IPPB5/423-790/11-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Możliwość uznania zespołu składników materialnych, który na skutek planowanej transakcji (podziału przez wydzielenie) zostanie wydzielony ze Spółki do nowo zawiązanej spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów w związku z wnioskiem Spółki z dnia 03.08.2011 r. (data wpływu 08.08.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości uznania zespołu składników materialnych, który na skutek planowanej transakcji (podziału przez wydzielenie) zostanie wydzielony ze Spółki do nowo zawiązanej spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.08.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z planowanymi procesami restrukturyzacyjnymi.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawca – „A.” Sp. z o.o. („A.” lub „Spółka”) jest wiodącą firmą farmaceutyczną, oferującą skuteczne i bezpieczne terapie lekowe dla pacjentów w Polsce oraz poza jej granicami. Podstawowa działalność operacyjna Spółki sprowadza się do wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi. Jednocześnie, jako wsparcie swojej głównej działalności, od 2001 r. Spółka prowadzi badania dotyczące poszukiwania i możliwości komercjalizacji w pełni oryginalnych, innowacyjnych terapii („Działalność Innowacyjna” lub „Innowacyjne RD”), które stanowią referencyjne produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381).

Działalność Innowacyjna obejmuje w szczególności prace z zakresu:

 • projektowania cząsteczek chemicznych i molekuł białkowych z wykorzystaniem modelowania komputerowego;
 • syntezy chemicznej bibliotek małych cząstek oraz produkcji białek z wykorzystaniem metod biotechnologicznych;
 • identyfikacji i weryfikacji mechanizmu działania cząsteczek;
 • badań in vitro;
 • badań in vivo na gryzoniach.

Powyższe czynności wykonywane są przez specjalnie dedykowany personel, posiadający odpowiednie kompetencje i wykształcenie („Personel”).

Od strony organizacyjnej Działalność Innowacyjna tworzy wyodrębniony organizacyjnie Dział Innowacyjnego RD, na czele którego stoi Kierownik ds. Innowacyjnego RD („Kierownik”), posiadający uprawnienia w zakresie:

 • zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości 100 000 PLN;
 • zatrudniania nowych pracowników Personelu;
 • planowania i kontroli wykonania budżetu działowego;
 • kontroli wydatków;
 • uczestniczenia w targach branżowych i reprezentowania Działalności Innowacyjnej na zewnątrz;
 • pozyskiwania klientów zainteresowanych nabyciem licencji na wypracowaną przez Działalność Innowacyjną własność intelektualną;
 • negocjowania warunków umownych z potencjalnymi licencjobiorcami;
 • współpracy z wiodącymi krajowymi jednostkami naukowymi;
 • poddawania ocenie nowych propozycji projektowych.

Do Kierownika raportują Menadżerowie, którym podlegają zespoły naukowców realizujących poszczególne programy badawczo-rozwojowe („Projekty”) oraz Kierownik Działu Zwierząt Laboratoryjnych. Kierownik podlega bezpośrednio najwyższemu kierownictwu „A.”.

W ramach realizowanych projektów, zdarzają się sytuacje, w których Menadżerowie korzystają ze wsparcia innych działów Spółki, w tym Działu Laboratorium Syntezy Organicznej oraz Laboratorium Analitycznego. Wsparcie tych działów jest jednak usługą pomocniczą do głównej działalności i nie jest niezbędne dla poprawnego przeprowadzenia projektów badawczych (mogłoby być zastąpione przez usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne).

Dział Innowacyjnego RD dysponuje składnikami majątku, wartościami niematerialnymi, w tym prawami do własności intelektualnej, przypisanymi mu przez Spółkę. Jednocześnie, w związku ze specyfiką działalności innowacyjnej, charakteryzującej się wysokim udziałem prac o charakterze laboratoryjnym, Dział Innowacyjnego RD posiada wszelkie wymagane prawem zgody i zezwolenia, w tym m.in.:

 • uprawnienia do prowadzenia zwierzętarni doświadczalnej na podstawie decyzji o wpisie jednostki doświadczalnej do rejestru wydawanej przez ministra właściwego do spraw nauki po zasięgnięciu opinii Krajowej Komisji Etycznej;
 • zezwolenie na prowadzenie pracowni izotopowej wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;
 • zgody na prowadzenie prac badawczych z użyciem genetycznie modyfikowanych organizmów (zgoda na zamknięte użycie GMO) wydane przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Od strony księgowej koszty poszczególnych Projektów prowadzonych przez Dział Innowacyjnego RD ewidencjonowane są na indywidualnych kontach analitycznych. Do czasu zakończenia poszczególnych etapów Projektów wszelkie koszty związane z ich realizacją aktywowane są do bilansu Spółki jako Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów („RMK”), tj. koszty te nie są rozpoznawane jako koszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia. Wszelkie inne koszty Działalności Innowacyjnej, nie związane bezpośrednio z poszczególnymi projektami przypisywane są jednostkom organizacyjnym, które je wygenerowały (miejsca powstawania kosztów – „MPK”), głównie do kont księgowych Działu Innowacyjnego RD. Dotychczas wypracowana własność intelektualna chroniona jest patentami i zgłoszeniami patentowymi.

W kontekście powyższego, z uwagi na specyficzny charakter Działalności Innowacyjnej, charakteryzującej się m.in.:

 • długim czasem trwania — prace trwają przeciętnie 10-15 lat, z czego 2-3 lata zajmuje proces oceny dokumentacji rejestracyjnej i wprowadzenia leku na poszczególne rynki;
 • wysokimi kosztami sięgającymi kilkuset milionów dolarów;
 • uzależnieniem powodzenia projektu od dostępu do ryku globalnego,

Wnioskodawca rozważa możliwość dokonania podziału Spółki zgodnie z przepisami art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej „KSH”), tj. podziału przez wydzielenie do nowo zawiązanej spółki („A. Innowacje”).

Rozważana koncepcja zakłada wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wejdą wszelkie składniki materialne i niematerialne, przypisane obecnie do Działu Innowacyjnego RD, w tym:

 • zobowiązania wynikające z zawartych umów;
 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne;
 • Personel;
 • otrzymane dotacje;
 • budżety Projektów, w tym środki pieniężne na ich realizację;
 • dotychczas wypracowana własność intelektualną wynikającą z realizowanych Projektów,
 • wartość wydatków dotychczas poniesionych na realizację Projektów, zaksięgowanych na kontach analitycznych RMK;
 • szczególne pozwolenia i uprawnienia związane z prowadzeniem laboratoryjnej działalności badawczej (de iure będą wymagały ponownego ich uzyskania przez nowy podmiot).

Głównym celem działalności biznesowej „A. Innowacje” będzie licencjonowanie większym partnerom — tj. innym firmom farmaceutycznym o globalnym zasięgu praw do korzystania z własności intelektualnej „A. Innowacje”, tj. wynalazków dotyczących przyszłych potencjalnych terapii (kandydatów na leki), w celu dokończenia przez licencjobiorcę ich rozwoju (badania kliniczne zaawansowanych faz) i przeprowadzenia procesów rejestracji leków a następnie wdrożenia na najważniejsze światowe rynki.

Jednocześnie po wydzieleniu Spółka będzie kontynuowała swoją działalność gospodarczą w obszarze produkcji, obrotu i promocji produktów leczniczych w niezmienionym zakresie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania
 1. Czy zespół składników materialnych, który na skutek planowanej transakcji (podziału przez wydzielenie) zostanie wydzielony ze Spółki do „A. Innowacje”, powinien być sklasyfikowany dla celów podatkowych jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT oraz art. 4a ust 2 ustawy o CIT...
 2. Czy opisana transakcja wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie mają do niej zastosowania, na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 3. Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, za wartość początkową projektów badawczych zakończonych przez „A. Innowacje” już po wydzieleniu ze Spółki będzie można uznać sumę wszystkich wydatków poniesionych w związku z ich realizacją do dnia zakończenia Projektu, w tym wydatków aktywowanych uprzednio na kontach analitycznych RMK Spółki, wydzielonych do „A. Innowacje”...
 4. Czy po wydzieleniu „A. Innowacje” będzie uprawniony do przyjęcia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynikających z ksiąg rachunkowych spółki dzielonej oraz kontynuacji zasad amortyzacji przyjętych przez Spółkę...

Zaznaczyć należy, że przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie Nr 1 – w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek odnośnie pytań Nr 3 i 4 dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz na pytania Nr 1 – w części dotyczącego podatku od towarów i usług oraz pytania Nr 2 dotyczącego podatku od towarów i usług, zostanie rozpatrzony w odrębnych interpretacjach indywidualnych.

Zdaniem Wnioskodawcy zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) w formie Działu Innowacyjnego RD wydzielany ze Spółki stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz art. 4a ust. 2 ustawy o CIT.

W myśl art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i korespondującego z nim art. 4a ust 4 ustawy o CIT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”) rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W tym kontekście, o zorganizowanej części przedsiębiorstwa można mówić wówczas, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zatem, w celu uznania danego zbioru składników majątkowych za ZCP musi on odznaczać się pewną odrębnością na płaszczyźnie: (i) organizacyjnej, (ii) finansowej, (iii) funkcjonalnej, w taki sposób, że taki ZCP mógłby funkcjonować samodzielnie w obrocie gospodarczym w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Z uwagi na to, że ustawodawca wyraźnie wskazuje, że zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest tylko ta część przedsiębiorstwa, która spełnia wszystkie powyższe kryteria w opinii Wnioskodawcy należy ustalić, czy Dział Innowacyjnego RD je wyczerpuje.

Ad (i) Odrębność organizacyjna

Analiza interpretacji organów podatkowych (przykładowo: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (działającego w imieniu Ministra Finansów), Nr ILPB3/423-116/08-2/HS, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2011, Nr ILPP2/443-1627/10-2/AK) prowadzi do wniosku iż wyodrębnienie organizacyjne oznacza możliwość alokacji wszystkich składników materialnych i niematerialnych (w tym również pracowników) do działalności prowadzonej przez ZCP. Działalność ta powinna mieć jednocześnie określone miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako np. dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu, lub innego aktu o podobnym charakterze.

W tym kontekście, Spółka pragnie wskazać, iż Działalność Innowacyjna skupiona jest w wyodrębnionym w strukturze organizacyjnej Dziale Innowacyjnego RD, posiadającego przypisany mu na wyłączność zespół zasobów technicznych, składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Realizacja Projektów dokonywana jest przez dedykowany Personel, przypisany do Działu Innowacyjnego RD i zasadniczo nie wymaga zaangażowania pozostałych działów „A.”.

Na czele Działu Innowacyjnego stoi Kierownik, posiadający szerokie kompetencje decyzyjne obejmujące m.in.:

 • negocjowanie kontraktów na usługi i dostawy świadczone przez podmioty zewnętrzne;
 • reprezentowanie Działu Innowacyjnego RD na zewnątrz;
 • nadzór nad Działalnością Innowacyjną,
 • kontrolę pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym faktur zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów księgowych dotyczących Działalności Innowacyjnej Kierownik podlega bezpośrednio najwyższemu kierownictwu „A.”.

W rezultacie, w opinii Spółki, Działalność Innowacyjna charakteryzuje się odrębnością organizacyjną od pozostałych struktur Spółki.

Ad (ii) Odrębność finansowa

W doktrynie prawniczej stawia się tezę, że minimalny poziom wydzielenia finansowego powinien polegać na wydzieleniu ewidencyjnym aktywów, pasywów oraz przychodów i kosztów związanych z ZCP.

W orzecznictwie, jak i interpretacjach Ministra Finansów (dla przykładu interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2010 r. Nr ILPP2/443-1462/10-3/AK) podkreśla się również, że warunkiem wyodrębnienia finansowego nie jest samodzielne sporządzanie odrębnego bilansu przez daną jednostkę wewnętrzną, a taką funkcję może spełniać odpowiednia ewidencja zdarzeń gospodarczych, która umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP.

W tym kontekście Wnioskodawca zwraca uwagę, iż struktura kont Spółki oraz przyjęta polityka rachunkowości, pozwalają na właściwe przyporządkowanie poszczególnych pozycji kosztowych oraz przychodowych do Działu Innowacyjnego RD, w tym poprzez:

 • identyfikację wydatków Projektowych i ich przyporządkowanie do kont analitycznych RMK, właściwych dla danego Projektu;
 • przypisanie wydatków administracyjnych oraz kosztów zarządzania Działem (w tym kosztów Kierownika) do kont księgowych przypisanych poprzez kod MPK do Działalności Innowacyjnej;
 • alokację otrzymywanych dotacji do Projektów, których dotyczą.

Dodatkowo, Dział Innowacyjnego RD dysponuje własnymi składnikami majątkowymi, środkami trwałymi, patentami, zgłoszeniami patentowymi oraz innymi wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Ponadto, w ciągu roku finansowego Dział Innowacyjnego RD funkcjonuje w oparciu o indywidualny budżet roczny przygotowany przez Kierownika i zaakceptowany przez najwyższe kierownictwo „A.”. Kierownik jest obowiązany do ciągłego monitorowania poziomu wykonania budżetu i weryfikacji związku ponoszonych wydatków z Działalnością Innowacyjną. Powyższa weryfikacja dokonywana jest m.in. w oparciu o szczegółowe raporty księgowe generowane z systemu księgowego „A.” dla kont właściwych dla Działu Innowacyjnego RD.

W tym kontekście, Spółka stoi na stanowisku, że Działalność Innowacyjną można uznać za wyodrębnioną finansowo w przyjętym przez „A.” planie kont oraz właściwych ewidencjach prowadzonych dla celów rachunkowych i podatkowych.

Ad (iii) Odrębność funkcjonalna

Warunek samodzielnego realizowania określonych zadań gospodarczych (tj. wyodrębnienie funkcjonalne) oznacza, iż możliwość uznania zespołu składników za ZCP jest uzależniona od możliwość samodzielnego działania jako niezależny podmiot. Innymi słowy, zespół składników majątkowych tworzących ZCP nie tylko musi spełniać określone funkcje gospodarcze w istniejącym przedsiębiorstwie, ale powinien również być w stanie prowadzić działalność samodzielnie, gdyby został wydzielony z istniejącego przedsiębiorstwa. Niezwykle istotne jest zatem wystąpienie elementu organizacyjnego spajającego niejako składniki majątkowe w pewną organizacyjną całość, zdolną samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

Jednocześnie, w świetle dorobku doktryny prawniczej wydaje się, że zdolność ZCP do samodzielnego funkcjonowania nie powinna być rozumiana jako samowystarczalność i pełna niezależność od pozostałej części przedsiębiorstwa. Należy bowiem mieć na uwadze, iż wiele funkcji biznesowych jest scentralizowanych w ramach przedsiębiorstwa (np. księgowość, ochrona, sprzątanie, inne funkcje pomocnicze) i nie byłoby zasadne ich dublowanie dla potrzeb odpowiedniego zorganizowania części przedsiębiorstwa. Również w orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych wskazuje się, że wydzielenie powinno dotyczyć głównego przedmiotu zadań realizowanych przez ZCP.

W odniesieniu do sytuacji „A.”, przesłanka wydzielenia funkcjonalnego sprowadza się do potencjalnej zdolności Działalności Innowacyjnej do niezależnego działania jako samodzielny podmiot gospodarczy i to jeszcze w ramach „A.”. W tym kontekście, Spółka pragnie wskazać, iż już dziś Dział Innowacyjnego RD realizuje zadania gospodarcze, które w istotny sposób różnią się od działalności pozostałej części „A.”. Jest on zdolny samodzielnie planować, kontrolować i realizować własną aktywność podejmowaną w sferze gospodarczej, a w niedługim czasie, z uwagi zaawansowanie prac, zacznie dodatkowo osiągać pierwsze przychody z tytułu komercjalizacji Projektów.

Wydzielenie Działalności Innowacyjnej do nowego podmiotu gospodarczego ma przede wszystkim za zadanie podniesie przejrzystości ww. działań oraz uatrakcyjnienie Działalności Innowacyjnej dla nowych inwestorów (np. funduszy Venture Capital).

Spółka pragnie zaznaczyć, iż po dokonaniu podziału przez wydzielenie, „A. Innowacje” będzie w ograniczonym zakresie korzystać z usług „A.” - będą to wyłącznie usługi pomocnicze w stosunku do podstawowej działalności „A. Innowacje”, które jednocześnie będą mogły być w prosty sposób zastąpione usługami świadczonymi przez podmioty zewnętrzne.

W rezultacie, zdaniem Spółki, Działalność Innowacyjnie jest bezsprzecznie wydzielona funkcjonalnie z działalności gospodarczej „A.” i już teraz realizuje przydzielone jej cele gospodarcze w sposób niezależny od pozostałych jej działów.

W kontekście powyższej analizy, mając na uwadze, iż Działalność Innowacyjna:

 • dysponuje własnym zespołem składników majątkowych i własnym Personelem;
 • jest jasno wyodrębniona w strukturze organizacyjnej „A.”;
 • posiada własny budżet i przypisane konta rachunkowe w planie kont „A.”;
 • będzie w stanie realizować zadania gospodarcze niezależnie od „A.”,

w opinii Spółki, Działalność Innowacyjna stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT oraz art. 4a ust. 2 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości uznania zespołu składników materialnych, który na skutek planowanej transakcji (podziału przez wydzielenie) zostanie wydzielony ze Spółki do nowo zawiązanej spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (pytanie Nr 1 - w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych) – uznaje się za prawidłowe.

Rozpatrując kwestię skutków podatkowych związanych z planowanymi procesami restrukturyzacyjnymi opisanymi w przedmiotowym wniosku należy mieć na uwadze art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.), zgodnie z którym pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Z powyższej definicji wynika, że status zorganizowanej części przedsiębiorstwa można przypisać tylko takiej części mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Pierwszym (ale niewystarczającym) warunkiem jest, by „zorganizowana część przedsiębiorstwa” stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Konieczne jest więc wystąpienie co najmniej po jednym składniku z tych grup składników majątkowych. Nie jest bowiem możliwe istnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa bez jakichkolwiek ww. składników.

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej oraz funkcyjnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie to powinno nastąpić na podstawie statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itd. Zatem wyodrębnienie jednostki organizacyjnej z istniejącego przedsiębiorstwa powinno tworzyć odrębną organizacyjnie całość, dającą się oddzielić od pozostałej działalności Spółki.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest poprzez odpowiednie prowadzenie ewidencji rachunkowej danego przedsiębiorstwa pozwalające na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Przy czym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymagają, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa przybrała postać prawną samodzielnie sporządzającą bilans.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić (zorganizować) odrębny zakład czy oddział, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Ostatnią cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze, do wykonywania których służy w strukturze istniejącego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że część mienia przedsiębiorstwa może być uznana za jego zorganizowaną część, gdy — obiektywnie oceniając — posiada potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe: materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinny zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka rozważa możliwość dokonania podziału zgodnie z przepisami art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej „KSH”), tj. podziału przez wydzielenie do nowo zawiązanej spółki („A. Innowacje”).

Rozważana koncepcja zakłada wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wejdą wszelkie składniki materialne i niematerialne, przypisane obecnie do Działu Innowacyjnego RD, w tym:

 • zobowiązania wynikające z zawartych umów;
 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne;
 • Personel;
 • otrzymane dotacje;
 • budżety Projektów, w tym środki pieniężne na ich realizację;
 • dotychczas wypracowana własność intelektualną wynikającą z realizowanych Projektów,
 • wartość wydatków dotychczas poniesionych na realizację Projektów, zaksięgowanych na kontach analitycznych RMK;
 • szczególne pozwolenia i uprawnienia związane z prowadzeniem laboratoryjnej działalności badawczej (de iure będą wymagały ponownego ich uzyskania przez nowy podmiot).

Głównym celem działalności biznesowej „A. Innowacje” będzie licencjonowanie większym partnerom — tj. innym firmom farmaceutycznym o globalnym zasięgu praw do korzystania z własności intelektualnej „A. Innowacje”, tj. wynalazków dotyczących przyszłych potencjalnych terapii (kandydatów na leki), w celu dokończenia przez licencjobiorcę ich rozwoju (badania kliniczne zaawansowanych faz) i przeprowadzenia procesów rejestracji leków a następnie wdrożenia na najważniejsze światowe rynki.

Jednocześnie po wydzieleniu Spółka będzie kontynuowała swoją działalność gospodarczą w obszarze produkcji, obrotu i promocji produktów leczniczych w niezmienionym zakresie.

Mając powyższe na względzie, w oparciu o przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wyodrębniony majątek, można uznać, że całość tego majątku wraz ze wszystkimi obciążeniami i przychodami związanymi z tym majątkiem stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W świetle przedstawionego przez Spółkę zdarzenia przyszłego oraz powołanego przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy zatem stwierdzić, że wymienione we wniosku składniki materialne i niematerialne przedsiębiorstwa posiadają cechy wymienione w art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i mieszczą się w pojęciu „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Podsumowując, o oparciu o opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że opisany we wniosku zespół składników materialnych, który na skutek planowanej transakcji (podziału przez wydzielenie) zostanie wydzielony ze Spółki do „A. Innowacje”, może być sklasyfikowany dla celów podatkowych jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust 2 ustawy o CIT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości uznania zespołu składników materialnych, który na skutek planowanej transakcji (podziału przez wydzielenie) zostanie wydzielony ze Spółki do nowo zawiązanej spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa należało uznać za prawidłowe.

Niezależnie od powyższego stanowiska tut. Organu podatkowego należy podkreślić, iż pełna weryfikacja transakcji wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w przedmiotowych zdarzeniach przyszłych może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

W postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej Organ podatkowy związany jest opisem przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i nie dysponuje takimi narzędziami jak postępowanie dowodowe, czy też postępowanie w zakresie ustalenia treści czynności prawnej, o którym mowa w art. 199a Ordynacji podatkowej. W postępowaniu w sprawie wydania indywidualnej interpretacji nie prowadzi się szerokiego postępowania dowodowego celem wyjaśnienia wątpliwości odnośnie poszczególnych aspektów przedstawionych przez wnioskodawcę w stanie faktycznym (zdarzeniu przyszłym) wniosku oraz w stanowisku co do meritum. W przedmiotowym postępowaniu Organ podatkowy nie powinien także przeprowadzać analizy gospodarczych, czy też racjonalnych aspektów transakcji, czy też przesądzać, iż jakiś element składników majątkowych jest niezbędny dla danego przedsiębiorcy do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Tylko postępowanie podatkowe umożliwia organom podatkowym rzeczywistą ocenę charakteru prawnego opisywanych przez wnioskodawcę zdarzeń prawnych. Organy podatkowe wszczynając postępowanie podatkowe będą posiadały uprawnienie do własnej oceny transakcji opisanej we wniosku, z uwzględnieniem szczególnie kryterium samodzielności funkcjonowania wydzielonego segmentu działalności Spółki w prowadzeniu działalności gospodarczej w sposób niezależny od spółek zależnych i do ewentualnej zmiany kwalifikacji przyjętej przez tut. Organ.

Końcowo należy wskazać, że przywołane na poparcie prezentowanych poglądów w sprawie przez Wnioskodawcę:

 • interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 02.05.2008 r. Nr ILPB3/423-116/08-2/HS dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 04.01.2011 r. Nr ILPP2/443-1627/10-2/AK dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 08.12.2010 r. Nr ILPP2/443-1462/10-3/AK dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

- wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

W toku wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie. Z uwagi na powyższe, przywołane interpretacje indywidualne mają jedynie walor informacyjny i nie są mogą być wiążące dla tut. Organu podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.