Skutki podatkowe | Interpretacje podatkowe

Skutki podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skutki podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko ‒ przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2017 r. (data wpływu 6 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie pytań nr 1 i 2 dotyczących skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 lutego 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza nabyć całość lub większościowy pakiet (pow. 50% praw głosu) udziałów/akcji w innej spółce kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie Unii Europejskiej (dalej: „ Spółka ”). Spółka będzie miała jedną z form prawnych wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy o CIT. Możliwe jest także, że Spółka będzie miała siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Udziały/akcje w Spółce zostaną nabyte w drodze aportu (wkładu niepieniężnego). W zamian za nabyte w drodze aportu udziały/akcje Spółki, Wnioskodawca wyda dotychczasowym wspólnikom Spółki własne udziały. Wnioskodawca rozważa odpłatne zbycie w przyszłości całości lub części udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia.
2017
24
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wydania weksli własnych przez Wnioskodawcę i otrzymania przez niego od odbiorców weksli kwot stanowiących sumy wekslowe
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 3 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wydania weksli własnych przez Wnioskodawcę i otrzymania przez niego od odbiorców weksli kwot stanowiących sumy wekslowe - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wydania weksli własnych przez Wnioskodawcę i otrzymania przez niego od odbiorców weksli kwot stanowiących sumy wekslowe. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. B. Sp. z o.o. SKA (dalej jako „ Wnioskodawca ”) w przeszłości wystawiała i zamierza w przyszłości wystawiać weksle własne, to jest takie, z których wynika obowiązek zapłaty przez wystawcę weksla określonej kwoty pieniężnej. Wspomniane weksle charakteryzują się następującymi cechami: suma wekslowa podlega oprocentowaniu, weksle wydawane są podmiotom bezpośrednio lub pośrednio powiązanym kapitałowo z Wnioskodawcą w związku z otrzymaniem weksli, ich odbiorcy dokonują przelewu na rachunek bankowy wystawcy weksli (Wnioskodawcy) kwot równym sumie wekslowej, po pewnym czasie (...)
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym i związanych z tym obowiązków płatnika
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2017 r. (data wpływu 23 stycznia 2017 r.) uzupełnione pismem z dnia 15 lutego 2017 r. (data wpływu 20 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym i związanych z tym obowiązków płatnika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym i związanych z tym obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. D. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Wnioskodawca ”, „ Spółka ”, „ Spółka polska ”) wchodzi w skład międzynarodowego holdingu D., w którym podmiotem wiodącym jest spółka prawa brytyjskiego D. Plc. („ Spółka matka ”). Akcje Spółki matki są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Londynie. Według wiedzy Spółki, Spółka matka podjęła decyzję o przyjęciu grupowego planu akcyjnego (dalej: „ Plan ” lub „ Program ”). Zasady działania Planu, w tym przyznawania akcji na jego podstawie, określa specjalny dokument przyjęty przez Spółkę matkę (D. 2013 International Sharesave Plan). Zgodnie z Planem, uczestnikiem Programu może być pracownik zatrudniony w Spółce.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów własnych w celu umorzenia.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2017 r. (data wpływu 27 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów własnych w celu umorzenia - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów własnych w celu umorzenia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka Sp. z o. o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka z o.o.) jest polską spółką prawa handlowego. Wnioskodawca podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Umowa Spółki z o. o. przewiduje możliwość dobrowolnego, nieodpłatnego umorzenia udziałów zgodnie z art. 199 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.; dalej: KSH). Jednym ze wspólników Spółki z o. o. jest zagraniczna spółka kapitałowa (dalej: Spółka 2), która objęła udziały w Spółce z o. o. w zamian za aport przedsiębiorstwa. Aktualnie planowane jest dokonanie nabycia całości udziałów Spółki 2 przez Spółkę z o. o. celem ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przejęcia zobowiązania kredytowego (długu) przez byłą żonę Wnioskodawcy.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2016 r. (data wpływu 2 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przejęcia zobowiązania kredytowego (długu) przez byłą żonę Wnioskodawcy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przejęcia zobowiązania kredytowego (długu) przez byłą żonę Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zawarł związek małżeński w 1993 r. Strony połączyła wówczas ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, w okresie późniejszym również żadnych umów majątkowych nie zawierały. W trakcie trwania małżeństwa żona Wnioskodawcy otrzymała w darowiźnie dwie działki , dla których Sąd Rejonowy prowadzi dwie odrębne księgi wieczyste i które – z uwagi na brak jakichkolwiek odmiennych postanowień darczyńcy w tym zakresie – weszły do jej majątku osobistego. Następnie na obu tych działkach (na każdej w części) małżonkowie wybudowali wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. 136 m2. Środki na budowę pochodziły zarówno z majątku wspólnego, jak i z majątków osobistych obojga małżonków oraz z zaciągniętego na ten cel kredytu mieszkaniowego w wysokości 79.800,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset zł).
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłacenia na podstawie wyroku sądowego odsetek ustawowych od wypłaconego zadośćuczynienia.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2017 r. (data wpływu 17 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacenia na podstawie wyroku sądowego odsetek ustawowych od wypłaconego zadośćuczynienia – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacenia na podstawie wyroku sądowego odsetek ustawowych od wypłaconego zadośćuczynienia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 5 czerwca 2010 r. w wypadku samochodowym, zginą syn Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni wystąpiła do Sądu Okręgowego, Wydział Cywilny z pozwem o zapłatę kwoty 250.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23 września 2010 r. tytułem odszkodowania z tytułu śmierci bliskiej osoby. Wyrokiem Sądu Okręgowego, Wydział Cywilnej, zasądzono od ubezpieczyciela na korzyść Wnioskodawczyni zadośćuczynienie wraz z ustawowymi odsetkami. W apelacji do Sądu Apelacyjnego Wydział Cywilny, został utrzymany ww. wyrok Sądu Okręgowego. Odsetki za zwłokę od dnia 23 września 2010 r. do dnia zapłaty tj. do dnia 29 października 2016 r. wynosiły w sumie kwotę w wysokości 60.936,99 (sześćdziesiąt tysięcy, dziewięćset trzydzieści sześć złotych 99/100).
2017
10
maj

Istota:
W którym roku podatkowym powstanie przychód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy cena sprzedaży w umowie zawartej w 2012 r. została rozłożona na cztery raty z terminami płatności pierwszych trzech rat w 2013 r. i czwartej w 2014 r.?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, ponownemu rozpatrzeniu podlega wniosek z dnia 22 maja 2013 r. (data wpływu 24 maja 2013 r.) o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 września 2016 r., sygn. akt II FSK 1955/14 oraz w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 1328/13 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2017
2
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzeda?y nieruchomooci
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 13 paYdziernika 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzeda?y nieruchomooci - jest: nieprawid3owe - w czeoci dotycz1cej mo?liwooci zaliczenia sp3aty kredytu i odsetek do kwoty dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawid3owe – w pozosta3ym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 13 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzeda?y nieruchomooci. We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny. 22 grudnia 2009 roku Wnioskodawca naby3 w drodze darowizny od swojej matki niezabudowan1 dzia3ke nr 25/5. W dniu 25 maja 2010 roku Bank Spó3dzielczy udzieli3 Wnioskodawcy kredytu mieszkaniowego w wysokooci 50.000,00 z3 przeznaczonego na budowe domu jednorodzinnego. Na otrzymanej dzia3ce 25/5 Wnioskodawca wybudowa3 dom jednorodzinny. Budowa domu finansowana by3a z kredytu zaci1gnietego 25 maja 2010 roku i z w3asnych orodków. Kwota wydatkowanych orodków zosta3a udokumentowana fakturami VAT wystawionymi na adres zamieszkania Wnioskodawcy na kwote oko3o 11.300,00 z3 brutto. Ww. faktury wystawiane by3y na materia3y budowlane w okresie od 1 lipca 2010 roku do 25 listopada 2013 roku.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych przekszta3cenia spó3ki z ograniczon1 odpowiedzialnooci1 w spó3ke komandytow1
Fragment:
Pustu3, Skutki podatkowe przekszta3cenia spó3ki kapita3owej w osobow1 a interpretacja pojecia niepodzielonego zysku - glosa do wyroku WSA w Warszawie z 10 grudnia 2009r. sygn. III SA/Wa 1059/09 i z 18 stycznia 2010r. sygn. I SA/Wr 1616/09, "Przegl1d Podatkowy 2011/2/44-47), który S1d w sk3adzie rozpoznaj1cym sprawe, podziela. S1d zwraca równie? uwage, ?e identyczny pogl1d wyrazi3y sk3ad Naczelnego S1du Administracyjnego w wyrokach z 29 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 930/10 i II FSK 931/10, dotycz1cych wprawdzie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 51, poz. 307, cyt. te? jako u.p.d.o.f.), to jednak pogl1d ten – w ocenie rozpatruj1cego niniejsz1 sprawe sk3adu orzekaj1cego – odnosi sie równie? do przepisu o to?samej treoci, zawartego w u.p.d.o.p. Zgodzia nale?y sie zatem ze stanowiskiem skar?1cej Spó3ki, odwo3uj1cej sie do ww. orzeczenia, ?e ka?dy dozwolony przepisami k.s.h. podzia3 zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. (odpowiednio - art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.p.) w przypadku przekszta3cenia spó3ki kapita3owej w spó3ke osobow1. Zawe?enie art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. (tak jak w przywo3ywanym wy?ej orzeczeniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f.) wy31cznie do zysków niepodzielonych miedzy wspólników prowadzi3oby do rozszerzenia obowi1zku podatkowego, co jest niedopuszczalne w owietle art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.
2017
20
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wygaoniecia wzajemnych wierzytelnooci i zobowi1zan
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 wrzeonia 2016 r. (data wp3ywu 27 wrzeonia 2016 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wygaoniecia wzajemnych wierzytelnooci i zobowi1zan - jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 27 wrzeonia 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wygaoniecia wzajemnych wierzytelnooci i zobowi1zan. W przedmiotowym wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. B. NV/SA (dalej: „ B. ”) jest spó3k1, która dzia3a zgodnie z prawem belgijskim, jest rezydentem podatkowym Belgii i podlega w Belgii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca3ooci swoich dochodów bez wzgledu na miejsce ich osi1gania. Celem dzia3alnooci B. w Belgii i za granic1 jest w szczególnooci wszelka dzia3alnooa zwi1zana z projektowaniem, produkcj1 i tworzeniem produktów z gumy, plastiku i innych syntetycznych materia3ów, w tym opon. S. oraz E. Sp. z o.o. (dalej: „ E. ”) s1 polskimi rezydentami podatkowymi w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o CIT, tj. osobami prawnymi posiadaj1cymi siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. S. i E. podlegaj1 w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od ca3ooci swoich dochodów, bez wzgledu na miejsce ich osi1gania.
2017
12
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.