:
Stawki podatku dla corocznych opłat za ustanowienie służebności gruntowej, w przypadku, gdy umowy zostały zawarte przed dniem 1 maja 2004 r., między 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2010 r. oraz ustalenia podstawy opodatkowania dla tej czynności.
Fragment:
(...) służebności gruntowej. Usługa odpłatnej służebności gruntowej świadczona jest w sposób ciągły od dnia podpisania aktu notarialnego do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, przy czym termin płatności opłat rocznych upływa z dniem 31 marca każdego roku kalendarzowego za dany rok z góry. Wobec powyższego, Wnioskodawca uważa, że ustanowienie służebności gruntowej jest świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym opłaty roczne z tytułu służebności gruntowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce obowiązującej w terminie płatności każdej z opłat rocznych (niezależnie od momentu ustanowienia służebności), tj. opłaty wnoszone między 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2010 r. powinny być opodatkowane stawką 22%, a opłaty wnoszone po 31 grudnia 2010 r. stawką 23% (do momentu obowiązywania stawki 23%). Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy opłata za służebność gruntową stanowiąca procent opłaty za wieczyste użytkowanie stanowi kwotę brutto. Z racji tego, że opłata za służebność gruntową uzależniona jest od opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, która nie podlega opodatkowaniu, a także w akcie notarialnym brak jest zapisu wskazującego, czy opłata za służebność stanowi kwotę brutto, czy netto, należy przyjąć, że opłata ta stanowi całkowitą zapłatę dla Miasta z tytułu służebności, a tym samym zawiera w sobie podatek w stawce obowiązującej w terminie płatności opłaty.
2016
3
sie

Istota:
Opodatkowanie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej.
Fragment:
Przepis ten normuje zatem jedynie prawo Wnioskodawcy do ustanowienia służebności gruntowej, nie oznacza to jednak, że w przedmiotowej sprawie ustanowienie służebności gruntowej nastąpiło na cele związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na rzecz Skarbu Państwa nie jest bowiem związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, tylko z działalnością Komendy Powiatowej Policji w W., której budynek ma być wybudowany na tych działkach i Skarb Państwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę tej siedziby musi udokumentować prawny dostęp do drogi. Mimo jednak użycia przez Wnioskodawcę gruntów do celów niezwiązanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, ustanowienie służebności gruntowej nie będzie podlegać opodatkowaniu, gdyż Wnioskodawcy przy nabyciu tych gruntów nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (w momencie nabycia nieruchomości Wnioskodawca nie był podatnikiem podatku VAT). Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, że służebność należy opodatkować podatkiem VAT, należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
14
cze

Istota:
Pojęcie infrastruktury technicznej nie ogranicza się jedynie do urządzeń służących wytwarzaniu energii elektrycznej (np. elektrowni wiatrowej), ale także obejmuje urządzenia, które służą do jej przesyłu. Stąd też otrzymane przez Wnioskodawcę świadczenie pieniężne z tytułu ustanowieniem na jego gruncie wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego ograniczonego prawa rzeczowego, tj. służebności gruntowej, o której mowa Kodeksie cywilnym, w wyniku prowadzenia na tych gruntach inwestycji polegającej na ułożeniu podziemnych urządzeń i instalacji niezbędnych dla działania elektrowni wiatrowej jest wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit.a ustawy.
Fragment:
Jak podkreśla się w doktrynie, służebność gruntowa jest co do zasady prawem rzeczowym o charakterze bezterminowym, co wynika z podstawowego założenia, że służebność gruntowa powinna obiektywnie i trwale służyć zwiększeniu użyteczności nieruchomości władnącej. Jedynie wyjątkowo, na mocy umowy, może być ukształtowana jako prawo terminowe (szerzej: E. Gniewek (w:) System Prawa Prywatnego, t. 4, Warszawa 2007, s. 447-448). W niniejszej sytuacji, Wnioskodawca ustanowił służebność gruntową na czas nieokreślony, zdeterminowany charakterem prowadzonej inwestycji. W związku z tym nie można określić ani przez jak długi czas Wnioskodawca będzie zmuszony „ znosić ” ograniczenie swojego prawa własności, ani jaka powinna być wysokość odszkodowania. Z tego powodu, strony ustaliły w umowie mechanizm „ ratalnej ” (corocznej) wypłaty części odszkodowania, którego ostateczna wysokość będzie sumą corocznych wypłat. Wnioskodawca zwraca przy tym uwagę, że dzięki corocznej wypłacie części odszkodowania z tytułu służebności, jego łączna kwota zostanie precyzyjnie ustalona. Gdyby Spółka wypłaciła z góry jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności na czas nieokreślony, to jego wysokość mogłaby nie odpowiadać szkodzie Wnioskodawcy, będąc albo zbyt niską (w przypadku, gdy inwestycja potrwa kilkadziesiąt lat) albo zbyt wysoką (w przypadku, gdy inwestycja potrwa tylko parę miesięcy).
2016
20
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących ustanowienie przez Skarb Państwa służebności gruntowej.
Fragment:
Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w pełnej wysokości w związku z opłatami poniesionymi (w części dotyczącej Spółki) za ustanowienie prawa służebności gruntowej następujących służebności: służebności gruntowej na czas nieoznaczony, polegającej na prawie wybudowania pomostu/kondygnacji nadwieszonej nad Nieruchomością 1 i Nieruchomością 2 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3; służebności gruntowej na czas nieoznaczony na działkach znajdujących się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2, polegającej na prawie poprowadzenia instalacji, sieci i urządzeń: ciepłowniczych, wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT, Spółka ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z opłatami poniesionymi (w części dotyczącej Spółki) za ustanowienie prawa służebności gruntowej w pełnej wysokości w odniesieniu do następujących służebności: służebności gruntowej na czas nieoznaczony, polegającej na prawie wybudowania pomostu/kondygnacji nadwieszonej nad Nieruchomością 1 i Nieruchomością 2 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3; służebności gruntowej na czas nieoznaczony na działkach znajdujących się w obrębie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2, polegającej na prawie poprowadzenia instalacji, sieci i urządzeń: ciepłowniczych, wodociągowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego Nieruchomości 3.
2015
31
gru

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe
Fragment:
Czy wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na działce wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, nieruchomość, na rzecz której została ustanowiona służebność gruntowa posiada charakter rolny i stanowi część gospodarstwa rolnego. Ustanowienie służebności gruntowej na niniejszej działce obniży wartość niniejszej działki, w związku z czym otrzymane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie roczne posiada charakter odszkodowania. Dlatego też nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2015
17
lis

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży działki wydzielonej z gospodarstwa rolnego przekazanego nieodpłatnie w 1987 r. małżonkowi Wnioskodawcy w trybie ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Fragment:
Natomiast w odniesieniu do ustanowionej na rzecz Wnioskodawcy służebności gruntowej należy wyjaśnić, że służebność gruntowa to prawo, które łączy dwie nieruchomości: władnącą, na rzecz której ustanawiana jest służebność oraz obciążoną, której kosztem jest ona ustanowiona. Przy czym w momencie ustanowienia służebności gruntowej w żadnym wypadku nie dochodzi do utraty prawa własności do nieruchomości przez dotychczasowego właściciela a nowym właścicielem nieruchomości nie staje się osoba, na rzecz której ustanowiono służebność gruntową. Oznacz to, że w momencie ustanowienia na rzecz Wnioskodawcy służebności gruntowej na nieruchomości nie nabył on tej nieruchomości. Nieruchomość obciążona nadal należy do sąsiada Wnioskodawcy. Służebność gruntowa jest prawem związanym z własnością nieruchomości władnącej, stanowiąc jej tzw. część składową. Praktyczną konsekwencją tego jest to, że zbycie własności nieruchomości władnącej musi obejmować także zbycie służebności. Wnioskodawca sprzedając działkę, zbędzie również prawo bezpłatnego przejazdu i przechodu przez działkę sąsiada jako część składową sprzedawanej działki a nie jako odrębne prawo. Zatem ustanowienie służebności gruntowej nie ma wpływu na skutki podatkowe sprzedaży przez Wnioskodawcę działki wydzielonej z gospodarstwa rolnego nabytego w 1987 r.
2015
24
wrz

Istota:
Odszkodowanie za ustanowienie służebności gruntowej.
Fragment:
Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 23 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Dnia 17 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni zawarła ze spółką X umowę o ustanowieniu służebności gruntowej (w formie aktu notarialnego, ujawnioną we właściwej księdze wieczystej), polegającą na budowie tymczasowej drogi dojazdowej do elektrowni wiatrowej (nieruchomość władnąca). Wspomniany wcześniej łuk dojazdowy zostanie wybudowany na działce gruntu numer 31, położonej w miejscowości Sośnica, gmina Dobrzyca, powiat pleszewski (nieruchomość obciążona). Za ustanowienie niniejszej służebności Wnioskodawczyni otrzyma wynagrodzenie w wysokości 24 500,00 zł płatne w dwóch ratach: pierwsza w wysokości 19 500,00 zł płatna wciągu 10 dni roboczych po uprawomocnieniu się wpisu służebności gruntowej w księdze wieczystej (przewidywany termin zapłaty, tj. powstania obowiązku podatkowego: styczeń / luty 2015 rok), druga w wysokości 5 000,00 zł płatna nie później niż w dniu rozpoczęcia budowy (przewidywany termin zapłaty, tj. powstania obowiązku podatkowego: 2016 rok).
2015
24
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.