IPPB1/415-900/14-7/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu jego udziału w Spółce 1 (przy założeniu, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności) lub Spółki 2 (przy założeniu, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności) podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) oraz pismem z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 15 października 2014 r. nr IPPB1/415-900/14-2/KS oraz wezwanie z dnia 29 października 2014 r. nr IPPB1/415-900/14-3/KS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółkach mających siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółkach mających siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca) jest osobą fizyczną, rezydentem podatkowym Polski. W chwili obecnej rozważa on przystąpienie do nowo zawiązanej spółki z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej, które będzie miała formę komanditna spolocnost (dalej Spółka 1) albo verejna obchodna spolocnost (Spółka 2) poprzez wniesień doń wkładu niepieniężnego albo wkładu pieniężnego.

Spółka 1, do której zamierza on wnieść wkłady jest zgodnie ze słowackim prawem handlowym osobą prawną. Dochód obliczany jest na poziomie Spółki 1. W Spółce 1 występuje wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności i wspólnik o nieograniczonej odpowiedzialności. W odniesieniu jednak do wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności (takim będzie Wnioskodawca), Spółka 1 pomniejsza swój dochód o dochód przypadający zgodnie z prawem do udziału w zysku wspólnikowi o nieograniczonej odpowiedzialności. Z tytułu tej części dochodu Spółka 1 nie jest zobowiązana do zapłaty podatku. Wyłącznie w odniesieniu do przychodów przypadających proporcjonalnie na wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności Spółka 1, będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego. Oznacza to, że w zakresie dochodu przypisanego wspólnikowi o nieograniczonej odpowiedzialności czyli takiego jakim byłby Wnioskodawca to Spółka 1 jest spółką transparentną podatkowo, czyli od tej części dochodu Spółka 1 nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego.

Spółka 2 jest osobą prawną w świetle słowackiego prawa handlowego, jednak w tej spółce występują jedynie wspólnicy o nieograniczonej odpowiedzialności. Dla celów podatkowych Spółka 2 jest transparentna. Mimo, że podstawa opodatkowania od dochodu uzyskiwanego przez Spółkę jest obliczana przez tę Spółkę, to nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego, gdyż podatnikami są wspólnicy Spółki 2, którzy zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego od przypisanego im dochodu.

Wnioskodawca rozważa przystąpienie do Spółki 1 albo Spółki 2 jako wspólnik o nieograniczonej odpowiedzialności. Jako wkład na pokrycie swojego udziału Wnioskodawca wniesie aportem do Spółki 1 albo Spółki 2 udziały, które posiada w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: CypCO).

Jako, że Spółka 1/Spółka 2 będzie w przyszłości właścicielem udziałów w CypCO (po ich wniesieniu wkładem przez :Wnioskodawcę), nie jest wykluczone, iż CypCo będzie wypłacać w przyszłości na rzecz Spółki 1 /Spółki 2 zaliczki na dywidendę lub dywidendę.

Pismem z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) oraz pismem z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 15 października 2014 r. nr IPPB1/415-900/14-2/KS oraz wezwanie z dnia 29 października 2014 r. nr IPPB1/415-900/14-3/KS, pełnomocnik Wnioskodawcy poinformował, że:

 • spółki słowackie, o których mowa we wniosku, będą wypełniać kryterium „placówki działalności gospodarczej”, tj. będą dysponować pomieszczeniem, ewentualnie urządzeniami w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • spółki słowackie będą posiadać charakter stały, tzn. utworzone będą w określonym miejscu, z pewnym stopniem trwałości,
 • Wnioskodawca planuje prowadzić całkowicie lub częściowo działalność przedsiębiorstwa na terytorium Republiki Słowackiej (państwa źródła),
 • przedmiotem planowanej działalności gospodarczej Spółki 1 i Spółki 2 będzie: zakup towarów do sprzedaży do konsumenta końcowego (sprzedaż detaliczna) lub przeprowadzanie innych transakcji w ramach sprzedaży hurtowej, działalność maklerska (świadczenie usług maklerskich), doradztwo handlowe/organizacyjne/ekonomiczne, świadczenie usług reklamowych i marketingowych, wynajem ruchomości, świadczenie usług administracyjnych. Przedmiotem planowanej działalności gospodarczej będzie także obrót udziałami spółki (spółek) zależnej (zależnych), zarządzanie tą spółką (tymi spółkami), sprawowanie nad nią (nimi) nadzoru etc., w szczególności czerpanie pożytków z tych udziałów - wskazane czynności będą stanowić realizację przedmiotu planowanej działalności gospodarczej spółek.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia własności udziałów CypCo w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki i (przy założeniu, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności) lub Spółki 2 będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b Ustawy PIT...
 2. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu jego udziału w Spółce 1 (przy założeniu, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności) lub Spółki 2 (przy założeniu, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności) podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy uzyskiwany przez niego jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu jego udziału w Spółce 1 albo Spółce 2 będzie podlegać w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją w zw. z art. 27 ust. 8 Ustawy PIT.

Zgodnie z postanowieniami art. 7 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republika Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 18 sierpnia 1994 r. (dalej "Umowy ze Słowacją"), zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Za zakład uważa się zaś stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 Umowy ze Słowacją). Zarówno doktryna jak i organy podatkowe, co do zasady kwalifikują wszystkie spółki osobowe jako zakład wspólników spółki osobowej w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pojęcie spółki osobowej rozumiane jest jako spółka, która nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są wyłącznie wspólnicy takiej spółki.

Takie rozumienie spółki osobowej i jej kwalifikacja jako zakładu jest zgodne z zamierzeniem Komitetu Podatkowego OECD. Jak wskazano w artykule „Opodatkowanie zysków z przeniesienia własności udziałów w spółce osobowej na podstawie Modelowej Konwencji Podatkowej OECD (Monitor Podatkowy, nr 4, Warszawa 2006): „Komitet Podatkowy OECD zakłada oczywiście, że spółka osobowa stanowi zakład wspólników, jeżeli jest ona traktowana jako podmiot przezroczysty na mocy prawa wewnętrznego.” Warunkiem zatem kwalifikacji danej spółki jako zakładu wspólników jest jego transparentność podatkowa. Taka interpretacja spółki osobowej dla celów podatkowych znalazła swoje odzwierciedlenie w definicji legalnej zawartej w art. 5 pkt 26) Ustawy PIT, w świetle której spółką niebędącą osobą prawną jest spółka niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Rozważana przez Wnioskodawcę forma uczestnictwa jako wspólnik o nieograniczonej odpowiedzialności w Spółce 1 albo/Spółce 2, które w tym zakresie są transparentne dla celów podatkowych (podatek dochodowy jest należny od wspólnika, a nie od spółki), spełnia zatem wskazane powyżej wymogi uznania za zakład.

Mając na uwadze powyższe, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu bycia wspólnikiem w Spółce 1/Spółce 2 traktowane będą jako dochody zakładu. W związku z tym zgodnie z art. 7 Umowy ze Słowacją prawo ich opodatkowania przysługuje Słowacji. Powyższa kwalifikacja dotyczyć, będzie całości dochodów Wnioskodawcy, osiąganych z tytułu udziału w zyskach Spółki, w tym także dochodów uzyskiwanych z udziałów w CypCO (np. dywidenda).

Zauważyć należy, iż dochody bierne (np. dochody z prawa do udziału w zysku) są opodatkowane jako zyski zakładu, gdy prawa majątkowe generujące te dochody (tj. udziały/akcje, wierzytelności, patenty, etc.), są efektywnie związane z zakładem. Związek ten zachodzi przede wszystkim wtedy, gdy wspomniane prawa lub rzeczy będą wykazane po stronie aktywów w bilansie zakładu. W analizowanej zaś sytuacji udziały w CypCO stanowić będą własność Spółki 1 /Spółki 2.

Uznać zatem należy, iż są związane z zakładem. W konsekwencji, dochody uzyskiwane przez Spółkę 1/Spółkę 2 z tytułu posiadania udziałów w CypCo (np. dywidenda) w zakresie w jakim prawo do nich będzie miał Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w Spółce 1/ Spółka 2 stanowić będzie dochód zakładu Wnioskodawcy.

W konsekwencji, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w Spółce 1/Spółce 2 stanowić będą dla niego w całości dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Słowacji zakład, które zgodnie z postanowieniami art. 7 Umowy ze Słowacją, mogą podlegać opodatkowaniu na Słowacji.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który może być opodatkowany na Słowacji, to Polska zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania. Polska przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był zwolniony z opodatkowania (potwierdza to także brzmienie art. 27 ust. 8 Ustawy PIT). Jest to tak zwana metoda wyłączenia z progresją.

Na tej podstawie nie powinno budzić wątpliwości, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce 1/Spółce 2 będzie zwolniony w Polsce z opodatkowania. Do dochodów zwolnionych od opodatkowania w Polsce zaliczyć także należy dochody Spółki 1/Spółki 2 uzyskiwane z tytułu posiadania udziałów w CypCO (np. dywidenda).

Taką wykładnię potwierdzają organy podatkowe, m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lutego 2012 r. (sygn. IPPB1/415-1059/11-5/KS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie natomiast do art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy dotyczące nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego – art. 3 ust. 1 i 1a, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jako polski rezydent podatkowy będzie wspólnikiem spółek z siedzibą na Słowacji, skutki podatkowe związane z uczestnictwem Wnioskodawcy jako wspólnika w spółkach mających siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej należy rozpatrywać z uwzględnieniem umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 30, poz. 131).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, w rozumieniu niniejszej umowy określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Zgodnie zaś z art. 5 ust. 2 powoływanej umowy, określenie ”zakład” obejmuje w szczególności:

 1. miejsce zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. fabrykę,
 5. warsztat oraz
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. umowy, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Warunek określony w art. 7 ust. 1 ww. umowy należy interpretować zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku (OECD), przyjmując, że przedsiębiorstwo jednego Państwa nie może być opodatkowane w drugim Państwie, chyba że prowadzi ono w tym drugim Państwie działalność handlową lub przemysłową za pośrednictwem położonego w tym Państwie zakładu.

W świetle powyższych uregulowań, stwierdzić należy, że planowane przez Wnioskodawcę - polskiego rezydenta podatkowego prowadzenie działalność w spółkach z siedzibą na terytorium Słowacji, spowoduje powstanie zakładów tej osoby w rozumieniu art. 5 ust. 1 umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Jednocześnie mając na uwadze okoliczność, że źródło dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty zysku oraz uczestnictwa w spółkach słowackich będzie położonej na terytorium Słowacji, do określania zasad opodatkowania tych dochodów niezbędnie jest odwoływanie się poza postanowieniami art. 5 oraz art. 7 umowy również do art. 10 umowy polsko-słowackiej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. Umowy, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć: 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 20 procent bądź 10 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane (art. 10 ust. 2 Umowy).

W myśl art. 10 ust. 3 ww. umowy określenie ”dywidendy” użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, z udziału w zyskach, jak również dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jako dochody z akcji.

Natomiast w świetle art. 10 ust. 4 ww. Umowy, postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez zakład położony w nim zakład bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu położoną tam stałą placówkę i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku w zależności od konkretnej sytuacji stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że na gruncie art. 10 ust. 4 umowy, przyjmuje się zasadę, zgodnie z którą w sytuacji, gdy udział z tytułu którego wypłacane są dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością położonego w Umawiającym się Państwie zakładu, dochody z tytułu dywidend przypisywane są temu zakładowi i opodatkowane zgodnie z regulacjami art. 7 ww. umowy. Wskazać przy tym należy, że tzw. dochody bierne (takie jak dywidendy) są opodatkowane jako zyski zakładu, gdy prawa majątkowe generujące te dochody (np. udziały, akcje, wierzytelności) są efektywnie związane z takim stałym zakładem.

Zatem w myśl powyższych uregulowań, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako dochody wypłacane poprzez położone na terytorium Republiki Słowackiej zakłady w rozumieniu art. 5 ww. umowy, podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 7, tj. jako „zyski z przedsiębiorstw”.

W opisanym zdarzeniu przyszłym należy zatem uznać, że skoro Wnioskodawca będzie posiadać na terytorium Republiki Słowackiej zakłady, to dochód uzyskany z tytułu uczestnictwa w spółkach słowackich, może być opodatkowany na terytorium Republiki Słowackiej.

Z uwagi jednak na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy na terytorium Polski, podlega on w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów bez względu na miejsce położenia przychodów. Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania.

W konsekwencji, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania w Polsce, należy zastosować art. 24 ust. 1 lit. a) umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Słowacji, to Polska będzie z zastrzeżeniem lit. b i ustępu 3 niniejszego artykułu zwalniać taki dochód lub majątek z opodatkowania. Polska, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony z opodatkowania.

Z kolei w myśl art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1 (według skali podatkowej), osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W związku z powyższym w Polsce dochód z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Słowacji będzie podlegał opodatkowaniu z zastosowaniem metody unikania podwójnego opodatkowania zawartej w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy, tzn. z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją, na zasadach określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, mając na względzie powołane regulacje prawne oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności w spółkach mających siedziby na terytorium Republiki Słowackiej, jako dochody wypłacane poprzez zakład (zakłady) w rozumieniu art. 5 ww. umowy, podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 7, tj. jako „zyski z przedsiębiorstw”. Jednocześnie wskazać należy, że dochody, o których mowa we wniosku, uzyskiwane przez Wnioskodawcę, podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy oraz na podstawie art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołana przez Wnioskodawcę interpretacja dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcie organu interpretacyjnego nie jest wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.