Skonto | Interpretacje podatkowe

Skonto | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to skonto. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku obowiązku posiadania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej z tytułu udzielonego rabatu (skonta)
Fragment:
Z wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach sprzedaży produktów na rzecz odbiorców krajowych stosuje system rabatów w formie skonta z tytułu wcześniejszej zapłaty. Tytułem dostawy towarów Spółka wystawia faktury na pełną wartość wynagrodzenia tj. bez uwzględniania skonta. Na fakturach znajduje się dodatkowo adnotacja w pozycji „ warunki płatności ” o procencie udzielonego skonta w przypadku zapłaty w terminie wcześniejszym np. „ warunki płatności: do 5 dni 2% skonto lub 90 dni bez skonta ”. Kwota możliwego skonta jest też wskazywana na fakturze za dostawę kwotowo. W przypadku uzyskania od kontrahenta płatności w terminie uprawniającym do skonta Spółka wystawia i wysyła do odbiorcy fakturę korygującą na udzielone skonto. W odniesieniu do powyższego wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ skonto ”, w związku z powyższym pojęcie to należy interpretować stosując przede wszystkim wykładnię językową. Skonto to procentowe zmniejszenie sumy należności, przyznane nabywcy towaru na warunkach kredytowych, w razie zapłaty należności gotówką przed umówionym terminem („ Mały słownik języka polskiego ”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, str. 849). Natomiast przez rabat, w myśl Słownika języka polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, strona internetowa – www.sjp.pwn.pl ), należy rozumieć obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę.
2016
3
lip

Istota:
Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania na fakturze dokumentującej dostawę o kwotę skonta z tytułu wcześniejszej zapłaty.
Fragment:
W § 5 ww. zarządzenia w ust. 12 postanowiono bez względu na umowny termin płatności w przypadku przedpłaty lub zapłaty w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury ma zastosowanie skonto. Skonto (upust) nie ma zastosowania w sprzedaży detalicznej. Wysokość skonta i zasady jego stosowania podawane są w odrębnym komunikacie na stronie internetowej (...). Komunikat z dnia 26 października 2015 r. (...) w sprawie stosowania skonta w roku 2016: „informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem (...) z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w (...) bez względu na umowny termin płatności w przypadku: przedpłaty; zapłaty należności w terminie 14 dni wyłącznie od daty wystawienia faktury ma zastosowanie w 2016 roku jednakowe skonto w wysokości 1,5%”. W obecnym stanie faktycznym Nadleśnictwo wystawia fakturę na całość dostawy, a następnie po uiszczeniu zapłaty przez klienta rozpatruje prawo do skonta i jeżeli okaże się, że klient spełnił warunek i zapłacił w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury udziela skonta. Operacja udzielenia skonta dokumentowana jest przez Nadleśnictwo fakturą korygującą wystawianą do faktury VAT dokumentującej dostawę drewna. Nadleśnictwo wystawia fakturę korygującą zgodnie z art. 106 ustawy o VAT in minus, do faktury wcześniej wystawionej na całość dostawy na rzecz danego klienta.
2016
30
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku z udzielonym skontem.
Fragment:
Zatem, jeżeli przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (określony zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy) spełnione zostaną warunki uprawniające Wnioskodawcę do zastosowania skonta, winien on będzie zmniejszyć podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o kwotę należnego skonta i wykazać podstawę opodatkowania po udzielonym skoncie, tj. w rzeczywistej wysokości jaka została zapłacona za dostarczony towar. W konsekwencji winien on stosownie zmniejszyć wykazane w deklaracji kwoty podatku naliczonego i należnego. Natomiast w przypadku gdy zapłata, w której uwzględniono skonto będzie dotyczyła dostaw z poprzednich miesięcy, tzn. od których obowiązek podatkowy już powstał i został wykazany w odpowiednich deklaracjach, wówczas podstawa opodatkowania i podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy pomniejszyć w miesiącu, w którym dokonano zapłaty uprawniającej do skorzystania ze skonta, a także odpowiednio dokonać korekty podatku naliczonego do odliczenia. Podsumowując, Wnioskodawca postąpi nieprawidłowo, jeśli podatek VAT należny oraz VAT naliczony z tytułu danego wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru zostanie przez niego rozliczony zgodnie z wartościami wynikającymi z faktury pierwotnej (tj. bez uwzględnienia skonta). Należy podkreślić, że czynny podatnik VAT w zakresie realizowanych przez siebie działań gospodarczych działa głównie w ramach systemu wytyczonego przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tejże ustawy.
2016
26
maj

Istota:
- zmniejszenie podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku z udzieleniem skonta przez dostawcę - jest nieprawidłowe,
- odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów w związku z udzieleniem skonta przez dostawcę - jest nieprawidłowe.
Fragment:
W każdym z wyżej wymienionych przypadków są zamieszczone informacje o warunkach skonta, wartości do zapłaty są wyrażone w kwocie bez skonta zaś kwota ze skontem jest wyrażona różnie: jako alfanumeryczne sformułowanie; skonto X% przy zapłacie w terminie do Y dni, lub jako alfanumeryczne sformułowanie; skonto X% przy zapłacie w terminie do Y dni wraz z podaniem kwoty ze skontem. W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie z 8 kwietnia 2015 r.): Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy jest uprawniony do rejestrowania i wykazywania w deklaracjach VAT naliczonego i należnego, faktur VAT bez uwzględnienia skonta wynikającego z treści faktur VAT, pomimo zapłaty za fakturę pomniejszoną o skonto zgodnie z zapisami na fakturze. Jeżeli Wnioskodawca ewidencjonuje w rejestrach VAT pełną kwotę faktur bez pomniejszenia o skonto, płacąc zobowiązanie pomniejszone o skonto, to czy ma prawo obniżać VAT należny o kwotę VAT naliczonego od pełnej wartości faktury pomimo zapłaty w niepełnej wartości - bez skonta, oraz bez konieczności korygowania deklaracji VAT z uwagi na zapłacenie pomniejszonej o skonto wartości faktury. Zdaniem Wnioskodawcy(ostatecznie przedstawionym w piśmie z 8 kwietnia 2015 r.), Ad.1 Stanowisko Wnioskodawcy.
2016
1
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie dokumentowania udzielonego skonta.
Fragment:
Dla wybranych kontrahentów Spółka zamierza w przyszłości udzielać rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty za wykonane usługi, tzw. skonto. Informacja o możliwości skorzystania ze skonta, tj. możliwości zapłaty za usługi w wysokości obniżonej o przyznany rabat, znajduje się na fakturze dokumentującej usługę. Przyznanie skonta uzależnione jest od woli kontrahenta, tj. jeżeli kontrahent zapłaci za wykonane usługi przed terminem płatności, to zostanie mu przyznane skonto, a jeżeli nie dokona płatności we wcześniejszym terminie, to nie będzie uprawniony do skorzystania ze skonta. Co do zasady, Spółka przewiduje, że kontrahenci Spółki będą korzystać ze skonta. Brak skorzystania ze skonta będzie sytuacją sporadyczną. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy faktura wystawiana kontrahentowi z tytułu wykonania usług rachunkowości i doradztwa podatkowego powinna uwzględniać całą kwotę netto i brutto wartości usługi bez pomniejszania o skonto, a dopiero w razie skorzystania przez kontrahenta ze skonta Spółka powinna wystawić fakturę korygującą in minus zmniejszającą wartość usługi o kwotę skonta, czy też Spółka będzie mogła wystawiać fakturę w kwocie netto i brutto uwzględniającej już skonto, a dopiero w razie nie skorzystania przez kontrahenta ze skonta wystawić korektę in plus do pełnej wartości usługi...
2015
1
gru

Istota:
Prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę skonta (rabatu) z tytułu wcześniejszej zapłaty
Fragment:
Zgodnie z zapisami tych zarządzeń bez względu na umowny termin płatności w przypadku przedpłaty lub zapłaty należności w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury ma zastosowanie skonto. Skonto (upust) nie ma zastosowania w sprzedaży detalicznej. W Nadleśnictwie w umowach sprzedaży drewna zawarte są postanowienia w zakresie stosowania skonta zgodnie z wzorami umów zalecanymi przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, i tak: w umowach rocznych realizowanych na zasadzie przedpłaty zawarto postanowienie, zgodnie z którym w przypadku przedpłaty ma zastosowanie skonto w wysokości 1,5%; w umowach rocznych z odroczonym terminem płatności zawarto postanowienie, zgodnie z którym bez względu na umowny termin płatności, w przypadku przedpłaty lub zapłaty należności w terminie do 14 dni włącznie od daty wystawienia faktury ma zastosowanie skonto w wysokości 1,5%. Podobne zapisy zawarto w umowach dwuletnich. Ponadto kupujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego zobowiązania o zapłacie za nabyte drewno w terminie do 14 dni włącznie, licząc od dnia wystawienia faktury sprzedaży i na tej podstawie zastosowano by już skonto w wystawionej fakturze sprzedaży. Umowy zawarte o sprzedaż drewna są prawnie skuteczne, a zastosowanie skonta (rabatu) z tytułu wcześniejszej sprzedaży nie ma na celu obejścia przepisów prawa podatkowego, lecz ma na celu uzyskanie efektów ekonomicznych poprzez zachęcenie kontrahenta do dokonywania terminowych zapłat należności.
2015
20
sie

Istota:
Skonto, faktura korygująca.
Fragment:
Spółka udziela niektórym klientom z tytułu wcześniejszej płatności tzw. skonta. Przyznanie skonta ma charakter warunkowy, tj. to od kontrahenta zależy, czy zapłaci za zakupiony towar przed terminem płatności. Warunek końcowy przyznania skonta w ustalonej wysokości realizuje się po dokonaniu płatności przez odbiorcę – jeśli płatność jest dokonana w umówionym krótszym niż standardowy terminie płatności, to odbiorca nabywa prawo do skonta. Jeśli zaś zapłata następuje po ustalonym, skróconym terminie, to odbiorca nie nabywa prawa do skonta. Spółka powzięła wątpliwość czy prawidłowo wystawia faktury uwzględniając na wystawionych fakturach sprzedaży wartość podstawy opodatkowania netto i brutto bez wykazywania wartości skonta oraz bez wykazywania podstawy opodatkowania po zastosowaniu skonta, a następnie po przyznaniu skonta kontrahentowi wystawia fakturę VAT korygującą in minus. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ skonto ”, w związku z powyższym pojęcie to należy interpretować stosując przede wszystkim wykładnię językową. Skonto to procentowe zmniejszenie sumy należności, przyznane nabywcy towaru na warunkach kredytowych, w razie zapłaty należności gotówką przed umówionym terminem („ Mały słownik języka polskiego ”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, str. 849).
2014
17
gru

Istota:
Sposób dokumentowania udzielonego skonta z tytułu wcześniejszej płatności
Fragment:
W drugim przypadku Spółka wykazując cenę jednostkową netto po skoncie, wartość netto i brutto po skoncie bez oddzielnego wykazywania wartości skonta nie daje Odbiorcom możliwości wyboru skorzystania ze skonta. Natomiast jak wskazała Spółka przyznanie skonta ma charakter warunkowy, tj. klient ma wybór: zapłata kwoty wskazanej na fakturze tj. 100 w terminie ustalonym np. 60 dni lub zapłata ze skontem tj. 100 minus skonto, po 14 dniach od daty faktury. Wykazując cenę jednostkową netto po skoncie, wartość netto i brutto po skoncie bez oddzielnego wykazywania wartości skonta Spółka odgórnie zakłada, że klient skorzysta ze skonta i tym samym rabat będzie należny. Tak wystawiona faktura nie odzwierciedla rzeczywistej transakcji gospodarczej dokonywanej przez Spółkę. Klient nie ma możliwość wyboru skorzystania ze skonta. W momencie wystawiania faktury jeszcze nie wiadomo, czy rabat ten faktycznie zostanie przyznany, czy też nie. Uwzględniając skonto w momencie wystawienia faktury skonto to jest, tzw. rabatem transakcyjnym, a więc takim którego nie ma obowiązku wykazywania w wystawionej fakturze, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia. Spółka nie może uwzględniać przedmiotowego skonta w momencie wystawienia faktury.
2014
24
lip

Istota:
Skonto w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów - 2013 i 2014 r.
Fragment:
Podatnik nabywa prawo do zmniejszenia obrotu z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu zapłaty należności za fakturę z uwzględnieniem skonta z chwilą spełnienia warunków do jego zastosowania określonych przez sprzedawcę w fakturze lub w umowie, a więc jeżeli nastąpiła zapłata w określonym terminie. Powołane przepisy ustalają pewną ogólną zasadę, że podstawa opodatkowania dla wewnątrzwspólnotowego nabycia obejmuje tylko kwotę ostatecznie należną sprzedawcy (tzn. jaką nabywający jest obowiązany zapłacić) po uwzględnieniu ww. okoliczności, tj. w niniejszym przypadku skonta. Oznacza to, że jeżeli przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (określony zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy) spełnione zostały warunki uprawniające Zainteresowanego do zastosowania skonta, winien był zmniejszyć podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o kwotę należnego skonta. Zatem, w stanie prawnym obowiązującym w 2013 r. prawidłowym było, że pomimo braku korekt faktur przez unijnych dostawców, Zainteresowany w deklaracjach VAT-7 i VAT -UE wykazywał podstawę opodatkowania po udzielonym skoncie, tj. w rzeczywistej wysokości jaka została zapłacona za dostarczony towar. W tym miejscu należy wskazać, że ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35 ze zm.) uchyliła od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisy określające zasady ustalania podstawy opodatkowana VAT (tj. art. 29, 30 i 31 ustawy), a w ich miejsce dodała nowe przepisy (tj. art. 29a oraz 30a-30c ustawy).
2014
28
cze

Istota:
Rozliczenie zmniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku z otrzymaniem skonta.
Fragment:
Dostawcy towarów proponują Spółce rozliczenie płatności za dostawę we wcześniejszym terminie, z możliwością skorzystania ze skonta. Powyższą informację dostawca umieszcza na fakturze. W związku z tym, Spółka zamierza regulować wcześniej swoje płatności wobec kontrahentów w zamian za udzielane skonto. Płatności Spółki za zakupione towary ze skontem przypadają w miesiącu wystawienia faktury i otrzymania towaru (tj. powstania obowiązku podatkowego) oraz w miesiącu następnym. Udzielanie skonta przez unijnego dostawcę nie jest dokumentowane dodatkowym dokumentem. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest prawidłowość wykazania w fakturze wewnętrznej i ujęcia w deklaracji VAT-7 potrąconego przy zapłacie skonta zmniejszającego podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu, jeśli Spółka dokonała płatności za towar przed terminem złożenia deklaracji podatkowej za ten okres. Zgodnie z treścią powołanego powyżej art. 31 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejszany jest m.in. o kwoty udokumentowanych skont. Podatnik nabywa prawo do zmniejszenia obrotu z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów z tytułu zapłaty należności za fakturę z uwzględnieniem skonta z chwilą spełnienia warunków do jego zastosowania określonych przez sprzedawcę w fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie, a więc jeżeli nastąpiła zapłata w określonym terminie.
2012
27
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Skonto
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.