IPPP3-443-747/09-2/JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którego przedmiotem będzie przedsiębiorstwo tj. zespół składników materialnych i niematerialnych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zakład pracy, ale bez własności nieruchomości, na której Wnioskodawca dotychczas prowadził działalność gospodarczą będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem o towarów i usług?
2. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynu Wnioskodawcy na dzień wnoszenia aportu, wchodzących w skład przedsiębiorstwa, stanowiącego przedmiot aportu, na który składają się również: zespół składników materialnych i niematerialnych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zakład pracy, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem o towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2009 r. (data wpływu 03.09.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.09.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jako jednoosobowy przedsiębiorca, prowadzi działalność gospodarczą Głównym przedmiotem działalności jest:

 1. sprzedaż detaliczna oraz hurtowa materiałów budowlanych oraz innych ruchomości związanych z branżą budowlaną oraz
 2. wykonywanie zleconych robót budowlanych i projektów inwestycyjnych.

Wnioskodawca w ramach swojego przedsiębiorstwa prowadzi sklep z materiałami budowlanymi, biuro na cele administracyjne oraz magazyn z materiałami budowlanymi.

Działalność jest prowadzona na nieruchomości gruntowej oraz w budynkach posadowionych na tej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zamierza kontynuować swoją działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem powyższego zamierza w tej Spółce podnieść kapitał zakładowy i wnieść do niej w formie aportu swoje przedsiębiorstwo.

Przedmiotem aportu będzie całe przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, tj. wszystkie składniki służące dotychczasowemu prowadzeniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

 1. środki trwałe takiej jak: wyposażenie sklepu, w tym meble, wyposażenie biurowe, w tym komputery, drukarki itp., wyposażanie magazynu, wózki widłowe, samochody dostawcze, rusztowania, narzędzia budowlane,
 2. wartości niematerialne takie jak licencje do programów komputerowych i systemów informatycznych oraz
 3. zakład pracy w tym pracownicy,
 4. materiały budowlane i inne ruchomości znajdujące się na stanie magazynu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w dniu wnoszenia aportu.

Wnioskodawca nie zamierza jednakże wnosić własności nieruchomości, na której posadowiony jest sklep, biuro i magazyn jak również samych nieruchomości budynkowych.

Wnioskodawca zamierza w dalszej kolejności wyposażyć spółkę w skuteczne prawo do korzystania z tych nieruchomości w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności w rozmiarze w jakim Wnioskodawcę dotychczas prowadził działalność.

Wnioskodawca, niezależnie od działalności spółki zamierza na tej nieruchomości prowadzić samodzielnie jeszcze inną działalność gospodarczą w zakresie nie kolidującym z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którego przedmiotem będzie przedsiębiorstwo tj. zespół składników materialnych i niematerialnych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zakład pracy, ale bez własności nieruchomości, na której Wnioskodawca dotychczas prowadził działalność gospodarczą będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem o towarów i usług...
 2. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynu Wnioskodawcy na dzień wnoszenia aportu, wchodzących w skład przedsiębiorstwa, stanowiącego przedmiot aportu, na który składają się również: zespół składników materialnych i niematerialnych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zakład pracy, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem o towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 Wniesienie aportem do spółki przedsiębiorstwa, tj. zespołu składników materialnych i niematerialnych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zakładu pracy, ale bez własności nieruchomości, na której Wnioskodawca dotychczas prowadził działalność gospodarczą nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów usług, ponieważ taka transakcja jest zwolniona dyspozycją art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2. Wniesienie aportem do spółki materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynu Wnioskodawcy na dzień wnoszenia aportu, wchodzących w skład przedsiębiorstwa, stanowiącego przedmiot aportu, na który składają się również: zespół składników materialnych i niematerialnych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zakład pracy, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ taka transakcja jest zwolniona dyspozycją art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarowi usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W definicji dostawy towarów sformułowanej na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usług niewątpliwie mieści się wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci towarów do innego podmiotu (spółki), bowiem w takim przypadku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Wkład rzeczowy wniesiony do spółki staje się od tego momentu jej własnością. Następuje przeniesienie na spółkę praw własności do przedmiotu wkładu.

Wniesienie aportu jest niewątpliwie dostawą towarów bądź też świadczeniem usług w zależności od przedmiotu wniesionego wkładu niepieniężnego. Nie ulega też wątpliwości, że wniesienie aportu nie jest świadczeniem pod tytułem darmym. Wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść. Istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów (wniesieniem wkładu) a otrzymanym z tego tytułu wynagrodzeniem, które przybiera postać udziału w spółce tj. wszystkich praw wynikających z uczestnictwa w tej spółce (w tym prawo do udziału w zysku spółki). Wynagrodzenie to ma charakter wzajemny i ekwiwalentny, co oznacza, że z tytułu wniesienia wkładu, dla wnoszącego wynika bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść. Zatem wniesienie wkładu niepieniężnego spełnia przymiot odpłatności.

Jeżeli zatem przedmiotem wkładu niepieniężnego są rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, czy też grunty – czyli towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy – gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami przez spółkę jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Zgodnie z przepisem § 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) w okresie do dnia 31 marca 2009 r. w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego może być stosowane zwolnienie od podatku. W związku z tym, czynność wniesienia aportu po dniu 31 marca 2009 r. nie korzysta ze zwolnienia określonego w § 38 rozporządzenia. Z powyższych uregulowań wniesienie aportu stanowi czynność o charakterze odpłatnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według zasad ogólnych. Oznacza to, że do czynności tej będą miały zastosowanie przewidziane w ustawie stawki, wyłączenia od opodatkowania oraz zwolnienia od podatku, w zależności od przedmiotu aportu.

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa oraz
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Art. 552 kodeksu cywilnego czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Powyższa analiza przedstawionych przepisów prowadzi do wniosku, iż aby mówić o przedsiębiorstwie składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Zbycie tak rozumianego przedsiębiorstwa nie podlega regulacjom przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Konsekwencją czego jest brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług takiej transakcji.

Zatem zbywany zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiący przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego - na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy - nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca zamierza formie aportu do spółki z ograniczona odpowiedzialnością wnieść swoje przedsiębiorstwo.

Przedmiotem aportu będzie przedsiębiorstwo, tj. wszystkie składniki służące dotychczasowemu prowadzeniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

 1. środki trwałe w postaci: wyposażenia sklepu (meble), wyposażenie biurowe (komputery, drukarki itp.), wyposażanie magazynu, wózki widłowe, samochody dostawcze, rusztowania, narzędzia budowlane,
 2. wartości niematerialne takie jak licencje do programów komputerowych i systemów informatycznych oraz
 3. zakład pracy, w tym pracownicy, a także
 4. materiały budowlane i inne ruchomości znajdujące się na stanie magazynu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Wnioskodawca nie zamierza jednakże wnosić własności nieruchomości, na której posadowiony jest sklep, biuro i magazyn jak również samych nieruchomości budynkowych. Zamierza wyposażyć spółkę w skuteczne prawo do korzystania z tych nieruchomości w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności w rozmiarze w jakim Wnioskodawcę dotychczas prowadził swoją działalność. Ww. nieruchomości będą wykorzystywane do samodzielnej działalności gospodarczej w sposób nie kolidujący z działalnością spółki.

Powyższe wskazuje, iż przedmiotem aportu nie będzie własność nieruchomości, na której Wnioskodawczyni dotychczas prowadziła działalność gospodarczą. Nieruchomości te pozostają własnością Wnioskodawczyni i służyć będą Jej innej działalności. Skoro własność nieruchomości (grunt, budynki, biuro, magazyn, sklep) przysługujące dotychczasowemu właścicielowi pozostają poza zakresem aportu, to przedmiotem wkładu nie będzie przedsiębiorstwo. W takim przypadku przedmiotem aportu będą poszczególne składniki majątku przedsiębiorstwa. W konsekwencji opodatkowaniu będzie podlegać odpowiednio dostawa:

 1. środków trwałych (wyposażenie sklepu, biura, magazynu oraz wózki widłowe, samochody dostawcze, rusztowania, narzędzia biurowe),
 2. wartości niematerialne (licencje do programów komputerowych i systemów informatycznych),
 3. towary handlowe (materiały budowlane i inne ruchomości stanowiące własność Wnioskodawczyni).

Zatem, Wnioskodawca wnosząc składniki majątku przedsiębiorstwa do spółki z ograniczonej odpowiedzialnością w zamian za udziały ma obowiązek opodatkowania czynności aportu jako czynności odpłatnej na zasadach ogólnych zależnie od przedmiotu aportu.

Tym samym należy uznać stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.