Służba poza granicami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to służba poza granicami. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
5
lip

Istota:

Stosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 30 maja 2006 r. został wyznaczony do pełnienia służby poza granicami państwa w międzynarodowej strukturze wojskowej na stanowisku Doradcy Wojskowego D-cy SHIRBRIG (jednostka szkoląca personel na potrzeby ONZ) w okresie od 1 lipca 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. Od tego czasu zamieszkuje tymczasowo w Danii. Na zajmowanym stanowisku otrzymuje wynagrodzenie wypłacane w PLN oraz należność zagraniczną w koronach duńskich na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1698, z późn. zm.). Pobyt Wnioskodawcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie jest związany z udziałem w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, jak również nie jest związany z pełnieniem funkcji obserwatora w misji pokojowej organizacji międzynarodowej i sił wielozadaniowych. Wnioskodawca nie otrzymuje świadczeń wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) oraz nie jest też członkiem służby zagranicznej.

2011
1
maj

Istota:

Czy w myśl nowych zasad wyliczania części dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku żołnierza zawodowego pełniącego służbę w ataszacie obrony w Ambasadzie RP, korzystającego ze statusu członka służby zagranicznej ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określający wolną od podatku 30% część dodatku zagranicznego, stanowiącego wynagrodzenie członka służby zagranicznej.

Fragment:

U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji zaniechano poboru podatku. Od dnia 1 stycznia 2007 r. tj. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217 poz. 1588) uległ zmianie art. 21 ust. 1 pkt. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego treść w brzmieniu od dnia 1 stycznia 2007 r. stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są: część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15. W myśl art. 21 ust. 15 w/w ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 roku zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia: 1)pracownika odbywającego podróż służbową (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy nagrody pieniężne przyznane żołnierzom zawodowym skierowanym do pełnienia służby poza granicami kraju podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskiem z dnia 23.12.2005 r. oraz uzupełnieniem pisma z dnia 13.01.2006 r. płatnik zwrócił się z zapytaniem: czy nagrody pieniężne przyznane żołnierzom zawodowym skierowanym do pełnienia służby poza granicami kraju podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z treści złożonego zapytania wynika, że żołnierzom skierowanym do pełnienia służby poza granicami kraju decyzją Ministra Obrony Narodowej przyznane zostały nagrody pieniężne za wysokie zaangażowanie w realizacji zadań w Polskim Kontyngencie Wojskowym w misji pokojowej i wzmacnianiu sił państwa. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 36.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, celnikom, policjantom i pracownikom, pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych: zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzeń za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa przyznane nagrody pieniężne dla żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) służbę poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1698) czyli żołnierzy zawodowych skierowanych do pełnienia służby w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.12.1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117) w celu udziału w:· konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,· misji pokojowej,· akcji zapobieżenia aktom terroru lub ich skutkom, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ocenie płatnika otrzymywane przez żołnierzy nagrody powinny podlegać opodatkowaniu. Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt. 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) „wolne od podatku dochodowego są należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom (...)