Służba poza granicami | Interpretacje podatkowe

Służba poza granicami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służba poza granicami. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 30 maja 2006 r. został wyznaczony do pełnienia służby poza granicami państwa w międzynarodowej strukturze wojskowej na stanowisku Doradcy Wojskowego D-cy SHIRBRIG (jednostka szkoląca personel na potrzeby ONZ) w okresie od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. Od tego czasu zamieszkuje tymczasowo w Danii. Na zajmowanym stanowisku otrzymuje wynagrodzenie wypłacane w PLN oraz należność zagraniczną w koronach duńskich na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1698, z późn. zm.). Pobyt Wnioskodawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie jest związany z udziałem w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, jak również nie jest związany z pełnieniem funkcji obserwatora w misji pokojowej organizacji międzynarodowej i sił wielozadaniowych. Wnioskodawca nie otrzymuje świadczeń wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) oraz nie jest też członkiem służby zagranicznej.
2013
5
lip

Istota:
Czy w myśl nowych zasad wyliczania części dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku żołnierza zawodowego pełniącego służbę w ataszacie obrony w Ambasadzie RP, korzystającego ze statusu członka służby zagranicznej ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określający wolną od podatku 30% część dodatku zagranicznego, stanowiącego wynagrodzenie członka służby zagranicznej.
Fragment:
U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji zaniechano poboru podatku. Od dnia 1 stycznia 2007 r. tj. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217 poz. 1588) uległ zmianie art. 21 ust. 1 pkt. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego treść w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2007 r. stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są: część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15. W myśl art. 21 ust. 15 w/w ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 roku zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia: 1)pracownika odbywającego podróż służbową (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy nagrody pieniężne przyznane żołnierzom zawodowym skierowanym do pełnienia służby poza granicami kraju podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskiem z dnia 23.12.2005 r. oraz uzupełnieniem pisma z dnia 13.01.2006 r. płatnik zwrócił się z zapytaniem: czy nagrody pieniężne przyznane żołnierzom zawodowym skierowanym do pełnienia służby poza granicami kraju podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z treści złożonego zapytania wynika, że żołnierzom skierowanym do pełnienia służby poza granicami kraju decyzją Ministra Obrony Narodowej przyznane zostały nagrody pieniężne za wysokie zaangażowanie w realizacji zadań w Polskim Kontyngencie Wojskowym w misji pokojowej i wzmacnianiu sił państwa. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 36.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, celnikom, policjantom i pracownikom, pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych: zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzeń za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym.
2011
1
kwi

Istota:
Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa przyznane nagrody pieniężne dla żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1698) czyli żołnierzy zawodowych skierowanych do pełnienia służby w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.12.1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117) w celu udziału w:· konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,· misji pokojowej,· akcji zapobieżenia aktom terroru lub ich skutkom, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ocenie płatnika otrzymywane przez żołnierzy nagrody powinny podlegać opodatkowaniu. Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt. 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) „wolne od podatku dochodowego są należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.