ILPB1/415-279/12-6/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy z tytułu udziału w Spółce, Wnioskodawca będzie posiadał na terytorium Republiki Słowackiej zakład w rozumieniu postanowień Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę?
2. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki, czyli spółki niebędącej osobą prawną, wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, takie zdarzenie prawne nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy w Polsce obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
3. Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją?
4. Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę poprzez zakład Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji I w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski?
5. Czy transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawcy skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2012 r. (data wpływu 14 marca 2012 r.), uzupełnionym w dniu 11 czerwca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów uzyskiwanych w związku z:

 • prowadzeniem działalności za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Republiki Słowackiej – jest prawidłowe,
 • otrzymaniem dywidendy lub zaliczki na dywidendę – jest prawidłowe,
 • transferem środków pochodzących z podziału zysku spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za zakład prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej, skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej, a także w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Republiki Słowackiej, w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów uzyskiwanych w związku z otrzymaniem dywidendy lub zaliczki na dywidendę, oraz w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów uzyskiwanych w związku z transferem środków pochodzących z podziału zysku spółki.

W związku z tym, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 1 czerwca 2012 r., znak ILPB1/415-279/12-2/AA, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie dręczono w dniu 5 czerwca 2012 r., natomiast w dniu 11 czerwca 2012 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 6 czerwca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Pan X (zwany w dalszej części wniosku „Wnioskodawcą”) jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Rozważa przystąpienie do nowozorganizowanej spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej (dalej: Spółka). Spółka będzie prowadziła działalność w formie prawnej „komanditná spoloćnost”, która jest odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej.

Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, odpowiednika polskiego komplementariusza. Wnioskodawca będzie uczestniczył w zyskach Spółki w proporcji określonej w umowie Spółki.

Wnioskodawca jako wkład na pokrycie Swojego wkładu do Spółki wniesie całość lub część własności udziałów, które posiada w spółkach kapitałowych.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, iż Spółka osobowa z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej:

 1. Nie jest i nie obejmuje placu budowy, budowy, montażu lub instalacji trwających dwanaście miesięcy lub krócej, która to okoliczność uniemożliwiłaby uznanie spółki za zakład w rozumieniu powołanych przez Ministra Finansów przepisów Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
 2. Nie prowadzi którejkolwiek z działalności wymienionych w art. 5 ust. 4 Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, która to okoliczność uniemożliwiłaby uznanie spółki za zakład w rozumieniu powołanych przez Ministra Finansów przepisów Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
 3. Nie stanowi tzw. niezależnego przedstawiciela w rozumieniu art. 5 ust. 6‚ która to okoliczność uniemożliwiłaby uznanie spółki za zakład w rozumieniu powołanych przez Ministra Finansów przepisów Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, która to okoliczność uniemożliwiłaby uznanie spółki za zakład w rozumieniu powołanych przez Ministra Finansów przepisów Umowy zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku;
 4. Art. 5 ust. 7 Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku nie ma tutaj zdaniem Wnioskodawcy zastosowania, gdyż dotyczy on tylko kontrolowania jednej spółki przez drugą spółkę, co nie ma miejsca w przedstawionym stanie faktycznym, w którym to osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce kontroluje spółkę mającą siedzibę w Republice Słowackiej;
 5. Odnośnie tego, czy spółka osobowa z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej spełnia przesłanki uniemożliwiające uznanie spółki za „zakład” na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku to Zainteresowany pragnie potwierdzić, że powyższy przepis jest przedmiotem interpretacji i zgodnie z jej stanowiskiem przedstawionym we wniosku, w oparciu o ten przepis, spółka osobowa z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej spełnia definicję „zakładu” wyrażoną w powyższym przepisie w związku z czym zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego przepis ten powinien być w odniesieniu do tego zdarzenia interpretowany w ten sposób, że nie wynikają z niego przesłanki uniemożliwiające uznanie spółki za zakład w rozumieniu powołanych przepisów Umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Wnioskodawca w całości podtrzymuje przedstawioną argumentację pragnąc jedynie podkreślić, że na terytorium Republiki Słowackiej i w miejscu siedziby rejestrowej spółki będą podejmowane uchwały wspólników spółki co do podziału zysków w spółkach kapitałowych stanowiących własność spółki.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy z tytułu udziału w Spółce, Wnioskodawca będzie posiadał na terytorium Republiki Słowackiej zakład w rozumieniu postanowień Umowy ze Słowacją bez względu na skalę działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę...
 2. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca wniesie do Spółki, czyli spółki niebędącej osobą prawną, wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółkach kapitałowych, takie zdarzenie prawne nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy w Polsce obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy przychód podatkowy Wnioskodawcy z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją...
 4. Czy do dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę poprzez zakład Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej, wynikający z faktu posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zastosowanie znajduje art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, co oznacza, iż dochody te są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są wolne od opodatkowania na terytorium Polski...
 5. Czy transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawcy skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 3 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzeniem działalności za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Republiki Słowackiej, na pytanie oznaczone nr 4 w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów uzyskiwanych w związku z otrzymaniem dywidendy lub zaliczki na dywidendę, oraz na pytanie nr 5 w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów uzyskiwanych w związku z transferem środków pochodzących z podziału zysku spółki. Natomiast w dniu 19 czerwca 2012 r. wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych został rozstrzygnięty odrębnymi interpretacjami indywidualnymi w zakresie uznania za zakład prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (pytanie oznaczone nr 1) nr ILPB1/415-279/12-4/AA, oraz w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (pytanie oznaczone nr 2) nr ILPB1/415-279/12-5/AA.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód podatkowy z tytułu dywidendy lub zaliczki na dywidendę otrzymywanej przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach zagranicznych spółek kapitałowych powinien zostać przypisany do zakładu Wnioskodawcy w Republice Słowackiej, będącego skutkiem posiadania przez Wnioskodawcę udziału w Spółce, zgodnie z postanowieniami Umowy ze Słowacją.

Kwestie dotyczące zasad ustalania zysków zakładu zostały ustalone w art. 7 ust. 2 Umowy ze Słowacją. Zgodnie z tym przepisem „jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby prowadził taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem”.

Zauważyć należy, iż udziały w spółce kapitałowej stanowią część majątku Spółki, a nie majątku jej wspólników, nie są zatem również częścią majątku Wnioskodawcy. Wynika to z faktu, iż wspólnik i spółka osobowa stanowią dwa odrębne podmioty prawne; majątek osobowej spółki handlowej jest odrębny prawnie od majątku wspólników. Jeżeli dany element wchodzi w skład majątku spółki osobowej, nie stanowi tym samym przedmiotu własności wspólnika. W ten sposób w prawie cywilnym zarysowana jest odrębna podmiotowość spółki osobowej i jej wspólników. Transparentność stanowi cechę charakteryzującą spółki osobowe wyłącznie na gruncie prawa podatkowego i służy celom określenia dochodu wspólników z tytułu udziału w spółce nieposiadającej osobowości prawnej. Nie znajduje ona jednak swojego odzwierciedlenia w prawie cywilnym.

Z tego też względu bez wątpienia udziały należą wyłącznie do Spółki i dlatego tylko ona jest uprawniona do pobierania z nich jakichkolwiek korzyści. Na tej podstawie udziały w spółkach kapitałowych przypisać należy Spółce. W konsekwencji, również dochody z tych udziałów przynależą Spółce.

Na podstawie powyższej analizy stwierdzić należy, iż skoro udziały w spółkach kapitałowych stanowić będą część majątku Spółki, a Spółka będzie kwalifikowana jako zakład Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej w rozumieniu Umowy ze Słowacją, to dywidendy i zaliczki na dywidendę otrzymywane przez Spółkę z tytułu tych udziałów powinny być przypisane zakładowi Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę poprzez zakład na Słowacji - Spółkę są opodatkowane wyłącznie na terytorium Słowacji i w związku z tym są zwolnione od opodatkowania na terytorium Polski.

Na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)”.

Regulację tę należy jednak stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zasada ta umożliwia zapobieganie zjawisku podwójnego opodatkowania dochodu. W przypadku polskich rezydentów - wspólników Spółki położonej na Słowacji - umową, którą należy uwzględnić, jest Umowa ze Słowacją. Umowa ze Słowacją kwalifikuje poszczególne dochody do określonych źródeł dochodu wskazanych w kolejnych artykułach Umowy ze Słowacją.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku Spółki właściwym źródłem są zyski przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy ze Słowacją, zyski przedsiębiorstw są co do zasady opodatkowane wyłącznie w Państwie swojej rezydencji, tj. w przypadku Wnioskodawcy na terytorium Polski. Wyjątkiem od tej zasady jest jednak prowadzenie działalności przez to przedsiębiorstwo w innym państwie. W takiej sytuacji, jeżeli prowadzona w innym państwie działalność spełnia przesłanki uznania za zakład dla celów podatkowych, zyski, jakie powinny być przypisane temu zakładowi, są opodatkowane również na terytorium państwa, w którym prowadzi ono swoją działalność, tj. w przypadku Wnioskodawcy - na terytorium Republiki Słowackiej.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1, Spółka konstytuuje zakład Wnioskodawcy na terytorium Słowacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 Umowy ze Słowacją.

Oznacza to zatem, iż uznanie działalności Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki na Słowacji za jego zakład skutkuje możliwością opodatkowania dochodu Wnioskodawcy, jak i należy przypisać jego zakładowi, na terytorium Słowacji. Co do zasady, dochód z tytułu dywidend podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 i ust. 2 Umowy ze Słowacją. Wskazać jednak należy, że ponieważ dochód ten jest przypisywany zakładowi Wnioskodawcy na Słowacji - Spółce, zastosowanie znajduje art. 10 ust. 4 Umowy ze Słowacją.

Zgodnie z tym przepisem, „Postanowień ustępów l i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez położony w nim zakład, bądź wykonuje w tym drugim państwie wolny zawód w oparciu o położoną tam stałą placówkę i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku w zależności od konkretnej sytuacji stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14”.

W przypadku Wnioskodawcy, dochody z dywidendy lub zaliczek na dywidendę osiągane są przez zakład. Z tego względu zgodnie z odesłaniem wskazanym w przepisie art. 10 ust. 4 Umowy ze Słowacją zastosowanie znajdzie przepis art. 7, co oznacza, iż analizowane dochody zostaną zakwalifikowane jako zyski przedsiębiorstw, a dokładnie jako zyski przypisane zakładowi.

Taki wniosek potwierdzają także organy podatkowe. W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 16 listopada 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB3/423-690/10-5/MM) stwierdzono, iż „Skoro spółka komandytowo-akcyjna, jak już wcześniej wskazano, jest spółką osobową i nie posiada osobowości prawnej, to dochodu uzyskiwanego z tytułu udziału w tej spółce nie można traktować jako dochodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w konsekwencji, dochód ten - jak słusznie wskazuje Wnioskodawca - nie może być także traktowany jako dywidenda w rozumieniu art. 10 ust. 3 umowy polsko - cypryjskiej.

Reasumując powyższe, dochód uzyskiwany przez spółkę cypryjską, w związku z udziałem (jako wspólnik - akcjonariusz) w polskiej spółce komandytowo-akcyjnej podlegać będzie, stosownie do art. 7 ww. umowy polsko- cypryjskiej”.

Co prawda, wskazana interpretacja została wydana na gruncie innej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania niż Umowa ze Słowacją, niemniej odnosi się do podobnego problemu prawnego.

Jak wskazano powyżej, w świetle postanowień Umowy ze Słowacją, Słowacja jest uprawniona do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach Spółki - jako zakładu w rozumieniu art. 5 i art. 7 Umowy ze Słowacją. W ten sposób może dojść do podwójnego opodatkowania dochodów Wnioskodawcy.

Aby zapobiec temu zjawisku, Umowa ze Słowacją przewiduje metodę zwolnienia z progresją. Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, „Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Słowacji, to Polska (...) zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania. Polska przy obliczeniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony z opodatkowania”.

Skoro zatem dochód Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach Spółki, w tym w zyskach Spółki pochodzących z dywidend lub zaliczki na dywidendy otrzymanych od zagranicznych spółek kapitałowych jest przypisany do zakładu Wnioskodawcy na terytorium Republiki Słowackiej konstytuowanego przez udział Wnioskodawcy w Spółce, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania na terytorium Polski, a opodatkowany wyłącznie na Słowacji.

Zwolnienie wynikające z Umowy ze Słowacją znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 27 ust. 8 tej ustawy, „Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym”.

Wskazany przepis przedstawia sposób obliczenia podatku przy metodzie wyłączenia z progresją. Regulacja ta pokrywa się z brzmieniem stosownego artykułu w Umowie ze Słowacją. Ponadto warto zwrócić uwagę na postanowienia słowackiej ustawy o podatku dochodowym. Ustawa wskazuje kategorie dochodów, co do których obowiązuje domniemanie, że osiągane były - na terytorium Słowacji. Wśród wymienionych pozycji znajdują się m.in. dochody osiągane poprzez położony na Słowacji zakład. Słowacka ustawa o podatku dochodowym wprowadza przy tym zasadę domniemania istnienia zakładu w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez wspólników spółek osobowych ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za ich zobowiązania. Szczegółowo wskazuje, że dochody niebędących rezydentami wspólników słowackich spółek osobowych, ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tych spółek, osiągane z udziału w tychże spółkach, a także z pożyczek udzielanych tym spółkom, uznawane są za dochody osiągane poprzez położony na Słowacji zakład, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym.

W świetle powyższego dochody Wnioskodawcy przypisane zakładowi Wnioskodawcy – Spółce - podlegają opodatkowaniu wyłącznie na terytorium Słowacji. W Polsce są natomiast zwolnione od opodatkowania na podstawie metody wyłączenia z progresją, która została uregulowana w art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawcy skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poszczególni wspólnicy Spółki, w tym Wnioskodawcy opodatkowują swój dochód jako zysk zakładu na terytorium Słowacji, zgodnie z krajowymi słowackimi przepisami podatkowymi. Sam transfer środków stanowi wyłącznie transakcję o charakterze wewnętrznym, niemającą odbicia w obrocie zewnętrznym.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 3, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w Spółce traktowane będą w świetle słowackich przepisów podatkowych jako zyski z działalności gospodarczej osiągane za pośrednictwem zakładu, a w konsekwencji będą podlegały opodatkowaniu na Słowacji, zgodnie z krajowymi słowackimi przepisami prawa.

Ponadto również na gruncie postanowień umowy ze Słowacją, dochody te regulowane będą postanowieniami art. 7 tej Umowy, zgodnie z którym Słowacji przysługuje prawo opodatkowania dochodów osiąganych przez zakład.

Powyższa kwalifikacja dotyczyć będzie całości dochodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle postanowienia art. 10 ust. 4 Umowy ze Słowacją w sytuacji, gdy udział z tytułu którego wypłacane są dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością położonego w umawiającym się państwie zakładu, dochody z tytułu dywidend przypisywane są temu zakładowi i opodatkowywane zgodnie z regulacjami art. 7 Umowy ze Słowacją. Jak się podkreśla w doktrynie prawa międzynarodowego, dochody bierne są opodatkowane jako zyski stałego zakładu w sytuacji, gdy prawa majątkowe generujące te dochody (tj. udziały/akcje, wierzytelności, patenty, itp.) są efektywnie związane z takim stałym zakładem. Związek ten będzie zachodził przede wszystkim, gdy wspomniane prawa lub rzeczy będą wykazane po stronie aktywów w bilansie stałego zakładu.

Przyjęcie odmiennego stanowiska oznaczałoby, iż z jednej strony dochody uzyskiwane przez Wspólnika z tytułu udziału w zyskach Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako dochody zakładu w rozumieniu Umowy ze Słowacją, a z drugiej strony – w myśl przepisów krajowych - byłyby opodatkowane jako inne dochody lub dochody z dywidendy. Skoro jednak Spółka jest podmiotem transparentnym podatkowo, taki wniosek nie znajduje uzasadnienia w przepisach.

Ponadto zauważyć należy, iż opodatkowanie zysku otrzymanego przez wspólnika ze Spółki doprowadziłoby w efekcie do podwójnego opodatkowania, czemu zapobiegać powinna Umowa ze Słowacją.

Wprowadzenie przepisu art. 24 ust. 1 lit. a) do Umowy ze Słowacją wyklucza jednoznacznie możliwość opodatkowania przez Polskę transferu środków z zysku Spółki otrzymanego przez Wnioskodawcę. Postanowienia z Umowy ze Słowacją dotyczące metody unikania podwójnego opodatkowania zostało potwierdzone w przepisie art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, iż transfer środków do wspólników (w tym do Wnioskodawcy) jest neutralny pod względem podatkowym.

Także przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozwalają na opodatkowanie tych środków. Mając na względzie zasady opodatkowania spółek osobowych, wyrażone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, należy stwierdzić, iż dochody wspólników takich spółek podlegają opodatkowaniu w momencie powstania przychodu należnego, a nie w momencie otrzymania zysku wypłacanego przez taką spółkę. Ponadto zgodnie z brzmieniem wskazanego przepisu art. 8 ust. 1 ww. ustawy, dochód uzyskany przez wspólnika spółki osobowej opodatkowany jest wyłącznie raz, poprzez przypisanie każdemu ze wspólników udziału w zysku i jego opodatkowanie u każdego ze wspólników. Sam transfer środków wynikający z podziału zysku spółki osobowej, zgodnie z jej umową nie powoduje żadnych konsekwencji na gruncie polskiego podatku dochodowego. W konsekwencji do tych zysków nie mają zastosowania przepisy o opodatkowaniu dywidend oraz udziałów w zyskach osób prawnych, tj. art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Argument ten potwierdza zatem, iż otrzymanie przez wspólników Spółki, w tym przez Wnioskodawcę transferu środków z zysku Spółki do wysokości udziału poszczególnego wspólnika (w tym Wnioskodawcy) w zysku Spółki, określonej w umowie Spółki nie rodzi żadnych obowiązków na gruncie polskich podatków dochodowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę pisma urzędowego co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.