Służby mundurowe | Interpretacje podatkowe

Służby mundurowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służby mundurowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy jest opodatkowane wyżywienie oraz równoważnik pieniężny otrzymywany w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo z dnia 03 sierpnia 2004 r. w sprawie zbadania udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmie odpowiedzi z dnia 28 lipca 2004 r. nr DP 415–16/04 dotyczącej zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 , poz. 176 z późn. zm.) wyjaśniam: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r., wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, (...)
2011
1
mar

Istota:
Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż dokonując zakupu towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2004 r. korzystał z przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego importu niektórych towarów oraz zasad i trybu zwrotu podatków Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery (Dz. U. Nr 152, poz. 1484) zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W związku z uchwaleniem w dniu 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług powyższe regulacje przestały obowiązywać. Strona wskazuje, iż stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje w przypadku, gdy dotyczy towarów wykorzystywanych na potrzeby sił zbrojnych państw NATO oraz personelu pomocniczego, personelu dyplomatycznego i misji specjalnych, a także organizacji międzynarodowych mających siedzibę na terytorium kraju.
Strona prosi o udzielnie odpowiedzi na pytanie, czy aby móc prowadzić wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi z państw członkowskich Unii Europejskiej, zobowiązana jest dokonać rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz otrzymać numer identyfikacyjny NIP-VAT/UE?
Nadto Strona prosi o udzielenie informacji, czy jest obowiązana do składania w urzędzie skarbowym kwartalnych informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnioskodawca przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, iż dokonując zakupu towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 30 kwietnia 2004 r. korzystał z przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego importu niektórych towarów oraz zasad i trybu zwrotu podatków Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego i członkom personelu Kwatery (Dz. U. Nr 152, poz. 1484) zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W związku z uchwaleniem w dniu 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług powyższe regulacje (...)
2011
1
lut

Istota:
1.Czy przychody z tytułu świadczeń pieniężnych podlegających zryczałtowanemu podatkowi powinny być uwzględnione w "Informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy" - PIT-11?
2.W związku z pobraniem przez płatnika zaliczki w wysokości 19% o wypłaconej odprawy, zamiast zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% należności ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w jaki sposób powinien uregulować brakujący 1% podatku?
Fragment:
(...) Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w dniu 13 maja 2004r nabył Pan prawo do świadczeń pieniężnych przysługujących w ostatnim dniu służby w Straży Granicznej, na podstawie art.118 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002r. Nr 171, poz.1399 ze zm.). Zgodnie z udzieloną w dniu 12.07.2004r. Nr US-36/2CF/415/K-76/04/JP odpowiedzią na Pana zapytanie od wypłaconego świadczenia płatnik powinien pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% należności. w Rzeczywistości płatnik od należnej kwoty z tytułu odprawy pobrał zaliczkę w wysokości 19%. Uwzględniając przedstawiony stan faktyczny udziela się następującej odpowiedzi: W przedstawionej sprawie zastosowanie znajduje art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), który od 1 stycznia 2004r. stanowi, że od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy przekazanie umundurowania, wynikające z odrębnych przepisów stanowi wydanie towarów na potrzeby osobiste pracownika w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy przy jego zakupie przysługuje odliczenie podatku VAT?
Fragment:
(...) Pismem z dnia 26.10.2004r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie umundurowania dla pracowników Służby Leśnej. Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że pracownicy Służby przy wykonywaniu czynności służbowych mają prawo do otrzymywania bezpłatnego umundurowania i oznak służbowych, z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia służby (art.46 ust.1 pkt 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. ). Zdaniem podatnika przekazanie umundurowania nie jest wydaniem towarów na potrzeby osobiste pracownika i przy jego zakupie przysługuje odliczenie podatku VAT, w części dot. czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) przez dostawę towarów, o której mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się również przekazanie (...)
2011
1
lut

Istota:
Opodatkowanie świadczeń pieniężnych uzyskiwanych przez funkcjonariuszy służby granicznej zwolnionych ze służby stałej lub przygotowaczej.Opodatkowanie równoważnika pieniężnego za remont lokalu otrzymanego przez emerytów i rencistów.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Nr Fin - 454 z dnia 20.01.2004r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 26.01.2004r.) Oddział Straży Granicznej w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązującego od dnia 01 stycznia 2004 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie informuje. W odpowiedzi na zapytanie zawarte w punkcie pierwszym pisma dotyczące opodatkowania świadczeń wypłacanych dla funkcjonariuszy zwalnianych ze służby stałej organ podatkowy informuje, że kwestia ta została uregulowana w art. 30 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2004r. zgodnie z którym, od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek (...)
2011
1
sty

Istota:
Dotyczy zwolnienia z obowiązku potrącania podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaty poborowemu odbywającemu zastępczą służbę wojskową dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych oraz za pracę w porze nocnej.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w związku z zapytaniem jednostki z dnia 14.10.2003 r. uzupełnionym pismem z dnia 27.10.2003 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego wypłaty poborowemu odbywającemu zastępczą służbę wojskową dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych oraz za pracę w porze nocnej. Z przedstawionego w piśmie z dnia 14 października 2003 r. oraz z dnia 27.10.2003 r. stanu faktycznego wynika, że na podstawie umowy zawartej przez jednostkę z Wojewódzkim Urzędem Pracy, poborowy skierowany na okres 21 miesięcy odbywa zastępczą służbę wojskową. Zakład nie jest związany z poborowym stosunkiem pracy. Na podstawie art. 193 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 205 ze zm.) o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.