IPPB2/4511-569/15-2/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w związku z przekazywaniem świadczeń osobom fizycznym będącym zarejestrowanymi użytkownikami Darmowego Sklepu Internetowego X., nie będącymi pracownikami X. ani osobami pozostającymi w stosunku cywilnoprawnym z X. w ramach promocji, X. będzie zobowiązany do wystawienia informacji rocznej PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nieodpłatnego świadczenia przekazanego osobom uprawnionym do korzystania z Darmowego Sklepu Internetowego w postaci darmowej publikacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania nieodpłatnego świadczenia przekazanego osobom uprawnionym do korzystania z Darmowego Sklepu Internetowego w postaci darmowej publikacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Działalność Komisji reguluje ustawa, w ramach której X. między innymi udziela informacji na temat zgromadzonych dokumentów oraz publikuje wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, upowszechnia w kraju i za granicą wyniki swojej pracy oraz badań innych instytucji, organizacji i osób nad problematyką stanowiącą przedmiot jego działania oraz prowadzi działalność edukacyjną, wystawienniczą i wydawniczą. Biuro jako jeden z pionów działalności X. planuje utworzenie Darmowego Sklepu Internetowego w celu upowszechniania w kraju i za granicą wyników swojej pracy oraz badań innych instytucji, organizacji i osób nad problematyką stanowiącą przedmiot działania X. poprzez bezpłatną dystrybucję wydawnictw X. w celu ich promocji. Osobami uprawnionymi do korzystania z Darmowego Sklepu Internetowego X. będą osoby fizyczne, nie będące pracownikami X. ani osobami pozostającymi z X. w stosunku cywilnoprawnym, należące do następujących kategorii:

  • uczniowie szkół ponadpodstawowych,
  • studenci szkół wyższych,
  • pracownicy naukowi,
  • dziennikarze.

W celu złożenia zamówienia produktów dostępnych w asortymencie Darmowego Sklepu Internetowego stanowiących ofertę nieodpłatnych świadczeń w związku z promocją świadczeniodawcy, klient musi zalogować się do Darmowego Sklepu Internetowego po uprzedniej rejestracji w ramach której należy m.in. wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, załączając skan dokumentu potwierdzającego fakt pobierania nauki w szkole ponadpodstawowej lub wyższej, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania zawodu dziennikarza, adres pocztowy oraz oświadczenie, iż nie świadczy się pracy na rzecz X. ani nie pozostaje ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zgodnie z regulaminem Darmowego Sklepu Internetowego X. jednorazowa wartość zamówienia nie może przekraczać łącznej kwoty 200 zł, dotyczyć większej liczby niż jednego danego produktu a zamówienia nie mogą być składane częściej niż w odstępie trzech miesięcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przekazywaniem świadczeń osobom fizycznym będącym zarejestrowanymi użytkownikami Darmowego Sklepu Internetowego X., nie będącymi pracownikami X. ani osobami pozostającymi w stosunku cywilnoprawnym z X. w ramach promocji, X. będzie zobowiązany do wystawienia informacji rocznej PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia informacji o wysokości przychodu PIT-8C świadczeniobiorcom którzy otrzymają zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym świadczenie będące przychodem z innych źródeł zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przekazywane świadczenia w ramach promocji Wnioskodawcy na opisanych powyżej zasadach będą korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolna od podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, otrzymanych od świadczeniodawcy, w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza 200 zł. Podstawową przesłanką zastosowania przedmiotowego zwolnienia, która bez wątpienia została spełniona, jest otrzymanie nieodpłatnego świadczenia. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując zatem wykładni gramatycznej, za nieodpłatne świadczenie uznać należy świadczenia nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne.

Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Ponadto, przekazywane przez Wnioskodawcę w wspomniany sposób publikacje można uznać jako świadczenia otrzymane w związku promocją lub reklamą. Przyjmując definicję promocji i reklamy - zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN - za reklamę uważa się rozpowszechnianie informacji o towarach i ich zaletach, natomiast promocja obejmuje rozmaite czynności zwłaszcza reklamowe, wystawiennicze, podjęte dla poinformowania o walorach oferowanego produktu. Promocja i reklama ma co do zasady na celu zwiększenie popytu na towary i usługi sprzedawane przez podmiot prowadzący akcje promocyjne i reklamowe. Jednakże zasadą jest, iż reklama i promocja są kierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców tych towarów lub usług w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu lub skorzystania z usług.

W świetle powyższego wydaje się zasadnym uznanie, że świadczenia oferowane klientom Darmowego Sklepu Internetowego X., stanowią nieodpłatne świadczenie przekazywane w ramach promocji Instytutu Pamięci Narodowej skierowanej do potencjalnej grupy odbiorców.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.