Skutki podatkowe | Interpretacje podatkowe

Skutki podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skutki podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W którym roku podatkowym powstanie przychód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy cena sprzedaży w umowie zawartej w 2012 r. została rozłożona na cztery raty z terminami płatności pierwszych trzech rat w 2013 r. i czwartej w 2014 r.?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, ponownemu rozpatrzeniu podlega wniosek z dnia 22 maja 2013 r. (data wpływu 24 maja 2013 r.) o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 września 2016 r., sygn. akt II FSK 1955/14 oraz w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 1328/13 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2017
2
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzeda?y nieruchomooci
Fragment:
U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 13 paYdziernika 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzeda?y nieruchomooci - jest: nieprawid3owe - w czeoci dotycz1cej mo?liwooci zaliczenia sp3aty kredytu i odsetek do kwoty dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawid3owe – w pozosta3ym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 13 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzeda?y nieruchomooci. We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny. 22 grudnia 2009 roku Wnioskodawca naby3 w drodze darowizny od swojej matki niezabudowan1 dzia3ke nr 25/5. W dniu 25 maja 2010 roku Bank Spó3dzielczy udzieli3 Wnioskodawcy kredytu mieszkaniowego w wysokooci 50.000,00 z3 przeznaczonego na budowe domu jednorodzinnego. Na otrzymanej dzia3ce 25/5 Wnioskodawca wybudowa3 dom jednorodzinny. Budowa domu finansowana by3a z kredytu zaci1gnietego 25 maja 2010 roku i z w3asnych orodków. Kwota wydatkowanych orodków zosta3a udokumentowana fakturami VAT wystawionymi na adres zamieszkania Wnioskodawcy na kwote oko3o 11.300,00 z3 brutto. Ww. faktury wystawiane by3y na materia3y budowlane w okresie od 1 lipca 2010 roku do 25 listopada 2013 roku.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych przekszta3cenia spó3ki z ograniczon1 odpowiedzialnooci1 w spó3ke komandytow1
Fragment:
Pustu3, Skutki podatkowe przekszta3cenia spó3ki kapita3owej w osobow1 a interpretacja pojecia niepodzielonego zysku - glosa do wyroku WSA w Warszawie z 10 grudnia 2009r. sygn. III SA/Wa 1059/09 i z 18 stycznia 2010r. sygn. I SA/Wr 1616/09, "Przegl1d Podatkowy 2011/2/44-47), który S1d w sk3adzie rozpoznaj1cym sprawe, podziela. S1d zwraca równie? uwage, ?e identyczny pogl1d wyrazi3y sk3ad Naczelnego S1du Administracyjnego w wyrokach z 29 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 930/10 i II FSK 931/10, dotycz1cych wprawdzie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 51, poz. 307, cyt. te? jako u.p.d.o.f.), to jednak pogl1d ten – w ocenie rozpatruj1cego niniejsz1 sprawe sk3adu orzekaj1cego – odnosi sie równie? do przepisu o to?samej treoci, zawartego w u.p.d.o.p. Zgodzia nale?y sie zatem ze stanowiskiem skar?1cej Spó3ki, odwo3uj1cej sie do ww. orzeczenia, ?e ka?dy dozwolony przepisami k.s.h. podzia3 zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. (odpowiednio - art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.p.) w przypadku przekszta3cenia spó3ki kapita3owej w spó3ke osobow1. Zawe?enie art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. (tak jak w przywo3ywanym wy?ej orzeczeniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f.) wy31cznie do zysków niepodzielonych miedzy wspólników prowadzi3oby do rozszerzenia obowi1zku podatkowego, co jest niedopuszczalne w owietle art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.
2017
20
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wygaoniecia wzajemnych wierzytelnooci i zobowi1zan
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 wrzeonia 2016 r. (data wp3ywu 27 wrzeonia 2016 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wygaoniecia wzajemnych wierzytelnooci i zobowi1zan - jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 27 wrzeonia 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wygaoniecia wzajemnych wierzytelnooci i zobowi1zan. W przedmiotowym wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. B. NV/SA (dalej: „ B. ”) jest spó3k1, która dzia3a zgodnie z prawem belgijskim, jest rezydentem podatkowym Belgii i podlega w Belgii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca3ooci swoich dochodów bez wzgledu na miejsce ich osi1gania. Celem dzia3alnooci B. w Belgii i za granic1 jest w szczególnooci wszelka dzia3alnooa zwi1zana z projektowaniem, produkcj1 i tworzeniem produktów z gumy, plastiku i innych syntetycznych materia3ów, w tym opon. S. oraz E. Sp. z o.o. (dalej: „ E. ”) s1 polskimi rezydentami podatkowymi w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o CIT, tj. osobami prawnymi posiadaj1cymi siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. S. i E. podlegaj1 w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od ca3ooci swoich dochodów, bez wzgledu na miejsce ich osi1gania.
2017
12
sty

Istota:
W jaki sposób powinna być rozliczona sprzedaż nieruchomości w podatku dochodowym?
Czy wartość początkowa ujawnionego środka trwałego przy jego sprzedaży może stanowić koszt uzyskania przychodu?
Czy można ustalić wartość początkową ujawnionej nieruchomości, jako wartość określoną w operacie szacunkowym wykonanym w 2009 r.?
Fragment:
(...) skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 15 lipca 2015 r.) We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W 2004 r. rozpoczęto budowę nieruchomości scharakteryzowanej jako budynek mieszkalno-usługowy w zabudowie zwartej. Powierzchnia użytkowa części usługowej wynosi 185,89 m2, natomiast części mieszkalnej 205,90 m2. W 2005 r. nastąpił odbiór częściowy lokalu – odbiór dotyczył części mieszkalnej. Zakończenie budowy nastąpiło w 2013 r., gdzie w myśl wydanego zaświadczenia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego budynek zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych został sklasyfikowany jako budynek mieszkalny. Część mieszkalna została przeznczona na wynajem na cele mieszkalne – długoterminowe, gdzie pierwszego wynajmu dokonano w 2005 r. W przeciągu następnych czterech lat zostały wynajęte pozostałe mieszkania, które były przedmiotem najmu, aż do dnia sprzedaży.
2015
17
gru

Istota:
Skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej
Fragment:
W sytuacji zatem, gdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych uczestniczy w spółce, która w toku prowadzonej działalności gospodarczej zmienia formę prawną (podlega przekształceniu), wykładni cyt. wyżej przepisów dot. skutków podatkowych likwidacji spółki jawnej bądź komandytowej należy dokonywać także z uwzględnieniem formy prawnej, w jakiej na przestrzeni czasu funkcjonowała ww. spółka oraz obowiązujących tą spółkę (bądź jej wspólników) zasad opodatkowania. Co do zasady bowiem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie powodowało otrzymanie tych składników majątku, których źródłem będzie majątek opodatkowany wcześniej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw o podatkach dochodowych (od osób fizycznych bądź od osób prawnych), wykorzystywany do prowadzonej przez spółkę działalności. Natomiast te składniki majątku, które będą miały swoje źródło w majątku nieopodatkowanym podatkiem dochodowym (za wyjątkiem sytuacji, w której źródłem pochodzenia tych składników majątku będą przychody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, bądź od których zaniechano poboru podatku), będą skutkować powstaniem u podatnika przychodu w momencie ich otrzymania na skutek likwidacji spółki jawnej bądź komandytowej. W przeciwnym bowiem przypadku, mogłoby dojść do całkowitego nieopodatkowania przysporzeń majątkowych (zarówno na etapie ich powstania w trakcie funkcjonowania spółki, jak i ich otrzymania przez wspólnika) co byłoby sprzeczne z generalną zasadą opodatkowania wynikającą z cyt. art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także z istotą podatków dochodowych.
2015
4
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania w ramach programu motywacyjnego organizowanego przez spółkę macierzystą opcji menadżerskich uprawniających do zakupu akcji spółki z siedzibą w Luksemburgu.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w ramach programu motywacyjnego organizowanego przez spółkę macierzystą opcji menadżerskich uprawniających do zakupu akcji spółki z siedzibą w Luksemburgu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w ramach programu motywacyjnego organizowanego przez spółkę macierzystą opcji menadżerskich uprawniających do zakupu akcji spółki z siedzibą w Luksemburgu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Wnioskodawca). Wnioskodawca zajmuje stanowisko kierownicze w spółce D. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) wchodzącej w skład grupy kapitałowej (dalej: Grupa), na czele której stoi spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Spółka macierzysta). Spółka macierzysta jest organizatorem motywacyjnego programu opcyjnego (dalej: Program) adresowanego do osób piastujących najwyższe stanowiska w spółkach wchodzących w skład Grupy, w szczególności do kadry menedżerskiej, której to działania mają bezpośredni wpływ na wyniki spółek wchodzących w skład Grupy.
2015
29
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia przez przejecie Udziałowca (Spółki Dominującej)
Fragment:
Biura 29 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia przez przejecie Udziałowca (Spółki Dominującej) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia przez przejecie Udziałowca (Spółki Dominującej). We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest polskim rezydentem podatkowym. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych, sprzedaży nieruchomości, wynajmu nieruchomości oraz usług porządkowych związanych z nieruchomościami. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Dominująca). Spółka Dominująca nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej. Wnioskodawca nie posiada udziałów w Spółce Dominującej. W 2015 r. planowane jest przeprowadzenie restrukturyzacji działalności Wnioskodawcy. W ramach restrukturyzacji Wnioskodawca połączy się ze Spółką Dominującą. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2015
29
mar

Istota:
Dobrowolne umorzenie udziałów.
Fragment:
(...) skutków podatkowych zbycia akcji w celu umorzenia - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia akcji w celu umorzenia. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 oraz art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z 18 kwietnia 2014 r. nr ILPB2/415-138/14-2/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - braków formalnych wniosku. Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Wezwanie wysłano 18 kwietnia 2014 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło 23 kwietnia 2014 r.), zaś 28 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego - 25 kwietnia 2014 r.).
2014
3
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia długu w wyniku konfuzji spółek.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 17 października 2013 r. (data wpływu 21 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia długu w wyniku konfuzji spółek – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia długu w wyniku konfuzji spółek. We wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca jest głównym udziałowcem (ponad 76% udziałów w kapitale zakładowym) w spółce z o.o. mającej siedzibę w Polsce, dalej nazywanej spółką przejmowaną. Planowane jest połączenie obu podmiotów w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na Wnioskodawcę, jako spółkę przejmującą. Po dokonaniu połączenia spółka przejmowana zostanie wykreślona z KRS i przestanie istnieć. Majątek spółki przejmowanej obejmuje m.in. wierzytelności z tytułu umów pożyczek udzielonych Wnioskodawcy. W wyniku połączenia dojdzie do zlania się (konfuzji) wierzytelności i długu istniejących w ramach zobowiązań powstałych między Wnioskodawcą a spółką przejmowaną, wskutek czego zobowiązania te wygasną.
2014
30
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.