Służba wojskowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służba wojskowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
22
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sfinansowania przekwalifikowania zawodowego

Fragment:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1414, z późn. zm.) były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1 i 12-15, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać, na terenie kraju, z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. Biorąc pod uwagę stan faktyczny oraz powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, że do świadczenia w postaci pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego dokonanego na podstawie art. 120 ust. 1 powołanej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nie ma zastosowania zwolnienie przedmiotowe, uregulowane w treści art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również opodatkowanie zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, gdyż literalnie świadczenie to przysługuje żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej, bądź też byłym żołnierzom zawodowym, niekoniecznie emerytom czy rencistom.

2015
10
kwi

Istota:

Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania należności zagranicznej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych określają przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą opdof ”, odpowiednio przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie. Zgodnie z art. 24 ust. 1-4 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierz zawodowy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa. Do pełnienia tej służby wyznacza lub kieruje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, z zastrzeżeniem stanowisk, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1, w przypadku których do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa wyznacza lub kieruje Minister Obrony Narodowej. W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa żołnierz zawodowy podlega, co do zasady, organowi, który go wyznaczył lub skierował do tej służby. Sytuacje, w których następuje wyznaczenie lub skierowanie żołnierza do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, szczegółowy tryb postępowania przy wyznaczaniu lub kierowaniu, a także odwoływania do kraju z tej służby, jak również warunki przyznawania świadczeń żołnierzom zawodowym, reguluje rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2011
1
paź

Istota:

Czy kwota wydatków na przeprowadzenie robót remontowych stanowi przychód z innych źródeł, czy w związku z tym należy ją wykazać w zeznaniu rocznym?

Fragment:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Użycie w powyższym przepisie sformułowania „ w szczególności ”, wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika. Zgodnie natomiast z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy w opisanej sytuacji, tj. zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z podmiotem, z którym Wnioskodawca związany był wcześniej stosunkiem służbowym, zawodowej służby wojskowej, strona nie traci możliwości opodatkowania dochodów w sposób określony w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?

Fragment:

Jako żołnierzowi zawodowych sił zbrojnych RP, począwszy od dnia 09.08.2008 r., na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, wyznaczono Wnioskodawcy stanowisko służbowe starszego asystenta w Klinice Neurochirurgii (zw. dalej Wojskowym Instytutem Medycznym) i określono czas służby wojskowej od dnia 09.08.2008 r. do dnia 30.06.2011 r. W dniu 07.04.2009 r. Minister Obrony Narodowej decyzją nr 560, wydaną na podstawie art. 111 pkt 9 lit. a) i art. 114 ust.5 oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. nr 179, poz. 1750 ze zm.) oraz par.11 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U nr 23 poz.137) zwolnił Wnioskodawcę z zawodowej służby wojskowej przeniósł do rezerwy wskutek upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez żołnierza zawodowego, przy czym zgodnie z treścią tej decyzji termin wypowiedzenia upływa z dniem 30 września 2009 r. Na stanowisku służbowym w Wojskowym Instytucie Medycznym Wnioskodawca pozostawał do dnia 28.06.2009 r. Będąc w stosunku służbowym zawodowej służby wojskowej, na podstawie decyzji nr 2/2008 Praca dodatkowa, wydanej przez Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w dniu 29.01.2008 r., Wnioskodawca uzyskał zezwolenie na wykonywanie pracy dodatkowej w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w miejscu wezwania (PKD 86.21 Z) w okresie od dnia 01 .04.2008 r. na czas nieokreślony.

2011
1
sie

Istota:

Jeśli do dnia 20 stycznia 2010 roku wnioskodawca złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym /t. j. Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm./ w sposób określony w art. 30c od osób fizycznych, to czy w opisanej przez wnioskodawcę sytuacji ma zastosowanie art. 9a ust. 3 powołanej ustawy?

Fragment:

Wnioskodawca Od 28 kwietnia 2000 roku pełnił zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej, zajmując stanowisko służbowe starszego asystenta w Klinice A. W dniu 26 sierpnia 2008 roku Minister Obrony Narodowej decyzją nr 1280 wydaną na podstawie art. 111 pkt 9 lit. a i art. 114 ust. 5 oraz art. 115 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych /Dz. U. Nr 179, poz. 1750 ze zm./ oraz § 11 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej /Dz. U. nr 23 poz. 137/ zwolnił wnioskodawcę z zawodowej służby wojskowej i przeniósł do rezerwy wskutek upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez żołnierza zawodowego, przy czym zgodnie z treścią tej decyzji termin wypowiedzenia upłynął z dniem 31 stycznia 2009 roku. W 1999 roku, po wyrażeniu zgody przez przełożonych na wykonywanie pracy dodatkowej, wnioskodawca uzyskał zgodę Wojskowej Izby Lekarskiej na wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii /zezwolenie nr...

2011
1
sie

Istota:

Czy jako najemca (nie właściciel) ww. lokalu Wnioskodawczyni jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od kwoty 20.678,49 zł przeznaczonej na remont mieszkania będącego własnością Wojskowej Agencji Mieszkaniowej?

Fragment:

Nr 209, poz. 1316) zmieniono brzmienie ww. przepisu. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 – 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy wynika natomiast, że jednym ze źródeł przychodów są „ inne źródła ”. Za przychody z innych źródeł, zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 ustawy uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

2011
1
lip

Istota:

Czy kwota wypłacona najemcy lokalu będącego własnością Agencji Mieszkaniowej na wykonanie w mieszkaniu służbowym robót remontowych, które obciążają w całości AM, stanowi przychód najemcy, skoro roboty te powinny być, zgodnie z przepisami, wykonane przez AM?

Fragment:

(...) zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca podpisał z Agencją umowę o wykonanie robót remontowych obciążających Agencję Mieszkaniową. Wnioskodawca otrzymał kwotę ryczałtu remontowego, od której to kwoty została pobrana zaliczka na podatek dochodowy oraz powinna zostać wystawiona Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 oraz otrzymał kwotę stanowiącą zwrot kosztów napraw z uwzględnieniem podatku VAT, od której to kwoty nie został pobrany podatek. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2005r. (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy należność pieniężna wypłacona żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust.1 pkt.83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Stan faktyczny we wniosku jest następujący: W dniu 15 grudnia 2004r. został Pan skierowany do pełnienia służby w Kwaterze Głównej Międzynarodowego Dowództwa Komponentu Powietrznego w miejscowości X ( Niemcy).W związku z powyższym oraz zgodnie z §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa otrzymuje Pan należność zagraniczną. Pełniąc służbę w Międzynarodowym Dowództwie Komponentu Powietrznego w Niemczech, na wniosek przełożonych został Pan skierowany do pełnienia służby wojskowej w misji pokojowej NATO ( International Security Assistance Forces ISAF) w Afganistanie, na okres od 05 października 2005r. do 11 stycznia 2006r.. Kierując się wykładnią Dyrektora Centrali Wojskowe Misje Zagraniczne, zawartą w piśmie do Szefa Zarządu Personalnego w Sztabie Generalnym z dnia 13.01.2006r., nie dokonał Pan żadnych odliczeń od podstawy opodatkowania za rok 2005r. Jednakże po analizie ustawy o podatku dochodowym oraz kierując się znanymi przez Pana precedensami postanowień Urzędów Skarbowych w powyższej sprawie uznał Pan, że pełnienie służby wojskowej w misji ISAF w Afganistanie w okresie od 05 października 2005r. do 11 stycznia 2006r. i wypłacona w związku z tym należność zagraniczna, z tytułu pełnienia stanowiska służbowego w Międzynarodowym Dowództwie Komponentu Powietrznego w X, powinna być zwolniona od podatku dochodowego, gdyż spełnione zostały przesłanki zawarte w art.21 ust.1 pkt.83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
maj

Istota:

Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art.21 ust.1 pkt.83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Kolejny rozkaz personalny Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 107 z dnia 26 stycznia 2006r. przedłużył Pana służbę do dnia 31.07.2007r. na podstawie art. 24 ust. 2, art. 14 ust. 1pkt 2 Ustawy z dnia 11 września 2003r, o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ( Dz.U. z 2003r. Nr 179 poz. 1750 z późn.zm.) oraz § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwolnienia z tych stanowisk (Dz.U z 2004r. Nr 108 poz. 1144 z późn.zm.), otrzymując na podstawie art. 71 wskazanej wyżej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych comiesięczne uposażenie oraz od dnia objęcia stanowiska ( tj. 01.08.2003r.) na podstawie § 3 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2000r. (Dz.U. z 2000 Nr 115 poz. 1198; z dnia 16.06.2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 162 poz. 1698 z późn.zm.) comiesięczną należność zagraniczną. 2.Stanowisko wnioskodawcy: Zdaniem Pana należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa, na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn.zm.) wolna jest od podatku dochodowego, ponieważ wyznaczenie żołnierza zawodowego do pełnienia służby w strukturach dowodzenia NATO ma na celu wzmocnienie sił państw sojuszniczych współpracujących w ramach NATO, przy czym zwolnienie nie ma zastosowania do uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym.. 3.Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
maj

Istota:

Czy Wojewódzki Sztab Wojskowy z naliczonego uposażenia wypłaconego w 2007r. za okres od 2003 do 2007 może dokonać kompensaty świadczeń wypłacanych przez Wojskowe Biuro Emerytalne przez okres 12 miesięcy na podstawie art. 95 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.) oraz świadczeń emerytalnych w sytuacji gdy zwolnienie żołnierza zawodowego ze służby wojskowej okazało się nieskuteczne (wadliwe)?

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową decyzją przełożonych został z niej zwolniony w dniu 31.03.2003r.. W 2003 roku ww. wypłacono świadczenia finansowe: odprawę ze służby wojskowej, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia. Potrącony podatek został odprowadzony do tut. organu podatkowego w 2003 roku. W 2007r. Dowódca Wojsk Lądowych stwierdził nieważność wydanej decyzji w sprawie wypowiedzenia stosunku służbowego i zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. W związku ze stwierdzeniem nieważności ww. decyzji przywrócono stan prawny sprzed wydania wadliwej decyzji, czyli nie nastąpiło skuteczne zwolnienie z zawodowej służby wojskowej. Tym samym nie zaistniały przesłanki określone w art. 17 i 18 ustawy z dnia 17 grudnia 1970r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002, Nr 76, poz. 693 z późn. zm.) i brak było podstaw prawnych do wypłaty należności związanych ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia). Ww. świadczenia stały się zatem świadczeniami nienależnymi i Płatnik zamierza dokonać ich potrącenia od kwot należnego uposażenia za lata 2003-2007.