Służebność | Interpretacje podatkowe

Służebność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służebność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego ustanowienia służebności posadowienia przydomowych przepompowni
Fragment:
Ustanowienie służebności dokonywane jest także w interesie właściciela nieruchomości, który nie ponosi kosztów budowy przydomowych przepompowni. Opisaną we wniosku sytuację należy odróżnić od innej, gdy do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu dochodziłoby na nieruchomości, przez którą przebiegać ma jedynie sieć. Ta ostatnia sytuacja, nie będzie się z reguły charakteryzować świadczeniem wzajemnym po stronie podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest służebność. W orzecznictwie sądowym dotyczącym takich sytuacji, wskazywano, że nieodpłatnym świadczeniem jest otrzymanie korzyści polegającej na możliwości korzystania z majątku innego podmiotu za jego zgodą i bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek zapłaty czy ekwiwalentu (por. powołany wyżej wyrok z 16 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 1007/11). W takiej sytuacji, przedsiębiorca korzysta ze służebności nie dla potrzeb wykonania przyłącza dla danej nieruchomości, ale dla potrzeb prowadzenia własnej działalności, nie będąc zobowiązany do żadnego świadczenia na rzecz właściciela nieruchomości. Zdaniem organu ustanowienie nieodpłatnej służebności posadowienia przydomowych przepompowni ścieków, wykorzystywanej przez właściciela nieruchomości, jako świadczenie wzajemne nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie – nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.
2017
14
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zmiany treści służebności mieszkania
Fragment:
Fakt, że syn wraz z małżonką zawarli umowę rozszerzającą wspólnotę majątkową na jego majątek osobisty (nieruchomość rolną obciążoną służebnością) nie będzie mieć wpływu na opodatkowanie zmiany treści służebności osobistej, dokonanej już po tym rozszerzeniu. Za takim spojrzeniem na sprawę przemawia też sposób określenia wartości służebności dla potrzeb wymiaru podatku, który uzależniony jest nie od zakresu (treści) samej służebności, ale od wartości rzeczy obciążonej służebnością (art. 13 ust. w związku z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy). Sytuacja przedstawiałby się inaczej, gdyby syn wraz z małżonką, już po rozszerzeniu wspólnoty majątkowej, ustanowili na rzecz wnioskodawcy inną służebność osobistą (obok już istniejącej służebności mieszkania). Ta sytuacja odpowiadałby bowiem przypadkowi określonemu w art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy. Na podstawie powyższego wnioskodawca twierdzi, że zmiana treści służebności mieszkania nie stanowi przypadku, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy i nie podlega temu podatkowi. W związku z tym wnioskodawca, w przypadku zmiany treści służebności mieszkania, nie będzie podatnikiem podatku od spadków i darowizn, gdyż nie nabędzie prawa majątkowego; notariusz zaś nie będzie z tego tytułu płatnikiem; obowiązek podatkowy nie wystąpi.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
Fragment:
Czy odpłatne ustanowienie służebności przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o tym podatku (PIT)? Zdaniem Wnioskodawczyni, przychód za ustanowienie służebności przesyłu korzysta ze zwolnienia wskazanego w pytaniu. Jest bowiem bezsporne – w świetle przepisu art. 305 4 Kodeksu cywilnego – że do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Wywodzi się to z faktu, że zarówno służebności gruntowe (art. 285 K.c.) jak i służebności przesyłu (art. 305) podstawę swoją mają w obciążeniu własnej nieruchomości gruntowej prawem przysługującym osobie trzeciej. Ponieważ ustawodawca podatkowy nie wprowadził – z chwilą wprowadzenia służebności przesyłu do Kodeksu cywilnego – przepisu wyłączającego tę służebność ze zwolnienia to z mocy ww. przepisu art. 305 służebność przesyłu jest (zgodnie ze swoim gruntowym rodowodem) traktowana jak służebność gruntowa czyli ze skutkiem zwalniającym od podatku zapisanym w przepisie podanym w pytaniu (art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a). Ustawodawca podatkowy mógł – korzystając z autonomii prawa podatkowego – dopisać w art. 21 wyłączenie służebności przesyłu ze zwolnienia. Skoro tego nie uczynił, to dał pierwszeństwo ww. przepisowi prawa cywilnego, zrównującemu służebność przesyłu ze służebnością gruntową – co daje skutek zwolnienia od podatku PIT.
2017
28
sty

Istota:
Czy należy zapłacić podatek dochodowy od wypłaconej przez spółkę kwoty 97.700 zł będącej jednorazowym wynagrodzeniem za ustanowienia na jej rzecz służebność przesyłu?
Fragment:
Sąd uchylając przedmiotową interpretację nie zgodził się ze stanowiskiem Organu interpretacyjnego wyrażonym w zaskarżonej interpretacji co do braku stosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, jakie otrzymała Wnioskodawczyni w oparciu o fakt nieuznania służebności przesyłu za służebność gruntową w rozumieniu tego przepisu. Kwestionując rozstrzygnięcie zawarte w zaskarżonej interpretacji Sąd powołał się na treść art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 305 4 Kodeksu cywilnego a następnie wskazał, iż jednolite i utrwalone orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące tej kwestii wskazuje, iż służebność przesyłu jest jedynie odmianą służebności gruntowej, a nie instytucją całkowicie odmienną i z tego względu zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 120 ma zastosowanie do takiej służebności. Sąd wskazał, że od momentu wprowadzenia do Kodeksu cywilnego przepisów o służebności przesyłu budowa urządzeń infrastruktury technicznej na cudzym gruncie wiąże się z ustanowieniem właśnie służebności przesyłu, a nie służebności gruntowej (nie jest możliwe ustanowienie w tym zakresie służebności gruntowej). Skoro jedna ustawa wprowadza przepis regulujący w sposób szczególny ustanowienie służebności związanej z przeprowadzeniem na cudzym gruncie urządzeń infrastruktury technicznej, to nieracjonalne byłoby wyłączanie takiego stanu faktycznego ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w innym przepisie w randze ustawy.
2016
8
gru

Istota:
Zakresie braku obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej
Fragment:
(...) służebności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego II Wydział Cywilny Wspólnota jest zobowiązana do zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) od kwoty 84 511,00 zł, którą ma zapłacić na rzecz Miasta z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej? Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości z tytułu postanowienia Sądu Rejonowego II Wydział Cywilny z tytułu ustanowienia na jej rzecz służebności w zakresie pasa gruntu o powierzchni 528 m 2 od jednorazowego wynagrodzenia na rzecz Miasta w kwocie 84 511,00 zł za ustanowienie służebności, kwoty tej nie należy powiększyć o podatek od towarów i usług (VAT). Wspólnota nie jest podatnikiem VAT. Wspólnota nie prowadzi działalności gospodarczej. Wspólnota nie pobierała, nie pobiera i nie będzie pobierała opłat z tytułu użytkowania drogi do której uzyskała służebność. Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 3 września 2008 roku III SA/WA 550/08 ustanowienie przez Sąd odpłatnej służebności gruntowej nie ma skutków w VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
2016
3
gru

Istota:
1) Czy uzyskanie przez Wnioskodawcę przychodu w wysokości 20.000 zł tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z Nieruchomości zwolnione jest od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?2) Czy uzyskanie przez Wnioskodawcę przychodu w wysokości 70.000 zł tytułem jednorazowego odszkodowania za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Spółki na Nieruchomości zwolnione jest od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?
Fragment:
W przepisach tej ustawy wprowadzono do Kodeksu cywilnego służebność przesyłu - jako rodzaj służebności gruntowej. Różni się ona w kilku istotnych kwestiach od tradycyjnej służebności gruntowej, którą pozostawiono bez zmian, natomiast art. 305(4) k.c. stanowi, że do służebności przesytu stosuje się odpowiednie przepisy o służebnościach gruntowych” (S. Rudnicki, G. Rienlek, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2009, LexisNexis Polska, wyd. V). Tak więc zgodnie ze stanowiskiem doktryny służebność przesyłu to specyficzny rodzaj służebności gruntowej, zatem hipotezą przepisu art. 120 ust. 1 pkt 120 lit. a Ustawy jest objęta również służebność przesyłu. Wynika to również z wykładni celowościowej ww. przepisu, gdyż w momencie uchwalania Ustawy nie istniała jeszcze służebność przesyłu, wprowadzono ją dopiero w roku 2008. Nie ulega wątpliwości, że ustawodawca chciał objąć przepisem art. 120 ust. 1 pkt 120 lit. a) Ustawy ustanowienie służebności na rzecz przedsiębiorstw doprowadzających i odprowadzających wszelkiego rodzajów mediów jak np. woda, ścieki i energia elektryczna, takich jak Spółka. W obecnym stanie prawnym możliwość taka istnieje jedynie za pomocą służebności przesyłu.
2016
27
lis

Istota:
W przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe, ponieważ stanowisko Wnioskodawcy opiera się na przyjęciu tezy, że zbycie udziału w wysokości 3/16 w zabudowanej nieruchomości rolnej oraz udziału w urządzeniach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na rzecz osoby, która będzie prowadziła gospodarstwo rolne w zamian za ustanowienie na rzecz zbywającego służebności mieszkania wraz z dodatkowymi zobowiązaniami o treści wskazanej w powyższym stanie faktycznym, które nastąpiło przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ nie jest możliwe określenie przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy na zasadach wnikających z art. 19 ust. 1 i 3 cytowanej ustawy.
Fragment:
Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału niniejszego (art. 297 Kodeksu cywilnego). Stosownie do art. 298 ww. ustawy zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. W myśl art. 300 Kodeksu cywilnego służebności osobiste są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do jej wykonywania. Zgodnie z art. 301 Kodeksu cywilnego mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności. Można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi. Stosownie do art. 302 § 1 ustawy Kodeks cywilny mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku.
2016
9
sie

Istota:
Czy w przypadku ustanowienia na rzecz Spółki służebności przesyłu bez wynagrodzenia Spółka uzyska przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Jeżeli służebność przesyłu ustanawiana jest na nieruchomości, dla której właściciela/użytkownika wieczystego ma być dostarczana energia cieplna, nadto służebność ma przede wszystkim umożliwić to przyłączenie danej nieruchomości, nie można uznać, aby po stronie skarżącej spółki powstawało nieodpłatne świadczenie. Ustanowienie tej służebności, zgodnie z tym co wskazała Spółka we wniosku o wydanie interpretacji, stanowi współdziałanie w wykonaniu zobowiązania. Właściciel czy użytkownik wieczysty umożliwia Spółce wstęp na nieruchomość i korzystanie z niej w granicach wskazanych w służebności. Nie można uznać, aby dokonywał tego bez żadnego świadczenia ekwiwalentnego po stronie Spółki, która będzie dostarczać energii cieplnej. Ustanowienie służebności dokonywane jest także w interesie właściciela czy użytkownika wieczystego nieruchomości. Właściciel czy użytkownik wieczysty nie ponosi kosztów tych urządzeń. Nadto, z uwagi na wykonanie w ten sposób uzbrojenia nieruchomości, jej wartość wzrasta. Opisaną we wniosku sytuację należy odróżnić od innej, gdy do ustanowienia nieodpłatnej służebności dochodziłoby na nieruchomości, przez którą przebiegać ma jedynie sieć ciepłownicza.
2016
27
lip

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania zadośćuczynienia
Fragment:
W świetle powyżej przytoczonych przepisów prawa cywilnego należy zauważyć, że służebność gruntowa jest prawem ustanawianym na nieruchomości tzw. służebnej lub obciążonej, na rzecz każdoczesnego właściciela innej nieruchomości, tj. nieruchomości władnącej. Istotą służebności gruntowej jest zapewnienie trwałego korzystania przez każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej – w określonym zakresie – z nieruchomości obciążonej. Stosownie do art. 294 Kc. właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej. W myśl art. 295 Kc jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca otrzymał od sąsiada (właściciela sąsiedniej działki) na podstawie wyroku sądu zadośćuczynienie w związku z ustanowieniem na Jego gruntach drogi koniecznej do działki należącej do ww. sąsiada. Sąsiad zyskał tym samym prawo przejścia i przejazdu do swojej posesji fragmentem działki Wnioskodawcy.
2016
3
lip

Istota:
Czy wydatki związane z ustanowieniem służebności przesyłu są kosztami pośrednimi zaliczanymi w dacie ich poniesienia?
Fragment:
Źródłem służebności przesyłu jest umowa zawarta w formie aktu notarialnego między przedsiębiorcą przesyłowym i właścicielem gruntu, na którym są zainstalowane urządzenia przesyłowe. Umowa szczegółowo określa zakres czynności, które przedsiębiorca przesyłowy może wykonywać w stosunku do nieruchomości. Istotą służebności przesyłu jest możliwość korzystania przez przedsiębiorcę z nieruchomości stanowiącej prywatną własność w określonym zakresie, tj. zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) w sposób zgodny z przeznaczeniem tych urządzeń (art. 3051 - 3054). Ustanowienie tej służebności może być zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne - zależne jest to tylko od woli kontrahentów. Pod względem prawnym i gospodarczym zasadnicza cecha służebności przesyłu tkwi w powszechnej możliwości ustanowienia odpowiedniego wynagrodzenia Sp. z o.o. będzie ponosiła koszty wynagrodzeń wypłaconych właścicielom nieruchomości, związane z ustanowieniem służebności przesyłu oraz opracowaniem operatu szacunkowego tychże służebności. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
21
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.