IBPBI/1/415-409/12/ESZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2012r. (data wpływu do tut. Biura 5 kwietnia 2012r.), uzupełnionym w dniu 18 czerwca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2012r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 08 czerwca 2012r. Znak IBPBI/1/415-409/12/ESZ oraz IBPBI/1/415-410/12/ESZ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 18 czerwca 2012r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym. Zamierza zostać wspólnikiem spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej (dalej: „Spółka”). Spółka, do której przystąpi Wnioskodawczyni, będzie odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej - komanditna spolocnost.

Podobnie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej, w komanditna spolocnost przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń, a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów do spółki. W Spółce, Wnioskodawczyni będzie pełniła funkcję wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności - odpowiednika polskiego komplementariusza.

Spółka będzie pełnić funkcję spółki holdingowej posiadającej udziały/akcje w spółkach mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie ze słowackimi przepisami podatkowymi komanditna spolocnost, posiadająca siedzibę lub miejsce efektywnego zarządu na terytorium Słowacji, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Komanditna spolocnost jest, co do zasady, podatnikiem podatku dochodowego od generowanych przez siebie dochodów, jednak od ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą jako udział wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności. Inaczej mówiąc na poziomie spółki opodatkowaniu podlega część dochodów przypadająca na wspólników o ograniczonej odpowiedzialności. Dochód komanditna spolocnost przypadający na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności podlega opodatkowaniu bezpośrednio u tych wspólników.

Zatem, w przypadku przystąpienia do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności (komplementariusza), dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu uczestnictwa w Spółce będą podlegać opodatkowaniu na Słowacji, jako dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, a podatnikiem z tego tytułu na Słowacji nie będzie Spółka tylko Wnioskodawczyni.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 15 czerwca 2012 r. Wnioskodawczyni dodatkowo wskazała, że:

  • Spółka osobowa z siedzibą w Republice Słowackiej, której Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem, nie będzie posiadała udziałów/akcji w spółkach kapitałowych mających siedzibę w Polsce, tym samym nie będzie osiągała dochodów (dywidend) z przedmiotowego tytułu,
  • w świetle przepisów prawa słowackiego przychody wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej stanowią przychody z działalności gospodarczej. Tym samym, zdaniem Wnioskodawczyni, do opodatkowania przedmiotowych przychodów znajdzie zastosowanie art. 7 umowy z dnia 18 sierpnia 1994 r. zawartej między Rzeczpospolitą Polską a republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy uzyskiwany przez Wnioskodawczynię dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności, będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu wypłaty zysku przez Spółkę będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskiwany przez Nią dochód z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w Spółce będzie podlegał w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym o osób fizycznych zarówno na etapie jego powstania w Spółce, jak i w momencie podziału zysków przez Spółkę pomiędzy jej wspólników.

Uzasadniając powyższe twierdzenie Wnioskodawczyni wskazała, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm. - winno być t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. - dalej „ustawa o PIT”), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 4a ustawy o PIT, przepis art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 7 umowy z dnia 18 sierpnia 1994r. zawartej między Rzecząpospolitą Polska a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996r. Nr 30, poz. 131, zwanej dalej: „UPO”), zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 UPO, określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Wnioskodawczyni wskazuje, iż w doktrynie międzynarodowego prawa podatkowego przyjmuje się, że bycie wspólnikiem spółki osobowej oznacza posiadanie stałej placówki w państwie, gdzie prowadzi się działalność za pośrednictwem spółki osobowej (B. Brzeziński „Model Konwencji OECD. Komentarz” s. 323).

Powyższe potwierdzają również słowackie przepisy podatkowe. Na ich gruncie, osoby niebędące słowackimi rezydentami podatkowymi podlegają opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Słowacji. Przepisy wskazują przy tym kategorie dochodów, co do których obowiązuje domniemanie, że osiągane były na terytorium Słowacji. Wśród wymienionych pozycji są m.in. dochody osiągane poprzez położony na Słowacji stały zakład. Jednocześnie słowacka ustawa o podatku dochodowym wprowadza przy tym zasadę domniemania istnienia stałego zakładu w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez wspólników spółek osobowych, ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za ich zobowiązania.

W konsekwencji dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w Spółce, traktowane będą w świetle lokalnych regulacji podatkowych, jako zyski z działalności gospodarczej osiągane za pośrednictwem stałego zakładu, a co za tym idzie, będą, co do zasady, podlegać opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym. Tym samym również na gruncie UPO, dochody te regulowane będą postanowieniami art. 7 tej umowy, zgodnie z którym Słowacji przysługuje prawo ich opodatkowania.

Powyższa kwalifikacja, według Wnioskodawczyni, dotyczyć będzie całości Jej dochodów, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, osiąganych z tytułu udziału w zyskach Spółki. Jak o tym była mowa w stanie faktycznym, w związku z pełnieniem przez Spółkę funkcji podmiotu holdingowego dla grupy spółek kapitałowych z siedzibą na terytorium UE, istotną część jej dochodów stanowić będą dywidendy wypłacane przez spółki zależne.

Na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym na gruncie art. 10 ust. 4 UPO przyjmuje się zasadę, iż w przypadku, gdy wypłacane dywidendy związane są z działalnością położonego w umawiającym się państwie zakładu, dochody z tytułu dywidend przypisywane są temu zakładowi i opodatkowywane zgodnie z regulacjami art. 7. Jak podkreśla się w doktrynie międzynarodowego prawa podatkowego, wymóg przypisywania dywidend, odsetek, czy należności licencyjnych do zysków zakładu jest konsekwencją przyjęcia na gruncie art. 7 Konwencji fikcji prawnej, umożliwiającej podatkowe traktowanie stałego zakładu tak, jakby był to podmiot niezależny od przedsiębiorstwa. Tym samym, do stałego zakładu należy przypisać zyski, które osiągnąłby, gdyby działał jako niezależne przedsiębiorstwo. Z tego punktu widzenia uzasadnione jest, że zyski stałego zakładu powinny uwzględniać również dochody osiągnięte z praw majątkowych (takich jak akcje, czy wierzytelności) posiadanych przez ten zakład (B. Brzeziński „Model Konwencji OECD. Komentarz” s. 678).

Spółka w świetle słowackich regulacji prawnych zobowiązana będzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jako podmiot holdingowy będzie właścicielem udziałów w spółkach z grupy. To Spółka, a nie jej wspólnicy będzie zatem właścicielem dywidend wypłacanych przez podmioty od niej zależne. W ocenie Wnioskodawczyni, nie może być więc wątpliwości, że dochody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach spółek z grupy, związane będą z działalnością zakładu i jemu przypisane.

W konsekwencji, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu udziału w Spółce (zarówno na etapie ich powstania, jak i w momencie ich faktycznej wypłaty na rzecz wspólników), stanowić będą dla Niej w całości dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Słowacji stały zakład, które, zgodnie z postanowieniami art. 7 UPO, mogą podlegać opodatkowaniu na Słowacji.

W tej sytuacji, zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 UPO, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu udziału w zyskach Spółki, jako wspólnikowi, będą podlegały w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym, na podstawie art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, podatek dochodowy należny od dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię ustalany będzie z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją. Oznacza to, że określając należny podatek dochodowy od osób fizycznych, Wnioskodawczyni do dochodów podlegających opodatkowaniu uzyskiwanych na terytorium Polski dodawać będzie zwolnione z podatku dochody z tytułu udziału w zyskach Spółki i od sumy tych dochodów liczyć będzie podatek wg skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Następnie ustali stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów i ustaloną w ten sposób stopę procentową zastosuje do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Na potwierdzenie ww. stanowiska Wnioskodawczyni wskazała interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Zauważyć jednak należy, iż opisany przez Wnioskodawczynię sposób opodatkowania dochodów znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku, gdy w istocie wskazane we wniosku dochody uzyskiwane przez Nią, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania słowackiej spółki komanditna spolocnost, w świetle przepisów prawa słowackiego nie będą kwalifikowane do przychodów, o których mowa w art. 10 umowy z dnia 18 sierpnia 1994r. zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996r., Nr 30, poz. 131).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.