Składowanie odpadów (śmieci) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składowanie odpadów (śmieci). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy Podatnik jest nadal zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej?

Fragment:

(...) Stan faktyczny Jak wynika ze złożonego wniosku 30 marca 2005r. Zakład Gospodarki Odpadami - zakład budżetowy został przekształcony w Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami. Przekształcenie odbyło się na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Odpadami - zakład budżetowy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo Komunalne Gospodarki Odpadami wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego zakładu budżetowego na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej. W uchwale Zgromadzenia Związku Gmin zobowiązano spółkę do zapewnienia ciągłości działalności wykonywanej przez Zakład. W wyniku przekształcenia Spółka otrzymała nowy numer NIP, jednak na podstawie art. 93b w związku z art. 93a §1 ustawy Ordynacja podatkowa oraz kierując się stanowiskiem tut. organu podatkowego zawartym w postanowieniu nr... (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane prace technicznego zamknięcia składowiska odpadów komunalnych?

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy z dnia 19 kwietnia 2006 r., znak: (...), uzupełnionego na żądanie tutejszego organu pismem z dnia 14 lipca 2006 r. (data wpływu do Urzędu w dniu 7.07.2006 r.), znak: (...), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. Uzasadnienie Na mocy art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania (...)

2011
1
sty

Istota:

W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania usług składowania odpadów?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem ust. 2-10 oraz art. 6b i art. 35 ust. 2a-6. Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jeden z wyjątków od tej reguły został ujęty w art. 6 ust. 8b pkt 1 powołanej ustawy. W myśl tego przepisu obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu: a. dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, b. telekomunikacyjnych świadczenia usług (...)