Służba Więzienna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Służba Więzienna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
16
maj

Istota:

Skutki podatkowe wykupienia na rzecz funkcjonariusza Służby Więziennej uprawnienia do ulgowych przejazdów kolejowych

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku z dnia 7 marca 2013 r. (data wpływu 11 marca 2013 r.), Wnioskodawca wskazał, że: Na podstawie art. 183 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r., Nr. 79, poz. 523) Centralny Zarząd Służby Więziennej w dniu 5 sierpnia 2010 r., zawarł umowę Nr ... w sprawie wykupu dla funkcjonariuszy Służby Więziennej uprawnień do przejazdu z ulgą 50% w komunikacji krajowej - w klasie dowolnej, w pociągach przewoźników reprezentowanych przez „ ... ” S.A., która to obowiązywała w terminie od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Ulga ta obowiązywała wszystkich funkcjonariuszy, gdyż nie było sporządzonej żadnej imiennej listy uprawnionych. Na podstawie ww. umowy zawartej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej wskazana 50% ulga dotyczyła przejazdu w komunikacji krajowej - w klasie dowolnej, w pociągach przewoźników reprezentowanych przez „ ... ” S.A. i z tego co jest Wnioskodawcy wiadome (ponieważ nikt nie przedstawił funkcjonariuszom szczegółów dotyczących tej umowy) to umowa dotyczyła przejazdów w komunikacji na terenie całego kraju. Zgodnie z umową wartość ulgi 50%, obowiązującej w terminie od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wynosi 116 zł brutto w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza, ale co do sposobu naliczenia kwoty 116 zł brutto to jedynie wiadomo Wnioskodawcy (ze słów Pani Kierownik działu finansów w Z.

2013
14
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

Czy ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszy Służby Więziennej wypłacany na podstawie art. 195a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej jest wolny od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszy Służby Więziennej wypłacany na podstawie art. 195a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej powinien być wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2013
5
cze

Istota:

Czy przyznana Wnioskodawcy - funkcjonariuszowi S.W. ulga na przejazdy koleją ... obowiązująca od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. prawidłowo zwiększyła Jego przychód za rok 2010?

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku z dnia 7 marca 2013 r. (data wpływu 11 marca 2013 r.), Wnioskodawca wskazał, iż: Na podstawie art. 183 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr. 79, poz. 523) Centralny Zarząd Służby Więziennej w dniu 5 sierpnia 2010 r., zawarł umowę Nr .... w sprawie wykupu dla funkcjonariuszy Służby Więziennej uprawnień do przejazdu z ulgą 50% w komunikacji krajowej - w klasie dowolnej, w pociągach przewoźników reprezentowanych przez „ ... ” S.A., która to obowiązywała w terminie od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Ulga ta obowiązywała wszystkich funkcjonariuszy, gdyż nie było sporządzonej żadnej imiennej listy uprawnionych. Na podstawie ww. umowy zawartej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej wskazana 50% ulga dotyczyła przejazdu w komunikacji krajowej - w klasie dowolnej, w pociągach przewoźników reprezentowanych przez „ ... ” S.A. i z tego co jest Wnioskodawcy wiadome (ponieważ nikt nie przedstawił funkcjonariuszom szczegółów dotyczących tej umowy) to umowa dotyczyła przejazdów w komunikacji na terenie całego kraju. Zgodnie z umową wartość ulgi 50%, obowiązującej w terminie od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wynosi 116 zł brutto w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza, ale co do sposobu naliczenia kwoty 116 zł brutto to jedynie wiadomo Wnioskodawcy (ze słów Pani Kierownik działu finansów w Z.

2013
10
maj

Istota:

Jakie są skutki podatkowe wypłaty funkcjonariuszowi Służby Więziennej ryczałtu za dojazdy do miejsca pełnienia służby?

Fragment:

Zgodnie z art. 195a ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523 ze zm.) funkcjonariuszowi, który mieszka poza miejscowością pełnienia służby, przysługuje ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby. Z kolei w myśl art. 195a ust. 6 ustawy o Służbie Więziennej Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając odległość miejsca zamieszkania od miejsca pełnienia służby, konieczność zachowania rocznego i maksymalnego limitu wydatków, o których mowa w art. 272a ust. 1, oraz liczbę funkcjonariuszy uprawnionych do ryczałtu. Stosownie do powyższego w myśl § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. z 2012 r., poz. 413) rozporządzenie określa wysokość ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „ funkcjonariuszem ”, który mieszka poza miejscowością pełnienia służby. W myśl § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia ryczałt, o którym mowa w § 1, wynosi: 20 zł miesięcznie dla funkcjonariusza, którego (...)

2012
22
lis

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty funkcjonariuszom ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby.

Fragment:

We wniosku tym zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Na podstawie art. 195a w związku z art. 193 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm.) funkcjonariuszowi, który mieszka poza miejscowością pełnienia służby, przysługuje ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby. Wysokość ryczałtu została określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r., poz. 413) w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że pierwszą wypłatę ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza dokonano w czerwcu 2012 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wypłata ryczałtu, o którym mowa w art. 195a ustawy o Służbie Więziennej, spełnia przesłanki zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wiąże się z zastosowaniem art. 22 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, przysługujące świadczenie w postaci ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby, nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
30
wrz

Istota:

Świadczenia wypłacane funkcjonariuszom służby więziennej.

Fragment:

W myśl art. 195a ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r., funkcjonariuszowi, który mieszka poza miejscowością pełnienia służby, przysługuje ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby. Wysokość ww. ryczałtu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. z 2012 r. poz. 413), które weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2012 r. Z analizy opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 26 marca 2012 r. Wnioskodawca dokonał wypłaty zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby na podstawie wniosków złożonych przez funkcjonariuszy w okresie od maja do lipca 2011 r. Z uwagi na nieobowiązujący od 1 stycznia 2012 r. art. 183 ustawy o Służbie Więziennej, od powyższych kosztów dojazdu (postawionych do dyspozycji po 1 stycznia 2012 r.) potrącono podatek dochodowy od osób fizycznych. Stosownie do art. 195a ustawy o Służbie Więziennej oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej, Wnioskodawca wypłacił funkcjonariuszom ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby w miesiącu maju 2012 r. ze spłatą od miesiąca stycznia 2012 r.

2012
14
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego, ma obowiązek obliczenia, pobrania oraz przekazania, w sposób wskazany w powołanych powyżej przepisach art. 31, art. 32 oraz art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczek na podatek dochodowy od dochodu osiągniętego z tytułu ryczałtu za dojazd przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy mieszkają poza miejscem pełnienia służby?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wypłaca funkcjonariuszom Służby Więziennej zatrudnionym na podstawie mianowania, mieszkającym poza miejscowością pełnienia służby, ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby, na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2012 r. przepisu art. 195a ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej. Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523), funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne: zasiłek na zagospodarowanie; zwrot kosztów przejazdu; nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi; nagrody jubileuszowe; dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe; ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby. Stosownie do art. 193 ust. 4 ww. ustawy, świadczenia pieniężne przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej, a w odniesieniu do wyższych stanowisk kierowniczych w Służbie Więziennej odpowiedni przełożony, o którym mowa w art. 63 ust. 2. W myśl art. 195a ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej, funkcjonariuszowi, który mieszka poza miejscowością pełnienia służby, przysługuje ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby. Zgodnie z art. 195a ust. 2 tej ustawy, wypłaty ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby dokonuje, na wniosek funkcjonariusza, właściwa jednostka organizacyjna.

2011
1
cze

Istota:

Dofinansowanie z funduszu socjalnego dla emerytów, rencistów oraz członków ich rodzin - służba więzienna.

Fragment:

Nr 8, poz. 67 ze zm.) funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, zwanym dalej "funkcjonariuszami", zwolnionym ze służby, przysługuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do służby, a członkom ich rodzin - w razie śmierci żywiciela. Stosownie do art. 2 ww. ustawy w ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługują na zasadach określonych w ustawie: świadczenia pieniężne: emerytura policyjna, policyjna renta inwalidzka, policyjna renta rodzinna, dodatki do emerytury lub renty, zasiłek pogrzebowy; inne świadczenia i uprawnienia: świadczenia lecznicze, świadczenia socjalne, prawo do lokalu mieszkalnego albo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym. W myśl art. 27 ust. 1 ww. ustawy osobom uprawnionym do zaopatrzenia emerytalnego oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo do świadczeń socjalnych z tworzonego na ten cel funduszu socjalnego. Stosownie do § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 165, poz. 1177) środki funduszu mogą być przeznaczane na następujące świadczenia socjalne: (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wypłata równoważnika za remont mieszkania wypłacana emerytom służby więziennej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Stan faktyczny we wniosku jest następujący: Funkcjonariuszowi służby więziennej przysługuje równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego na podstawie art.88 ust.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 207, poz.1761 z późn. zm.). Zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszom Służby Więziennej za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz.U. Nr 132, poz.1234) - wypłata równoważnika pieniężnego emerytom i rencistom Służby Więziennej następuje w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, w której emeryt lub rencista ostatnio pełnił służbę, lub na wniosek tej osoby, w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej, najbliżej miejsca jego zamieszkania. 2.Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego. Wypłacane emerytom i rencistom Służby Więziennej równoważniki pieniężne za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego są świadczeniem pieniężnym z tytułu łączącego ich uprzednio stosunku służbowego. W związku z powyższym należy stosować zasady określone w art.30 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobierać podatek w wysokości 10% należności. 3.Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym.

2011
1
kwi

Istota:

Czy kwota zwolnienia przedmiotowego od podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 77 ustawy o podatku dochodowym dotyczy jednego miesiąca czy roku podatkowego?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że: funkcjonariusz Służby więziennej otrzymuje co miesiąc równoważnik pieniężny z tytułu braku mieszkania zgodnie z art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 z póżn. zm.), oraz § 2, § 3 ust. 1, §4 pkt 4 i § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2003 roku w sprawie równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2003 r. Nr 187, poz. 1831). Po przekroczeniu w ciągu roku kwoty 2.280 zł płatnik nalicza podatek dochodowy zgodnie z art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pytanie brzmi: czy kwota zwolnienia przedmiotowego od podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 77 ustawy o podatku dochodowym dotyczy jednego miesiąca czy roku podatkowego. Na tle takich okoliczności faktycznych płatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują w ten sposób, że równoważnik pieniężny za brak kwatery wypłacany funkcjonariuszowi Służby Więziennej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku informuje jak niżej; Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t.