PP/443-27/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane prace technicznego zamknięcia składowiska odpadów komunalnych?

PP/443-27/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. odpady (śmieci)
  2. podatek od towarów i usług
  3. składowanie odpadów (śmieci)
  4. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

Postanowienie

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy z dnia 19 kwietnia 2006 r., znak: (...), uzupełnionego na żądanie tutejszego organu pismem z dnia 14 lipca 2006 r. (data wpływu do Urzędu w dniu 7.07.2006 r.), znak: (...), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Na mocy art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wnioskiem złożonym w tutejszym organie w dniu 20 kwietnia 2006 r., znak: (...), Urząd Gminy zwrócił się o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do następującego stanu faktycznego:

Urząd Gminy zlecił wykonanie prac technicznego zamknięcia składowiska odpadów komunalnych (zgodnie z harmonogramem prac rekultywacyjnych, tj. budowa ekranu z gliny na odcinku czaszy, zagęszczenie odpadów, uzupełnienie bryły odpadów poprzez przemieszczenie odpadów między sektorami, wykonanie warstwy wodoszczelnej, wykonanie wodocieku przystokowego, wymodelowanie warstwy wodoszczelnej w rejonie wysypiska - zbiorników odcieków, przykrycie warstwą wodoszczelną czaszy, położenie warstwy żwirowej i glebowej na całej powierzchni czaszy, obsianie czaszy trawą, uporządkowanie placu).

Za wykonane usługi Gmina otrzymała do zapłaty fakturę, w której należność opodatkowana została stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

Zdaniem Podatnika, prace technicznego zamknięcia składowiska odpadów komunalnych według w/w harmonogramu mające na celu unieszkodliwienie odpadów i doprowadzenie ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska, opodatkowane są stawka podatku od towarów i usług 7% - symbol PKWiU 90.0 - "Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne".

W oparciu o dokonaną analizę stanu prawnego w przedmiotowym zakresie tutejszy organ zauważa:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.
Dodać przy tym należy, iż stosownie do zapisu ust. 3 w/w przepisu usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.
W związku z tym, iż opis stanu faktycznego sprawy zawartej we wniosku Gminy z dnia 19 kwietnia 2006 r. nie zawierał symboli statystycznych usług obejmujących zakres zleconego przedsięwzięcia, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 10 maja 2006 r., znak: PP/443-27/2/06, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14a § 5 ustawy Ordynacja podatkowa, zwrócił się do Podatnika o uzupełnienie podania.

Z przekazanej w piśmie Gminy z dnia 4 lipca 2006 r. kopii pisma Głównego Urzędu Statystycznego Departament Koordynacji i Organizacji Badań z dnia 27 czerwca 2006 r., znak: (...), wynika, iż zlecenie kompleksowych usług technicznego zamknięcia składowiska odpadów komunalnych, polegające na wykonaniu według harmonogramu następujących prac budowlanych:
- budowa ekranu z gliny na odcinku czaszy,
- zagęszczenie odpadów,
- uzupełnienie bryły odpadów poprzez przemieszczenie odpadów między sektorami,
- wykonanie warstwy wodoszczelnej,
- wykonanie wodocieku przystokowego,
- wymodelowanie warstwy wodoszczelnej w rejonie wysypiska - zbiorników odcieków,
- przykrycie warstwą wodoszczelną czaszy,
- położenie wartwy żwirowej i glebowej na całej powierzchni czaszy,
uporządkowanie placu,
mieszczą się w grupowaniu PKWiU 45 "Roboty budowlane".

Natomiast usługi polegające na wysianiu trawy mieszczą się w grupowaniu PKWiU 01.41.12-00.00 "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni".

Co istotne w sprawie, w/w czynności klasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 90.02 "Usługi w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów" jedynie w przypadku, gdy są wykonywane przez właściciela składowiska odpadów siłami własnymi, to jest stanowią dla niego czynności wewnątrzzakładowe.

Odnosząc się na tej podstawie do obowiązujących stawek opodatkowania podatkiem od towarów i usług tutejszy organ zauważa, iż stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%.

Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 w/w ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
W załączniku tym pod pozycją 135 wymienione zostały PKWiU ex 01.4 "Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt".

Jednocześnie zgodnie z objaśnieniami do w/w załącznika nr 3 (pkt 2) wykaz ten nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0% i 3%.

W przepisach przejściowych i końcowych ustawy o podatku od towarów i usług, w art. 146 ust. 1 pkt 1 postanowiono, iż w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

Pod pozycją 64 załącznika nr 6 do ustawy wymienione zostały "Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt", PKWiU ex 01.4.

W związku z powyższym czynność wysiania trawy na zamykanym składowisku odpadów (PKWiU 01.4) podlega opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 3% w okresie do dnia 30 kwietnia 2008 r.

Natomiast roboty ziemne wykonywane przez zleceniobiorcę, obejmujące pozostałe prace wymienione w piśmie Gminy z dnia 19.04.2006 r., które zostały zaliczone do grupowania PKWiU 45 "Roboty budowlane" podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku, tj. 22%.

W świetle w/w okoliczności Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, iż stanowisko Podatnika dotyczące stosowania 7% stawki podatku od towarów i usług na (niewykonywane własnymi siłami, lecz zlecone podmiotom zewnętrznym) prace związane z zamknięciem składowiska odpadów komunalnych należy uznać za nieprawidłowe.

W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.

Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.