Służebność | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służebność. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
mar

Istota:

Czy otrzymane wynagrodzenie za ustanowioną służebność na własnościowych gruntach zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Istotą służebności gruntowej jest zapewnienie trwałego korzystania przez każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej – w określonym zakresie – z nieruchomości obciążonej. Stosownie do art. 294 Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej. W myśl art. 295 Kodeksu cywilnego jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego, są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu: ustanowienia służebności gruntowej, rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie - w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.

2018
2
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania ustanowienia służebności gruntowej oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wynagrodzenia płatnego w ratach

Fragment:

Jak stanowi art. 3052 § 1 ww. ustawy, jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu – § 2 cyt. artykułu. Zatem, służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia), zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu. Z kolei służebność gruntową definiuje art. 285 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości (...)

2017
28
gru

Istota:

Wynagrodzenie za ustanowioną służebność przesyłu (linia elektroenergetyczna i światłowodowa) korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 120a PIT.

Fragment:

Kodeksu jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (art. 3052 § 2 Kodeksu cywilnego). W świetle powyższego służebność przesyłu jest ustanawiana na rzecz przedsiębiorcy za odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia) zapadającego na wniosek strony występującej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego jest wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Przytoczony powyżej przepis został dodany przez art. 2 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.

2017
24
paź

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodu osiągniętego w związku z ustanowieniem służebności gruntowej

Fragment:

Uzgodniono między stronami, że w zamian za dalszą możliwość korzystania z dojazdu w pełnym zakresie, zostanie ustanowiona wzajemna służebność gruntowa i wspólnota „ udostępni ” właścicielowi sąsiedniej działki część utwardzonego terenu, obecnie służącego jako miejsca parkingowe dla mieszkańców wspólnoty. Jako, że wartość powierzchni dojazdu jest znacznie mniejsza od wartości powierzchni gruntu, którą właściciele wspólnoty są skłonni „ udostępnić ” sąsiadowi, uzgodniono, że wpłaci on na konto wspólnoty określoną kwotę jako różnicę wartości obydwu służebności. Uzyskana kwota w całości zostanie przeznaczona na wykonanie bramofonu na bramie wjazdowej na posesję wspólnoty. Istotą służebności gruntowej jest zapewnienie trwałego korzystania przez każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej – w określonym zakresie – z nieruchomości obciążonej. Ustanowienie tej służebności może być zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne – zależne jest tylko od woli stron. Pod względem prawnym i gospodarczym zasadnicza cecha służebności gruntowej tkwi w powszechnej możliwości ustanowienia odpowiedniego wynagrodzenia. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że przychód w postaci otrzymanego wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej wykorzystywanej przez wspólnotę mieszkaniową, jako parkingi oraz miejsce w którym stoją pojemniki na śmieci stanowi w analizowanej sprawie przychód podatkowy z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

2017
27
wrz

Istota:

Ustanowienie bezpłatnej służebności przejazdu i przechodu nie generuje dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, gdyż ustanowienie tej służebności skutkuje otrzymaniem nieruchomości przez Spółkę w nieodpłatne używanie.

Fragment:

W omawianej sytuacji Wnioskodawca jest beneficjentem nieodpłatnego ustanowienia służebności przejazdu i przechodu. Odnośnie służebności przejazdu i przechodu należy wskazać, że zgodnie z art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). W świetle powyżej przytoczonych przepisów prawa cywilnego należy zauważyć, że służebność gruntowa jest prawem ustanawianym na nieruchomości tzw. służebnej lub obciążonej, na rzecz każdoczesnego właściciela innej nieruchomości, tj. nieruchomości władnącej. Istotą służebności gruntowej jest zapewnienie trwałego korzystania przez każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej – w określonym zakresie – z nieruchomości obciążonej.

2017
14
maj

Istota:

W zakresie braku powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego ustanowienia służebności posadowienia przydomowych przepompowni

Fragment:

Ustanowienie służebności dokonywane jest także w interesie właściciela nieruchomości, który nie ponosi kosztów budowy przydomowych przepompowni. Opisaną we wniosku sytuację należy odróżnić od innej, gdy do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu dochodziłoby na nieruchomości, przez którą przebiegać ma jedynie sieć. Ta ostatnia sytuacja, nie będzie się z reguły charakteryzować świadczeniem wzajemnym po stronie podmiotu, na rzecz którego ustanowiona jest służebność. W orzecznictwie sądowym dotyczącym takich sytuacji, wskazywano, że nieodpłatnym świadczeniem jest otrzymanie korzyści polegającej na możliwości korzystania z majątku innego podmiotu za jego zgodą i bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek zapłaty czy ekwiwalentu (por. powołany wyżej wyrok z 16 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 1007/11). W takiej sytuacji, przedsiębiorca korzysta ze służebności nie dla potrzeb wykonania przyłącza dla danej nieruchomości, ale dla potrzeb prowadzenia własnej działalności, nie będąc zobowiązany do żadnego świadczenia na rzecz właściciela nieruchomości. Zdaniem organu ustanowienie nieodpłatnej służebności posadowienia przydomowych przepompowni ścieków, wykorzystywanej przez właściciela nieruchomości, jako świadczenie wzajemne nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie – nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

2017
11
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zmiany treści służebności mieszkania

Fragment:

Fakt, że syn wraz z małżonką zawarli umowę rozszerzającą wspólnotę majątkową na jego majątek osobisty (nieruchomość rolną obciążoną służebnością) nie będzie mieć wpływu na opodatkowanie zmiany treści służebności osobistej, dokonanej już po tym rozszerzeniu. Za takim spojrzeniem na sprawę przemawia też sposób określenia wartości służebności dla potrzeb wymiaru podatku, który uzależniony jest nie od zakresu (treści) samej służebności, ale od wartości rzeczy obciążonej służebnością (art. 13 ust. w związku z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy). Sytuacja przedstawiałby się inaczej, gdyby syn wraz z małżonką, już po rozszerzeniu wspólnoty majątkowej, ustanowili na rzecz wnioskodawcy inną służebność osobistą (obok już istniejącej służebności mieszkania). Ta sytuacja odpowiadałby bowiem przypadkowi określonemu w art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy. Na podstawie powyższego wnioskodawca twierdzi, że zmiana treści służebności mieszkania nie stanowi przypadku, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 6 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy i nie podlega temu podatkowi. W związku z tym wnioskodawca, w przypadku zmiany treści służebności mieszkania, nie będzie podatnikiem podatku od spadków i darowizn, gdyż nie nabędzie prawa majątkowego; notariusz zaś nie będzie z tego tytułu płatnikiem; obowiązek podatkowy nie wystąpi.

2017
28
sty

Istota:

W zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

Fragment:

Czy odpłatne ustanowienie służebności przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o tym podatku (PIT)? Zdaniem Wnioskodawczyni, przychód za ustanowienie służebności przesyłu korzysta ze zwolnienia wskazanego w pytaniu. Jest bowiem bezsporne – w świetle przepisu art. 305 4 Kodeksu cywilnego – że do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Wywodzi się to z faktu, że zarówno służebności gruntowe (art. 285 K.c.) jak i służebności przesyłu (art. 305) podstawę swoją mają w obciążeniu własnej nieruchomości gruntowej prawem przysługującym osobie trzeciej. Ponieważ ustawodawca podatkowy nie wprowadził – z chwilą wprowadzenia służebności przesyłu do Kodeksu cywilnego – przepisu wyłączającego tę służebność ze zwolnienia to z mocy ww. przepisu art. 305 służebność przesyłu jest (zgodnie ze swoim gruntowym rodowodem) traktowana jak służebność gruntowa czyli ze skutkiem zwalniającym od podatku zapisanym w przepisie podanym w pytaniu (art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a). Ustawodawca podatkowy mógł – korzystając z autonomii prawa podatkowego – dopisać w art. 21 wyłączenie służebności przesyłu ze zwolnienia. Skoro tego nie uczynił, to dał pierwszeństwo ww. przepisowi prawa cywilnego, zrównującemu służebność przesyłu ze służebnością gruntową – co daje skutek zwolnienia od podatku PIT.

2016
8
gru

Istota:

Czy należy zapłacić podatek dochodowy od wypłaconej przez spółkę kwoty 97.700 zł będącej jednorazowym wynagrodzeniem za ustanowienia na jej rzecz służebność przesyłu?

Fragment:

Sąd uchylając przedmiotową interpretację nie zgodził się ze stanowiskiem Organu interpretacyjnego wyrażonym w zaskarżonej interpretacji co do braku stosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, jakie otrzymała Wnioskodawczyni w oparciu o fakt nieuznania służebności przesyłu za służebność gruntową w rozumieniu tego przepisu. Kwestionując rozstrzygnięcie zawarte w zaskarżonej interpretacji Sąd powołał się na treść art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 305 4 Kodeksu cywilnego a następnie wskazał, iż jednolite i utrwalone orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące tej kwestii wskazuje, iż służebność przesyłu jest jedynie odmianą służebności gruntowej, a nie instytucją całkowicie odmienną i z tego względu zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 120 ma zastosowanie do takiej służebności. Sąd wskazał, że od momentu wprowadzenia do Kodeksu cywilnego przepisów o służebności przesyłu budowa urządzeń infrastruktury technicznej na cudzym gruncie wiąże się z ustanowieniem właśnie służebności przesyłu, a nie służebności gruntowej (nie jest możliwe ustanowienie w tym zakresie służebności gruntowej). Skoro jedna ustawa wprowadza przepis regulujący w sposób szczególny ustanowienie służebności związanej z przeprowadzeniem na cudzym gruncie urządzeń infrastruktury technicznej, to nieracjonalne byłoby wyłączanie takiego stanu faktycznego ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w innym przepisie w randze ustawy.

2016
3
gru

Istota:

Zakresie braku obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej

Fragment:

(...) służebności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego II Wydział Cywilny Wspólnota jest zobowiązana do zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) od kwoty 84 511,00 zł, którą ma zapłacić na rzecz Miasta z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej? Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości z tytułu postanowienia Sądu Rejonowego II Wydział Cywilny z tytułu ustanowienia na jej rzecz służebności w zakresie pasa gruntu o powierzchni 528 m 2 od jednorazowego wynagrodzenia na rzecz Miasta w kwocie 84 511,00 zł za ustanowienie służebności, kwoty tej nie należy powiększyć o podatek od towarów i usług (VAT). Wspólnota nie jest podatnikiem VAT. Wspólnota nie prowadzi działalności gospodarczej. Wspólnota nie pobierała, nie pobiera i nie będzie pobierała opłat z tytułu użytkowania drogi do której uzyskała służebność. Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 3 września 2008 roku III SA/WA 550/08 ustanowienie przez Sąd odpłatnej służebności gruntowej nie ma skutków w VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.