Składniki majątkowe | Interpretacje podatkowe

Składniki majątkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to składniki majątkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży Wyodrębnionych Aktywów na rzecz Nabywcy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Zbywcę.
Fragment:
Opisany w niniejszym wniosku zespół składników majątkowych nie posiada zdolności funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo. Nie jest bowiem możliwe prowadzenie działalności w zakresie produkcji okablowania bez odbiorcy wytwarzanej usługi, bez umów z dostawcami, w tym z dostawcami surowca, bez systemów komputerowych służących rozliczaniu i prowadzeniu gospodarki magazynowej, bez środków pieniężnych pozwalających na finansowanie tej działalności, bez ksiąg rachunkowych (handlowych) oraz pozostałej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. We wszystkie te elementy nie objęte planowaną transakcją, a konieczne do prowadzenia w oparciu o nabyte składniki majątkowe działalności Kupująca (jako nabywca) będzie musiał wyposażyć nabyte składniki majątkowe we własnym zakresie i na własny koszt. Podkreślenia wymaga, że powyższej oceny braku znamion przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa po stronie składników majątkowych nabywanych przez Kupującego od Sprzedającego nie zmienia okoliczność, że skutkiem nabycia przez Wnioskodawcę tych składników majątkowych nastąpi przejście na niego zakładu pracy w rozumieniu art. 23 1 Kodeksu pracy.
2017
31
paź

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania niepieniężnych składników majątkowych w wyniku likwidacji lub rozwiązania spółki komandytowej
Fragment:
Reasumując, w świetle przedstawionego powyżej zdarzenia przyszłego inne niż środki pieniężne/ wierzytelności składniki majątkowe (np. papiery wartościowe, akcje, udziały lub towary) otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji, bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego nie będą stanowiły dla Spółki przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Na marginesie Wnioskodawca zwraca uwagę, że w sytuacji gdyby Minister Finansów uznał jednak (z czym Wnioskodawca, jak wskazał powyżej, się nie zgadza), że otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji, bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego składniki majątkowe (inne niż środki pieniężne) stanowić będą na moment likwidacji, bądź też rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego przychód podatkowy dla Spółki, to Wnioskodawca miałby prawo do rozpoznania kosztów uzyskania takiego przychodu. Kosztami uzyskania wskazanego przychodu byłyby wydatki poniesione przez Spółkę osobową/Spółkę kapitałową na nabycie takich składników majątkowych (np. nabycie/objęcie akcji/udziałów oraz innych papierów wartościowych), które uprzednio nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę, odpowiadające proporcji przypadającego na Wnioskodawcę udziału w majątku otrzymanym w związku z likwidacją, bądź rozwiązaniem Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
2016
22
sty

Istota:
W zakresie uznania transakcji za zbycie poszczególnych składników majątkowych
Fragment:
W konsekwencji, dla celów ustawy o VAT przedmiotem planowanej Transakcji będą poszczególne składniki majątkowe, a Spółka będzie miała obowiązek zastosować zasady opodatkowania VAT właściwe dla poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład Transakcji - w zależności od konkretnego przedmiotu Transakcji (składnika majątkowego), zastosowanie może mieć opodatkowanie podatkiem VAT według odpowiednich stawek podatku VAT, albo ewentualnie zastosowanie zwolnienia z VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
1
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie nabycia środków trwałych niestanowiących przedsiębiorstwa i prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia składników majątkowych.
Fragment:
Ponadto, Spółka nie jest zainteresowana nabyciem przedsiębiorstwa a jedynie poszczególnych składników majątkowych, a Spółka zamierza rozliczyć podatek VAT. W ocenie Wnioskodawcy, przedmiotowa transakcja sprzedaży, nie będzie stanowić transakcji zbycia przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lecz będzie sprzedażą poszczególnych składników majątkowych. Zatem zbycie poszczególnych składników majątkowych jest zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy odpłatną dostawą towarów i podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Z uwagi na powyższe, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że przedmiot nabycia nie spełni definicji przedsiębiorstwa zawartej w art. 55 1 kodeksu cywilnego, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Tym samym, w przedmiotowej sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym, nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji planowany przez Wnioskodawcę zakup poszczególnych składników majątkowych będzie podlegał u zbywcy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. W kontekście powyższego, wątpliwości Zainteresowanego dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. składników majątku.
2015
28
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji nabycia składników majątkowych.
Fragment:
Analogiczny wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej został złożony przez: Zbywającego (który zadał pytanie, czy sprzedaż składników majątkowych Zbywającego będzie stanowiło zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług <tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: ustawa o VAT> oraz czy będzie stanowiło transakcję podlegającą opodatkowaniu VAT), a także D. Polska Sp. z o.o., (który zadał pytanie, czy będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie składników majątkowych wystawionej przez Zbywającego oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy nabycie przez Wnioskodawcę wskazanych w stanie faktycznym składników majątkowych od Zbywającego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT... Zdaniem Wnioskodawcy; Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nabycie w/w składników majątku Zbywcy nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2014
17
lis

Istota:
Uznanie zbywanych składników majątkowych za odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i niewyłączoną z zakresu opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy
Fragment:
Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.
2014
2
paź

Istota:
Opodatkowanie transakcji nabycia składników majątku.
Fragment:
Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Przedsiębiorstwo, czy też zorganizowana część przedsiębiorstwa jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.
2014
2
wrz

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego udostępniania kontrahentowi składników majątkowych.
Fragment:
Świadczeniodawca będzie natomiast zobowiązany do wykorzystania otrzymanych składników majątkowych wyłącznie w celu wykonania uzgodnionej w umowie usługi. W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy nie dojdzie do przeniesienia własności składników majątkowych na rzecz Świadczeniodawcy, nie będzie on również uprawniony do swobodnego dysponowania udostępnionym mieniem. Wnioskodawca umownie zagwarantuje sobie również możliwość bieżącego kontrolowania sposobu wykorzystywania udostępnionego mienia. Wydatki związane z przekazanymi składnikami majątkowymi, w szczególności koszty paliwa, rozmów telefonicznych, niezbędnych napraw, będzie ponosił Wnioskodawca. Ponadto we własnym stanowisku Wnioskodawca wskazał, że składniki majątkowe udostępniane są jedynie w celu ułatwienia wykonania usługi realizowanej na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Skoro w niniejszych okolicznościach Wnioskodawca na podstawie zawartej umowy zobowiązany będzie nieodpłatnie udostępnić kontrahentowi (Świadczeniodawcy) składniki majątkowe stanowiące własność Spółki a Świadczeniodawca na podstawie tej umowy zobowiązany będzie do wykorzystania otrzymanych składników majątkowych wyłącznie w celu wykonania uzgodnionej w umowie usługi i nie dojdzie do przeniesienia prawa do swobodnego rozporządzania składnikami majątkowymi na rzecz Świadczeniodawcy nie można uznać tej czynności za dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
2014
30
mar

Istota:
Czy wartość rynkowa składników majątkowych Oddziału przeniesionych na spółkę Z ustalona na dzień wydzielenia stanowi dla Spółki przychód w podatku dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Czy w opisanym stanie faktycznym wartość rynkowa składników majątkowych Oddziału przeniesionych na Z ustalona na dzień wydzielenia stanowi dla Spółki przychód w podatku dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym wartość rynkowa składników majątkowych Oddziału przeniesionych na spółkę Z ustalona na dzień wydzielenia nie stanowi dla Spółki przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, w spółce podlegającej podziałowi, przy podziale przez wydzielenie, nie stanowi przychodu wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółkę przejmującą (Z) ustalona na dzień wydzielenia, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału oraz majątek pozostający w spółce stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla celów ww. ustawy zdefiniowane jest w przepisie art. 4a pkt 4 tej ustawy, jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych działań gospodarczych, który jednocześnie mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.
2013
5
mar

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży składników majątkowych.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2012 r. (data wpływu 18 września 2012 r.) o dzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży składników majątkowych - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 18 września 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży składników majątkowych. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 3 stycznia 2012 r. Spółka nabyła od spółki akcyjnej (dalej Sprzedający) suprastrukturę portową, obejmującą maszyny, urządzenia, środki transportu i inne środki trwałe, które są rzeczami ruchomymi (nie są to nieruchomości). Składniki majątkowe na dzień sprzedaży znajdowały się w posiadaniu Spółki, gdyż od dnia 1 września 1994 r. dzierżawiła je stale od Sprzedającego. Warunkiem transakcji był zakup przez Spółkę całości sprzedawanej suprastruktury. W związku z powyższym po nabyciu majątek został podzielony przez Spółkę na składniki majątkowe, które będą eksploatowane przez Spółkę oraz które przeznaczyła do sprzedaży. Nabycie suprastruktury nastąpiło na podstawie dwóch umów. Jedna z nich obejmowała składniki majątku sprzedane Spółce z zastosowaniem zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa VAT).
2012
15
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.