Skutki podatkowe umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skutki podatkowe umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
25
maj

Istota:

Obowiązek zapłaty podatku od umowy sprzedaży oraz darowizny obrazów

Fragment:

Sumując powyższe, wskazać należy, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zawiera nieprawidłową ocenę skutków podatkowych umowy sprzedaży dzieł sztuki. Choć Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w zmienianej interpretacji skorygował ten błąd, to jednak w ocenie prawnej stanu faktycznego wadliwie uzasadnił swoje stanowisko. Z tego względu zasadne jest dokonanie zmiany interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej. Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) stronie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów (ul. Świętokrzyska 12; 00-916 Warszawa) – w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zmiany interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa. Skargę wnosi się (w dwóch egzemplarzach) za pośrednictwem Ministra Finansów w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi tego organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ ten nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

2011
1
paź

Istota:

Jakie są skutki podatkowe udostępnienia części nieruchomości dla potrzeb rządzeń łączności?

Fragment:

Nr 51, poz. 307 ze zm.), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 12 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. Art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stanowi, iż ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym. Jak wynika z art. 3051 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

2011
1
lip

Istota:

Czy muzeum dotyczy obowiązek zapłaty podatku od umowy kupna oraz umowy darowizny obrazów na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy. Przez pojęcie rzeczy należy rozumieć zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) tylko przedmioty materialne. Obowiązek zapłaty podatku od umowy sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W tym miejscu należy wyjaśnić, że nie podleganie podatkowi czy też zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku od czynności sprzedaży jest możliwe tylko o ile ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje takie możliwości. W przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych normujących jakie czynności cywilnoprawne nie podlegają temu podatkowi (art. 2) i jakie podmioty i umowy są zwolnione z podatku (art. 8 i 9) ustawodawca nie przewidział wyłączeń z opodatkowania czy zwolnień z tego powodu, że nabywający jest instytucją kultury, której celem jest wzbogacanie i powiększanie zbiorów muzealnych. Wobec tego stanowisko wnioskodawcy, że nie powinien płacić podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż jest właśnie taką instytucją i został postawiony przed faktem jaki zaistniał w związku z tym, że prawo własności dzieł sztuki przysługuje spadkobiercom rodziny X należy uznać za nieprawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą pyta czy jako nabywca rzeczy (złote monety i sztabki złota od osób fizycznych) zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c – stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, przy czym na podstawie w art. 9 pkt 6 zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000,- zł. Stawka podatku wynosi 2 % - art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy kupna – sprzedaży i zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 w/c ustawy ciąży na kupującym. W oparciu o art. 10 ust. 1 – podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3), oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących - nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiążę natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy. - w dacie wydania przedmiotowego postanowienia w stosunku do podatników nie toczyło się postępowanie podatkowe ani kontrola podatkowa. Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

2011
1
mar

Istota:

W związku z prowadzonym postępowaniem sądowym przeciwko deweloperom z tytułu wad budowlanych budynku , właściciele scedowali przysługujące im roszczenia odszkodowawcze na wspólnotę. Wspólnota reprezentowana przez zarząd na podstawie przelewu praw będzie dochodzić od deweloperów usunięcia wad lub zadośćuczynienia. Czy taka umowa przelewu praw na wspólnotę rodzi skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę , tutejszy Organ podatkowy uprzejmie wyjaśnia , zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali (Dz. U z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) ogół właścicieli , których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości , tworzy wspólnotę mieszkaniową , która może nabywać prawa , zaciągać zobowiązania , pozywać i być pozwaną . Jednak , żeby Wspólnota mogła reprezentować właścicieli lokali przed sądem w sprawie przeciwko deweloperom , z tytułu wad budowlanych , właściciele lokali muszą przelać na nią te roszczenia . Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2004 r. (sygn. III CZP 48/4), zgodnie z którą wspólnota mieszkaniowa nie posiada legitymacji czynnej do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych , związanych z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej w stosunku do sprzedawcy odrębnej własności lokalu mieszkalnego , chyba że właściciel lokalu przelał na nią te roszczenia . Taka umowa przelewu praw właścicieli nieruchomości na zarząd wspólnoty , który będzie w ich imieniu występować przeciwko deweloperom , następuje nieodpłatnie , w związku z tym nie rodzi żadnych skutków w podatku dochodowym od osób prawnych.

2011
1
mar

Istota:

Czy umowy zlecenia i umowy o dzieło korzystają z wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT?

Fragment:

Od 1 czerwca br. przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 stanowi natomiast, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności z tytułu, których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. W art. 13 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) ustawodawca wymienił m.in. przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Świadczenie usług w ramach umowy zlecenia i umowy o dzieło o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT wyłącznie w sytuacji, gdy realizowane są w oparciu o stosunek prawny zawierający postanowienia swoiste dla umowy o pracę.

2011
1
lut

Istota:

Czy w związku z zawarciem umów kupna - sprzedaży kwoty mlecznej wystąpią jakiekolwiek zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Z uwagi na to , że w zawartej umowie Instytut występuje w charakterze " kupującego " poniesione wydatki na zakup kwoty mlecznej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu pod warunkiem wypełnienia przesłanek zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów , z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 . Oznacza to , że jeżeli pomiędzy poniesionym wydatkiem , a racjonalnie oczekiwanym przychodem istnieje związek przyczynowo - skutkowy a równocześnie wydatek ten nie jest wymieniony w katalogu negatywnych kosztów uzyskania przychodów , to uznać należy , iż wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodów.

2011
1
lut

Istota:

Czy prowadzenie wykładów i szkoleń podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy pisanie artykułów i konspektów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy w przypadku opodatkowaniu innych niz wykłady umów korzystałbym ze zwolnienia na podstawie art.113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli kwota przychodow z tych tytułów nie przekraczałaby 10.000 euro w 2004r.(od 1 stycznia 2004r. czy od 1 maja 2004r.)?Czy osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, prowadząca wykłady na podstawie umowy o dzieło zawartej z instytucją (np szkołą wyższą) świadczy usługi edukacyjne?

Fragment:

(...) wykonanie tych czynności. W art.13 pkt.8 lit a ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r Nr 14 poz.176 ze zm.) ustawodawca wymienił m.in. przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą , osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej nie mające osobowości prawnej- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Świadczenie usług w ramach umowy zlecenia, o której mowa w art.13 pkt.8 lit.a ustawy o p.d.o.f będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art.15 ust.3 pkt.3 ustawy o VAT wyłącznie w sytuacji, gdy z tytułu świadczenia w/w usług osoby fizyczne świadczące te usługi są związane ze zlecającym ich wykonanie więzami prawnymi co do warunków wykonywania usług, wynagrodzenia, odpowiedzialności zlecającego. Biorąc pod uwagę w/w stan prawny, prowadzenie wykładów i szkoleń a także pisanie konsektów i szkoleń nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.