IIUSppII/443-84/30a/17/2006/IR | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Podatnik jest nadal zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?

IIUSppII/443-84/30a/17/2006/IR

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kasa rejestrująca
  2. składowanie odpadów (śmieci)
  3. wywóz odpadów (śmieci)
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące

Stan faktyczny

Jak wynika ze złożonego wniosku 30 marca 2005r. Zakład Gospodarki Odpadami - zakład budżetowy został przekształcony w Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami. Przekształcenie odbyło się na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami - zakład budżetowy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego zakładu budżetowego na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej. W uchwale Zgromadzenia Związku Gmin zobowiązano spółkę do zapewnienia ciągłości działalności wykonywanej przez Zakład.

W wyniku przekształcenia Spółka otrzymała nowy numer NIP, jednak na podstawie art. 93b w związku z art. 93a §1 ustawy Ordynacja podatkowa oraz kierując się stanowiskiem tut. organu podatkowego zawartym w postanowieniu nr... z dnia ... kontynuuje działalność zakładu budżetowego. Fakt ten potwierdza, również złożenie tylko jednej deklaracji VAT-7 za marzec 2005r. dotyczącej działalności Zakładu i Przedsiębiorstwa łącznie.

Przedsiębiorstwo Komunalne tak jak i zakład budżetowy zajmuje się usługami w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów dla osób prawnych i fizycznych /PKWiU 90.00.2-VAT 7%/. Wywóz i unieszkodliwianie odpadów jest zwolnione przez Ministra Finansów z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących. Kontrahentom Spółki dzierżawione są pojemniki na odpady. Usługa dzierżawy pojemnika jest nierozerwalnie związana z wywozem odpadów. Zdaniem Spółki usługa dzierżawy pojemnika jest nierozerwalnie związana z wywozem i utylizacją odpadów, gdyż dla osób fizycznych sama dzierżawa pojemnika /bez wywozu i utylizacji nieczystości/ nie występuje. Jednak zarówno w zawieranych z klientami umowach, jak i w fakturach potwierdzających wykonanie w/w usług Spółka wyszczególnia, jako dwie odrębne usługi, wywóz nieczystości stałych MGB 120 lub 1100 ze stawką podatku VAT 7% oraz dzierżawę pojemnika MGB 120 lub 1100 ze stawką podatku VAT 22%.

W poprzednim roku podatkowym procentowy udział obrotu z tytułu sprzedaży poszczególnych rodzajów usług na rzecz osób fizycznych kształtował się następująco:

- obrót związany z usługą wywozu i unieszkodliwiania odpadów o symbolu PKWiU 90.00.2 stanowił- 95,98%;

-obrót związany z usługą dzierżawy stanowił- 4,02%.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego postawione zostało następujące pytanie:

- czy Spółka nadal zwolniona jest z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?

Stanowisko Podmiotu Uprawnionego do złożenia wniosku

Zdaniem Spółki, jest ona zwolniona z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej do momentu przekroczenia kwoty 40.000 zł., gdyż Spółka przejęła sukcesję praw i obowiązków przekształconego zakładu budżetowego i w dalszym ciągu kontynuuje jego działalność.

Ocena Prawna Stanowiska Pytającego z przytoczeniem przepisów prawa

Zgodnie z art. 93 § 1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana /powstała/ w wyniku: przekształcenia innej osoby prawnej lub przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej- wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązku przekształcanej osoby lub spółki.

Powyższą zasadę stosuje się również w przypadku łączenia się i przekształceń komunalnych zakładów budżetowych- art. 93b cytowanej ustawy.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stosownie natomiast do § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. w sprawie kas rejestrujących /Dz. U. z 2006r., Nr 51, poz. 375/- do dnia 31.03.2006r obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie kas rejestrujących- do dnia 31 grudnia 2006r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotu z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT był wyższy niż 70%.

Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne o symbolu PKWiU 90.0 wymienione zostały w poz. 32 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Jednakże na podstawie ust. 2 cytowanego § 3 zwolnienie, o którym mowa wyżej traci moc z dniem 1 września 2006r., jeżeli w okresie pierwszego półrocza 2006r., udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania w obrotach ogółem z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy był równy lub niższy niż 70%.

Jak wynika z treści przedmiotowego wniosku na podstawie art. 93b w związku z art. 93a §1 ustawy Ordynacja podatkowa, Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego zakładu budżetowego. Przedmiotem wykonywanej przez Spółkę, na rzecz osób prawnych i fizycznych, działalności gospodarczej jest wywóz i unieszkodliwianie odpadów /PKWiU 90.00.2/ oraz dzierżawa pojemników na odpady. Usługi te na zawieranych z klientami umowach występują odrębnie oraz opodatkowane są odpowiednio wg 7% i 22% stawki podatku VAT.

Obrót z tytułu świadczenia przedmiotowych usług na rzecz osób fizycznych w poprzednim roku podatkowym wynosił:

-95,98 % -usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów PKWiU 90.00.2;

-4,02% -usługi dzierżawy pojemników na odpady.

Biorąc pod uwagę cytowane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny tut. organ podatkowy stwierdza, iż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot przekształcony z zakładu budżetowego, korzysta na podstawie § 3 ust.1 pkt 1 w/w rozporządzenia w bieżącym roku podatkowym- w przypadku jeżeli nie zajdą okoliczności przewidziane w § 3 ust. 2 rozporządzenia- ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za pomocą kasy rejestrującej, gdyż wykonywane przez Spółkę usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów /PKWiU 90.00.2/ wymienione zostały w poz. 32 załącznika do w/w rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, a udział obrotu ze sprzedaży przedmiotowych usług w 2005 roku, w obrotach ogółem z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT był wyższy niż 70%.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym i wiąże organy podatkowe do czasu zmiany przepisów.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia /art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej/.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.