PUS.I/423/67-1/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie akcji

PUS.I/423/67-1/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. skuteczność czynności cywilnoprawnej
  2. sprzedaż akcji
  3. zakup akcji
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Z. S.A. w R. z dnia 12.10.2005 r.(…) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie akcji, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku spółki Z. S.A. stanu faktycznego wynika, iż na mocy umowy z dnia 31.08.2005 r. dokonała ona sprzedaży posiadanych akcji w spółce akcyjnej „I.” z siedzibą w I. (Federacja Rosyjska) o wartości nominalnej 451.800,17 zł za kwotę 1 $ amerykańskiego. Decyzja o sprzedaży za cenę możliwą do uzyskania była podyktowana brakiem możliwości kontroli spółki w zakresie prowadzonej działalności, jak również brakiem efektów ekonomicznych w postaci korzyści finansowych. W uzupełnieniu do wniosku spółka podała, iż udziały zostały nabyte częściowo za wniesiony aport w postaci środków trwałych, materiałów, wyrobów gotowych i części zamiennych, a częściowo w gotówce. Zapytanie spółki dotyczy uznania za koszt uzyskania przychodu wartości przedmiotowych akcji w momencie ich odpłatnej sprzedaży. Zdaniem podatnika, w kontekście przytoczonego we wniosku art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki na nabycie akcji uznaje się za koszty uzyskania przychodu.

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i stanowiska podatnika tut. organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem uzyskania przychodów, będą one jednak kosztem przy ustalaniu dochodu z odpłatnego ich zbycia. Sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji uzależniony jest od sposobu ich nabycia (objęcia), tj. w zamian za gotówkę lub wkład niepieniężny. W sytuacji nabycia akcji w zamian za gotówkę, przy obliczaniu dochodu z odpłatnego ich zbycia podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie koszty, które były związane z nabyciem akcji, a więc nie tylko cenę nabycia tych akcji, ale również koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa inwestycyjnego, koszty czynności notarialnych czy maklerskich, a także odsetki od kredytu zaciągniętego na nabycie akcji. Natomiast w przypadku nabycia akcji w zamian za wkład niepieniężny zastosowanie znajdzie art. 4 ust. 3 ustawy z 9.06.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 60, poz. , 700) w którym postanowiono, że jeśli takie objecie miało miejsce przed dniem 1.01.2001 r., koszt uzyskania przychodu określa się na podstawie przepisów obowiązujących w roku objęcia tych akcji.

Niezależnie od powyższego tut. organ podatkowy zwraca uwagę na treść art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiący: „Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.” Zatem skuteczność zawartej przez spółkę umowy sprzedaży akcji uwarunkowana jest tym, czy nie jest ona sprzeczna z prawem podatkowym. Właściwa ocena umowy wymaga wnikliwej analizy jej treści przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych, które miały wpływ na tę treść.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.