Skup | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skup. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu myśliwego.

Fragment:

Myśliwi upolowaną zwierzynę przekazują do punktu skupu albo pobierają na użytek własny. W pierwszym przypadku właściciel punktu skupu wystawia dokument MP, w którym określa wagę oddanej tuszy i cenę za 1 kg określonego gatunku zwierzyny. Na podstawie dokumentów MP Koło wystawia fakturę sprzedaży i na jej podstawie otrzymuje zapłatę za oddaną zwierzynę. Zgodnie z wewnętrzną uchwałą Koła, Koło wypłaca myśliwemu, który pozyskał zwierzynę, 20% wartości oddanej tuszy jako rekompensatę kosztów polowania. W drugiej sytuacji, do dnia podjęcia Uchwały Walnego Zebrania myśliwy zobowiązany był wnieść do Koła opłatę na podstawie Protokołu pobrania zwierzyny na użytek własny, wynikającą z przemnożenia wagi tuszy przez cenę aktualnie obowiązującą w punkcie skupu na danym terenie i tu również zgodnie z wewnętrzną uchwałą Koła naliczana i wypłacana była premia w wysokości 20% wartości pobranej tuszy jako rekompensata kosztów polowania. W maju 2016 roku Walne zgromadzenie Koła podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia ryczałtu w wysokości 200 zł za tuszę jelenia - łani pobraną na użytek własny oraz 150 zł za tuszę jelenia - cielaka pobranego na użytek własny, z obowiązkiem okazania tuszy wraz z łbem członkowi Zarządu Koła w danym obwodzie.

2018
15
kwi

Istota:

1. Czy myśliwy otrzymujący rekompensatę za pozyskaną zwierzynę, w wysokości 20% wartości tuszy zwierzyny uzyskuje dochód, od którego powinien odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, w sytuacji gdy zarząd koła nie wystawia PIT-u i nie odprowadza podatku?
2. Czy myśliwy kupujący tuszę na własny użytek wg. ceny skupu bez względu na wagę osiąga przychód, który to powinien stanowić podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest myśliwym, członkiem koła łowieckiego, w którym stosowana jest procedura wypłacania myśliwemu (który pozyskał zwierzynę i dostarczył ją do punktu skupu) 20% wartości tuszy tej zwierzyny. Przykład: myśliwy pozyskał sarnę, której tusza waży 18 kg, zaś 1 kg sarniny kosztuje w skupie 15 zł, zatem wartość tuszy to kwota 270 zł, wobec czego myśliwemu wypłaca się kwotę 54 zł (20% wartości tej tuszy). Ww. wartości zarząd koła nie wypłaca myśliwemu lecz księguje w poczet składek członkowskich, która ustalona jest na kwotę 360 zł rocznie plus jednorazowa rocznie składka PZŁ w kwocie 354 zł. W związku z otrzymaniem gratyfikacji za polowanie myśliwy nie musi płacić składek. Jednocześnie w przypadku zakupu przez myśliwego np. tuszy dzika na użytek własny o wadze 25 kg ustala się płatność 5 zł za kg według ceny skupu, co daje kwotę 125 zł. Przy zakupie przez myśliwego nie jest naliczana ww. 20% bonifikata. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i zacytowane przepisy prawa stwierdzić należy, że rekompensata za pozyskanie zwierzyny stanowi dla myśliwego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym i to niezależnie od tego, czy ww. gratyfikacja zostaje wypłacona myśliwemu, czy też zarachowana na poczet należnych składek członkowskich.

2016
2
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wykupem przez myśliwego upolowanej zwierzyny na użytek własny po cenie niższej niż w punkcie skupu od Koła Łowieckiego

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca odstrzeloną zwierzynę wycenia według cen rynkowych, czyli cen stosowanych przez punkt skupu, którą odsprzedaje myśliwym na własny użytek. Wnioskodawca planuje podjąć uchwałę dotyczącą pobierania przez myśliwego zwierzyny na użytek własny po cenie niższej niż w punkcie skupu. Uchwała po jej podjęciu będzie obowiązywała wszystkich członków Koła Łowieckiego. O tym, czy kupno upolowanych sztuk zwierzyny po cenach preferencyjnych stanowi dla nabywcy przychód decyduje okoliczność, czy takie świadczenie może otrzymać każdy myśliwy należący do koła łowieckiego. Jeżeli dla wszystkich myśliwych należących do koła ustalane są jednakowe zasady nabycia tuszy zwierzęcej, to obniżona cena nabycia nie ma charakteru indywidualnego i różnica między ceną zakupu w kole łowieckim a regularną ceną skupu nie będzie stanowić przychodu. Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz powyższe uregulowania prawne, stwierdzić należy, że brak będzie podstaw do zakwalifikowania różnicy między ceną stosowaną przez punkt skupu zwierzyny, a ceną stosowaną przez Wnioskodawcę jako przychodu myśliwego z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nawiązując zatem do powyższej definicji świadczenia nieodpłatnego należy wskazać, że myśliwy nie uzyska korzyści kosztem Koła Łowieckiego, bowiem wysokość ceny za tuszę zwierzęcą zostanie przyjęta przez Koło w wewnętrznej uchwale.

2015
4
wrz

Istota:

Różnica, jaka powstała pomiędzy pierwotną wysokością składki członkowskiej a nowo powstałą wartością ustaloną przez Walne Zgromadzenie Koła, tj. obniżenie jej o sumę równoważną 20% wartości tusz dostarczonych do punktu skupu nie jest przychodem myśliwego w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym jak słusznie twierdzi Wnioskodawca nie jest zobowiązany do pełnienia obowiązków płatnika, ani do wystawienia informacji PIT-8C, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli, Koło jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i mogąca prowadzić działalność gospodarczą wewnętrzną uchwałą ustali cenę tuszy na użytek własny w formie ryczałtu na poziomie niższym niż wartość tuszy w najbliższym punkcie skupu, różnica między cenami nie będzie stanowić przychód myśliwego, a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki informacyjne, tj. obowiązek wystawienia informacji PIT-8C oraz żadne obowiązki płatnika.

Fragment:

Myśliwy z upolowaną zwierzyną może: odstawić tuszę do punktu skupu gdzie osoba odpowiedzialna za skup wystawia dokument przyjęcia tuszy, w którym podane są dane myśliwego oraz wartość tuszy będącą iloczynem ceny za kilogram tuszy danego gatunku w danej klasie oraz jej wagi. Właściciel skupu wypłaca należną sumę Kołu Łowieckiemu. Myśliwy może także zabrać tusze upolowanej zwierzyny na użytek własny wpłacając w przypadku Wnioskodawcy do kasy Koła cenę ryczałtową ustaloną przez Walne Zgromadzenie Członków Koła na tuszę zwierzyny danego gatunku. Pozyskaniem zwierzyny zajmują się myśliwi zrzeszeni w Kole, a przychód ze sprzedaży tusz zwierzyny oraz poroży samców zwierzyny płowej jest przychodem Koła a nie myśliwego. Myśliwy pozyskując zwierzynę ponosi koszty związane z zakupem amunicji, dojazdem do łowiska, transportem tuszy zwierzyny do punktu skupu. W przypadku tuszy zwierzyny dostarczonej do punktu skupu Walne Zgromadzenie Koła podjęło uchwałę o obniżeniu składki członkowskiej myśliwemu na kolejny rok gospodarczy o 20% wartości dostarczonych do punktu skupu tusz. Zapis uchwały Walnego Zgromadzenia Koła dotyczy jednakowo wszystkich myśliwych zrzeszonych w Kole. Zgodnie z § 53 pkt 10 i § 61 pkt 1 Statutu Koła wszystkie uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie Członków Koła dotyczą jednakowo wszystkich członków Koła.

2013
3
gru

Istota:

W jaki sposób dokumentować zakup od ludności uszkodzonych palet drewnianych?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na zakupie (skupie) i sprzedaży używanych opon samochodowych, których stan techniczny uczynił je nienadającymi się do dalszej eksploatacji. Nabywcą ww. zużytych opon będą zakłady zajmujące się bieżnikowaniem opon, bądź przerabianiem ich na inne wyroby (np. gumowy granulat). Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że używane opony samochodowe wycofane z dalszej eksploatacji w pojazdach mechanicznych z uwagi na ich stan techniczny (lecz nie pochodzącą z przeznaczonych do złomowania samochodów) nie mieszczą się pod ww. pojęciem „ części i akcesoria do pojazdów mechanicznych ”. Mogą być one wyłącznie uznane, za surowce wtórne. Przeto sprzedaż nieprzetwarzanych przez Wnioskodawcę opon, dokonywana na rzecz zakładów zajmujących się bieżnikowaniem opon, bądź przerabianiem ich na inne wyroby, nie spełnia przesłanek negatywnych uniemożliwiających opodatkowanie przychodów z ww. sprzedaży w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

2012
24
paź

Istota:

Czy prawidłowe jest dokumentowanie zakupu zużytych tonerów do drukarek, jako odpadów poużytkowych, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dowodami wewnętrznymi i zaliczanie takich dowodów wewnętrznych do dowodów księgowych dokumentujących wydatki w celu wykazania kosztów uzyskania przychodów? Czy w przypadku zakupu na podstawie dowodu wewnętrznego istnieją ograniczenia kwotowe odnośnie jednorazowych transakcji zakupu tonerów do drukarek, jako odpadów poużytkowych od ludności?

Fragment:

Wnioskodawca w ramach swojej działalności, w tym również w formie spółki cywilnej zamierza dokonywać skupów od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zużytych tonerów do drukarek. Do chwili obecnej zakupy ograniczają się wyłącznie do nabywania tonerów od osób prowadzących działalność gospodarczą, co udokumentowane jest fakturami VAT. Tonery będą odsprzedawane w późniejszym terminie firmom posiadającym zgodę na odzysk odpadów lub poddawane odzyskowi bezpośrednio przez Wnioskodawcę zgodnie z posiadaną przez niego decyzją zezwalającą na prowadzenie odzysku. Na udokumentowanie poniesionych wydatków związanych ze skupem tonerów Wnioskodawca zamierza wystawiać dowody wewnętrzne zgodne z § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Dowody wewnętrzne będą podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jako dowody księgowe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest dokumentowanie zakupu zużytych tonerów do drukarek, jako odpadów poużytkowych, od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dowodami wewnętrznymi i zaliczanie takich dowodów wewnętrznych do dowodów księgowych dokumentujących wydatki w celu wykazania kosztów uzyskania przychodów...

2011
1
paź

Istota:

Obowiązek prowadzenia rejestru w związku ze skupem złomu złota.

Fragment:

Niezależnie od powyższego Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie skupu złomu złota od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (pierścionki, kolczyki. łańcuszki, itp.), które następnie jest przez Wnioskodawcę (lub podmiot trzeci za zlecenie Wnioskodawcy) przetapiane (m.in. przetwarzane na złoto inwestycyjne) i sprzedawane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz podmiotom gospodarczym. Wnioskodawca dokumentuje transakcje zakupu złota sporządzając - niejako w zastępstwie osoby, która sprzedaje złoto, a która nie prowadzi działalności gospodarczej więc nie wystawia rachunku - dokument potwierdzający transakcję, obejmujący następujące dane: datę transakcji, imię i nazwisko sprzedającego i jego adres zamieszkania, dane Wnioskodawcy, opis przedmiotu zakupu (próba i waga złota) oraz cenę nabycia. Taki dokument (rachunek) podpisuje osoba, która sprzedaje złoto oraz pracownik Wnioskodawcy. Niezależnie od powyższego podatnik prowadzi również w formie elektronicznej rejestr transakcji skupu złota, w którym pod kolejnymi numerami wpisywane są wszystkie transakcje z danymi analogicznymi do danych zawartych na drukowanym rachunku. Powyższe dokumenty stanowią następnie podstawę wpisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez księgową.

2011
1
paź

Istota:

Obowiązek prowadzenia rejestru w związku ze skupem złomu złota.

Fragment:

Niezależnie od powyższego Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie skupu złomu złota od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (pierścionki, kolczyki. łańcuszki, itp.), które następnie jest przez Wnioskodawcę (lub podmiot trzeci za zlecenie Wnioskodawcy) przetapiane (m.in. przetwarzane na złoto inwestycyjne) i sprzedawane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz podmiotom gospodarczym. Wnioskodawca dokumentuje transakcje zakupu złota sporządzając - niejako w zastępstwie osoby, która sprzedaje złoto, a która nie prowadzi działalności gospodarczej więc nie wystawia rachunku - dokument potwierdzający transakcję, obejmujący następujące dane: datę transakcji, imię i nazwisko sprzedającego i jego adres zamieszkania, dane Wnioskodawcy, opis przedmiotu zakupu (próba i waga złota) oraz cenę nabycia. Taki dokument (rachunek) podpisuje osoba, która sprzedaje złoto oraz pracownik Wnioskodawcy. Niezależnie od powyższego podatnik prowadzi również w formie elektronicznej rejestr transakcji skupu złota, w którym pod kolejnymi numerami wpisywane są wszystkie transakcje z danymi analogicznymi do danych zawartych na drukowanym rachunku. Powyższe dokumenty stanowią następnie podstawę wpisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez księgową.

2011
1
wrz

Istota:

Czy zakup złomu złota od osób fizycznych o wartości powyżej 1.000 zł na podstawie umowy kupna-sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Skup złomu złota następuje od osób fizycznych z terenu całego kraju, na podstawie indywidualnych umów kupna-sprzedaży. Natomiast sprzedaż następuje w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, na podstawie faktur VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zakup złomu złota od osób fizycznych o wartości powyżej 1.000 zł na podstawie umowy kupna-sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych nie istnieje w opisanej sytuacji. Działalnością statutową Wnioskodawcy jest handel hurtowy złomem złota, który jest opodatkowany podatkiem VAT. Wnioskodawca uważa, iż dokonywanych transakcji kupna i sprzedaży nie można postrzegać oddzielnie. Wnioskodawca podnosi, iż zawierając umowę cywilno-prawną z osobą fizyczną na zakup złomu złota jako jedna ze stron tej czynności jest podatnikiem VAT, a więc zostają wyczerpane postanowienia art. 2 pkt 4a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W opinii Wnioskodawcy, gdyby przyjąć inny tok rozumowania przepis ustawy powinien brzmieć „ jeżeli sprzedający jest podatnikiem VAT ”. W przeciwnym razie obowiązujący zapis ustawy należałoby uznać jako niedorzeczny, musiałby on zakładać sytuację, w której Wnioskodawca kupując złom złota od osoby fizycznej na podstawie umowy cywilnoprawnej jednocześnie płaci podatek VAT od tej transakcji.

2011
1
lip

Istota:

Czy sposób w jaki Wnioskodawczyni prowadzi i dokumentuje swoją działalność jest prawidłowy?

Fragment:

Wnioskodawczyni od stycznia 2009 roku rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na skupie palet, opakowań drewnianych, opodatkowanej podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawczyni dokonuje od osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej skupu zużytych palet drewnianych podlegających naprawie, a następnie dalszej odsprzedaży. Wnioskodawczyni skup tych palet traktuje jako skup palet poużytkowych od indywidualnych dostawców, dokumentując ten fakt na dowodach wewnętrznych zaopatrzonych w datę, nazwę towaru, ilość, cenę jednostkową oraz wartość towaru. Dodatkowo wpisywana jest rejestracja samochodu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy sposób w jaki Wnioskodawczyni prowadzi i dokumentuje swoją działalność jest prawidłowy... Zdaniem Wnioskodawczyni, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zezwala, by zdarzenie gospodarcze zostało udokumentowane nie tylko fakturą lub rachunkiem, ale także poprzez inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem o zawierające pewne określone elementy. Wśród innych dowodów rozporządzenie wymienia dowody wewnętrzne, przez które rozumie się dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków, określające przy zakupie nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość.