ILPB1/415-627/14-3/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2014 r. (data wpływu 23 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 18 sierpnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej

 • w przypadku dochodów osiągniętych do końca 31 grudnia 2014 r. – jest prawidłowe,
 • w przypadku dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2015 r. – jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej neutralności podatkowej wypłaty zysku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce opodatkowaniu całości dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (dalej: „Wnioskodawca”).

Wnioskodawca oraz inne osoby fizyczne będące polskimi tzw. rezydentami podatkowymi zamierzają przystąpić do słowackiej spółki komandytowej (komanditna spolocnost, dalej: „Spółka Słowacka”, „K.S.”) jako wspólnicy o nieograniczonej odpowiedzialności, posiadający znakomitą większość udziałów w zysku. Wspólnikiem K.S. o ograniczonej odpowiedzialności posiadającym pozostałą część udziału w zysku będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Słowacji (spoločnost’s ručenim obmedzeným).

Na gruncie słowackiego prawa handlowego komanditna spolocnost jest podmiotem praw i obowiązków odrębnym od swoich wspólników. Spółka jest spółką, w której przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń (wspólnik o nieograniczonej odpowiedzialności, dalej jako: „komplementariusz”), a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika ograniczona jest do wysokości wpłaconych wkładów do spółki (wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności, dalej jako „.komandytariusz”) podobnie jak w przypadku spółki komandytowej funkcjonującej na gruncie polskiego kodeksu spółek handlowych.

Tylko komplementariusze są uprawnieni do zarządzania spółką; komandytariusze są uprawnieni do przeglądania ksiąg i dokumentów korporacyjnych oraz otrzymania kopii rocznych sprawozdań finansowych.

Zgodnie ze słowackimi przepisami podatkowymi, komanditna spolocnost posiadająca siedzibę lub miejsce efektywnego zarządu na terytorium Słowacji podlega tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jeżeli chodzi o sposób opodatkowania komanditna spolocnost, to jest ona, co do zasady, podatnikiem podatku dochodowego od generowanych przez siebie dochodów, jednak od ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą na komplementariuszy. Ta część podstawy opodatkowania jest kalkulowana zgodnie z zasadami dystrybucji zysku spółki na rzecz komplementariuszy (zgodnie z przepisami prawa handlowego lub zgodnie z umową spółki komanditna spolocnost). Dochód komanditna spolocnost przypadający na komplementariuszy podlega opodatkowaniu bezpośrednio u tych wspólników jako dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dochód przypadający na komandytariuszy jest opodatkowany na poziomie spółki komanditna spolocnost.

Jednocześnie, jak wynika ze słowackich przepisów podatkowych, w przypadku, gdy wspólnicy o nieograniczonej odpowiedzialności podlegają na Słowacji ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. nie są słowackimi rezydentami podatkowymi, osiągane przez nich dochody z tytułu udziału w spółce komanditna spolocnost, stanowią dochody osiągane z położonego na terytorium Słowacji zakładu tychże wspólników i podlegają opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym niezależnie od rezydencji podatkowej tychże wspólników.

Podstawa opodatkowania spółki komanditna spolocnost jest ustalana dla tej spółki jako całości. Najpierw, zgodnie z obowiązującymi na Słowacji zasadami rachunkowości, jest ustalany wynik księgowy (zysk albo strata). Wynik podatkowy komanditna spolocnost jest ustalany w drodze korekty wyniku księgowego o pozycje niemające wpływu na wynik podatkowy (np. o zyski z dywidend, lub przekazania majątku likwidacyjnego/nadwyżki likwidacyjnej).

Spółka Słowacka będzie pełnić przede wszystkim funkcję podmiotu holdingowego, w związku z czym obejmie lub nabędzie udziały (akcje) jednej lub większej liczby spółek kapitałowych posiadających siedzibę i miejsce zarządu na Słowacji albo w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (dalej odpowiednio jako „Spółka Zależna” albo „Spółki Zależne”). Planowane jest, ze Spółka Słowacka będzie czerpać zyski z bieżącej działalności (np. udzielanie pożyczek, zakup i sprzedaż udziałów, akcji lub innych papierów wartościowych), jak również z dywidend wypłacanych przez Spółkę Zależną (Spółki Zależne) lub nadwyżek likwidacyjnych przekazywanych z tytułu likwidacji Spółki Zależnej (Spółek Zależnych).

K.S. będzie posiadać swoją siedzibę na terytorium Słowacji, w siedzibie (posiadającej cechę stałości) tej podejmowane będą istotne z punktu widzenia działalności Spółki Słowackiej decyzje wspólników. Spółka Słowacka będzie wynajmować biuro dla celów siedziby, księgi rachunkowe Spółki także będą prowadzone na Słowacji.

Planowane jest, ze zysk Spółki Słowackiej będzie dystrybuowany pomiędzy wspólników, w tym na rzecz Wnioskodawcy (np. na mocy uchwał o podziale zysku lub uchwał o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy). W przypadku, jeśli Wnioskodawca będzie posiadać zobowiązania wobec Spółki Słowackiej, nie jest wykluczone, iż wierzytelność Wnioskodawcy z tytułu dywidendy zostanie potrącona z wierzytelnością Spółki Słowackiej wobec Wnioskodawcy.

W związku z prowadzoną strategią inwestycyjną, nie jest wykluczone że jedna albo więcej Spółek Zależnych zostanie postawiona w stan likwidacji. w efekcie czego majątek Spółki Zależnej zostanie rozdysponowany pomiędzy jej wspólników, zgodnie z zapisami umowy Spółki Zależnej. W konsekwencji, Spółka Słowacka może osiągnąć zyski z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego lub nadwyżki likwidacyjnej (majątku likwidacyjnego lub nadwyżka likwidacyjna dalej łącznie jako: „nadwyżka likwidacyjna”) ze Spółki Zależnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przepisy umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (sporządzoną w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. Dz. U. z dnia 14 marca 1996 r., nr 30, poz. 131: dalej jako: UPO PL-SVK) należy interpretować w ten sposób, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca prowadzi działalność w Republice Słowackiej przez położony tam zakład (Spółkę Słowacką), i w konsekwencji zysk Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w spółce komanditna spolocnost (np. z bieżącej działalności tej spółki, dywidend lub nadwyżek likwidacyjnych) może być w całości opodatkowany w Republice Słowacji...
 2. Czy przepisy UPO PL-SVK należy interpretować w ten sposób, że zyski Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Spółce Słowackiej, które mogą być opodatkowane w Republice Słowacji w całości (przypisane Spółce Słowackiej jako zakładowi) powinny w całości podlegać w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO PL-SVK. a zatem będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej jako: „ustawa PIT”...
 3. Czy podjęcie przez Spółkę Słowacką uchwały o podziale zysku, jak również wypłata dywidendy nie rodzi dla Wnioskodawcy skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest powstania przychodu oraz koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...
 4. Czy potrącenie wymagalnej wierzytelności Wnioskodawcy z tytułu uchwały o podziale zysku (w części zysku należnej Wnioskodawcy) z ewentualną wymagalną wierzytelnością Spółki Słowackiej wobec Wnioskodawcy nie skutkuje dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy przepisy UPO PL-SVK należy interpretować w ten sposób, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca prowadzi działalność w Republice Słowackiej przez położony tam zakład (Spółkę Słowacką), w konsekwencji zyski Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Spółce Słowackiej mogą być w całości opodatkowane w Republice Słowacji.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy przepisy UPO PL-SVK należy interpretować w ten sposób, ze zyski Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w Spółce Słowackiej mogą być opodatkowane w Republice Słowacji w całości (jako przypisane Spółce Słowackiej jako zakładowi), więc powinny podlegać w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO PL-SVK, a zatem będą też podlegać zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy PIT.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki Słowackiej, a także wypłata dywidendy nie skutkują dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, potrącenie wymagalnej wierzytelności Wnioskodawcy z tytułu uchwały o podziale zysku (w części zysku należnej Wnioskodawcy) z wymagalną wierzytelnością Spółki Słowackiej wobec Wnioskodawcy nie rodzi dla Wnioskodawcy skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest nie powstaje przychód oraz nie ma konieczności uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a ustawy PIT).

Zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 UPO PL-SVK zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba ze przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

W myśl art. 5 ust. 1 UPO PL-SVK, określenie zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie zakład obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych (art. 5 ust. 2 UPO PL-SVK). UPO PL-SVK wymienia również szczególne sytuacje, gdy dany podmiot nie stanowi zakładu, jednakże regulacje te nie będą miały zastosowania w omawianym stanie faktycznym.

Z powyżej przedstawionej definicji zakładu wynika, iż aby dany podmiot mógł zostać zakwalifikowany jako zakład musi on spełniać jednocześnie dwa warunki: być stałą placówką oraz prowadzić (całkowicie lub częściowo) działalność przedsiębiorstwa.

Analizując zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania należy wziąć pod uwagę wyjaśnienia zawarte w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD (dalej jako: „Komentarz”). Choć zarówno Konwencja Modelowa OECD, jak i Komentarz nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, to stanowią one wskazówkę, jak należy interpretować umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

W odniesieniu do pierwszego warunku należy podkreślić, iż pojęcie stałej placówki nie zostało zdefiniowane w UPO PL-SVK, jednak uznaje się za nią każde miejsce regularnie wykorzystywane przez dany podmiot do wykonywania działalności. W myśl Komentarza placówka ma charakter stały, gdy jest utworzona w określonym miejscu, z pewnym stopniem trwałości. Nie ma natomiast znaczenia fakt, czy przedsiębiorstwo jest właścicielem czy najemcą lokalu (np. placówka może być usytuowana w pomieszczeniach innego przedsiębiorstwa). W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, iż Spółka Słowacka jest jego stałą placówką na terytorium Słowacji.

Drugim warunkiem, jaki musi być spełniony dla uznania podmiotu za zakład w świetle UPO PL-SVK jest częściowe lub całkowite prowadzenie działalności przedsiębiorstwa. Warunek ten także będzie spełniony w przedmiotowym stanie faktycznym. Spółka Słowacka będzie prowadzić działalność holdingową, jak również udzielać pożyczek, nabywać lub sprzedawać udziały, akcje lub inne papiery wartościowe.

Ponadto, zgodnie ze słowackimi przepisami podatkowymi komanditna spolocnost posiadająca siedzibę lub miejsce efektywnego zarządu na terytorium Słowacji podlega tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jeżeli chodzi natomiast o sposób opodatkowania, to jest ona, co do zasady, podatnikiem podatku dochodowego od generowanych przez siebie dochodów, jednak od ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą jako udział komplementariuszom. Dochód komanditna spolocnost przypadający na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności podlega opodatkowaniu bezpośrednio u tych wspólników jako dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę (jako komplementariusza) z tytułu uczestnictwa w Spółce Słowackiej będą podlegać opodatkowaniu na Słowacji jako dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, a podatnikiem z tego tytułu na Słowacji będzie nie K.S., lecz Wnioskodawca.

Z powyższego wynika, iż Spółka Słowacka będzie prowadziła działalność gospodarczą Wnioskodawcy na terytorium Słowacji, a więc drugi warunek również należy uznać za spełniony.

Wnioskodawca nadmienia również, że w licznych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego organy podatkowe kwalifikują udział w komanditna spolocnost jako zakład wspólników na Słowacji w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego podatkowania. Powyższe potwierdzają np. następujące interpretacje:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 września 2012 r., sygn. IPPB1/415-889/12-2/KS,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2013 r.. sygn. IPTPB2/415-611/13-5/Akr,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 marca 2014 r., sygn. IBPBI/1/415-1163/13/BK,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. lLPB1/415-1310/13-2/TW.

W świetle powyższych rozważań uznać należy, iż przepisy UPO PL-SVK należy interpretować w ten sposób, ze w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie prowadził działalność w Republice Słowackiej poprzez położony tam zakład (Spółkę Słowacką).

Zgodnie z przepisami słowackiej ustawy o podatku dochodowym, osoby niebędące słowackimi rezydentami podatkowym, podlegają opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Słowacji. Ustawa ta wskazuje jednocześnie kategorie dochodów, co do których obowiązuje domniemanie, ze osiągane są na terytorium Słowacji. Wśród wymienionych pozycji są m.in. dochody osiągane poprzez położony na Słowacji stały zakład, Słowacka ustawa o podatku dochodowym wprowadza przy tym zasadę domniemania istnienia stałego zakładu w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez wspólników spółek osobowych ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za ich zobowiązania.

W konsekwencji dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu bycia komplementariuszem w K.S. traktowane będą w świetle lokalnych – słowackich regulacji podatkowych, jako zyski z działalności gospodarczej osiągane za pośrednictwem stałego zakładu, a co za tym idzie – będą, co do zasady, podlegały opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym. Tym samym również w świetle UPO PL-SVK dochody te regulowane będą postanowieniami art. 7, zgodnie z którym Słowacji przysługuje prawo ich opodatkowania.

W tym miejscu należy również zauważyć, iż udziały w Spółce Zależnej (Spółkach Zależnych) stanowią część majątku Spółki Słowackiej, a nie majątku jej wspólników, nie są zatem również częścią majątku Wnioskodawcy. Z tego też względu zysk uzyskiwany przez Spółkę Słowacką, w szczególności w związku z udziałami (akcjami) posiadanymi w Spółce albo Spółkach Zależnych, jest należny Spółce Słowackiej.

Na podstawie powyższej analizy stwierdzić także należy, iż skoro udziały w Spółce lub Spółkach Zależnych stanowić będą część majątku Spółki Słowackiej, a Spółka Słowacka będzie kwalifikowana jako zakład Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej w rozumieniu UPO PL-SVK to dywidendy, albo nadwyżka likwidacyjna otrzymane przez Spółkę Słowacką od Spółki lub Spółek Zależnych powinny zostać przypisane zakładowi Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 7 UPO PL-SVK zyski uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce Słowackiej (komanditna spolocnost), przypisane zakładowi, mogą być w całości opodatkowane na terytorium Słowacji jako zyski zakładu Wnioskodawcy na Słowacji.

Ad. 2

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO PL-SVK, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami umowy może być opodatkowany w Słowacji, to Polska zasadniczo zwolni taki dochód łub majątek od opodatkowania. Polska, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony z opodatkowania.

Biorąc pod uwagę powyżej dokonaną analizę (pkt 1) dotyczącą opodatkowania dochodu Wnioskodawcy na terytorium Słowacji, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że zysk uzyskany przez Wnioskodawcę jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu uczestnictwa w Spółce Słowackiej podlegać będzie w Polsce w całości zwolnieniu od opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO PL-SVK.

Wynika to z faktu, że ten dochód Wnioskodawcy może być opodatkowany w Republice Słowackiej jako dochód stałego zakładu, zgodnie z przepisami słowackiej ustawy o podatku dochodowym.

Z kolei – w myśl art. 27 ust. 8 ustawy PIT – jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy zysk uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu udziału w K.S. podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO PL-SVK oraz art. 27 ust. 8 ustawy PIT.

Ad. 3 i 4

Poszczególni komplementariusze Spółki Słowackiej, w tym Wnioskodawca, będą opodatkowywać swój dochód jako zysk zakładu na terytorium Słowacji „na bieżąco”, zgodnie z krajowymi słowackimi przepisami podatkowymi. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki Słowackiej będzie stanowić jedynie rozdysponowanie dochodu, który uprzednio podlegał opodatkowaniu. W tym kontekście, ewentualne potrącenie wierzytelności (wymagalnej) Wnioskodawcy w stosunku do Spółki Słowackiej z tytułu podziału i wypłaty zysku z wierzytelnością Spółki Słowackiej w stosunku do Wnioskodawcy nie skutkuje dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych koniecznością zapłaty podatku PIT.

Analizując konsekwencje podatkowe podjęcia uchwały o podziale zysku i jego wypłaty, oraz potrącenia wierzytelności, należy mieć na względzie także zasady opodatkowania spółek osobowych wyrażone w art. 8 ust. 1 ustawy PIT. W myśl tego przepisu dochody wspólników spółek osobowych podlegają opodatkowaniu w momencie powstania przychodu należnego, a nie w momencie otrzymania zysku wypłacanego przez taką spółkę. Z powyższego wynika, iż sam transfer środków wynikający z podziału zysku spółki osobowej nie powoduje żadnych konsekwencji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W konsekwencji, podjęcie uchwały o podziale zysku na rzecz wspólników Spółki Słowackiej w tym – Wnioskodawcy, oraz wypłata dywidendy, a także potrącenie wymagalnej wierzytelności Wnioskodawcy z tytułu podziału i wypłaty zysku z zobowiązaniem Wnioskodawcy wobec Spółki Słowackiej nie będzie rodzić dla Wnioskodawcy skutków w postaci powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca uprzejmie wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • w przypadku dochodów osiągniętych do końca 31 grudnia 2014 r. – prawidłowe,
 • w przypadku dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2015 r. – nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej neutralności podatkowej wypłaty zysku – prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wskazany wyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki komandytowej z siedzibą na Słowacji, kwestie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu wypłaty zysku oraz uczestnictwa w tej spółce należy rozpatrywać z uwzględnieniem umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 30, poz. 131, z późn. zm.).

Wskazać należy, że pomocnym w interpretacji tej umowy może być tekst Modelowej Konwencji OECD, stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawieranych przez Polskę, jaki i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień.

Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej, nie są wprawdzie źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem obowiązki podatkowe podmiotów w odrębnych państwach należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD wraz z Komentarzem.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, w rozumieniu niniejszej umowy określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Zgodnie zaś z art. 5 ust. 2 ww. umowy, określenie „zakład” obejmuje w szczególności:

 1. miejsce zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. fabrykę,
 5. warsztat oraz
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji należy stwierdzić, że prowadzona przez Wnioskodawcę – polskiego rezydenta podatkowego – działalność w spółce z siedzibą na terytorium Słowacji będzie stanowić słowacki zakład tej osoby w rozumieniu art. 5 ust. 1 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Mając na uwadze okoliczność, że źródło dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty zysku oraz uczestnictwa w spółce komandytowej będzie położone na terytorium Słowacji, do określenia źródła dochodów oraz zasad opodatkowania tych dochodów niezbędne jest odwołanie się do postanowień art. 7 oraz art. 10-11 powoływanej umowy.

Należy w tym miejscu wskazać, że pierwotna treść umowy została zmieniona Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisanym w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. Zmianę opublikowano w Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2014 r., poz. 1046.

Zmiana przepisów, wynikająca z treści Protokołu, weszła w życie – stosownie do treści Oświadczenia rządowego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. (Dz. U z 2014 r., poz. 1047) – w dniu 1 sierpnia 2014 r.

Jednakże, jak wskazano w treści art. 9 ww. Protokołu, Protokół będzie miał zastosowanie w obu Umawiających się Państwach:

 1. w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła – do kwot dochodu osiągniętego od dnia 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejszy Protokół wejdzie w życie;
 2. w odniesieniu do pozostałych podatków od dochodu – do kwot dochodu osiągniętego od dnia 1 stycznia lub po tym dniu w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym niniejszy Protokół wejdzie w życie.

W związku z tym rozpatrując kwestie, w których znajdą zastosowanie przepisy umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, należy mieć na uwadze fakt, że do dochodów osiągniętych do końca 2014 roku będą miały zastosowanie zapisy ww. umowy w treści obowiązującej do dnia 31 lipca 2014 r., natomiast do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2015 r. zastosowanie będą miały zapisy ww. umowy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 sierpnia 2014 r.

I tak, w przypadku dochodów osiągniętych do końca 31 grudnia 2014 r. należy wskazać, co następuje.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. umowy, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takie mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 cyt. umowy, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do art. 10 ust. 2 umowy, dywidendy mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

 1. 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 20 procent,
 2. 10 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

Natomiast w świetle art. 10 ust. 4 ww. umowy, postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez położony w nim zakład bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o położoną tam stałą placówkę i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku w zależności od konkretnej sytuacji stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

Jednocześnie należy wskazać, że w myśl art. 11 ust. 1 umowy, odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże odsetki, o których mowa w ustępie 1 tego artykułu, mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale gdy odbiorca odsetek jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty brutto tych odsetek (art. 11 ust. 2 umowy).

Stosownie do treści art. 11 ust. 5 powoływanej umowy, postanowień ustępu 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel odsetek, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym powstają odsetki, działalność gospodarczą przez położony w nim zakład bądź wykonuje wolny zawód w oparciu o położoną w nim stałą placówkę i jeżeli wierzytelność, z tytułu której są płacone odsetki, jest faktycznie związana z takim zakładem lub stałą placówką. W takim przypadku stosuje się odpowiednio, w zależności od konkretnej sytuacji, postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

Zatem w myśl powyższych uregulowań, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w spółce będą stanowić zyski z działalności osiągane za pośrednictwem stałego zakładu, które zgodnie z postanowieniami art. 7 umowy mogą podlegać opodatkowaniu również na terytorium Słowacji.

Dochody, o których mowa we wniosku uzyskane przez Wnioskodawcę, jako wypłacane poprzez położony tam zakład, podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 7, tj. jako „zyski przedsiębiorstw”.

W konsekwencji, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania w Polsce należy zastosować art. 24 ust. 1 lit. a) umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Słowacji, to Polska, z uwzględnieniem postanowień litery b) i ustępu 3, zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania. Polska, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony z opodatkowania.

Mając na względzie powołane regulacje prawne oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że dochody, o których mowa we wniosku, uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w spółce stanowić będą dla Zainteresowanego w całości dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Słowacji zakład, które zgodnie z postanowieniami art. 7 umowy mogą podlegać opodatkowaniu na Słowacji. Jednocześnie – zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 lit. a) umowy – dochody te będą podlegały w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zatem Wnioskodawca będzie opodatkowywać wskazane we wniosku dochody jako zyski zakładu na wskazanych powyżej zasadach.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy – w odniesieniu do dochodów osiągniętych do 31 grudnia 2014 r., jest prawidłowe.

Natomiast w odniesieniu do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2015 r.. należy wskazać, co następuje.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. umowy, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takie mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 cyt. umowy, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do art. 10 ust. 2 umowy, jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoja siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek tak ustalony nie może przekroczyć:

 1. 0 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), która w momencie wypłaty dywidendy posiada lub będzie posiadać bezpośrednio, przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, nie mniej niż 10 procent udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy;
 2. 5 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

Natomiast w świetle art. 10 ust. 4 ww. umowy, postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez położony w nim zakład bądź wykonuje w tym drugim Państwie wolny zawód w oparciu o położoną tam stałą placówkę i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku w zależności od konkretnej sytuacji stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

Jednocześnie należy wskazać, że w myśl art. 11 ust. 1 umowy, odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże odsetki, o których mowa w ustępie l tego artykułu, mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają i zgodnie z prawem tego Państwa, ale gdy odbiorca odsetek jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek (art. 11 ust. 2 umowy).

Stosownie do treści art. 11 ust. 5 powoływanej umowy, postanowień ustępu 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel odsetek, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym powstają odsetki, działalność gospodarczą przez położony w nim zakład bądź wykonuje wolny zawód w oparciu o położoną w nim stałą placówkę i jeżeli wierzytelność, z tytułu której są płacone odsetki, jest faktycznie związana z takim zakładem lub stałą placówką. W takim przypadku stosuje się odpowiednio, w zależności od konkretnej sytuacji, postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

Zatem w myśl powyższych uregulowań, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w spółce będą stanowić zyski z działalności osiągane za pośrednictwem stałego zakładu, które zgodnie z postanowieniami art. 7 umowy mogą podlegać opodatkowaniu również na terytorium Słowacji.

Dochody, o których mowa we wniosku uzyskane przez Wnioskodawcę, jako wypłacane poprzez położony tam zakład, podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w art. 7, tj. jako „zyski przedsiębiorstw”.

W konsekwencji, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania w Polsce należy zastosować art. 24 ust. 1 lit. b) umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Zgodnie bowiem z treścią art. 24 ust. 1 umowy w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób:

 1. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Słowacji, to Polska, z zastrzeżeniem postanowień liter b) oraz c), zwolni taki dochód lub majątek z opodatkowania. Polska, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby, może zastosować stawkę podatku, która miałaby zastosowanie, gdyby dochód taki nie był objęty zwolnieniem.
 2. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski ze sprzedaży majątku, które zgodnie z postanowieniami artykułów 7, 10, 11, 12, 13, 14 lub 16 mogą być opodatkowane w Słowacji, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodów lub zysków ze sprzedaży majątku tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Słowacji. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na taki dochód lub zyski ze sprzedaży majątku uzyskane w Słowacji.
 3. Postanowienia ustępu 1 litera a) nie stosuje się do dochodu osiągniętego lub majątku posiadanego przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce w przypadku, gdy Słowacja stosuje postanowienia niniejszej Umowy lub przepisy prawa wewnętrznego dla zwolnienia takiego dochodu lub majątku z opodatkowania, lub stosuje do takiego dochodu postanowienia ustępów 2 artykułu 10, artykułu 11 lub artykułu 12.

W myśl art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1 (według skali podatkowej), osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z kolei - w myśl art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio (art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W związku z wyżej cytowanymi przepisami, w Polsce dochód wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności podlega opodatkowaniu z zastosowaniem metody unikania podwójnego opodatkowania zawartej w art. 24 ust. 1 lit. b) umowy, tzn. z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo art. 27 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w spółce osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej przez wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, należało uznać za nieprawidłowe. Zdaniem Wnioskodawcy bowiem dochód uzyskiwany przez niego z tytułu udziału w słowackiej spółce komandytowej jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności będzie podlegać w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) ww. umowy oraz art. 27 ust. 8 ww. ustawy. Natomiast jak wskazano w niniejszej interpretacji dochód ten podlegać będzie w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, zaś w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zastosowanie znajdzie art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy – w odniesieniu do dochodów osiągniętych do od dnia 1 stycznia 2015 r., jest nieprawidłowe.

Natomiast z uwagi na to, że spółka będzie podmiotem transparentnym podatkowo, sam podział zysku jak i wypłata należnego zysku (dywidendy) – również w formie wzajemnych potrąceń wierzytelności, będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy – w części dotyczącej neutralności podatkowej wypłaty zysku, a więc zagadnień objętych zakresem pytań 3 i 4 – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.