0115-KDIT1-2.4012.536.2017.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie sprzedaży Wyodrębnionych Aktywów na rzecz Nabywcy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Zbywcę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 2 sierpnia 2017 r. (data wpływu 10 sierpnia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 21 września 2017 r. (dopłata), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży Wyodrębnionych Aktywów na rzecz Nabywcy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Zbywcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny, uzupełniony w dniu 21 września 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży Wyodrębnionych Aktywów na rzecz Nabywcy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Zbywcę.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

X Sp. z o.o. ,

 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

Y Sp. z o.o.

przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca X Sp. z o.o. (dalej „X” lub „Sprzedająca”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w T., a jej jedynym wspólnikiem jest X AG z siedzibą w P. X wykonuje usługi produkcyjne na zlecenie X AG. Usługa produkcyjna dokonywana jest na materiale powierzonym, należącym do X AG i polega na wytwarzaniu okablowania według zaleceń X AG. Natomiast zainteresowana Y Sp. z o.o. (dalej: „Y” lub „Kupująca”) jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C., a jej jedynym wspólnikiem jest S z siedzibą w B. Y. jest producentem wiązek i szaf sterowniczych do przemysłu kolejowego, samochodów osobowych i pojazdów użytkowych działającym na rynku od 1997 roku. Głównymi klientami Y są międzynarodowe koncerny B oraz A produkujące między innymi tabor kolejowy. X AG wraz z X G. (spółką zależną z siedzibą na terenie N.), zawarła w dniu 19 grudnia 2014 r. umowę z B. G. oraz B. T. AG na dostawę okablowania do wagonów, które produkuje B. T. AG. Po podpisaniu ww. umowy, X AG zleciła X wykonywanie usług montażowych na dostarczonym przez siebie materiale na swoją rzecz, tj. przygotowywanie okablowania dla potrzeb kontraktu z firmą B. W związku ze zleceniem, X zawarła umowy najmu dwóch hal oraz zakupiła maszyny i wyposażenie niezbędne do wykonywania prac na zlecenie X AG, a także zatrudniła pracowników do obsługi tych maszyn i wyposażenia oraz zawarła umowy dotyczące dostawy mediów i obsługi tych maszyn, a także zawarła umowy z agencjami pracy tymczasowej, na podstawie których do obsługi maszyn zostali skierowani pracownicy tymczasowi („Aktywa Wyodrębnione”). Według stanu na dzień 31 lipca 2017 r. Aktywa Wyodrębnione obejmują:

 • Środki trwałe w postaci maszyn i urządzeń,
 • Wyposażenie poszczególnych stanowisk pracy, które nie stanowi środków trwałych, jednakże umożliwia wykonywanie pracy przez pracowników, w szczególności takich jak: narzędzia, wózki, wieszaki, lampy oraz inne niezbędne dla prawidłowego realizowania usług na rzecz X AG,
 • zespół 124 pracowników zatrudnionych przy realizacji usług na rzecz X AG na różnych stanowiskach pracy,
 • prawa i obowiązki z dwóch umów najmu tj. dwóch hal, z których każda została zawarta na czas oznaczony - o powierzchni odpowiednio 1.560 m2 oraz 738 m2,
 • prawa i obowiązki z umowy najmu kontenerów, przeznaczonych na cele socjalne dla pracowników,
 • prawa i obowiązki z umowy sprzedaży ciepła,
 • prawa i obowiązki z umowy na świadczenie usług ochrony mienia,
 • prawa i obowiązki z umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych,
 • prawa i obowiązki z umowy na świadczenie usług w zakresie składowania towarów w magazynie spedycyjnym,
 • prawa i obowiązki z trzech umów zawartych z trzema niezależnymi agencjami pracy tymczasowej, na podstawie których w ramach realizacji usług na rzecz X AG uzupełniane są zasoby kadrowe na potrzeby funkcjonowania Aktywów Wyodrębnionych.

Aktywa Wyodrębnione używane są wyłącznie do wykonywania usług montażowych na rzecz X AG w związku z zawarciem przez nią umowy z firmą B. Jednocześnie zlecającym usługę Sprzedającej jest wyłącznie X AG i nie ma żadnych umów lub ustaleń pomiędzy firmą B, a Sprzedającą. Wyprodukowane okablowanie odbierane jest przez X AG. X posiada także inny majątek poza Aktywami Wyodrębnionymi, którego przeznaczeniem jest działalność produkcyjna niezwiązana ze zleceniami związanymi z kontraktem dotyczącym firmy B. W skład tego majątku wchodzą prawa do hal produkcyjnych, maszyny, komputery oraz pracownicy. Aktywa Wyodrębnione są skonfigurowane w taki sposób, że bez dodatkowych nakładów nie sposób wykorzystywać ich do innych zleceń, aniżeli do prac na rzecz X AG w celu dostawy okablowania do firmy B. Sprzedająca nie posiada klienteli ani odbiorców. Jedynym zlecającym usługę Sprzedającej jest X AG.

Poza zleceniem usługi produkcyjnej na potrzeby firmy B., X AG zleca Sprzedającej szereg innych usług montażowych, które są wykonywane na aktywach innych, aniżeli Aktywa Wyodrębnione. Aktywa Wyodrębnione nie są wyodrębnione w strukturach Sprzedającej pod względem formalnym, ani w drodze postanowień umowy spółki, ani w drodze uchwały, ani też w drodze zarządzenia któregokolwiek z organów Sprzedającej i nie stanowią oddziału Sprzedającej. Związana z Aktywami Wyodrębnionymi działalność dotyczy wyłącznie kontraktu dla X AG, na podstawie którego X AG dostarcza produkty firmie B. Działalność poza Aktywami Wyodrębnionymi także nie została formalnie wyodrębniona w strukturach Sprzedającej pod względem formalnym, ani w drodze zapisów umowy spółki, ani w drodze jakiejkolwiek uchwały lub zarządzenia jakiegokolwiek organu Sprzedającej. Cała działalność Sprzedającej, a więc zarówno Aktywa Wyodrębnione, jak i pozostała działalność, podlega jednemu zarządowi, nie ma także dwóch odrębnych dyrekcji.

Czynności zarządcze oraz działania mające zapewnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa Sprzedającej, obsługa finansowa (w tym księgowa), w tym również w odniesieniu do Aktywów Wyodrębnionych, wykonywane są w całości przy - poza miejscem położenia Aktywów Wyodrębnionych. Wprawdzie dla celów zarządczych przyjęty plan kont księgowych umożliwia przypisanie poszczególnych pozycji kosztowych i przychodowych, a także zobowiązań oraz należności do Aktywów Wyodrębnionych, to jednak przyjęta ewidencja analityczna dla celów zarządczych nie uwzględnia wszystkich kosztów prowadzenia działalności, ani też wszystkich zobowiązań. W dniu 31 lipca 2017 r. Kupująca zawarła z X AG umowę, na podstawie której:

 1. X AG na Kupującą przeniósł prawa z umowy zawartej między X AG, a B G. na dostawę okablowania do wagonów.
 2. Sprzedał Kupującej niezbędne zapasy magazynowe do wykonania ww. kontraktu.
 3. Sprzedał Kupującej całość dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania ww. kontraktu.
 4. Sprzedał Kupującej całość know-how oraz praw własności intelektualnej niezbędnej do wykonania ww. kontraktu.
 5. X AG zobowiązał się, że X sprzeda na rzecz Kupującej Aktywa.

Wyodrębnione na podstawie oddzielnej umowy.

W wykonaniu zobowiązania określonego w punkcie 5. powyżej, wnioskodawcy, tj. Sprzedająca oraz Kupująca zawarli w dniu 31 lipca 2017 r. umowę sprzedaży Aktywów Wyodrębnionych, w formie umowy transferowej, na podstawie której Sprzedająca:

 1. sprzedała Kupującej ruchomości (maszyny, urządzenia, komputery), które służą do usługi w zakresie produkcji okablowania,
 2. przeniosła na Kupującą prawa z tytułu umów najmu dwóch hal, na których znajdują się ruchomości wymienione w punkcie 1.,
 3. przeniosła na Kupującą prawa z umów serwisowych, na dostawę mediów dotyczących ww. ruchomości oraz hal,
 4. przeniosła na Kupującą prawa z umów zawartych z agencjami pracy tymczasowej, na podstawie których agencje te kierowały na zlecenie Sprzedającej pracowników do pracy w halach wymienionych w punkcie 2. i na sprzęcie wymienionym w punkcie 1.,
 5. zawiadomiła wspólnie z Kupującą pracowników pracujących w ww. halach o przejściu zakładu pracy na Kupującą.

Wyżej wymienione prawa i obowiązki stanowią Aktywa Wyodrębnione. Należy także poczynić zastrzeżenie, że decydując o zbyciu Aktywów Wyodrębnionych, Kupująca oraz Sprzedająca zaliczyły do nich szereg umów, jednakże prawa z tych umów nie będą przedmiotem sprzedaży/przelewu. Decydując o zbyciu Aktywów Wyodrębnionych, Kupująca oraz Sprzedający zgodnie ustalili jakie umowy są niezbędne stronie Kupującej do prawidłowego realizowania kontraktu z firmą B. Sam proces przejmowania umów, który odbywać się będzie w drodze trójstronnego porozumienia (tj. X , dostawca oraz Kupująca) polegać będzie na tym, że od dnia ustalonego przez strony, w miejsce X wstąpi Kupująca. Jest to uproszczony zabieg prawny, który pozwala uniknąć rozwiązywania umowy pomiędzy X a Dostawcą i zawierania kolejnej (takiej samej) umowy pomiędzy Kupującą a Dostawcą. Dokonana transakcja Aktywów Wyodrębnionych nie obejmuje praw z najmu pozostałych nieruchomości, z których korzysta Sprzedająca, praw do znaków towarowych i licencji, z których korzysta Sprzedająca, a także tych praw, które nie dotyczą Aktywów Wyodrębnionych. Kupująca nie przejmie żadnych należności oraz zobowiązań związanych z działalnością Sprzedającej, w tym również związanych z Aktywami Wyodrębnionymi; jednocześnie przejęcie praw i obowiązków każdej z umów dotyczącej Aktywów Wyodrębnionych będzie polegać na zawarciu trójstronnego porozumienia, w którym Kupująca wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedającej jako strony umowy (odbiorcy świadczenia), a jednocześnie zostanie zastrzeżone, że wszelkie zobowiązania (finansowe) do dnia wstąpienia przez Kupującą, są zobowiązaniami Sprzedającej. Kupująca nie przejmie żadnych umów z X AG na usługę produkcyjną. Jedynym wyjątkiem w tym zakresie będzie wstąpienie w miejsce Sprzedającej do zawartych umów najmu hal produkcyjnych i umów na dostawę mediów (niewykluczone jest także, że Kupująca będzie zawierała nowe umowy z dotychczasowymi wynajmującymi). Kupująca nie przejmuje środków pieniężnych Sprzedającego, w tym żadnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych, czy w kasie, w tym również żadnych środków finansowych związanych z Aktywami Wyodrębnionymi. Kupująca nie przejmuje także żadnych systemów komputerowych służących rozliczeniu i prowadzeniu gospodarki magazynowej, ani też ksiąg rachunkowych (handlowych) oraz jakichkolwiek innych ksiąg lub dokumentów związanych z przedsiębiorstwem Sprzedającego. Na Kupującą zostanie przeniesiona własność środków zgromadzonych na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie pracowników, w stosunku których nastąpi przejście zakładu pracy, jednakże obowiązek przekazania tych środków pieniężnych ma charakter ustawowy i wynika z przepisów ustawy o zakładowym fundusz świadczeń socjalnych. Kupująca nie przejmuje także tych pracowników Sprzedającej, których zatrudnienie nie jest związane z Aktywami Wyodrębnionymi. Kupująca zamierza włączyć Aktywa Wyodrębnione do struktury prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa i realizować kontrakt na dostawę okablowania do firmy B. Dalsza działalność będzie się odbywała po uzupełnieniu nabytych aktywów odpowiednimi prawami i zobowiązaniami oraz składnikami organizacyjnymi w postaci m.in. odpowiednich umów z dostawcami surowców czy mediów, a także przy wykorzystaniu własnego know-how. Kupująca będzie mogła także przy pomocy Aktywów Wyodrębnionych realizować zlecenia na rzecz innych podmiotów niż B., ale po uprzednim uzupełnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Aktywa Wyodrębnione będą stanowiły kolejny zakład produkcyjny Kupującej, oprócz prowadzonych obecnie w C., D. P. oraz B. Aktywa Wyodrębnione mogłyby zatem być wykorzystane jako instrument do realizacji innej umowy, aniżeli umowa z firmą B. Sprzedająca nie dokonuje czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wszystkie składniki majątkowe mające być przedmiotem planowanej transakcji były/są wykorzystywane przez Sprzedającą do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Aktywa Wyodrębnione w przedstawionym opisie zdarzenia będące przedmiotem transakcji pomiędzy X , a Y należy traktować jako składniki majątkowe niebędące przedsiębiorstwem ani zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, a w konsekwencji czy opisana w niniejszym wniosku transakcja dotycząca Aktywów Wyodrębnionych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Kupującej będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze dokumentującej transakcję sprzedaży Aktywów Wyodrębnionych, a jednocześnie Sprzedająca będzie miała obowiązek zapłaty podatku naliczonego?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii (art. 2 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług). Zgodnie z treścią art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z przepisu tego wynika, że wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług są tylko transakcje stanowiące zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. A contrario - transakcje, których nie można zidentyfikować jako sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie są objęte hipotezą powyższego przepisu i tym samym nie ma podstaw do uznania, iż podlegają one wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, w sytuacji, gdy dany termin nie został zdefiniowany w danym akcie prawnym, który się nim posługuje, w pierwszej kolejności należy się odwołać do znaczenia tego terminu powszechnie ustalonego w języku prawniczym. W języku tym przez pojęcie przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym rozumie się przedsiębiorstwo zdefiniowane w art. 551 Kodeksu cywilnego. Także z praktyki organów podatkowych wynika, że dla celów interpretacji przepisów podatkowych, w tym przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przyjmuje się, że pojęcie „przedsiębiorstwo” należy rozumieć w sposób zdefiniowany w art. 551 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Powyższa definicja przedsiębiorstwa zawiera jedynie przykładowe wyliczenie elementów wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Wskazanie w powołanym przepisie tych elementów świadczy jednakże o ich podstawowym dla rozumienia terminu „przedsiębiorstwo” znaczeniu, z uwagi na które rozstrzygając o tym, czy dana transakcja stanowi zbycie całego przedsiębiorstwa, czy poszczególnych jego składników, należy brać pod uwagę wystąpienie w transakcji tych elementów. Tylko sprzedaż wszystkich istotnych składników przedsiębiorstwa będzie stanowić jego zbycie. Jeśli którykolwiek ze składników, któremu można przypisać podstawowy charakter nie będzie stanowił przedmiotu transakcji, nie dojdzie do zbycia przedsiębiorstwa. W takim bowiem przypadku transakcja będzie obejmować nie przedsiębiorstwo w ujęciu całościowym, lecz jedynie zespół składników majątkowych wchodzących w jego skład. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 października 2000 r., sygn. I CKN 850/98, ocena, czy doszło do nabycia przedsiębiorstwa, jest możliwa tylko in concreto, a miarodajne jest ustalenie, czy nabyto minimum środków, bez których kontynuowanie przez nabywcę działalności gospodarczej realizowanej przed zbyciem nie jest możliwe. Strony umowy - jak wynika z art. 551 Kodeksu cywilnego - mają pozostawioną swobodę co do tego, jakie elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa objąć przedmiotem czynności prawnej, z tym, że swoboda w wyłączaniu poszczególnych składników nie może iść tak daleko, aby zakres wyłączeń przekreślił istotę przedsiębiorstwa. Dlatego też zbycie przedsiębiorstwa powinno obejmować co najmniej te składniki, które determinują funkcje spełniane przez przedsiębiorstwo. W takim kontekście należy wskazać, że opisana w niniejszym wniosku planowana transakcja nie obejmuje wszystkich elementów przedsiębiorstwa Sprzedającej wskazanych w wyliczeniu zawartym w art. 551 Kodeksu cywilnego. Planowana transakcja nie będzie obejmować takich elementów przedsiębiorstwa Sprzedającej, jak: prawo najmu do pozostałych nieruchomości, z których korzysta Sprzedająca , prawa do znaków towarowych i licencji, umowa na usługę produkcyjną pomiędzy Sprzedającą, a X AG, składniki majątkowe (wraz z zapasami i wyposażeniem) służące działalności usługowej Sprzedającej w zakresie produkcji okablowania innej niż związana z Aktywami Wyodrębnionymi, posiadane przez Sprzedającą środki transportu, środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie, systemy i programy komputerowe, w tym służące prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w szczególności rozliczeniu środków trwałych oraz rozliczeniu i prowadzeniu gospodarki magazynowej, nazwa przedsiębiorstwa, księgi rachunkowe (handlowe) oraz inne księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, tajemnice przedsiębiorstwa. Na Kupującą (jako nabywcę) nie zostaną przeniesione żadne należności, ani też żadne zobowiązania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedającej, poza wskazanymi jako Aktywa Wyodrębnione. Pogląd, zgodnie z którym brak istotnych składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa skutkuje uznaniem, że nie mamy do czynienia z przeniesieniem przedsiębiorstwa, jest powszechnie prezentowany przez organy podatkowe. Na przykład w interpretacji Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 20 lutego 2006 r., nr 147/DC/436/3/06/BH wskazano: „ze względu na objęcie (...) transakcją sprzedaży jedynie niektórych składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa strony, przedstawiona czynność prawna nie stanowi zbycia przedsiębiorstwa. W konsekwencji nie podlega wyłączeniu z opodatkowania na mocy art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług” W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lipca 2010 r., nr IPPP1/443-536/10-2/PR podniesiono: „sprzedaż przedsiębiorstwa (wyłączona z VAT) ma miejsce jedynie wtedy, gdy wszystkie wymienione w art. 551 KC elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym) zostaną przekazane nabywcy. Jeżeli jakiekolwiek istotne składniki tworzące przedsiębiorstwo nie zostaną zbyte, sprzedaży takiej nie należy postrzegać jako zbycia przedsiębiorstwa” (podobnie: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 marca 2010 r., nr IPPP1/443-37/10-2/AW i z dnia 29 września 2009 r., nr IPPP12/443-778/09-2/IK; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPP1/443-1000/11-5/NS z dnia 20 października 2011 r.; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP3/443-743/11- 3/JK z dnia 18 sierpnia 2011 r.). W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 października 2011 r., nr ILPP2/443-1086/11-2/AD podkreślono, że istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej, przy czym nie można traktować jako przedsiębiorstwa wyodrębnionej gospodarczo części będącej zespołem składników majątkowych i niemajątkowych, jeżeli nie będzie obejmować ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności. W związku z powyższym, z uwagi na to, że z planowanej transakcji wyłączone zostaną elementy przedsiębiorstwa Sprzedającej, którym można przypisać istotne znaczenie, w ocenie Wnioskodawcy przedmiotem planowanej transakcji nie będzie zbycie przedsiębiorstwa, ale zbycie wyłącznie określonych składników majątkowych. Powyższe oznacza, że do nabycia przez Kupującą wskazanych w niniejszym wniosku składników majątkowych nie będą miały zastosowania postanowienia art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym planowana transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji zaś Kupującej, jako nabywcy składników majątkowych, będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony określony w wystawionej przez Sprzedającą fakturze dokumentującej transakcję. W odniesieniu do kwalifikacji planowanej transakcji jako transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Sprzedająca stoi na stanowisku, iż również z tego punktu widzenia planowana transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż składników majątku będących przedmiotem planowanej transakcji nie można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Z powyższej definicji wynika, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • wyodrębnione składniki przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Podstawowym wymogiem dla uznania części przedsiębiorstwa za zorganizowaną jego część jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań. Zobowiązania i należności stanowią immanentny element zorganizowanej części przedsiębiorstwa (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/436-395/11-2/AF z dnia 10 listopada 2011 r.). Wyłączenie należności i zobowiązań z masy majątkowej przedsiębiorstwa będącej przedmiotem sprzedaży powoduje pozbawienie wydzielonego kompleksu majątkowego cechy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest możliwe tylko w przypadku, gdy na nabywcę zostaną przeniesione wszystkie należności i zobowiązania wcześniej jej przypisane (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP3/443-634/11/AB z dnia 1 września 2011 r.). Przesłanka ta wynika z definicji zawartej w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, stąd jasne jest, że jeżeli zobowiązania nie wchodzą w skład zbywanego zbioru składników majątkowych, to nie można mówić o zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP3/443-743/11-3/JK z dnia 18 sierpnia 2011 r. oraz nr IPPP1-443-142/11- 4/JL z dnia 20 kwietnia 2011 r.). W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 listopada 2010 r., nr IPPB5/423-711/10-2/MB uznano, iż konsekwencją finansowego wyodrębnienia majątku mającego stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest konieczne przypisania do tego majątku również wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zatem możliwe tylko w przypadku, gdy na nabywcę zostaną przeniesione także wszystkie zobowiązania wcześniej jej przypisane. Wykluczenie zobowiązań ze zbywanego majątku, łamie zasadę przeniesienia agregatu składników należącego do jednego podmiotu na inny podmiot. Podobnie stwierdzono w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 października 2010 r. nr IBPP3/443-507/10/IK, gdzie stwierdzono, iż oddział pozbawiony choćby części zobowiązań związanych z prowadzoną przez niego działalnością traci status zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie można bowiem zobowiązań ciążących na konkretnym majątku wydzielać i odrywać od tego majątku (traktować odrębnie od tego majątku). Ponadto brak wyodrębnienia finansowego pod kątem zobowiązań spółki stanowi również przeszkodę do uznania wskazanej transakcji za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 lutego 2010 r., nr IBPBI/2/423-1401/09/MO interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2010 r., nr ITPP1/443-839a/10/AT). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podmiotu jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie wskazuje się, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, nr IPTPP3/443-115/11-4/KK z dnia 10 stycznia 2012 r.; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB2/436-395/11-2/AF z dnia 10 listopada 2011 r.; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPP1/443-1000/11-5/NS z dnia 20 października 2011 r.; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 października 2011 r. nr ILPP2/443-1086/11-2/AD; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP1/443-1057/11-4/IS z dnia 13 października 2011 r.). Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza wprawdzie samodzielności finansowej, ale dla uznania, że to wyodrębnienie istnieje, konieczne jest, aby poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe było przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Podkreślić jednak należy, że sam fakt istnienia osobnych kont księgowych nie świadczy o księgowym wyodrębnieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jeżeli stopień szczegółowości ewidencji księgowej nie pozwala na rzetelne zobrazowanie tej działalności, tak jakby była to działalność niezależna od całego przedsiębiorstwa (możliwość sporządzenia bilansu i rachunku wyników) (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB2/436-395/11-2/AF z dnia 10 listopada 2011 r ). Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowić mogła potencjalne niezależne przedsiębiorstwo realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 października 2011 r., nr ILPP2/443-1086/11-2/AD). Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPP2/443-1986/11/-2/AD z dnia 17 października 2011 r.; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP1/443-1057/11-4/IS z dnia 13 października 2011 r.). Podobnie w wyroku z dnia 26 czerwca 1998 r., sygn. I SA/Gd 1097/96, Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że „aby część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowaną jego część, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielnego podmiotu gospodarczego”. W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP2/443-318/11-4/KG z dnia 10 czerwca 2011 r. podkreślono, że kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego sprowadza się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku por. również: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP1-443-1307/10-2/EK z dnia 15 lutego 2011 r.). Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP3/443-115/11-4/KK z dnia 10 stycznia 2012 r.; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP1/443-1000/11-5/NS z dnia 20 października 2011 r.). Przy czym wskazane wyżej organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi istnieć już w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, a nie dopiero kształtować się po „wyprowadzeniu” w jakikolwiek sposób zespołu składników materialnych i niematerialnych z tego przedsiębiorstwa (por. wyrok WSA w Opolu z dnia 7 grudnia 2009 r., sygn. I SA/Op 425/09). Zatem, aby w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi ona odznaczać się pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, tj. na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP3/443-115/11-4/KK z dnia 10 stycznia 2012 r.). Dla uznania, że mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa konieczne jest takie zorganizowanie masy majątkowej, które oznacza pełną odrębność organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB2/436-395/11-2/AF z dnia 10 listopada 2011 r.; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP3/443-634/11/AB z dnia 1 września 2011 r ). Stanowisko takie potwierdza m in. wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2009 r., sygn. I SA/Ke 226/09, w którym stwierdzono: „Czynnościami, których przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, muszą być objęte bezwzględnie wszystkie elementy, które umożliwią kontynuowanie działalności gospodarczej”. W oparciu o obowiązujące przepisy nie wystarczy, że ze względu na pewną samodzielność pod względem technicznym, czy nawet organizacyjnym, zespół składników majątkowych mógłby potencjalnie stanowić odrębne przedsiębiorstwo, bądź zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wyłącza z opodatkowania zbycie wszystkich składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia pewnych składników majątkowych przedsiębiorstwa. Zbyciem, którego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, muszą być objęte bezwzględnie wszystkie elementy, które umożliwią kontynuowanie działalności gospodarczej w takim samym zakresie, w jakim część ta funkcjonowała dotychczas (por. Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, nr IPTPP3/443-115/11-4/KK z dnia 10 stycznia 2012 r). Nie można więc uznać, że Wnioskodawca nabędzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, skoro nie wszystkie składniki należące do zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą stanowiły jej przedmiot. Brak zaistnienia którejkolwiek z powyższych przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wyżej wskazano, dla uznania zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa konieczne jest wykazanie spełnienia wszystkich przesłanek dotyczących wyodrębnienia tego zespołu w ramach istniejącego przedsiębiorstwa (wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne). Tymczasem prowadzona przez Sprzedającą działalność w zakresie Aktywów Wyodrębnionych wykazuje cechy wyodrębnienia, ale dotyczące tylko niektórych sfer funkcjonowania tej działalności. Brak jest wystarczających elementów wyodrębnienia tej działalności w kluczowych aspektach działalności każdego przedsiębiorstwa, jak chociażby organizacja, finanse oraz księgowość. Przede wszystkim na podstawie planowanej transakcji Kupująca nie nabędzie żadnych zobowiązań, ani należności Sprzedającej, w tym również żadnych należności i zobowiązań związanych z Aktywami Wyodrębnionymi. Zespół składników majątkowych, jaki ma być przedmiotem planowanej transakcji, nie został wyodrębniony w strukturach Sprzedającej pod względem formalnym, ani w drodze postanowień umowy spółki (statutu), ani w drodze uchwały, ani też w drodze zarządzenia któregokolwiek z organów Sprzedającej w postaci oddziału lub zakładu, co świadczyłoby o woli prowadzenia tej działalności jako całkowicie samodzielnej. W powyższym rozumieniu struktura organizacyjna Sprzedającej jest jednolita dla całego jego przedsiębiorstwa, a różne działalności prowadzone w ramach tego przedsiębiorstwa (w tym działalność prowadzona przy użyciu Aktywów Wyodrębnionych będących przedmiotem planowanej transakcji) przenikają się. Wszystkie działalności prowadzone przez Sprzedającą podlegają wspólnemu zarządzaniu na poziomie kierownictwa całego przedsiębiorstwa Sprzedającej. Nie istnieje też dostateczne wyodrębnienie finansowe. Prowadzenie przez Sprzedającą osobnych kont księgowych dla Wyodrębnionych Aktywów (polegającej na produkcji okablowania wyłącznie na rzecz kontraktu zawartego pomiędzy X AG z firmą B.) nie pozwala na sporządzenie dla tej działalności bilansu w rozumieniu ustawy o rachunkowości. W praktyce gospodarczej tworzenie osobnych kont księgowych dla poszczególnych linii biznesowych jest działaniem ze wszech miar racjonalnym i mającym na celu umożliwienie dokładniejszej orientacji w występujących w przedsiębiorstwie zdarzeniach gospodarczych. Sam fakt istnienia osobnych kont księgowych nie świadczy jednak o księgowym wyodrębnieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jeżeli stopień szczegółowości ewidencji księgowej nie pozwala na rzetelne zobrazowanie tej działalności, tak jakby była to działalność niezależna od całego przedsiębiorstwa (możliwość sporządzenia bilansu i rachunku wyników). U Sprzedającej nie występuje jednoznaczna granica między finansami związanymi z poszczególnymi rodzajami prowadzonej przez niego działalności. Wszystkie rodzaje tej działalności są finansowane ze środków finansowych generowanych przez całe przedsiębiorstwo. Przedstawiony w niniejszym wniosku zakres masy majątkowej, która jest przedmiotem transakcji w zakresie Aktywów Wyodrębnionych, nie umożliwia Kupującej (jako nabywcy) podjęcie działalności gospodarczej tyłków oparciu o te składniki. Opisany w niniejszym wniosku zespół składników majątkowych nie posiada zdolności funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo. Nie jest bowiem możliwe prowadzenie działalności w zakresie produkcji okablowania bez odbiorcy wytwarzanej usługi, bez umów z dostawcami, w tym z dostawcami surowca, bez systemów komputerowych służących rozliczaniu i prowadzeniu gospodarki magazynowej, bez środków pieniężnych pozwalających na finansowanie tej działalności, bez ksiąg rachunkowych (handlowych) oraz pozostałej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. We wszystkie te elementy nie objęte planowaną transakcją, a konieczne do prowadzenia w oparciu o nabyte składniki majątkowe działalności Kupująca (jako nabywca) będzie musiał wyposażyć nabyte składniki majątkowe we własnym zakresie i na własny koszt. Podkreślenia wymaga, że powyższej oceny braku znamion przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa po stronie składników majątkowych nabywanych przez Kupującego od Sprzedającego nie zmienia okoliczność, że skutkiem nabycia przez Wnioskodawcę tych składników majątkowych nastąpi przejście na niego zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy. Przejście zakładu pracy pozostaje bardzo często bez związku z przejściem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przykładowo, zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 231 K. p. może nastąpić również w razie przejścia wyłącznie realizowanych zadań. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy m.in. w wyrokach z dnia 1 lipca 1999 r., sygn. I PKN 133/99, z dnia 9 grudnia 2004 r., sygn. I PK 103/04 oraz z dnia 7 lutego 2007 r., sygn. I PK 212/06. Zgodnie z tezą tego ostatniego orzeczenia, „części zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy nie można utożsamiać wyłącznie ze składnikami majątkowymi, ponieważ mogą ją także stanowić zadania pracodawcy”. Jasnym jest natomiast, że przeniesienie określonych zadań (bez składników majątkowych) nie będzie skutkowało przejściem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (por. interpretacja nr ILPP1/443-809/11-4/MK z dnia 7 września 2011 r.). W związku z powyższym w stanie faktycznym opisanym w niniejszym wniosku nie będziemy mieć również do czynienia ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a tym samym do nabycia przez Kupującą wskazanych w niniejszym wniosku składników majątkowych nie będą miały zastosowania postanowienia art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym planowana transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji zaś Kupującej, jako nabywcy składników majątkowych, będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony określony w wystawionej przez Sprzedającą fakturze dokumentującej transakcję, a jednocześnie Sprzedająca będzie zobowiązana do zapłaty podatku VAT z tytułu transakcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego z którego wynika, że przedmiotem transakcji nie będzie wyodrębniona na płaszczyźnie finansowej, funkcjonalnej i organizacyjnej część przedsiębiorstwa, a Nabywca nabyte składniki majątkowe będzie wykorzystywał do czynności opodatkowanych. Oznacza to, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej, może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.