Skutki podatkowe | Interpretacje podatkowe

Skutki podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skutki podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2017 r. (data wpływu 15 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 grudnia 2017 r. został złożony ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W 2001 r. Wnioskodawca nabył mieszkanie o powierzchni 77 m 2 . W 2006 r. odkupił od wspólnoty mieszkaniowej 11 m 2 powierzchni strychowej za kwotę 5265 zł, cena została zapłacona. Zakup ten został potwierdzony notarialną umową przedwstępną. Dodatkowa powierzchnia została wówczas ujawniona w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Obecnie Wnioskodawca jest w trakcie przygotowywania dokumentów w celu zawarcia ze wspólnotą ostatecznej umowy notarialnej nabycia powierzchni strychowej pod nazwą pomieszczenie gospodarcze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku sprzedaży całego mieszkania o łącznej powierzchni 87 m 2 Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłacenia podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, umowa notarialna z 2006 r. i zapłacona w 2006 i 2007 r. cena upoważniają Go do zwolnienia od podatku w związku z upływem 5 lat od nabycia nieruchomości.
2018
15
lut

Istota:
Czy po sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, z wynajmowanymi dwoma lokalami mieszkalnymi podatek dochodowy należy rozliczyć zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 30e tej ustawy, czy też, wobec użytkowania tego budynku w latach 2012-2016 i częściowo 2017 jako budynek handlowo-usługowy, rozliczyć podatek dochodowy od łącznego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej jak zadeklarował Pan w formie podatku liniowego tj. według art. 14 ust. 2 pkt 1a ustawy?
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2017 r. (data wpływu 5 grudnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 grudnia 2017 r. (data wpływu 4 stycznia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 grudnia 2017 r. (data wpływu 4 stycznia 2018 r.). We wniosku przedstawiono następujące zderzenie przyszłe. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu w wyspecjalizowanych sklepach i usługową w zakresie wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne i użytkowe, która jest opodatkowana podatkiem liniowym. W dniu 16 stycznia 2011 r. wraz z małżonką zakupił Pan aktem notarialnym nieruchomość zabudowaną trzema budynkami gospodarczymi o powierzchni użytkowej 77,66m2, 112m2 oraz 22m2, położonymi na działce gruntu o powierzchni 467 m2. Budynek gospodarczy o powierzchni 22m2, na podstawie pozwolenia na rozbiórkę, został rozebrany, natomiast pozostałe dwa budynki gospodarcze, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zostały przebudowane na budynek handlowo-usługowo-mieszkalny (dwa lokale handlowe znajdujące się na parterze, lokal mieszkalny znajdujący się na poddaszu).
2018
17
sty

Istota:
Skutki podatkowe sfinansowania szkoleń i warsztatów nauczycielom, pedagogom, oraz pracownikom MGOPS w ramach gminnego programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Fragment:
(...) skutków podatkowych sfinansowania szkoleń i warsztatów nauczycielom, pedagogom, oraz pracownikom MGOPS w ramach gminnego programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17 listopada 2017 r. (data wpływu 21 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania szkoleń i warsztatów nauczycielom, pedagogom, oraz pracownikom MGOPS w ramach gminnego programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Miejska uchwaliła gminny program w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W ramach programu organizowane są szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy nie są członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2017
30
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko ‒ przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2017 r. (data wpływu 6 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie pytań nr 1 i 2 dotyczących skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 lutego 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza nabyć całość lub większościowy pakiet (pow. 50% praw głosu) udziałów/akcji w innej spółce kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie Unii Europejskiej (dalej: „ Spółka ”). Spółka będzie miała jedną z form prawnych wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy o CIT. Możliwe jest także, że Spółka będzie miała siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Udziały/akcje w Spółce zostaną nabyte w drodze aportu (wkładu niepieniężnego). W zamian za nabyte w drodze aportu udziały/akcje Spółki, Wnioskodawca wyda dotychczasowym wspólnikom Spółki własne udziały. Wnioskodawca rozważa odpłatne zbycie w przyszłości całości lub części udziałów/akcji w Spółce w celu ich umorzenia.
2017
24
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wydania weksli własnych przez Wnioskodawcę i otrzymania przez niego od odbiorców weksli kwot stanowiących sumy wekslowe
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 3 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wydania weksli własnych przez Wnioskodawcę i otrzymania przez niego od odbiorców weksli kwot stanowiących sumy wekslowe - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wydania weksli własnych przez Wnioskodawcę i otrzymania przez niego od odbiorców weksli kwot stanowiących sumy wekslowe. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. B. Sp. z o.o. SKA (dalej jako „ Wnioskodawca ”) w przeszłości wystawiała i zamierza w przyszłości wystawiać weksle własne, to jest takie, z których wynika obowiązek zapłaty przez wystawcę weksla określonej kwoty pieniężnej. Wspomniane weksle charakteryzują się następującymi cechami: suma wekslowa podlega oprocentowaniu, weksle wydawane są podmiotom bezpośrednio lub pośrednio powiązanym kapitałowo z Wnioskodawcą w związku z otrzymaniem weksli, ich odbiorcy dokonują przelewu na rachunek bankowy wystawcy weksli (Wnioskodawcy) kwot równym sumie wekslowej, po pewnym czasie (...)
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym i związanych z tym obowiązków płatnika
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2017 r. (data wpływu 23 stycznia 2017 r.) uzupełnione pismem z dnia 15 lutego 2017 r. (data wpływu 20 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym i związanych z tym obowiązków płatnika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym i związanych z tym obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. D. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Wnioskodawca ”, „ Spółka ”, „ Spółka polska ”) wchodzi w skład międzynarodowego holdingu D., w którym podmiotem wiodącym jest spółka prawa brytyjskiego D. Plc. („ Spółka matka ”). Akcje Spółki matki są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Londynie. Według wiedzy Spółki, Spółka matka podjęła decyzję o przyjęciu grupowego planu akcyjnego (dalej: „ Plan ” lub „ Program ”). Zasady działania Planu, w tym przyznawania akcji na jego podstawie, określa specjalny dokument przyjęty przez Spółkę matkę (D. 2013 International Sharesave Plan). Zgodnie z Planem, uczestnikiem Programu może być pracownik zatrudniony w Spółce.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów własnych w celu umorzenia.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2017 r. (data wpływu 27 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów własnych w celu umorzenia - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów własnych w celu umorzenia. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Spółka Sp. z o. o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka z o.o.) jest polską spółką prawa handlowego. Wnioskodawca podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Umowa Spółki z o. o. przewiduje możliwość dobrowolnego, nieodpłatnego umorzenia udziałów zgodnie z art. 199 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.; dalej: KSH). Jednym ze wspólników Spółki z o. o. jest zagraniczna spółka kapitałowa (dalej: Spółka 2), która objęła udziały w Spółce z o. o. w zamian za aport przedsiębiorstwa. Aktualnie planowane jest dokonanie nabycia całości udziałów Spółki 2 przez Spółkę z o. o. celem ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przejęcia zobowiązania kredytowego (długu) przez byłą żonę Wnioskodawcy.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2016 r. (data wpływu 2 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przejęcia zobowiązania kredytowego (długu) przez byłą żonę Wnioskodawcy - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji w indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przejęcia zobowiązania kredytowego (długu) przez byłą żonę Wnioskodawcy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zawarł związek małżeński w 1993 r. Strony połączyła wówczas ustawowa wspólność majątkowa małżeńska, w okresie późniejszym również żadnych umów majątkowych nie zawierały. W trakcie trwania małżeństwa żona Wnioskodawcy otrzymała w darowiźnie dwie działki , dla których Sąd Rejonowy prowadzi dwie odrębne księgi wieczyste i które – z uwagi na brak jakichkolwiek odmiennych postanowień darczyńcy w tym zakresie – weszły do jej majątku osobistego. Następnie na obu tych działkach (na każdej w części) małżonkowie wybudowali wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. 136 m2. Środki na budowę pochodziły zarówno z majątku wspólnego, jak i z majątków osobistych obojga małżonków oraz z zaciągniętego na ten cel kredytu mieszkaniowego w wysokości 79.800,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset zł).
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wypłacenia na podstawie wyroku sądowego odsetek ustawowych od wypłaconego zadośćuczynienia.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2017 r. (data wpływu 17 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacenia na podstawie wyroku sądowego odsetek ustawowych od wypłaconego zadośćuczynienia – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłacenia na podstawie wyroku sądowego odsetek ustawowych od wypłaconego zadośćuczynienia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 5 czerwca 2010 r. w wypadku samochodowym, zginą syn Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni wystąpiła do Sądu Okręgowego, Wydział Cywilny z pozwem o zapłatę kwoty 250.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23 września 2010 r. tytułem odszkodowania z tytułu śmierci bliskiej osoby. Wyrokiem Sądu Okręgowego, Wydział Cywilnej, zasądzono od ubezpieczyciela na korzyść Wnioskodawczyni zadośćuczynienie wraz z ustawowymi odsetkami. W apelacji do Sądu Apelacyjnego Wydział Cywilny, został utrzymany ww. wyrok Sądu Okręgowego. Odsetki za zwłokę od dnia 23 września 2010 r. do dnia zapłaty tj. do dnia 29 października 2016 r. wynosiły w sumie kwotę w wysokości 60.936,99 (sześćdziesiąt tysięcy, dziewięćset trzydzieści sześć złotych 99/100).
2017
10
maj

Istota:
W którym roku podatkowym powstanie przychód z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku gdy cena sprzedaży w umowie zawartej w 2012 r. została rozłożona na cztery raty z terminami płatności pierwszych trzech rat w 2013 r. i czwartej w 2014 r.?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, ponownemu rozpatrzeniu podlega wniosek z dnia 22 maja 2013 r. (data wpływu 24 maja 2013 r.) o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 września 2016 r., sygn. akt II FSK 1955/14 oraz w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 1328/13 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2017
2
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.