ITPB1/4511-268/16/PSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy dokonywanie przez Wnioskodawcę sprzedaży wirtualnych walut z gier komputerowych będzie go uprawniało do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3,0%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2016 r. (data wpływu 17 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży wirtualnych walut – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży wirtualnych walut.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje, w ramach prowadzonej działalności, dokonywanie transakcji, których przedmiotem będzie sprzedaż wirtualnych walut, tj. walut, które wykorzystywane są do dokonywania zakupów wyłącznie w grach komputerowych. Gracz komputerowy posiadający wystarczającą ilość używanej w grze komputerowej waluty jest w stanie nabywać w tejże grze komputerowej dodatkowe przedmioty lub umiejętności, co zwiększa jego możliwości jako uczestnika gry.

Transakcje dotyczące wirtualnych walut z gier komputerowych będą zawierane za pośrednictwem portali aukcyjnych w ten sposób, że kupujący dokona zakupu określonej przez siebie waluty wirtualnej za wskazaną cenę (w złotych polskich), dokona zapłaty wskazanej ceny na podany rachunek bankowy Wnioskodawcy a następnie Wnioskodawca w grze komputerowej przekaże kupującemu zakupioną przez niego walutę wirtualną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dokonywanie przez Wnioskodawcę sprzedaży wirtualnych walut z gier komputerowych będzie go uprawniało do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3,0%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie w formie ryczałtu jest m.in. uzależnione od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ustawy. Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona przez niego działalność nie spełnia przesłanek, które wyłączałyby przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu tej działalności z możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy, działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu). Rozważana działalność Wnioskodawcy nie jest działalnością gastronomiczną, zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy, działalność usługowa w zakresie handlu oznacza sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Według art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy, towary handlowe towary to towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że: towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym,

W ocenie Wnioskodawcy, w wyniku czynności podejmowanych przez niego w ramach prowadzonej działalności dot. sprzedaży wirtualnej waluty nie dochodzi w żadnym momencie do ich przetworzenia. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona przez niego działalność w zakresie zbywania wirtualnej waluty odpowiada definicji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy.

W konsekwencji, uzyskane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży wirtualnej waluty z gier komputerowych przychody z działalności usługowej w zakresie handlu mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3,0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Natomiast stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy, towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e powołanej wyżej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W świetle powyższych przepisów, o możliwości korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu decyduje wyłącznie rodzaj działalności, którą faktycznie podatnik wykonuje. Gdy przedmiotem tej działalności nie są usługi, których świadczenie wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik może korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 5 lit. b ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  • 8,5% - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy;
  • 3,0% - przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

Użyte w treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy sformułowanie „sprzedaż uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym” oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji, czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu, ponieważ zgodnie z definicją słownikową „przetwarzać” to „przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcać, przeobrażać” (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje, w ramach prowadzonej działalności, dokonywanie transakcji, których przedmiotem będzie sprzedaż wirtualnych walut, tj. walut, które wykorzystywane są do dokonywania zakupów wyłącznie w grach komputerowych. Gracz komputerowy posiadający wystarczającą ilość używanej w grze komputerowej waluty jest w stanie nabywać w tejże grze komputerowej dodatkowe przedmioty lub umiejętności, co zwiększa jego możliwości jako uczestnika gry.

Transakcje dotyczące wirtualnych walut z gier komputerowych będą zawierane za pośrednictwem portali aukcyjnych w ten sposób, że kupujący dokona zakupu określonej przez siebie waluty wirtualnej za wskazaną cenę (w złotych polskich), dokona zapłaty wskazanej ceny na podany rachunek bankowy Wnioskodawcy a następnie Wnioskodawca w grze komputerowej przekaże kupującemu zakupioną przez niego walutę wirtualną.

Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt zaprezentowanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca nie podejmuje czynności w wyniku których dochodzi do zmiany (przekształcenia) zakupionych uprzednio przedmiotów wirtualnych – to należy uznać, że przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest działalność usługowa w zakresie handlu, która przy spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych warunków może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3,0% przychodów.

Jednocześnie należy zauważyć, że aby skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, o której mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze, stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten stanowi, iż pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Końcowo, w niniejszej sprawie zaznaczyć jednak należy, że tut. organ wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem, tym samym dokonał wyłącznie analizy okoliczności faktycznych podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku ww. postępowań okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.