Sklep | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to sklep. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży Sklepu.

Fragment:

Obecnie, w związku ze sprzedażą Sklepu, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w pozostałych dwóch sklepach stacjonarnych. Dla sklepu Wnioskodawcy, stanowiącego zakład przedsiębiorstwa Zainteresowanego, składającego się na przedmiot Umowy sprzedaży, prowadzona była przez Spółkę odrębna podatkowa księga przychodów i rozchodów zgodnie z wymogiem przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów: dla Sklepu Wnioskodawcy, stanowiącego zakład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, składającego się na przedmiot Umowy sprzedaży, nie był prowadzony odrębny rachunek bankowy; przedmiot Umowy sprzedaży, stanowiący Sklep, przeznaczony był do prowadzenia przez Spółkę w sposób samodzielny działalności handlowej, przedmiotem Umowy sprzedaży nie były należności oraz zobowiązania funkcjonalnie związane ze Sklepem, gdyż na dzień dokonania sprzedaży Sklepu Spółka nie posiadała należności oraz zobowiązań względem kontrahentów wynikających z prowadzenia Sklepu. Przedmiot Umowy sprzedaży, stanowiący Sklep, przeznaczony był do prowadzenia przez Spółkę w sposób samodzielny działalności handlowej, w związku z czym Spółka przyjmuje, że Sklep stanowił wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej (zadanie gospodarcze), który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące działalność handlową (zadanie gospodarcze).

2015
13
lis

Istota:

Czy umorzenie zobowiązania z tytułu wynagrodzenia należnego za zakup sklepu w warunkach opisanych w zdarzeniu przyszłym rodzi po stronie Wnioskodawcy skutki na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

W takim przypadku prawo majątkowe w postaci wierzytelności z tytułu sprzedaży sklepu przysługujące ciotce wobec Wnioskodawcy wejdzie w skład spadku. Spadek ten zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego przypadnie w całości jedynemu spadkobiercy, tj. ojcu Wnioskodawcy i prawo majątkowe w postaci wierzytelności z tytułu sprzedaży sklepu wejdzie do jego majątku. Analogiczna sytuacja miałaby miejsce w przypadku, gdyby ciotka Wnioskodawcy przysługującą jej wierzytelność przekazała na rzecz ojca Wnioskodawcy w drodze umowy darowizny. Jeżeli wierzytelność z tytułu wynagrodzenia należnego za sprzedaż sklepu będzie przysługiwać ojcu Wnioskodawcy, to mając na uwadze stosunki panujące w rodzinie, ojciec Wnioskodawcy dokona bądź umorzenia wierzytelności z tytułu sprzedaży sklepu, bądź darowizny tej wierzytelności na rzecz Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy umorzenie zobowiązania z tytułu wynagrodzenia należnego za zakup sklepu w warunkach opisanych w zdarzeniu przyszłym rodzi po stronie Wnioskodawcy skutki na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn... Zdaniem Wnioskodawcy, umorzenie zobowiązania z tytułu wynagrodzenia należnego za zakup sklepu w warunkach opisanych w zdarzeniu przyszłym nie wywołuje po jego stronie skutków na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

2014
3
sty

Istota:

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wartość nagród otrzymanych w związku z tą działalnością, stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej tj. przychód ze źródła o którym mowa w art. 14 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, który winien być przez nich opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania. Zatem Spółka w odniesieniu do tych osób nie będzie występowała w roli płatnika.

Fragment:

Każda faktura korygująca, która zostanie wystawiona w trakcie trwania Programu, pomniejszająca wysokość Obrotu, będzie powodowała zmniejszenie ilości zebranych punktów danego Sklepu. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody/nagród w Programie jest osiągnięcie przez Sklep Targetu, tj. zakup w czasie trwania programu od Przedstawiciela handlowego Klienta produktów Klienta o łącznej wartości netto nie niższej niż ustalona dla danego Sklepu i wskazana na broszurze informacyjnej w każdym z okresów. Targety dla poszczególnych Sklepów są ustalane dla każdego z etapów trwania programu osobno w oparciu między innymi o wielkość Sklepu oraz jego lokalizację. Jeżeli Uczestnik posiada więcej niż jeden Sklep, zarówno wyznaczone Targety jak i zbierane punkty dotyczą każdego Sklepu osobno i nie sumują się. W przypadku osiągnięcia przez Sklep Targetu w okresie pierwszego etapu trwania programu naliczone punkty mogą być wymieniane na nagrody w dowolnym momencie trwania Programu w terminie przewidzianym regulaminem, tj. w okresie nie późniejszym niż 30 dni po zakończeniu drugiego etapu trwania programu. W przypadku osiągnięcia przez Sklep Targetu w okresie pierwszego z dwóch etapów trwania programu oraz osiągnięcia przez Sklep Targetu w okresie drugiego z dwóch etapów trwania programu punkty uzyskane w każdym z etapów sumują się, z zastrzeżeniem że jeżeli uczestnik wymienił na nagrody rzeczowe lub pieniężne punkty zgromadzone w okresie pierwszego etapu trwania programu to łączna wartość punktów uzyskanych w obu okresach zostanie pomniejszona o wartość punktową wydanych (wypłaconych) nagród.

2011
1
wrz

Istota:

Czy zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3 lit. a updop Spółka będzie miała prawo indywidualnie ustalić stawkę amortyzacyjną dla Sklepu będącego częścią składową Budynku, z tym że okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 3 lata?

Fragment:

Jednym ze składników przedsiębiorstwa Wspólnika, które zostanie wniesione do Spółki w postaci Wkładu, jest wyodrębniony lokal sklepu (dalej: „ Sklep ”) stanowiący część składową budynku centrum usługowo-biurowo-handlowego (dalej: „ Budynek ”). Budynek i znajdujący się w nim Sklep zostały wybudowane przed rokiem 1990 i były wykorzystywane w celach gospodarczych. Odrębna własność Sklepu została ustanowiona w roku 2009. Budynek ani Sklep nie zostały i nie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wspólnika. Przed wniesieniem Wkładu zarówno Budynek jak i Sklep będą wykorzystywane przez okres co najmniej 60 miesięcy, co Spółka będzie w stanie udowodnić. Po nabyciu Sklepu zostanie on po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3 lit. a updop Spółka będzie miała prawo indywidualnie ustalić stawkę amortyzacyjną dla Sklepu będącego częścią składową Budynku, z tym że okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 3 lata... Stanowisko Spółki: Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 16j ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j.

2011
1
wrz

Istota:

Wstawienie do sklepu stojaków permanentnych i stojaków tymczasowych, służących eksponowaniu produktów Spółki w celu zwiększenia ich sprzedaży, nie wyczerpuje znamion przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy w rozumieniu art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W związku z tym Spółka nie jest zobowiązana do naliczenia podatku należnego z tego tytułu.

Fragment:

Spółce zależało, by jej produkty były dobrze widoczne w sklepach i aby mogły zostać dostrzeżone przez potencjalnych klientów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie ze znowelizowanym od 1 kwietnia 1997r. art. 2 ust 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegała sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że materiały POS (Point of Sale) Spółka umieszczała w punktach sprzedaży poprzez swoich przedstawicieli. Po ustaniu wykorzystywania, przedmiotowe stojaki usuwane były ze sklepów przez przedstawicieli Spółki lub były niszczone przez nich na miejscu. Zgodnie z zawartą umową, sklep nie stawał się właścicielem wstawionych materiałów. W świetle powyżej przytoczonych przepisów, wstawienie do sklepów stojaków, które służą wspieraniu sprzedaży produktów Spółki, a sklepy zobowiązane są do eksponowania przy użyciu tych przedmiotów wyłącznie towarów Spółki, z zastrzeżeniem ich zwrotu w przypadku niedotrzymania warunków użytkowania, nie można mówić o dostawie tych towarów ani odpłatnym świadczeniu usług.

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku na towary dostarczane do wolnego obszaru celnego oraz stawki podatku na odsprzedaż tych towarów dla podróżnych

Fragment:

Całość towarów sprzedawanych w sklepie Wnioskodawcy dostarczana jest przez jednego producenta (dostawcę). Wszystkie dostawy towarów do tego sklepu są fakturowane przez dostawcę Wnioskodawcy ze stawką VAT 22% (w większości są to wyroby czekoladowe objęte tą stawką podatku VAT). Zauważa się, iż Wnioskodawca w uzupełnieniu z dnia 7 listopada 2008r. do wniosku dokonał modyfikacji pytań oraz swojego stanowiska. W interpretacji została przyjęta wersja pytań i stanowiska wynikająca z uzupełnienia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zasadnym jest dostawa towarów do sklepu Wnioskodawcy znajdującego się na Lotnisku w Wolnym Obszarze Celnym ze stawką VAT 0% (zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT), a ich odsprzedaż podróżnym wylatującym do krajów Unii Europejskiej ze stawką VAT 22% (traktując jak sprzedaż krajową) i podróżnym wylatującym do krajów spoza Unii Europejskiej ze stawką VAT 0%... Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa towaru do sklepu Wnioskodawcy w strefie Wolnego Obszaru Celnego ze stawką VAT 0% zgodnie z ustawą o VAT jest sprzeczna ze stawką wymaganą przy odsprzedaży tych towarów (sprzedaż krajowa VAT 22%) w sklepie Wnioskodawcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości (mieszkanie ze sklepem, który nie został przekształcony na lokal o charakterze użytkowym).

Fragment:

Jedno z pomieszczeń budynku zostało zagospodarowane na sklep, mimo iż formalnie nie zostało przekształcone na pomieszczenie użytkowe (nadal jest to jeden z pokoi budynku mieszkalnego). Koszty poniesione na przebudowę budynku z użytkowego na mieszkalny oraz remont pomieszczenia sklepu były znacznie niższe niż 30% wartości początkowej budynku, który nie został wpisany do ewidencji środków trwałych i nie jest amortyzowany. Wnioskodawca nadmienia, iż nie prowadzi działalności polegającej na zagospodarowywaniu i obrocie nieruchomościami oraz, że jest podatnikiem podatku VAT. W grudniu 2007 roku Zainteresowany dokonał zameldowania i zamieszkał w opisywanym budynku. Jest to jedyna nieruchomość, której jest właścicielem. Obecnie nosi się z zamiarem jej sprzedaży. Przed planowanym zbyciem budynku mieszkalnego Wnioskodawca dokona likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej i sprzeda budynek jako osoba prywatna. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy jeżeli w ciągu 14 dni od sprzedaży ww. nieruchomości, Wnioskodawca złoży oświadczenie, że uzyskane środki przeznaczy na własne cele mieszkalne, zostanie zwolniony z zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego... Zdaniem Wnioskodawcy, wydatkowanie w ciągu 24 miesięcy środków uzyskanych ze sprzedaży budynku mieszkalnego na własne potrzeby mieszkaniowe spowoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

2011
1
cze

Istota:

Wydatki Spółki poniesione na wypłatę sklepom wynagrodzenia w zamian za świadczone usługi marketingowe, po spełnieniu warunków zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Fragment:

Wnioskodawca nie dostarcza sprzedawanych przez siebie towarów bezpośrednio do sklepów detalicznych, czy też sklepów detalicznych zgrupowanych w sieciach sprzedaży detalicznej: Pod pojęciem „ sklep ” czy też „ sklep detaliczny ” wnioskodawca rozumie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego towarami, w tym towarami pochodzącymi od Wnioskodawcy. Wnioskodawca sprzedaje towar do dystrybutorów (hurtowników), którzy następnie sprzedają towar do tych sklepów. Wnioskodawca jednak zawiera ze sklepami (podmiotami reprezentującymi sieci sklepów) umowy w oparciu o które sklepy te świadczą wnioskodawcy usługi określane jako usługi marketingowe polegające na: bieżącym rozpoznawaniu aktualnych potrzeb danego rynku lokalnego nabywców towarów w oparciu o prowadzone badania i statystykę w celu kształtowania listy asortymentowej sprzedaży i jej dostosowania odpowiednio do potrzeb danego rynku, dla zapewnienia jak najlepszej rotacji towarów, eksponowaniu w sklepach produktów oraz materiałów promocyjnych dostarczonych przez Wnioskodawcę na podstawie indywidualnych uzgodnień, zapewnienie odpowiedniej lokalizacji towarów wnioskodawcy w sklepach, odpowiedniej ich ekspozycji i zadbanie o dostępność towarów dla klienta, organizowaniu w sklepach różnych akcji promocyjnych, w tym prezentacji i degustacji, redagowaniu i wydawaniu różnego rodzaju tzw. gazetek promocyjnych uwzględniających aktualną ofertę sprzedaży wnioskodawcy, zapewnianiu ciągłości sprzedaży poszczególnych asortymentów towarów poprzez realizację odpowiedniego systemu zamówień.