PP-1/191/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kogo należy rozumieć pod pojęciem "podatnik VAT czynny"i kiedy następuje skuteczne zawiadomienie?

PP-1/191/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. korekta podatku
  2. podatnik czynny
  3. skuteczność doręczenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności

Spółka zamierza skorzystać z art.89a ustawy o podatku od towarów i usług i skorygować podatek należny z tytułu wykonanej i niezapłaconej usługi, która miała miejsce w lutym i marcu 2003r. Kontrahentem (dłużnikiem) jest spółka z o.o., w stosunku do której została bezskutecznie przeprowadzona egzekucja komornicza. Obecnie Spółka nie posiada informacji czy dłużnik jest nadal zarejestrowany jako podatnik VAT oraz nie zna aktualnej faktycznej siedziby dłużnika a wszelka korespondencja kierowana do dłużnika listami poleconymi cofa się z adnotacją "dłużnik się wyprowadził".

Podatnik we wniosku z dnia 17.06.2005r. zwraca się o wyjaśnienie pojęcia "czynny podatnik VAT" w świetle art.89a ust.2.1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w jaki sposób dokonywać skutecznie zawiadomienia o którym mowa w art.89a pkt 2.6 tej ustawy.

Zdaniem Spółki "podatnik VAT czynny" to taki, który nie wyrejestrował się z ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku VAT przez urząd skarbowy i w niej figuruje bez względu na to czy składa deklaracje podatkowe czy nie. Skuteczne zawiadomienie to przesłanie listu poleconego na ostatni adres dłużnika i nie ma znaczenia z jaką adnotacją zostanie on zwrócony przez pocztę.

Organ podatkowy stwierdza, iż w zakresie wyżej przedstawionego zapytania zgadza się ze stanowiskiem Spółki o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie zgodny jest ze stanem rzeczywistym. W art. 89a ust.2 pkt 1-6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) wymienione zostały warunki, których spełnienie umożliwia podatnikowi skorygowanie podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. I tak w pkt 1 wymieniono : dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art.15 ust.1. zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Podatnik określony w art.15 ust.1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług to osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami VAT czynnymi są wszyscy podatnicy VAT, z wyjątkiem: podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego od VAT przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców (art.113 ustawy o podatku od towarów i usług)podatników VAT wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od VAT ( art.43 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług) Dla potwierdzenia czy kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym Spółka może skorzystać z uprawnienia, które przysługuje podatnikowi na podstawie art.96 ust.13 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

W myśl art.89a ust.2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług skuteczne doręczenie zawiadomienia, o którym mowa w tym przepisie jest jednym z warunków skorzystania z ulgi określonej w art.89a ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. Do zawiadomienia tego ustawa o podatku od towarów i usług w art.89b ust.5 nakazuje stosować przepisy Ordynacji podatkowej. W art.144-154 Ordynacji podatkowej określono zasady doręczania pism. Zgodnie z art.151 pisma osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności- osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Przepisy art.146, art.148 §2 pkt 1 i art.150 stosuje się odpowiednio. W art.150 i art.151a określono warunki uznania doręczenia pism za skuteczne.

Równocześnie należy zaznaczy, iż w myśl art.8 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90 poz756) przepisy art.89a i art.89b ustawy wymienionej w art.1 mają zastosowanie do wierzytelności powstałych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a więc do wierzytelności powstałych po dniu 1 czerwca 2005r.

Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonywania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.