0111-KDIB1-2.4010.150.2017.3.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie:
Czy płatności za towary stanowiące własność Spółki powiązanej oferowane w sklepie internetowym prowadzonym przez Wnioskodawcę dokonywane na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a następnie niezwłocznie przekazywane na rachunek bankowy Spółki powiązanej, stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 5 lipca 2017 r. (data wpływu 11 lipca 2017 r.), uzupełnionym 22 i 28 września 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy płatności za towary stanowiące własność Spółki powiązanej oferowane w sklepie internetowym prowadzonym przez Wnioskodawcę dokonywane na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a następnie niezwłocznie przekazywane na rachunek bankowy Spółki powiązanej, stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2017 r. wpłynął do organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy płatności za towary stanowiące własność Spółki powiązanej oferowane w sklepie internetowym prowadzonym przez Wnioskodawcę dokonywane na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a następnie niezwłocznie przekazywane na rachunek bankowy Spółki powiązanej, stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 7 września 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.150.2017.1.MM, 0111-KDIB3-1.4012.356.2017.1.RSz, 0111-KDIB4.4014.205.2017.1.MD wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 22 i 28 września 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”) planuje zawrzeć z podmiotem powiązanym rodzinnie w rozumieniu art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.; dalej: „updop”) - tj. ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której prezesem zarządu jest teść członków zarządu Wnioskodawcy (dalej: „Spółka powiązana”) - umowę o współpracy. W przedmiotowej umowie Wnioskodawca zobowiąże się do uruchomienia i prowadzenia za wynagrodzeniem sklepu internetowego z częściami do maszyn rolniczych należącymi do Spółki powiązanej. Wynagrodzenie za prowadzenie sklepu będzie płatne comiesięcznie w stałej kwocie. Oferta sprzedażowa skierowana będzie zarówno do przedsiębiorców i konsumentów. Wnioskodawca posiadać będzie pełnomocnictwo do sprzedaży towarów przez sklep internetowy w imieniu Spółki powiązanej. Umocowanie obejmować będzie jedynie ww. czynność prawną sprzedaży towarów po cenach ustalonych przez Spółkę powiązaną. Towary znajdować się będą w magazynie Spółki powiązanej i będą wysyłane przez Spółkę powiązaną po otrzymaniu od Wnioskodawcy zamówienia na towary. Każdorazowo do złożonego zamówienia wystawiana będzie faktura (w przypadku konsumentów faktura imienna). Wnioskodawca nie planuje sprzedaży w sklepie internetowym własnych towarów. Faktury wystawiane będą przez Spółkę powiązaną i ona będzie rozpatrywać reklamacje, o czym kupujący będą informowani w regulaminie sklepu.

Wnioskodawca planuje skorzystać z usług agenta rozliczeniowego, który obsługiwać będzie tzw. szybkie płatności internetowe w sklepie internetowym prowadzonym przez Wnioskodawcę.

Płatności za sprzedaż pomiędzy Spółką powiązaną i klientami sklepu internetowego, dokonane za pośrednictwem Wnioskodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, mają być przekazywane przez agenta rozliczeniowego na rachunek bankowy Wnioskodawcy, z którego następnie będą niezwłocznie, bezpośrednio przekazywane na rachunek bankowy Spółki powiązanej. Umowa o współpracy będzie przewidywać, iż Wnioskodawca nie będzie miał możliwości dysponowania pieniędzmi wpływającymi na jego rachunek bankowy, pobierania od nich odsetek ani zlecania przekazania lub przelewu pieniędzy z konta na rzecz osób trzecich, a także w jakikolwiek inny sposób dysponowania samodzielnie pieniędzmi.

Podsumowując, należy stwierdzić, że zgodnie z ww. umową o współpracy Wnioskodawca będzie zajmować się techniczną obsługą sklepu, zawieraniem umów z kupującymi w imieniu Spółki powiązanej jako jej pełnomocnik, oraz wysyłaniem zamówień do Spółki powiązanej. Spółka powiązana będzie natomiast na podstawie otrzymanych zamówień wystawiać faktury na zamówione towary, przygotowywać je do wysyłki oraz wysyłać do kupujących.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy pieniądze będące płatnością za sprzedaż towarów, przekazane przez kupujących na rachunek bankowy Wnioskodawcy jako pełnomocnika Spółki powiązanej, a następnie niezwłocznie przekazane przelewem bankowym Spółce powiązanej, są przychodami Wnioskodawcy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 updop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca w pierwszej kolejności wskazuje, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W literaturze prawniczej wskazano, iż termin „otrzymane” użyty w art. 12 ust. 1 updop należy rozumieć w ten sposób, iż pieniądze, wartości pieniężne i inne świadczenia muszą wpłynąć na rachunek bankowy podatnika bądź zostać mu dostarczone w inny sposób (np. zapłata gotówką). Otrzymane pieniądze powodują powstanie przychodu do opodatkowania, gdy są one należne podatnikowi (np. omyłkowy przelew kontrahenta na rachunek podatnika nie powoduje powstania przychodu, o ile tylko środki te zostały zwrócone).

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie otrzymywać na własny rachunek bankowy pieniądze, będące płatnościami za towary wraz z uiszczonym należnym podatkiem od towarów i usług. Pieniądze te będą niezwłocznie przekazywane w pełnej kwocie sprzedawcy towarów (tj. Spółce powiązanej), który będzie wystawiał faktury oraz ewidencjonował sprzedaż na kasie fiskalnej. Z uwagi na fakt, że otrzymane pieniądze nie pozostają w istocie do dyspozycji Wnioskodawcy, przyjęcie i dalsze przekazanie pieniędzy zgodnie z postanowieniami umownymi łączącymi Wnioskodawcę i Spółkę powiązaną uznać należy jedynie za czynność techniczną poboru płatności. Wobec powyższego pieniądze wpływające na rachunek Wnioskodawcy nie są pieniędzmi otrzymanymi w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 updop. Pieniądze te nie podlegają więc zaliczeniu jako przychód u Wnioskodawcy. Na podstawie art. 12 ust. 3 updop pieniądze te podlegają jednak zaliczeniu jako przychód Spółki powiązanej z chwilą ich wpływu na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 stycznia 2013 r. Znak: IBPBI/2/423-1311/12/PP, zgodnie z którą „czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach jego umocowania wywołuje związane z nią skutki prawne bezpośrednio w sferze prawnej reprezentowanego (vide: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Stanisław Dmowski, Stanisław Rudnicki; Warszawa 2009, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie IX, ss. 556). Pełnomocnictwo stanowi jedną z form przedstawicielstwa, mianowicie jego odmianę dobrowolną - obok przedstawicielstwa ustawowego. W związku z powyższym, jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone prawidłowo oraz, jeżeli obejmuje ono dokonanie danej czynności, wtedy działania pełnomocnika są traktowane tak jak działania jego mocodawcy. Spełnienie świadczenia do rąk pełnomocnika uznawane jest zatem jak spełnienie świadczenia do rąk jego mocodawcy”.

Podsumowując, należy więc wskazać, że otrzymane przez Wnioskodawcę płatności, przekazane następnie Spółce powiązanej, nie są przychodem Wnioskodawcy w rozumieniu updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.; dalej: „updop”) nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 updop wymienione zostały jednak rodzaje przychodów, określono moment ich powstania, jak również enumeratywnie wskazano wyłączenia z katalogu przychodów.

Jako zasadę ustawodawca przyjął, że stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 1 updop przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 updop).

Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik powinien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, lub pomniejsza jego pasywa. Od zasady tej, w ściśle określonych przypadkach, wprowadzone zostały przez ustawodawcę wyjątki. Katalog przysporzeń, których nie zalicza się do przychodów podatkowych jest zamknięty i zawarto go w art. 12 ust. 4 updop. Wskazać przy tym należy, że przychód w prawie podatkowym nie jest definiowany wynikowo (jako strata lub zysk podmiotu), a jako jakiekolwiek trwałe przysporzenie majątkowe, uzyskane poprzez przyrost aktywów lub zmniejszenie pasywów podatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje zawrzeć ze Spółką powiązaną umowę o współpracy, w której zobowiąże się do uruchomienia i prowadzenia za wynagrodzeniem sklepu internetowego z częściami do maszyn rolniczych należącymi do Spółki powiązanej. Wnioskodawca posiadać będzie pełnomocnictwo do sprzedaży towarów przez sklep internetowy w imieniu Spółki powiązanej. Umocowanie obejmować będzie jedynie ww. czynność prawną sprzedaży towarów po cenach ustalonych przez Spółkę powiązaną. Towary znajdować się będą w magazynie Spółki powiązanej i będą wysyłane przez Spółkę powiązaną po otrzymaniu od Wnioskodawcy zamówienia na towary. Każdorazowo do złożonego zamówienia wystawiana będzie faktura. Wnioskodawca nie planuje sprzedaży w sklepie internetowym własnych towarów. Faktury wystawiane będą przez Spółkę powiązaną i to ona będzie rozpatrywać reklamacje. Wnioskodawca planuje skorzystać z usług agenta rozliczeniowego, który obsługiwać będzie tzw. szybkie płatności internetowe w sklepie internetowym prowadzonym przez Wnioskodawcę. Płatności za sprzedaż pomiędzy Spółką powiązaną i klientami sklepu internetowego, dokonane za pośrednictwem Wnioskodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, mają być przekazywane przez agenta rozliczeniowego na rachunek bankowy Wnioskodawcy, z którego następnie będą niezwłocznie, bezpośrednio przekazywane na rachunek bankowy Spółki powiązanej. Umowa o współpracy będzie przewidywać, iż Wnioskodawca nie będzie miał możliwości dysponowania pieniędzmi wpływającymi na jego rachunek bankowy, pobierania od nich odsetek ani zlecania przekazania lub przelewu pieniędzy z konta na rzecz osób trzecich, a także w jakikolwiek inny sposób dysponowania samodzielnie pieniędzmi. Zgodnie z ww. umową o współpracy Wnioskodawca będzie zajmować się techniczną obsługą sklepu, zawieraniem umów z kupującymi w imieniu Spółki powiązanej jako jej pełnomocnik, oraz wysyłaniem zamówień do Spółki powiązanej. Spółka powiązana będzie natomiast na podstawie otrzymanych zamówień wystawiać faktury na zamówione towary, przygotowywać je do wysyłki oraz wysyłać do kupujących.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro w istocie Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośredniczy jedynie w zawieraniu umów sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę powiązaną oraz w dokonywaniu rozliczeń pieniężnych pomiędzy Spółką powiązaną a nabywcami, (a więc nie zawiera umów sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek), płatności za towary Spółki powiązanej przekazywane na rachunek Wnioskodawcy, a następnie niezwłocznie przelewane na rachunek Spółki powiązanej nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym pieniądze będące płatnością za sprzedaż towarów przekazane przez kupujących na rachunek bankowy Wnioskodawcy jako pełnomocnika Spółki powiązanej, a następnie niezwłocznie przekazane przelewem bankowym Spółce powiązanej, nie są przychodami Wnioskodawcy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, jest prawidłowe.

Podkreślić należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena skutków podatkowych przedstawionego zdarzenia przyszłego dla Wnioskodawcy. W szczególności jej przedmiotem nie jest ocena skutków podatkowych dla Spółki powiązanej, w tym określenie momentu powstania przychodu Spółki powiązanej.

Nadmienia się, że w zakresie pytań nr 2 i 3 zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.