Służby mundurowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służby mundurowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy jest opodatkowane wyżywienie oraz równoważnik pieniężny otrzymywany w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 03 sierpnia 2004 r. w sprawie zbadania udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmie odpowiedzi z dnia 28 lipca 2004 r. nr DP 415–16/04 dotyczącej zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 , poz. 176 z późn. zm.) wyjaśniam: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r., wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, (...)

2011
1
lut

Istota:

Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż dokonując zakupu towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2004 r. korzystał z przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego importu niektórych towarów oraz zasad i trybu zwrotu podatków Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery (Dz. U. Nr 152, poz. 1484) zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W związku z uchwaleniem w dniu 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług powyższe regulacje przestały obowiązywać. Strona wskazuje, iż stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje w przypadku, gdy dotyczy towarów wykorzystywanych na potrzeby sił zbrojnych państw NATO oraz personelu pomocniczego, personelu dyplomatycznego i misji specjalnych, a także organizacji międzynarodowych mających siedzibę na terytorium kraju.
Strona prosi o udzielnie odpowiedzi na pytanie, czy aby móc prowadzić wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi z państw członkowskich Unii Europejskiej, zobowiązana jest dokonać rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz otrzymać numer identyfikacyjny NIP-VAT/UE?
Nadto Strona prosi o udzielenie informacji, czy jest obowiązana do składania w urzędzie skarbowym kwartalnych informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż dokonując zakupu towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2004 r. korzystał z przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego importu niektórych towarów oraz zasad i trybu zwrotu podatków Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery (Dz. U. Nr 152, poz. 1484) zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W związku z uchwaleniem w dniu 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług powyższe regulacje (...)

2011
1
lut

Istota:

1.Czy przychody z tytułu świadczeń pieniężnych podlegających zryczałtowanemu podatkowi powinny być uwzględnione w "Informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy" - PIT-11?
2.W związku z pobraniem przez płatnika zaliczki w wysokości 19% o wypłaconej odprawy, zamiast zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% należności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w jaki sposób powinien uregulować brakujący 1% podatku?

Fragment:

(...) Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w dniu 13 maja 2004r nabył Pan prawo do świadczeń pieniężnych przysługujących w ostatnim dniu służby w Straży Granicznej, na podstawie art.118 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002r. Nr 171, poz.1399 ze zm.). Zgodnie z udzieloną w dniu 12.07.2004r. Nr US-36/2CF/415/K-76/04/JP odpowiedzią na Pana zapytanie od wypłaconego świadczenia płatnik powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% należności. w Rzeczywistości płatnik od należnej kwoty z tytułu odprawy pobrał zaliczkę w wysokości 19%. Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny udziela się następującej odpowiedzi: W przedstawionej sprawie zastosowanie znajduje art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), który od 1 stycznia 2004r. stanowi, że od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przekazanie umundurowania, wynikające z odrębnych przepisów stanowi wydanie towarów na potrzeby osobiste pracownika w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy przy jego zakupie przysługuje odliczenie podatku VAT?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 26.10.2004r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie umundurowania dla pracowników Służby Leśnej. Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że pracownicy Służby przy wykonywaniu czynności służbowych mają prawo do otrzymywania bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia służby (art.46 ust.1 pkt 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. ). Zdaniem podatnika przekazanie umundurowania nie jest wydaniem towarów na potrzeby osobiste pracownika i przy jego zakupie przysługuje odliczenie podatku VAT, w części dot. czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) przez dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się również przekazanie (...)

2011
1
sty

Istota:

Opodatkowanie świadczeń pieniężnych uzyskiwanych przez funkcjonariuszy służby granicznej zwolnionych ze służby stałej lub przygotowaczej.Opodatkowanie równoważnika pieniężnego za remont lokalu otrzymanego przez emerytów i rencistów.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Nr Fin - 454 z dnia 20.01.2004r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 26.01.2004r.) Oddział Straży Granicznej w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązującego od dnia 01 stycznia 2004 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie informuje. W odpowiedzi na zapytanie zawarte w punkcie pierwszym pisma dotyczące opodatkowania świadczeń wypłacanych dla funkcjonariuszy zwalnianych ze służby stałej organ podatkowy informuje, że kwestia ta została uregulowana w art. 30 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2004r. zgodnie z którym, od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy zwolnienia z obowiązku potrącania podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaty poborowemu odbywającemu zastępczą służbę wojskową dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych oraz za pracę w porze nocnej.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w związku z zapytaniem jednostki z dnia 14.10.2003 r. uzupełnionym pismem z dnia 27.10.2003 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego wypłaty poborowemu odbywającemu zastępczą służbę wojskową dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych oraz za pracę w porze nocnej. Z przedstawionego w piśmie z dnia 14 października 2003 r. oraz z dnia 27.10.2003 r. stanu faktycznego wynika, że na podstawie umowy zawartej przez jednostkę z Wojewódzkim Urzędem Pracy, poborowy skierowany na okres 21 miesięcy odbywa zastępczą służbę wojskową. Zakład nie jest związany z poborowym stosunkiem pracy. Na podstawie art. 193 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 205 ze zm.) o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz (...)