IPPB5/443-1230/11-2/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy zespół składników materialnych i niematerialnych opisanych we wniosku stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT? Czy wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wniesienie w drodze aportu Oddziału stanowi przychód dla Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16.12.2011r. (data wpływu 27.12.2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz skutków podatkowych wniesienia ich aportem do Nowej Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27.12.2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz skutków podatkowych wniesienia ich aportem do Nowej Spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca <dalej: „Spółka”> jest największym dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo — Wschodniej. Od maja 2004 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka posiada obecnie 141 filii w kraju oraz 85 oddziałów w Europie (np. Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa, Łotwa, Węgry, Chorwacja, Rumunia). Spółka jest także właścicielem ogólnopolskiej sieci warsztatów, która obecnie liczy około 490 punktów w Polsce.

W ramach prowadzonej działalności Spółka, zajmuje się szeroką działalnością marketingową i reklamową przy użyciu znaków towarowych Spółki oraz ochroną i zarządzaniem posiadaną własnością intelektualną (w tym znakami towarowymi) oraz pozostałą działalnością marketingową / reklamową, która samodzielnie generuje przychody i się do ich generowania przyczynia (z tytułu prowadzonej dystrybucji towarów). Działalność ta jest wykonywana poprzez zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych. Działalność Spółki charakteryzuje się dużą dynamiką wzrostu obrotów oraz zakresu działalności, co pociąga za sobą konieczność odpowiedniej restrukturyzacji prowadzonej działalności. W celu formalnego wyodrębnienia tej części działalności (działalności marketingowej / reklamowej i zarządzania własnością intelektualną wykorzystywaną w działalności marketingowej i reklamowej) ze struktur Spółki, Spółka powołała oddział, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym <dalej: „Oddział”>.

Spółka zamierza w 2012 roku wnieść Oddział, stanowiący zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa, w drodze aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością <dalej: „Nowa Spółka”> w zamian za udziały w jej kapitale. W skład Oddziału wchodzą pracownicy zajmujący się dotychczas działalnością marketingową i reklamą oraz zarządzaniem własnością intelektualną przejęci przez Oddział na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy, który stał się ich pracodawcą. Ponadto Oddział dysponuje własnym numerem REGON oraz numerem identyfikacji podatkowej („NIP”), jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych („PIT”) oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne („ZUS”), posiada również własny fundusz świadczeń socjalnych. Oddział prowadzi własną politykę zatrudniania. Oddział stanowi samodzielne centrum usług marketingowych prowadzonych w oparciu o chronione prawa własności intelektualnej Spółki (alokowanych do majątku Oddziału) oraz zlecenia innych podmiotów.

Oddział realizuje działania marketingowe i promocyjne na rzecz jednostki macierzystej, tj. Spółki oraz klientów obsługiwanych przez Oddział. Zadaniem Oddziału jest także zarządzanie znakami towarowymi (oraz marką) Wnoszącego i dbanie o ich ochronę i rozwój, generowanie przychodów z tytułu posiadanych znaków towarowych. Poza działaniami w Polsce, zadaniem Oddziału jest także koordynowanie i ustalanie zasad wykorzystywania znaków towarowych przez spółki zależne od I. działające na terytorium, na którym operuje Grupa I.

Podsumowując, Oddział realizuje funkcje dotychczas pełnione w ramach Spółki.

 1. Z punktu widzenia wyodrębnienia organizacyjnego w ramach Spółki następujące cechy są przypisywane Oddziałowi:
  1. jest zarejestrowany jako Oddział w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
  2. posiada własny numer NIP na potrzeby rozliczeń PIT/ZUS;
  3. posiada własny fundusz świadczeń socjalnych;
  4. jest zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek;
  5. posiada własny numer REGON;
  6. najmuje powierzchnie biurowe na potrzeby prowadzonej działalności poza siedzibą Spółki;
  7. posiada rachunek bankowy;
  8. zatrudnia pracowników w celu wykonywania czynności właściwych dla działalności prowadzonej przez Oddział;
  9. pracownicy Oddziału zostali zgłoszeni do ZUS jako ubezpieczeni.
 2. Z punktu widzenia wyodrębnienia finansowego w ramach Spółki następujące cechy są przypisywane Oddziałowi:
  1. prowadzi odrębną od jednostki macierzystej rachunkowość oraz posiada odrębny system księgowy pozwalający na wyodrębnienie osiąganych przychodów związanych z działalnością Oddziału, tj.:
   • organizacją akcji marketingowych, w tym zleconych przez inne podmioty;
   • sprzedaży reklamy w materiałach drukowanych;
   • sprzedaży materiałów reklamowych;
   • przychodów z organizowanych targów;
   • przychodów z działalności licencyjnej dotyczącej znaków towarowych.
  2. prowadzi odrębną od jednostki macierzystej rachunkowość oraz posiada odrębny system księgowy pozwalający na wyodrębnienie ponoszonych kosztów i zobowiązań związanych z działalnością Oddziału, tj.:
   • mediów;
   • usług teleinformatycznych;
   • wynagrodzeń pracowników;
   • wynagrodzeń dostawców.
  3. Oddział dysponuje składnikami materialnymi, tj.:
   • środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, wyposażeniem biurowym;
   • zapasami magazynowymi.
  4. Oddział dysponuje składnikami niematerialnymi, tj.:
   • prawami własności przemysłowej do znaków towarowych;
   • prawami autorskimi do utworów;
   • prawami wynikającymi z umów zawartych z odbiorcami usług Oddziału oraz dostawcami usług;
   • wierzytelnościami.
  5. Oddział jest obciążony zobowiązaniami związanymi z aktywami Oddziału.
 3. Z punktu widzenia wyodrębnienia funkcjonalnego w ramach Spółki następujące cechy są przypisywane Oddziałowi:
  1. posiada grupę kontrahentów, którym świadczy usługi;
  2. posiada zespół pracowników oraz kadrę zarządzającą na potrzeby prowadzonej działalności;
  3. dysponuje majątkiem pozwalającym na realizację jego funkcji;
  4. prowadzi działalność w sposób samodzielny i kompleksowy.

W skład majątku Oddziału na moment aportu będą wchodzić m.in.:

 1. Własność ruchomości, w tym urządzeń, towarów oraz inne prawa rzeczowe do ruchomości. W tym zbiorze można ponadto wyszczególnić m.in.:

1.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne / wyposażenie biurowe — np. komputery, oprogramowanie, pojazdy, meble biurowe;

1.2. Zapasy magazynowe — np. gadżety marketingowe.

 1. Prawa i zobowiązania wynikające z umów. W tym m.in.:

2.1. Umów współpracy, takich jak umowy zlecenia i umowy o dzieło;

2.2. Umów dotyczących wykonania materiałów reklamowych;

2.3. Umów licencyjnych.

 1. Wierzytelności i środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym, należącym do Oddziału.
 2. Prawa z umowy najmu do korzystania z nieruchomości.
 3. Prawa własności przemysłowej, w tym prawa do znaków towarowych i patentów, zarejestrowanych lub zgłoszonych przez Spółkę w Urzędzie Patentowym RP oraz rejestrach międzynarodowych. W tym m.in.:

5.1. Krajowe znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP — np. znaki słowne, graficzne, słowno- graficzne;

5.2. Międzynarodowe znaki towarowe posiadające międzynarodową rejestrację lub zgłoszenie do rejestracji — np. znaki słowne, graficzne, słowno-graficzne;

5.3. Wspólnotowe znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHiM, Alicante).

 1. Majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne — np. prawa do projektów graficznych.
 2. Tajemnice Oddziału.
 3. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Oddziału.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy zespół składników materialnych i niematerialnych opisanych we wniosku stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT...
 2. Czy wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wniesienie w drodze aportu Oddziału stanowi przychód dla Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka stoi na stanowisku, że zespół składników materialnych i niematerialnych opisanych we wniosku stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT.

Spółka stoi na stanowisku, że w ramach opisanego zdarzenia przyszłego wartość nominalna udziałów objętych w Nowej Spółce w zamian za wniesienie w drodze aportu Oddziału nie stanowi przychodu dla Spółki.

Uzasadnienie:

Ad. 1

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W związku ze wskazaną powyżej definicją legalną, organy podatkowe wskazują, iż mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. Istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 2. Zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. Składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. Zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

W opinii Spółki, Oddział w kształcie opisanym w opisie zdarzenia przyszłego spełnia przytoczone powyżej przesłanki. Po pierwsze, istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, co wynika z opisu majątku Oddziału. Po drugie, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, o czym świadczy opis zdarzenia przyszłego zawarty w pkt I. (wyodrębnienie organizacyjne) II. (wyodrębnienie finansowe). Po trzecie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, o czym świadczy opis zdarzenia przyszłego zawarty w pkt III. (wyodrębnienie funkcjonalne). Po czwarte, zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze, co wynika z faktu, iż Oddział posiada zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy, co potwierdza całokształt opisu zdarzenia przyszłego.

Ad. 2

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć.

Wnioskując a contrario, przychodem nie jest wartość nominalna udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, dla określenia skutków podatkowych aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiący Oddział Spółki kluczowe jest ustalenie, czy stanowi on zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W ocenie Spółki Oddział, szczegółowo scharakteryzowany w opisie zdarzenia przyszłego, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa jeszcze w ramach Spółki przed dokonaniem ewentualnego aportu.

W konsekwencji, wartość nominalna udziałów otrzymanych w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiący Oddział wraz z przypisanymi mu składnikami materialnymi i niematerialnymi, w tym zobowiązaniami nie będzie stanowiła przychodu podatkowego dla Spółki.

Analogiczne stanowisko zostało wyrażone m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 września 2011 r. (sygn. IPTPB3/423-93/11-2/IR), który stwierdził, iż wniesienie przez Wnioskodawcę opisanego w zdarzeniu przyszłym wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które to stanowisko podziela Wnioskodawca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na mocy art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Z przedstawionego przez podatnika opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka, zajmuje się szeroką działalnością marketingową i reklamową przy użyciu znaków towarowych Spółki oraz ochroną i zarządzaniem posiadaną własnością intelektualną (w tym znakami towarowymi) oraz pozostałą działalnością marketingową / reklamową, która samodzielnie generuje przychody i się do ich generowania przyczynia (z tytułu prowadzonej dystrybucji towarów). Działalność ta jest wykonywana poprzez zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych. Oddział realizuje działania marketingowe i promocyjne na rzecz jednostki macierzystej, tj. Spółki oraz klientów obsługiwanych przez Oddział. Zadaniem Oddziału jest także zarządzanie znakami towarowymi (oraz marką) Wnoszącego i dbanie o ich ochronę i rozwój, generowanie przychodów z tytułu posiadanych znaków towarowych. Poza działaniami w Polsce, zadaniem Oddziału jest także koordynowanie i ustalanie zasad wykorzystywania znaków towarowych przez spółki zależne od I. działające na terytorium, na którym operuje Grupa I..

Wskazania wymaga, iż definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie określa katalogu składników majątku przedsiębiorstwa, których wydzielenie bądź pozostawienie w przedsiębiorstwie pozwalałoby w każdym przypadku ex lege ustalić, iż doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż każdy stan faktyczny powinien być oceniany indywidualnie. Jednakże o tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres aportowanego majątku, praw i zobowiązań, wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.

W rezultacie aby uznać zespół składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa musi dojść do wydzielenia zespołu składników majątkowych mogących potencjalnie stanowić niezależnie funkcjonujące na rynku przedsiębiorstwo. Aby do tego doszło wyodrębniony funkcjonalnie zespół składników majątkowych powinien posiadać potencjalną zdolność prowadzenia działalności gospodarczej skierowaną do szerokiego kręgu odbiorców, również spoza Grupy spółek zależnych.

Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, że w postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej w wyniku tego, że organ podatkowy związany jest opisem przedstawionego zdarzenia przyszłego, to nie dysponuje takimi narzędziami jak postępowanie dowodowe, czy też postępowanie w zakresie ustalenia treści czynności prawnej, o którym mowa w art. 199a Ordynacji. Tylko postępowanie podatkowe umożliwia organom podatkowym rzeczywistą ocenę charakteru prawnego opisanego we wniosku wyodrębnienia majątku. Organy podatkowe wszczynając postępowanie podatkowe będą posiadały uprawnienie do własnej oceny sposobu wyodrębnienia majątku (ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnej możliwości do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach rynkowych, skierowanej do innych podmiotów niż Wnioskodawca lub jego spółki zależne) w spółce Wnioskodawcy.

W konsekwencji uznania opisanego powyżej zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Oddziału za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, prawidłowe jest stanowisko Spółki, że wartość nominalna udziałów otrzymanych w zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie stanowiła przychodu podatkowego dla Spółki. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.