Skutki interpretacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skutki interpretacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca, na podstawie już wydanego korzystnego dla podatników i odmiennego od wielu dotychczasowych interpretacji podatkowych stanowiska Ministra Finansów, powinien skorygować zeznania podatkowe CIT-8 za lata 2008-2008 i od wielkości niespłaconych pożyczek naliczyć odsetki oraz ww. przychody podatkowe opodatkować jako przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych świadczeń z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Z powyższego przepisu wynika zatem, iż skutki interpretacji indywidualnej dotyczą tylko tego podmiotu, dla którego została ona wydana (indywidualność interpretacji). Interpretacja indywidualna wydawana jest na podstawie okoliczności faktycznych ujawnianych przez zainteresowanego w treści wniosku o jej wydanie. Należy zauważyć, że interpretacja przepisów prawa podatkowego to czynność uprawnionego organu, która w odróżnieniu od aktu administracyjnego (decyzji) nie jest co do zasady skierowana wprost na wywołanie (...)

2011
1
wrz

Istota:

Określenie momentu uzyskania ochrony przez podatnika w związku z otrzymaniem pisemnej interpretacji przepisów podatkowych potwierdzającej stanowisko wnioskodawcy

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2010r. (data wpływu 20 lipca 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2010r. (data wpływu 9 sierpnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie określenia momentu uzyskania ochrony przez podatnika w związku z otrzymaniem pisemnej interpretacji przepisów podatkowych potwierdzającej stanowisko wnioskodawcy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lipca 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
wrz

Istota:

Określenie momentu uzyskania ochrony przez podatnika w związku z otrzymaniem pisemnej interpretacji przepisów podatkowych negujące stanowisko wnioskodawcy

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2010r. (data wpływu 20 lipca 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2010r. (data wpływu 9 sierpnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie określenia momentu uzyskania ochrony przez podatnika w związku z otrzymaniem pisemnej interpretacji przepisów podatkowych negującej stanowisko wnioskodawcy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lipca 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
wrz

Istota:

Momentu uzyskania ochrony przez podatnika w związku z otrzymaniem pisemnej interpretacji przepisów podatkowych negującej stanowisko wnioskodawcy uchylonej przez WSA

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2010r. (data wpływu 20 lipca 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2010r. (data wpływu 9 sierpnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie określenia momentu uzyskania ochrony przez podatnika w związku z otrzymaniem pisemnej interpretacji przepisów podatkowych negującej stanowisko wnioskodawcy uchylonej przez WSA – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lipca 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
wrz

Istota:

Momentu uzyskania ochrony przez podatnika w związku z otrzymaniem pisemnej interpretacji przepisów podatkowych negującej stanowisko wnioskodawcy uchylonej przez NSA w wyniku skargi kasacyjnej złożonej przez podatnika

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2010r. (data wpływu 20 lipca 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2010r. (data wpływu 9 sierpnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie określenia momentu uzyskania ochrony przez podatnika w związku z otrzymaniem pisemnej interpretacji przepisów podatkowych negującej stanowisko wnioskodawcy uchylonej przez NSA w wyniku skargi kasacyjnej złożonej przez podatnika – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lipca 2010r. wpłynął (...)

2011
1
wrz

Istota:

Moment uzyskania ochrony przez podatnika w związku z otrzymaniem pisemnej interpretacji przepisów podatkowych negującej stanowisko wnioskodawcy uchylonej przez NSA w wyniku skargi kasacyjnej złożonej przez organ

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2010r. (data wpływu 20 lipca 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2010r. (data wpływu 9 sierpnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie określenia momentu uzyskania ochrony przez podatnika w związku z otrzymaniem pisemnej interpretacji przepisów podatkowych negującej stanowisko wnioskodawcy uchylonej przez NSA w wyniku skargi kasacyjnej złożonej przez organ – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lipca 2010r. wpłynął ww. (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy prawa i uprawnienia A. GmbH wynikające z uzyskanych przez tę spółkę interpretacji indywidualnych, wydanych po 1 lipca 2007 r., wynikające z art. 14k —14 p Ordynacji podatkowej, przejdą po połączeniu na B jako następcę prawnego A. GmbH ?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30.07.2010r. (data wpływu 02.08.2010r.), uzupełnionym na wezwanie z dnia 12.10.2010r. (data doręczenia 14.10.2010r.) pismem z dnia 18.10.2010r. (data nadania 18.10.2010r., data wpływu 20.10.2010r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych połączenia spółek (pytanie numer 1) - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02.08.2010r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
lip

Istota:

Jest rzeczą bezsporną, że w sprawie, w której zapadł zakwestionowany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia 8 czerwca 2005 r. zostało doręczone wnioskodawcy już po upływie terminu przewidzianego w art. 14 b § 3 Ord. pod., bowiem dopiero w dniu 10 czerwca 2005 r. Płynie z tego wniosek, że wbrew zapatrywaniom autora skargi kasacyjnej, sąd administracyjny pierwszej instancji słusznie wytknął wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem wspomnianego przepisu, co uzasadniało uchylenie zarówno jej, jak i poprzedzającego ją postanowienia.

Fragment:

(...) Zaskarżoną decyzją z dnia 7 października 2005 r., Dyrektor Izby Skarbowej w W. odmówił skarżącemu M. G. zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia 8 czerwca 2005 r., którego przedmiotem było udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Skarżący pismem z dnia 7 lutego 2005 r. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm. dalej Ord.pod.). Przestawiając stan faktyczny sprawy skarżący stwierdził, że był udziałowcem spółki z o.o. "B. V." (dalej Spółka) która w sierpniu 1999 r. została przekształcona w spółkę akcyjną. Skarżącemu zostały wydane akcje spółki "B. V." o wartości odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce z o.o. w 2004 r. skarżący sprzedał części tych (...)

2011
1
maj

Istota:

Urząd oddaje w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowe. Zgodnie z interpretacją urzędu skarbowego, obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie. W świetle tej interpretacji Urząd dokonał naliczenia podatku VAT od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przypadających na dzień 31 maraca 2005r. (również niezapłaconych przez użytkowników) i odprowadził podatek do wg. złożonej deklaracji VAT-7 . Decyzją Dyrektora Izby Skarbowej, zmieniono ww. interpretację, i stwierdzono, iż obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą otrzymania zapłaty poszczególnych opłat należnych za użytkowanie wieczyste.
Strona pyta, czy w świetle zmiany interpretacji przepisów powinna dokonać korekt deklaracji VAT-7. Zdaniem Strony nie należy korygować deklaracji VAT-7.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1. ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. jednakże zgodnie z art. 14b § 1 interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli (...)