Skutki podatkowe | Interpretacje podatkowe

Skutki podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skutki podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wygaoniecia wzajemnych wierzytelnooci i zobowi1zan
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 wrzeonia 2016 r. (data wp3ywu 27 wrzeonia 2016 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wygaoniecia wzajemnych wierzytelnooci i zobowi1zan - jest prawid3owe. UZASADNIENIE W dniu 27 wrzeonia 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wygaoniecia wzajemnych wierzytelnooci i zobowi1zan. W przedmiotowym wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e. B. NV/SA (dalej: „ B. ”) jest spó3k1, która dzia3a zgodnie z prawem belgijskim, jest rezydentem podatkowym Belgii i podlega w Belgii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od ca3ooci swoich dochodów bez wzgledu na miejsce ich osi1gania. Celem dzia3alnooci B. w Belgii i za granic1 jest w szczególnooci wszelka dzia3alnooa zwi1zana z projektowaniem, produkcj1 i tworzeniem produktów z gumy, plastiku i innych syntetycznych materia3ów, w tym opon. S. oraz E. Sp. z o.o. (dalej: „ E. ”) s1 polskimi rezydentami podatkowymi w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o CIT, tj. osobami prawnymi posiadaj1cymi siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. S. i E. podlegaj1 w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od ca3ooci swoich dochodów, bez wzgledu na miejsce ich osi1gania.
2017
12
sty

Istota:
W jaki sposób powinna być rozliczona sprzedaż nieruchomości w podatku dochodowym?
Czy wartość początkowa ujawnionego środka trwałego przy jego sprzedaży może stanowić koszt uzyskania przychodu?
Czy można ustalić wartość początkową ujawnionej nieruchomości, jako wartość określoną w operacie szacunkowym wykonanym w 2009 r.?
Fragment:
(...) skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 15 lipca 2015 r.) We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W 2004 r. rozpoczęto budowę nieruchomości scharakteryzowanej jako budynek mieszkalno-usługowy w zabudowie zwartej. Powierzchnia użytkowa części usługowej wynosi 185,89 m2, natomiast części mieszkalnej 205,90 m2. W 2005 r. nastąpił odbiór częściowy lokalu – odbiór dotyczył części mieszkalnej. Zakończenie budowy nastąpiło w 2013 r., gdzie w myśl wydanego zaświadczenia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego budynek zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych został sklasyfikowany jako budynek mieszkalny. Część mieszkalna została przeznczona na wynajem na cele mieszkalne – długoterminowe, gdzie pierwszego wynajmu dokonano w 2005 r. W przeciągu następnych czterech lat zostały wynajęte pozostałe mieszkania, które były przedmiotem najmu, aż do dnia sprzedaży.
2015
17
gru

Istota:
Skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej
Fragment:
W sytuacji zatem, gdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych uczestniczy w spółce, która w toku prowadzonej działalności gospodarczej zmienia formę prawną (podlega przekształceniu), wykładni cyt. wyżej przepisów dot. skutków podatkowych likwidacji spółki jawnej bądź komandytowej należy dokonywać także z uwzględnieniem formy prawnej, w jakiej na przestrzeni czasu funkcjonowała ww. spółka oraz obowiązujących tą spółkę (bądź jej wspólników) zasad opodatkowania. Co do zasady bowiem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie powodowało otrzymanie tych składników majątku, których źródłem będzie majątek opodatkowany wcześniej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw o podatkach dochodowych (od osób fizycznych bądź od osób prawnych), wykorzystywany do prowadzonej przez spółkę działalności. Natomiast te składniki majątku, które będą miały swoje źródło w majątku nieopodatkowanym podatkiem dochodowym (za wyjątkiem sytuacji, w której źródłem pochodzenia tych składników majątku będą przychody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, bądź od których zaniechano poboru podatku), będą skutkować powstaniem u podatnika przychodu w momencie ich otrzymania na skutek likwidacji spółki jawnej bądź komandytowej. W przeciwnym bowiem przypadku, mogłoby dojść do całkowitego nieopodatkowania przysporzeń majątkowych (zarówno na etapie ich powstania w trakcie funkcjonowania spółki, jak i ich otrzymania przez wspólnika) co byłoby sprzeczne z generalną zasadą opodatkowania wynikającą z cyt. art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także z istotą podatków dochodowych.
2015
4
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych otrzymania w ramach programu motywacyjnego organizowanego przez spółkę macierzystą opcji menadżerskich uprawniających do zakupu akcji spółki z siedzibą w Luksemburgu.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w ramach programu motywacyjnego organizowanego przez spółkę macierzystą opcji menadżerskich uprawniających do zakupu akcji spółki z siedzibą w Luksemburgu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w ramach programu motywacyjnego organizowanego przez spółkę macierzystą opcji menadżerskich uprawniających do zakupu akcji spółki z siedzibą w Luksemburgu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Wnioskodawca). Wnioskodawca zajmuje stanowisko kierownicze w spółce D. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) wchodzącej w skład grupy kapitałowej (dalej: Grupa), na czele której stoi spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Spółka macierzysta). Spółka macierzysta jest organizatorem motywacyjnego programu opcyjnego (dalej: Program) adresowanego do osób piastujących najwyższe stanowiska w spółkach wchodzących w skład Grupy, w szczególności do kadry menedżerskiej, której to działania mają bezpośredni wpływ na wyniki spółek wchodzących w skład Grupy.
2015
29
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia przez przejecie Udziałowca (Spółki Dominującej)
Fragment:
Biura 29 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia przez przejecie Udziałowca (Spółki Dominującej) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia przez przejecie Udziałowca (Spółki Dominującej). We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest polskim rezydentem podatkowym. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych, sprzedaży nieruchomości, wynajmu nieruchomości oraz usług porządkowych związanych z nieruchomościami. Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Dominująca). Spółka Dominująca nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej. Wnioskodawca nie posiada udziałów w Spółce Dominującej. W 2015 r. planowane jest przeprowadzenie restrukturyzacji działalności Wnioskodawcy. W ramach restrukturyzacji Wnioskodawca połączy się ze Spółką Dominującą. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2015
29
mar

Istota:
Dobrowolne umorzenie udziałów.
Fragment:
(...) skutków podatkowych zbycia akcji w celu umorzenia - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia akcji w celu umorzenia. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 oraz art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z 18 kwietnia 2014 r. nr ILPB2/415-138/14-2/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - braków formalnych wniosku. Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Wezwanie wysłano 18 kwietnia 2014 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło 23 kwietnia 2014 r.), zaś 28 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego - 25 kwietnia 2014 r.).
2014
3
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia długu w wyniku konfuzji spółek.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 17 października 2013 r. (data wpływu 21 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia długu w wyniku konfuzji spółek – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia długu w wyniku konfuzji spółek. We wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca jest głównym udziałowcem (ponad 76% udziałów w kapitale zakładowym) w spółce z o.o. mającej siedzibę w Polsce, dalej nazywanej spółką przejmowaną. Planowane jest połączenie obu podmiotów w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na Wnioskodawcę, jako spółkę przejmującą. Po dokonaniu połączenia spółka przejmowana zostanie wykreślona z KRS i przestanie istnieć. Majątek spółki przejmowanej obejmuje m.in. wierzytelności z tytułu umów pożyczek udzielonych Wnioskodawcy. W wyniku połączenia dojdzie do zlania się (konfuzji) wierzytelności i długu istniejących w ramach zobowiązań powstałych między Wnioskodawcą a spółką przejmowaną, wskutek czego zobowiązania te wygasną.
2014
30
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania poręczenia.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 26 lipca 2013 r. (data wpływu 29 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania poręczenia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania nieodpłatnego świadczenia. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. „ A ” Sp. z o.o. jest spółką komunalną, w której 100 % udziałów posiada Gmina. Spółka powstała w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W celu wykonywania tych zadań Spółka realizuje inwestycje w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Na sfinansowanie budowy tej infrastruktury Spółka zaciągnęła pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako zabezpieczenie tych pożyczek ustanowiona została hipoteka na nieruchomości będącej własnością Gminy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy jako zabezpieczenia pożyczek udzielonych Spółce stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...
2014
31
sty

Istota:
Czy, na płaszczyźnie przedstawionego zdarzenia przyszłego, spółka powstała w wyniku połączenia przez zawiązanie nowej spółki będzie następcą (sukcesorem) wszystkich przewidzianych w przepisach prawa podatkowego praw i obowiązków przysługujących Wnioskodawcy przed połączeniem, w tym w zakresie podatkowej amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
Fragment:
(...) skutków podatkowych połączenia spółek (pytanie nr 1) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 września 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przejścia na następcę prawnego praw wynikających z interpretacji indywidualnych wydanych dla Spółki. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej również: „ Spółka ”) planuje dokonać połączenia z inną spółką prawa handlowego w trybie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez zawiązanie nowej spółki kapitałowej, na którą przejdzie majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (tzw. łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). Łączące się spółki zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z dniem połączenia nowo zawiązana spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki łączących się spółek, w tym prawa i obowiązki Wnioskodawcy, przewidziane w przepisach prawa podatkowego.
2013
23
maj

Istota:
Skutki podatkowe zbycia nieruchomości.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2013 r. (data wpływu 11 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Dnia 6 września 2006 r. Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Pana firmy prowadzonej w spółce cywilnej, obejmującą likwidację jej majątku. Postępowanie upadłościowe w stosunku do wspólnika zostało zakończone. W 2003 r. nabył Pan dwa lokale mieszkalne, które następnie w 2006 r. podarował rodzicom. Rodzice natomiast przedmiotowe mieszkania zbyli na rzecz osoby trzeciej. Zgodnie z postanowieniami art. 127 i następnych ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze czynność darowizny była bezskuteczna w stosunku do masy upadłości. W wyniku toczących się procesów przed Sądem Okręgowym i Sądem Rejonowym wyrokiem zaocznym z dnia 28 grudnia 2011 r. Sad Rejonowy nakazał: nabywcy lokali aby wydał powodowi – syndykowi masy upadłości występującemu w Pana imieniu – oba lokale, oraz uzgodnić treść ksiąg wieczystych prowadzonych dla ww. lokali mieszkalnych w ten sposób, że w miejsce nabywcy lokali wpisać Pana jako właściciela.
2013
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.