Sklep internetowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sklep internetowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
17
paź

Istota:

W zakresie:
Czy płatności za towary stanowiące własność Spółki powiązanej oferowane w sklepie internetowym prowadzonym przez Wnioskodawcę dokonywane na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a następnie niezwłocznie przekazywane na rachunek bankowy Spółki powiązanej, stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje zawrzeć ze Spółką powiązaną umowę o współpracy, w której zobowiąże się do uruchomienia i prowadzenia za wynagrodzeniem sklepu internetowego z częściami do maszyn rolniczych należącymi do Spółki powiązanej. Wnioskodawca posiadać będzie pełnomocnictwo do sprzedaży towarów przez sklep internetowy w imieniu Spółki powiązanej. Umocowanie obejmować będzie jedynie ww. czynność prawną sprzedaży towarów po cenach ustalonych przez Spółkę powiązaną. Towary znajdować się będą w magazynie Spółki powiązanej i będą wysyłane przez Spółkę powiązaną po otrzymaniu od Wnioskodawcy zamówienia na towary. Każdorazowo do złożonego zamówienia wystawiana będzie faktura. Wnioskodawca nie planuje sprzedaży w sklepie internetowym własnych towarów. Faktury wystawiane będą przez Spółkę powiązaną i to ona będzie rozpatrywać reklamacje. Wnioskodawca planuje skorzystać z usług agenta rozliczeniowego, który obsługiwać będzie tzw. szybkie płatności internetowe w sklepie internetowym prowadzonym przez Wnioskodawcę. Płatności za sprzedaż pomiędzy Spółką powiązaną i klientami sklepu internetowego, dokonane za pośrednictwem Wnioskodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, mają być przekazywane przez agenta rozliczeniowego na rachunek bankowy Wnioskodawcy, z którego następnie będą niezwłocznie, bezpośrednio przekazywane na rachunek bankowy Spółki powiązanej.

2017
23
cze

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z wprowadzeniem programu rabatowego w sklepie internetowym

Fragment:

(...) sklepie internetowym - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wprowadzeniem programu rabatowego w sklepie internetowym. We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe. P. Sp. z o.o. („ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) jest podmiotem należącym do grupy kapitałowej P., będącej producentem m.in. szerokiej gamy sprzętu elektronicznego. Co do zasady, produkty P. dystrybuowane są do finalnych użytkowników (konsumentów) na terytorium Polski przez Spółkę za pośrednictwem podmiotów trzecich - tj. hurtowni oraz sklepów detalicznych. Jednocześnie, w celu ułatwienia dostępu konsumentów do pełnego portfolio produktów P., Spółka zamierza utworzyć ogólnodostępny sklep internetowy, w którym możliwe będzie nabycie produktów marki P. bezpośrednio od Wnioskodawcy („ Sklep Internetowy ”). Produkty dostępne w Sklepie Internetowym obejmowały będą przede wszystkim powszechnie stosowane artykuły gospodarstwa domowego (np. urządzenia kosmetyczne, żelazka, sprzęt kuchenny itp.).

2016
17
cze

Istota:

Czy dokonywanie przez Wnioskodawcę sprzedaży wirtualnych walut z gier komputerowych będzie go uprawniało do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3,0%?

Fragment:

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy, towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym. Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e powołanej wyżej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W świetle powyższych przepisów, o możliwości korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu decyduje wyłącznie rodzaj działalności, którą faktycznie podatnik wykonuje. Gdy przedmiotem tej działalności nie są usługi, których świadczenie wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik może korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 5 lit. b ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 8,5% - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy; 3,0% - przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

2016
15
kwi

Istota:

- podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, rozrywkowe, sportowe oraz różnego rodzaju targi w sklepie internetowym wraz z usługami transportu,
- dokumentowanie na fakturze usług transportu dokonanych za pośrednictwem poczty lub kuriera w przypadku sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, rozrywkowe, sportowe oraz różnego rodzaju targi w sklepie internetowym.

Fragment:

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest: prawidłowe - w zakresie podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, rozrywkowe, sportowe oraz różnego rodzaju targi w sklepie internetowym wraz z usługami transportu, nieprawidłowe - w zakresie dokumentowania na fakturze usług transportu dokonanych za pośrednictwem poczty lub kuriera w przypadku sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, rozrywkowe, sportowe oraz różnego rodzaju targi w sklepie internetowym. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Ponadto należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie będące przedmiotem zapytania kwestie ustalenia podstawy opodatkowania oraz dokumentowania na fakturze usług transportu dokonanych za pośrednictwem poczty lub kuriera w przypadku sprzedaży biletów na imprezy kulturalne, rozrywkowe, sportowe oraz różnego rodzaju targi w sklepie internetowym. Interpretacja nie rozstrzyga natomiast kwestii prawidłowości zastosowania stawki podatku VAT na imprezy kulturalne, rozrywkowe, sportowe oraz różnego rodzaju targi. Zawarte w pytaniu oraz własnym stanowisku informacje dotyczące stawki podatku VAT na tego rodzaju imprezy, potraktowano jako element przedstawionego opisu sprawy bez dokonywania oceny jego prawidłowości. Zmiana któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja indywidualna traci swoją ważność.

2015
4
wrz

Istota:

Czy w związku z przekazywaniem świadczeń osobom fizycznym będącym zarejestrowanymi użytkownikami Darmowego Sklepu Internetowego X., nie będącymi pracownikami X. ani osobami pozostającymi w stosunku cywilnoprawnym z X. w ramach promocji, X. będzie zobowiązany do wystawienia informacji rocznej PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W celu złożenia zamówienia produktów dostępnych w asortymencie Darmowego Sklepu Internetowego stanowiących ofertę nieodpłatnych świadczeń w związku z promocją świadczeniodawcy, klient musi zalogować się do Darmowego Sklepu Internetowego po uprzedniej rejestracji w ramach której należy m.in. wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, załączając skan dokumentu potwierdzającego fakt pobierania nauki w szkole ponadpodstawowej lub wyższej, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania zawodu dziennikarza, adres pocztowy oraz oświadczenie, iż nie świadczy się pracy na rzecz X. ani nie pozostaje ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Zgodnie z regulaminem Darmowego Sklepu Internetowego X. jednorazowa wartość zamówienia nie może przekraczać łącznej kwoty 200 zł, dotyczyć większej liczby niż jednego danego produktu a zamówienia nie mogą być składane częściej niż w odstępie trzech miesięcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z przekazywaniem świadczeń osobom fizycznym będącym zarejestrowanymi użytkownikami Darmowego Sklepu Internetowego X., nie będącymi pracownikami X. ani osobami pozostającymi w stosunku cywilnoprawnym z X. w ramach promocji, X. będzie zobowiązany do wystawienia informacji rocznej PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

2013
12
mar

Istota:

Czy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych jest odpowiednią formą rozliczenia dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę i czy odpowiednie będzie zastosowanie 3% stawki ryczałtu?

Fragment:

U. nr 207, poz. 1293 i nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Działalnością usługową w zakresie handlu jest z kolei - jak wynika z art. 4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie precyzuje znaczenia słowa „ przetworzone ”, zatem aby je zdefiniować należy ustalić jaki zakres znaczeniowy ma ten zwrot w języku potocznym. Według Słownika języka polskiego PWN (wydanie internetowe) przetwarzać to: przekształcić coś twórczo, zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd, opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy wynosi 8,5%.

2011
1
paź

Istota:

Czy działalność prowadzona przez Wnioskodawcę polegająca na sprzedaży wirtualnych postaci jest działalnością handlową czy usługową? Czy do rozliczenia z tytułu podatku dochodowego Wnioskodawca może zastosować formę opodatkowania wg ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i do rozliczenia zastosować 3% stawkę ryczałtu?

Fragment:

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., „ działalność usługowa ” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 207, poz. 1293 i nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Działalnością usługową w zakresie handlu jest z kolei - jak wynika z art. 4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie precyzuje znaczenia słowa przetworzone, zatem aby je zdefiniować należy ustalić jaki zakres znaczeniowy ma ten zwrot w języku potocznym. Według Słownika języka polskiego PWN (wydanie internetowe) przetwarzać to: przekształcić coś twórczo, zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd, opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową.